«Ýaşma, Güneş...» Yza tarap öňe!

«Ýaşma, Güneş...»
Yza tarap öňe!


"Aý, sen geçmiş bilen ýaşajak bolsaň-a..." diýjek bolansyňyz şu wagt. Ýöne energiýa sarp edip beý diýjek bolup oturmaň. Ýa, bir ýerlerde okan aforizmleriňizi ýatlajak bolup kelle döwmäň. Sebäbi men siziňem köplenç geçmişi ýatlamakdan lezzet alýandygyňyzy bilýän. Elbetde, ajy ýatlamalar...

Dowamy »

24 0
Sorag-jogap, 14 hours ago


WATAN

WATAN

Çar tarapa dostluk goluny berýän,
Türkmenistan — baky Bitarap Watan!
Jebisleşýär dünýä ýurtlary bilen,
Türkmenistan — baky Bitarap Watan!

Zähmet joşýar bu Berkarar döwletde,
Bitaraplyk bilen belent hormatda,
Gaýratlydyr döretmekde-gurmakda,
Türkmenistan — baky Bitara...

Dowamy »

41 0
Edebiýat, 6 days ago


BITARAPLYK

BITARAPLYK

Sähralar parahat,
Tokaý parahat.
Işde-de rahat,
Öýde-de rahat,
Asuda geçip dur ýyl, günler, sagat —
Budur hemişelik Bitaraplygymyz.

Güýzlerem hasylly,
Gyşlaram gorly,
Baharlar bägülli,
Tomuslar nurly,
Ýeriň üsti-asty hazyna-gorly
Budur...

Dowamy »

38 0
Edebiýat, 6 days ago


HEMIŞELIK BITARAPLYGA BUÝSANÇ

HEMIŞELIK BITARAPLYGA BUÝSANÇ

Agzybir, asuda, Bitarap ýurtda,
Bolsady ekilen ýalydyr edil.
Millet öz kalbyna aram tapýandyr,
Döwletiň Lideri bolanda adyl.

Bitaraplyk adyllykdan başlanýar:
Deň göz bilen bakmak ähli halklara.
Dostluk golun gerip, hemaýat bermek,
Ruhy goldaw be...

Dowamy »

39 0
Edebiýat, 6 days ago


Içinde - Gülüstan MÄTÝAKUBOWA

Içinde

Köňlüm, ne iş bitirdiň, geldiň jahan içinde.
Magtymguly.

Mähir görkezip janym, zar-u-girýan içinde,
Ýagşylyga ýar bolup, galdym arman içinde,
Hatalam hatar-hatar, müň puşeýman içinde,
Başym göwräme ýetmes, daş-degirmen içinde,
Umydymyň gülleri gara duman içinde,
Köňlü...

Dowamy »

64 0
Edebiýat, 1 week ago


Ynandyrma meni - Gülüstan MÄTÝAKUBOWA

Ynandyrma meni

Ynandyrma meni ýalan mähriňe,
O mähir umytda ýanmazmy soňra?!
Bir pursat görünýän aýbölek ýaly,
Gözi guwandyryp, sönmezmi soňra?!

Ynandyrma meni ýalan sözlere,
Puşman baglamasyn gözlerim nurun.
Bu yssy lebizler sowaşyp barha,
Öz bolşuma özüm gyýylyp durun.

Dowamy »

57 0
Edebiýat, 1 week ago


Ýagşysyn - Gülüstan MÄTÝAKUBOWA

Ýagşysyn

Ýeri çarhypelek aýlandyryp dur,
Nowruz älem diýrler aýyň ýagşysyn.
Adam ömri, elbet, kysmata bagly,
Ata mekan diýrler jaýyň ýagşysyn.

Eý, Ýaradan rahman, gudrat keremiň,
Gören haýrandadyr bagy-eremiň,
Ýerasty, ýerüsti ylham bereniň,
Daşgyn derýa diýrler saýyň ýagşysy...

Dowamy »

44 0
Edebiýat, 1 week ago


Tapmaz sen - Gülüstan MÄTÝAKUBOWA

Tapmas sen

Niçe işi akyl bilen jem etseň,
Pelek çaşyr, bir gün hasap tapmas sen.
Magtymguly.

Bu durmuşyň baş-aýagy sowaldyr,
Müň oýlanyp, hiç bir jogap tapmas sen.
Zemini-de, Asmany-da hyýaldyr,
Köňül tümlük bolsa aftap tapmas sen.

Ir ertirde ak sähradan gül gözläp...

Dowamy »

52 0
Edebiýat, 1 week ago


Gülüstan MÄTÝAKUBOWA. Garagalpagystanyň halk şahyry.

Özbegistanyň at gazanan medeniýet
işgäri «Janypkeş hyzmatlary üçin» diýen ordeniň eýesi, Garagalpagystanyň halk şahyry,
«Garagalpak edebiýaty» atly hepdelik neşiriň redaktory Gülüstan Mätýakubowanyň döredijiliginden dürli eserleri öz içine alýan üç tomlugyny «Özbegistan» neşirýaty çap etdi. «Garagalpagystan» neşirýaty bolsa, onuň go...

Dowamy »

87 2
Edebiýat, 1 week ago


GÜÝZ GELDI - GÖWNÜM GÜLLEDI (Şahyrana oýlanma)

Güýz geldi - Göwnüm gülledi.
(Şahyrana oýlanma)

Nämüçindir, «Güýz gelse, göwnüm gül-
leýär» diýip, käbäm ejem juda begenerdi.
Ejem begense, bizem begenerdik. Men-ä,
muňa özümçe şeýle düşünerdim: çägelik
ýerde tomsuň howry has ýiti bolýar. Onso­
ňam, sowadyjy ýok, zat ýok. Kölegeden-köle-...

Dowamy »

46 0
Edebiýat, 1 week ago


Böwürslen (Hekaýa)

Böwürslen
(Hekaýa)

Daň agaryp gelýär. Her kim ýatyr – dünýe ilki bolup oýanýan ýaly. Adam ata Ýere
iberilende-de gijelik eken. Ol indi garaňkylykda ýaşamaly bolaryn öýdüpdir.
Birdenem daňyň agaryp, töwereginiň ýagtylyp başlanyny görende ol Allaha şükür
bilen sežde edipdir. Belki, jahan Adam ata üçin ýa...

Dowamy »

114 1
Edebiýat, 1 week ago


GÖZÜÑI ÇAKGYNYÑ ÇÜÝI ÝALY EDIP

ÇAKGYNYÑ ÇÜÝI

Çakgy sözi dogrusynda «Türkmen diliniò düşündirişli sözlüginde» «Dili sapynyñ içine eplenip ýapylýan we açylýan kiçijik pyçak» diýlip düşündiriş berilýär. Ýöne halk arasynda gepleşiklerde «Gözi çakgyñ çüýi ýaly» diýen meñzetme köp ulanylýar.
Ýokarky düšündirişden görnüşi ýaly, çakgy eplenip, tygy sapynyñ içine gi...

Dowamy »

115 1
Edebiýat, 1 week ago


ENE ÝÜREGI (aýdym)

Ene ýüregi (aýdym).

Ene ýüregi dek ýürek tapylmaz,
Enä­niň­ ýü­re­gi­ gül­den­ nä­zik­dir.
Enä­niň­ hiç­ er­bet ­ar­zu­wy­ bol­maz,
Ar­zu­wy abat­lyk hem-de sag­lyk­dyr.

Gaýtalama
Enä­niň­ ýü­re­gi­ her­ der­di­ sy­zar,
Her ­der­diň ­der­ma­ny ­onuň­ sö­zü­dir,
Enä­niň­ gül ­ý...

Dowamy »

91 1
Edebiýat, 1 week ago


Ependiniň ogry goňşusyndan ar alşy

Ependiniň ogry goňşusyndan ar alşy
Ependiniň bir oýunçy guzusy bar eken. Ependi ony gaty gowy görüp, her dürli
iýmler bilen naharlaýar eken. Guzy tokly çykyp, gaty semräpdir. Guýrugy elek ýaly
bolupdyr. Ependiniň açgöz goňşulary muňa göz gyzdyryp, haçan duşsalar:
– Ependi, geliň, şu toklyny soýup iýeliň – diýip, azar b...

Dowamy »

324 1
Edebiýat, 1 week ago


Dowzahda seniň ýeriň taýyn

Dowzahda seniň ýeriň taýyn

Bir gün mejlisde o dünýä hakynda, magşar günündäki howpdyr hatarlar barada
gürrüň edilipdir. Oturanlaryň hemmesi gaýgyly oýa batypdyr. Ependiniň ýanynda
oturan Teýmirleň hem uludan demini alyp:
– Men eden etmişlerim üçin Hudaýyň öňünde nähili jogap okarkam? Meniň jaýym
nirede...

Dowamy »

266 0
Edebiýat, 1 week ago


Ependi we dähri

Ependi we dähri

Teýmirleň Akşäherde bolanda, şähere bir dähri gelipdir. Ol:
– Meniň birnäçe soragym bar. Welaýatyňyzda güýçli alymlaryňyz bolsa, ýygna-
nyşsaňyz, bäsleşip görsek – diýipdir. Teýmirleň şäheriň tanymal alymlaryny ýygnap:
– Bize köpbilmiş alym gelipdir. Tebigat we hasap ugurlary boýunça siziň bilen <...

Dowamy »

176 0
Edebiýat, 1 week ago


Ody özüňe bas – ötmese kesekä

Bir gün Ependi Teýmirleňiň ýanynda otyrka, bir mes esgeri alyp gelipdirler. Teý-
mirleň oňa üç ýüz taýak urmagy buýrupdyr. Ependi bu hökümi eşiden badyna batly
gülüp goýberipdir. Teýmirleň oňa gaharlanyp:
– Ýene iki ýüz taýak urmaly – diýip höküm edipdir. Ependi öňküden hem gaty
gülüpdir. Muňa Teýmirleň has hem ot alyp...

Dowamy »

144 0
Edebiýat, 1 week ago


Ogrularyň Ependini aldaýyşlary

Ogrularyň Ependini aldaýyşlary
Günlerde bir gün Ependiniň eşegi ölüpdir.
Aýaly:
– Biz eşeksiz mydar edip bilmeris, me, saňa altmyş teňňe, bar, bazardan eşek
satyn al – diýipdir.
Ependi bazara baryp, bir eşek satyn alypdyr. Ol satyn alan eşeginiň nogtasyndan
tutup, yzyna garaman, alyp gelýän eken. Iki san...

Dowamy »

143 0
Edebiýat, 1 week ago


Ýaponiýa tarap açylan «penjire»

Ýaponiýa tarap açylan «penjire»

Her ýa­zy­jy­nyň öz ýa­zyş sti­li bol­ýar. Bu
ba­bat­da ola­ryň kim­si asyr­la­ryň sy­na-
gyn­dan ge­çen ýol­dan gid­ýär, kim­si
bol­sa tä­ze dö­rän ýö­rel­gä eýer­ýär. Ýö­
ne ola­ryň için­de az san­ly­sy tä­ze, en-
tek kän-kän ýa­zy­jy­la­ryň ýö­re­me­li bir
...

Dowamy »

119 0
Edebiýat, 1 week ago


Mu­gal­ly­myň gö­rel­de­si

Mu­gal­ly­myň gö­rel­de­si

Ýol bi­len bar­ýan bir go­ja­nyň özü­niň baş­lan­gyç synp­lar-
da­ky mu­gal­lymy­dy­gy­ny ta­nan ýi­git:
— Sa­lam, mu­gal­lym! Me­ni ta­na­dy­ňyz­my? Men si­ziň
okuw­çy­ňyz – di­ýip, oňa ýüz­le­nip­dir.
— Hä, ha­wa, men se­ni ta­na­dym. Ýe­ri, bu wagt nä­me
kär ba­şyn­da...

Dowamy »

245 0
Edebiýat, 1 week ago


SOÑLAMA

Soňlama

Söýgiň gursagyma ýüklenen ýük däl,
Ýelginli serimde pikir bekemäm.
Biweç geçen wagtym goýup terezä,
O günleri birin-birin ýekelän.

Meni söýýärmikäň öýden günlemem,
Seni söýýänligmi geçdi oňlaman.
Bir ömre ýeterlik ylham bagyş edip,
Şygrymda däl, bolduň yşkda soňlamam...

Dowamy »

88 0
Edebiýat, 1 week ago


GEL, HASAPLY BOLALY!

Gel, hasaply bolaly!

Gel, hasaply bolaly!
Goý, uzaga gitsin täsin duýgular.
Öwrendim men söýgiň kadalaryny,
Eýýäm oňa bolup barýan uýgunam.
Gerek muny duýmagyň.

Gel, hasaply bolaly!
Gijeleri çirim etmän geçirdim:
Seň zaryňy çekip, gaýtalap adyň,
Oňa derek has uly bagt...

Dowamy »

62 0
Edebiýat, 1 week ago


KAKAMA

Kakama

Kaka, ýene dogry aýdan ekeniň,
Öňküleň deý bu gezegem sen mamla.
Tekepbirlik asla ýol almaz eken,
Çen boldu-la bu gylygym goýmaga.

Pişe däl-ä zyňyp taşlaýyn diýsem,
Jan bilen çykarmyş gan bilen giren.
Men aslynda ýerin bilip ulandym,
Özdiýenli däl-ä düýrmegim bilen.

Dowamy »

87 0
Edebiýat, 1 week ago


Eje, garşyla meni!

Eje, garşyla meni!

Eje, ýene gülledimi erikler,
Baharda oýanyp, gyşlar hüwdülän?!
Bararyn, garşy al gujak geripler,
Gyzyň senden daşda biraz digdirän.

Ugraryn kalbymda besläpler «belki»,
Duýdansyz çykmagyň isläp öňümden.
Jigim bolanyny hemmeden ilki,
Buşlan guşlar bu gezegem...

Dowamy »

61 0
Edebiýat, 1 week ago


Poeziýaň degresinde

Poeziýaň degresinde

Men geldim.
Bagt bolup gelşi deý täze gelniň,
Asgyn geler setirlerim käteler.
Elimi ýaga däl, syýa batyrjak,
Belki, bir wagt meňem ornum gäderer.

Gazygynda garramaga gelendir —
kerwençisi «Ömür» atly düşelgäň.
Men geldim.
Ýöne «neçüýn geldik-ä» diýp...

Dowamy »

47 0
Edebiýat, 1 week ago