Eliňizde mikrafon bolsa, bütin dünýä sizi diňleýän bolsa, siz näme diýerdiňiz? Jogaplarynyza garaşýan!

Sorag-jogap, Wrestling tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir