Täze ýylyñyz gutly bolsun!!! 2021

Salam, hormatly talyplar.com agzalary we okyýjylary. Hemmäñizi ýetip gelen täze ýyl baýramçylygy bilen gutlaýan. Goý, täze ýylda size ähi gowylyklar ýar bolsun. Janyñyz sag, başyñyz dik bolsun.
Ähli gaýgy-gussany unudyp, öýke-kinäni köne(2020) ýylda galdyryp, Täze(2021) ýyly şatlyk-şowhun bilen, dost-doganlyk bilen garşy alalyñ!!! :-)

Dowamy »

105 8
Sorag-jogap, 2 weeks ago


AKSARAÝ (rowaýat)

Görogly etrap merkezinden 16 kilometr töweregi uzaklykda ýerleşýän «Aksaraý» geňeşligi bu ýerdäki gadymy binagärlik ýadygärliginiň adyny göterýär. Ýadygärligiň uzaklardan agaryp görünýänligi üçin şeýle at alanlygyny çaklamak kyn däl. Ýeri gelende aýdylsa Aksaraý diýlip atlandyrylan bu ýadygärlik binalaryň girelgesi diýip çaklanylýar. Sebäbi ondan a...

Dowamy »

124 1
Edebiýat, 2 weeks ago


Söýgi ahlagy

Söýgüdir, dostlarym, durmuşyň täji,
Tapyşmak süýjüdir, aýralyk ajy.
Ajysyz süýjy ýok, tikensiz gül ýok,
Gül yşgynda saýramadyk bilbil ýok.
Aman Kekilow

Söýgi hemmeleriň başyna irde-giçde gelip geçýän duýgudyr.  Söýgi duýgusynyň her adamda dürli bolup geçişi ýaly, onuň häsiýeti hem dürli-dürlüdir. W...

Dowamy »

130 8
Sorag-jogap, 1 month ago


Gerçekten Yaşanmış Olan  Korkunç Bir Hikaye(Ruhlar)

Şimdi dinleyeceğiniz olay yüzde yüz gerçektir. Ben doğduktan 2 gün sonra annem ve babam benim de içinde bulunduğum bir araba ile kaza yapmışlar. Allahın hikmeti benim burnum bile kanamazken annem ile babam maalesef hakkın rahmetine kavuşmuşlar. Beni dedem ve nenem büyüttü. Onlar benim her şeyim di annem ve babam olsalar ancak öyle severdim. Ama Çok...

Dowamy »

141 6
Sorag-jogap, 1 month ago


ZELELIÑ ÝARYSY

Bir ýaşuly säher çagy aýaly hem-de ogly bilen çaý içip otyrka howluda agaç nahalyny oturtsa gowy boljakdygyny diline alaýýar. Onuň sözlerini aýaly alyp göteripdir.
— Dogry diýýäň atasy! Özem howlukmaly. Ýaz gelip, agaçlar pyntyklamanka nahallary oturtmaly. 
Ýaşulynyň şäherde okaýan, şol wagt dynç alşa gelen ogly hem olaryň gürrüňine g...

Dowamy »

110 1
Edebiýat, 1 month ago


Ak Gün depämizden sallanyp dursun

Ak Gün depämizden sallanyp dursun

Ownujak zatlar agzap durmalyň,
Aýlar geçip, ýyllar aýlanyp dursun.
Toýlar toýa, ýaslar ýasa meňzesin,
Ak gün depämizden sallanyp dursun.

Her paslyň ýagdaýy — rejesi bar.
Her zadyň özüniň derejesi bar.
Adamyň agy bar, garasy bar,
Ýagşylar ýama...

Dowamy »

106 7
Edebiýat, 1 month ago


Talyplar.com agzalary?!

Salam. Giç ýagşy, Talyplar.com agzalary.
Her bir agzadan(kimler açan bolsa) Soñky açylan dawaly(ýa-da dawany ýazgaryp açylan) bloglaryñyzy pozmagyñyzy we mertligi özüñize kiçilik bilmän bolan düşünişmezlik üçin bir-biregiñizi bagyşlamagyñyzy sizden haýyş edip hemmäñizi agzybir bolmaga çagyrýarys!.

Dowamy »

264 15
Sorag-jogap, 1 month ago


GOLAÝDAKY ARZUW (hekaýa)

Käteler ýürek özüniň barlygyny bildirjek bolup, adatdaky urşundan işjeň-
leşýär welin, endamyňda ne ýyly, ne sowuk, garaz, kesgitleme berip bol-
maýan özgeriş ondan-muňa öwsüberýär. Eltelefonyňa jaň geljek bolanda
zenzele döredişi ýaly, ýüregiň tolgunma duçar edýän düşnüksiz gürpüldilere
düşüberse, diýmek, hyýalyňdaky...

Dowamy »

153 0
Edebiýat, 1 month ago


Biziñ döwrümiziñ özüni mesih ýa-da hudaý hasaplaýan täsin adamlary

Bularyñ käbiriniñ yzyna eýerýänler az-uçugam däl, käbiri özüni Mesih, käbiri-de hut hudaýyñ özüdigini aýdýar. Geliñ, hemmämiz bilelikde olaryñ kimlerdigine gysgaça göz aýlalyñ:

1. Alan Jon "A.J" Miller

Öñ "Iegowanyñ şaýatlary" sektasyna eýerenlerden biri. Soñra öz dini bolan "Mukaddes hakykaty" esaslandyrdy. Ýerligi aw...

Dowamy »

228 3
Sorag-jogap, 1 month ago


Günümüz Dünyasında Kendisini Mesih ya da Tanrı İlan Etmiş 17 İlginç İnsan

Bazılarının gerçekten ciddi sayıda takipçileri de var. Kimisi Mesih kimisi bizzat Tanrı olduğunu iddia ediyor. Liste hayli kabarık.

@jakumetsu 01.10.2014 saat 11:37

1. Alan John "A.J" Miller

Eski bir Yehova Şahidi. Daha sonra kendidini olan "Kutsal Gerçek"i kurdu. Kendisi Avustralyalı. Önceki hayatında H...

Dowamy »

76 0
Sorag-jogap, 1 month ago


Aýjeren GADAMOWA - DOLANMA

DOLANMA

Haýyş edýän dolanma meň dünýäme,
Gözlermiz kaklyşyp hasrat çekmesin.
Nirde bolsaň, bagtly ýaşa, bagtly gez,
Bagt öz goýnunda aman saklasyn.

Ýene gaýdyp gelip, ynjan göwnüme,
Çümdürme ahyry otly hanjaryň.
Şol ot bilen ýene girseň ýüregme,
Bileňokmy, onuň kül deý ýanjagy...

Dowamy »

136 2
Edebiýat, 1 month ago


ÖKÜNÇ (hekaýa)

ÖKÜNÇ
(hekaýa)

Nurmyrat mekdebi oňat bahalar bilen tamamlanam bolsa, häzir ýokary okuw mekde-
bine gitmäge höwes etmedi. Ýogsam ene-atasy öz ýeke perzendiniň ýokary bilim almagy-
ny arzuwlaýardy. Bu meseläni kakasy oňa birki sapar ýaňzytdam. Emma Nurmyrat entek
okuwyny dowam etmäge howlukmaýandygyny anyk...

Dowamy »

214 2
Edebiýat, 1 month ago


ENE HÜWDÜSI (hekaýa)

ENE HÜWDÜSI
(hekaýa)

El degirmeniniň sesine gözümi açdym. Pelteli çyranyň öçügsi yşygyna birbada hiç
zady saýgaryp bilmedim. Oýaly-ukuly gözlerimi owkalaşdyryp, öýüň gap böwründe
degirmen daşynyň başynda enemiň yraň atyp otyrandygyny gördüm. Ol häli-şindi bilini
dikläp, atamyň ondan-oňa zordan göterip...

Dowamy »

119 1
Edebiýat, 1 month ago


Döwletgeldi ANNAMYRADOW - PELSEPE.

PELSEPE


Ýaşaýyş bir akar,
Durmuş pelsepe,
Oň manysyn kim çözüpdir, gör, haçan?!
Bu bossanda hyýallaryň selpese,
Göwnüň joşup,
umytlaryň görk açar.

Ýaşarsyň käteler başyňy ýaýkap,
Ýörän ýoluň aýan eder kimdigiň.
Eňkiňi giderme gam-gussa, gaýga,
Dünýe dü...

Dowamy »

93 0
Edebiýat, 1 month ago


Duygusal ve Düşündüren Bir Hikaye; “Gerçekten Görüyor Muyuz?”Duygusal ve Düşündüren Bir Hikaye 13 Nisan 2020

Duygusal ve Düşündüren Bir Hikaye; “Gerçekten Görüyor Muyuz?”

Adamın biri, ilk defa gittiği küçük birkasabada şaşkın şaşkın gezindikten sonra yol kenarında duran bir arabanın yanına sokulmuş ve arka koltukta tek başına oturan çocuğa:

– Buraların yabancısıyım, demiş. Parkın hemen yanıbaşındaki fırını arıyorum, çok yakın...

Dowamy »

115 1
Edebiýat, 1 month ago


Okumadan Geçmeyin Güzel Bir Hikaye, “Renkler ve Cehaletler” 29 Aralık 2017

Okumadan Geçmeyin Güzel Bir Hikaye, “Renkler ve Cehaletler”

Uyanıklığı uykuya tercih eden gözlere her sabah ayrı bir tablo sunulur. Hareketli, rengârenk, an be an tazelenen bir tablodurbu. Gözler, önce aydınlığın karanlıktan çıkarılışına şahit olur. Nesneler hayâl meyâl belirir. Sonra ufuk kızarmaya başlar. Bulutların etekleri o kızı...

Dowamy »

102 0
Edebiýat, 1 month ago


İnsan Olun Yavrularım 13 Mayıs 2017

İnsan Olun Yavrularım

Ana karıncayla baba karınca, yavru karıncaları çevrelerine toplamışlar, onlara karıncalık dersi veriyorlardı. Baba karınca, dersinin sonunu şöyle bitirdi:
— Yavrularım! Hayatta karınca olmaya çalışın! Hiçbir zaman karıncalıktan ayrılmayın.
Yavrular,
— Nasıl karınca olalım? Karıncalığın yolla...

Dowamy »

94 0
Edebiýat, 1 month ago


Çok Güzel Bir Dini Hikaye

Çok Güzel Bir Dini Hikaye

Allah’ın sevgili kullarından biri bir rüya görür; rüyasında kendisine şöyle denir:

-Sabah olunca, karşına ilk çıkanı ye, ikinci çıkanı sakla, üçüncü çıkanın dileğini kabul et, dördüncü geleni üzme, beşinciden de kaç!

Sabah oldu; dışarı çıktı. Yola koyulup gitti. Karşısına bir d...

Dowamy »

123 0
Sorag-jogap, 1 month ago


Türkmenistanda milli messenjer programmasy we elektron poçtasy işe girizildi | BIZNES TÜRKMENISTAN 15:53 | 07.12.2020

Tmchat programmasynyň kömegi bilen tekst habarlaryny we suratlary iberip hem-de audio we wideo jaňlaryny, toparlaýyn söhbetdeşlikleri amala aşyryp bolýar.

“Türkmenaragatnaşyk” agentligi şenbe güni Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan Halkara sergisiniň çäklerinde onlaýn aragatnaşygy saklamak üçin niýetlenil...

Dowamy »

180 2
Tehnologiýa, 1 month ago


WWW.ALEM.SU - Seniñ Älemiñ!!!

Hormatly Talyplar saýtynyñ agzalary. Saýtymyz täze programma üpjünçiliginde täzeden öz işine başlady. Indi saýt mobil telefonlarda has hem ýeñil we çalt işleýar.
Şol sanda saýtymyzda baýrakly bäsleşikler gurnalýar.
Sizem Türkmeniñ älem portalyna agza boluñ!!!
Alem.su - Seniñ Älemiñ!!!

Dowamy »

241 4
Täzelikler, 1 month ago


Elvin Mirzezade - Bu Onun İşidir. [AZERBEÝJAN AÝDYM SÖZLERI]

Elvin Mirzezade - Bu Onun İşidir
(Mahnı Sözləri)

Mən onu yаzırаm, o məni hiss edir,
O dа mənə görə özünü pis edir
Vаrlığı yаşаdır, sevgisi isidir
Yoxluğu üşüdür, Bu Onun İşidir.

Dаnış ürəyini ürəyini gedənə,
Susduqcа yığılır, yük olur bədənə.
Dаnışmаq gözəldir səni eşidənə...

Dowamy »

104 0
Edebiýat, 1 month ago


DIÑE SÖÝGI HAKDA

OWADAN

Sen owadan,
owadan sen,
owadan,
Peri-peýkerdenmi,
Hüýrdenmi, aslyň!?
Seni gören bendäň bagty oýanar,
Seni gören bende ýitirer aklyn.

Ýaňy dogan Aýdan,
gyýkmajyk Aýdan
Seniň gaşlaryňa düşüpdir kölge.
Heser bile bulduraýan dideleň,
Garamyk göz...

Dowamy »

126 0
Edebiýat, 1 month ago


MARU-ŞAHU-JAHAN

MARU-ŞAHU-JAHAN

Magrupdan Maşryga ady ýaň salan,
Şarkdan Şama permanyna diň salan,
Naýzasyna ýaşajyk Aý sanžylan
Bir ýarym millionly äpet şäherde
Durmuş dowam edýär,
Gülleýär ylym,
Kemalyň şygryna durlap zehinin
Müneçjimler asman sary galkyndy
Gökden çözüp takdyryny zeminiň.

Dowamy »

107 1
Edebiýat, 1 month ago


Pul gazanmagyň iň beýik syry: (5.bölüm) Ak ýürekden eçilip bilmek näme?

Pul gazanmagyň iň beýik syry: Ak ýürekden eçilip bilmek näme?

Başlangyjy: Me­niň si­ze ýü­re­gi­mi dö­ke­sim gel­ýär 

Ak ýürekden eçilip bilmek näme? Jo WitaleTerjime eden: Orazmyrat MYRADOW

   Hut şu pursat men gadyrly dostum, mahabatyň geniýsi, haýyr-yhsançy hem  itleri eý görýän kişi, doktor Pol Harte...

Dowamy »

156 0
Sorag-jogap, 1 month ago


Pul gazanmagyň iň beýik syry: (4.bölüm) Me­niň si­ze ýü­re­gi­mi dö­ke­sim gel­ýär

Pul gazanmagyň iň beýik syry: Me­niň si­ze ýü­re­gi­mi dö­ke­sim gel­ýär

Başlangyjy. Baý­ly­ga elt­ýän iň be­ýik giz­lin ga­py 


Jo Witale Me­niň si­ze ýü­re­gi­mi dö­ke­sim gel­ýär Terjime eden: Orazmyrat MYRADOW


   Ýeri, bolýar-da, men size ýüregimi dökeýin.

   Eger pul be...

Dowamy »

113 0
Sorag-jogap, 1 month ago