Hemme agzalara degişli.

Salam gadrly agzalar. Gowymy ýagdaýlaryňyz. Men sizi maý aýynyň 20ne sagat 20:00 talyplar.com girmegi haýş edýärin. Eger ählimiz birden girsek gyzykly bolar diýip pikir edýän. 20ne çenli siziñ ähliñiz bu haty okarsynyz. Men size garaşaryn. Hoş sagboluñ. 😊☺😄😃😆

Dowamy »

95 2
Täzelikler, 1 week ago


Söÿgi hakda kiçi gošgular!!!...

Gözleriñ garadyr özüñ owadan,
Nähili Enedir seni ÿaradan.
Güler ÿüziñ bilen meni ereden,
Seniñ bilen bir görišip bolmazmy?Baÿ gapysyn aç diÿseler açmagyn,
Laÿ suwundan iç diÿseler içmegin.
Ÿüregiñde goÿsalarda hanjar pyçagy,
Öz ÿaryñdan geç diÿseler geçmegin.

...

Dowamy »

256 0
Köneler, 7 months ago


SMS...

Eger-de šu sms-i öçirseñ meni halaÿanlygyñ,
Eger-de öçirip bilmeseñ, meni isleÿänligiñ,
Jogap ÿazsañ, meni söÿÿänligiñ,
Jogap ÿazmasañ mensiz ÿašap bilmeÿänligiñ,

Hany onsoñ näme etjek?

Dowamy »

595 0
Köneler, 7 months ago


Meň durmuşym hakda... (4 dowamy)

Biz oň bilen her gün aýlanmaga giderdik. Men okuwymy gutardym, ol maňa söýýän diýdi. Menem ony gowy görýärdim. Biz indi dostlar däldik, ol meni gaty gabanyp başlady. Men onuň üçin internetden çykdym, dostlam bilen gepleşmegimi bes etdim. Ol ýöne gaty gabanjaňdy, öz gabanjaňlygy bilenem meni bogýady. Şoň üçinem men oň bilen gepleşmek isledim. Biz Şa...

Dowamy »

566 0
Köneler, 1 year ago


Meň durmuşym hakda... (3 dowamy)

Edil şol wagt meň elime jaň geldi. Ol jaň edýän Wepady. Men jaňy almadym. Awtobusam köp garaşdyrman geldi. Men awtobusa münip yzyma duralga seretdim. Ol oglanam maşynam eýýäm ýokdy. Men öýe gelenimden soň. Maňa ýenede Wepadan bir sms gelipdir. Açyp okap başladym."Gülüm, duralgada näme üçin jaňymy almadyň, birje gezek duşuşaly soň men saňa jaňam etm...

Dowamy »

495 0
Köneler, 1 year ago


Meň durmuşym hakda... (dowamy)

Men 2 günläp telefonymy ellemedim, ejem bolsa maňa näme üçin eliň öçük diýip gygyryp başlady. Men bolan zatlary aýdasym geldi ýöne, aýtsam telefony elimden aljaklaryny bildim. Men ol oglan bilen özüm çözlüşerin diýen berýä geldim. Men telefonymy işledenimem şoldy welin göni 7 sany sms geldi. Olaryň 2 size kakaňyz jaň etdi diýip dur, 1 ejeňiz jaň et...

Dowamy »

636 0
Köneler, 1 year ago


Meň durmuşym hakda...

Salam dostlar. Men size öz durmuşum hakdaky wakany aýdyp berjek diýipdim. Ine-de şol waka.
Men mydama şadyýan bolmagy halaýan sebäbi durmuş gaty gysga. Biz düýünjik çagadyk eýýäm bolsa uly adamlar. Men 11 klasda telefon alyndym. Bir gezek maňa agşam sms geldi. Ol sms-de şeýle sözler bardy "Ezizim salam gowymy ýagdaýlaň, ýatyrsyňmy, ýa entek...

Dowamy »

532 0
Köneler, 1 year ago


Meň dostlaryma...

Salam dostlar. Kim ТНТ görýän bolsa ertir ýagny 24-nji dekabrda sagat 16:30 gyzykly kino berýä. Kinoň ady "нарниа" görmegi maslahat berýän.

Dowamy »

347 0
Köneler, 1 year ago


Talyplar.com-yň agzalaryna.

Salam dostlar gowymy ýagdaýlaryňyz. Görýän weli bärde gaty köp zat üýtgäpdir. Täze temalar gaty kän. Menem öz goşandymy goşaryn. Menem wagt dostumyň ýazyşy ýaly, bir waka ýazjak. Ol men hakda bolar. Meniň durmuşum, söýgim we biwepalyk hakynda. Ýöne men by wakany nähili ýazjagymy, nireden başlajagymy bilemok. Siziň köpiňiz bize seň wakaň gerekdäl di...

Dowamy »

492 0
Köneler, 1 year ago


HOŞLAŞYK

Durmuşda şeýle pursatlar bar. Biz ol pursatlara garaşmaýarys. Ýöne şol pursat hökman geler. Şonda siziň durmuşuňyz dolylygyna üýtgär. Men ýenede kä wagtlar aýlanaryn. Egerde göwnüňize degenim bar bolsa bagyşlaň. Hoş sagboluň.

:-)

:-D

Dowamy »

560 0
Köneler, 1 year ago


ýeňiji...

Salam gadyrly agzalar. Bu ýaryşa gatnaşan iki sany agzamyz bar olar. Sinýorita we Karkara. Olaň içinden saýlamak gaty kyn boldy. Ýöne ýeňilseňiz gynanmaň diýip ikiňizem ýeňiji diýip yglan edýän. Baýragy bolsa ikä bölýän. Üns bereniňiz üçin sagboluň. Gaýrat edip tel. nomerleriňizi ýazyň. Men size baýraklaryňyzy berer ýaly.
:-D

...

Dowamy »

767 0
Köneler, 1 year ago


Agzalaň ählisine degişli...

Salam dostlar we joralar. Men her bir agzanyň öz düzen goşgusynyň bardygyny bilýän. Şoň esasynda ýaryş gurnamagy teklip edýän. Şu gün ýaryş sagat 20:00 açylýa. Ertir sagat 20:00 çenli dowam eder. Kimiň goşgysy gowy bolsa şoňa 2 manat telefonyna geçiriljekdir. Siz iki manat näme diýip bilersiňiz. Ýöne oturan ýeriňizde size şony berjek bardyr öýdemok...

Dowamy »

498 0
Köneler, 1 year ago


Täze gelen agzalar üçin tanşlyk sizem ýazarsyňyz diýip umyt edýän...

Salam dostlar, joralar. Meniň adym Ogulnar. 1998 ýyl. Aşgabatda doglan. Sizem özüňiz bilen tanyşdyrarsyňyz diýip garaşýan. Line girýäniňiz bar bolsa kyn görmän idiňizi ýazaýyň.


Öňünden ähliňize sagbol aýdýan. ;-)

:-D

Dowamy »

720 0
Köneler, 1 year ago


Iş...

Dostlar, joralar maňa bir normalny iş tapyp bolmazmyka. Bilýän işleriňiz bar bolsa ýazaýyň. Haýyş.

Dowamy »

719 0
Köneler, 1 year ago


Egzamen...

Dostlar, joralar eden dilegleriňiz üçin sag boluň. Ýöne men egzamenden geçip bilmedim. Birinjimi bildim, ikinjimi bildim ýöne üçinjini bilmedim.

Dowamy »

783 0
Köneler, 1 year ago


Haýyş...

Gadyrly dostlar, joralar. Men sizden haýyş edýän. 10-njy awgustda meň egzamenim maňa üstünlik arzuw edäýiň. Meň üçin dileg edäýiň haýyş.

:-D

Dowamy »

666 31
Köneler, 1 year ago


природа...

Тихий, мирный час,
И мы все, ждем закат,
Листья шелестят,
А водички блистять.


На душе тепло,
Солнечный закат,
Кругом светло,
А вам всё не понят.

Dowamy »

452 7
Köneler, 1 year ago


Line...

Kim line girýän bolsa öz idini ýazaýsyn. Menem basym line açdyrmakçy bolýan. Şu saýtdakylaryň ählisi bilenem gepleşmek isleýän. Kyn görmeseňiz ýazaýyň.

Dowamy »

416 6
Köneler, 1 year ago


Uky...

Gijäňiz rahat bolsun gowy düýşleri görüň. Häzir sagat 23:28
:-D

Dowamy »

332 2
Köneler, 1 year ago


Atsyz........

Dowamy »

306 2
Köneler, 1 year ago


Nasreddiniň köwşi. (pars dilinden terjime edilen)

Nasreddin çet ülkelerde bolanynda namazy köwüşli okapdyr. Onuň köwşüni ogurlamak üçin amatly pursat arap ýören ogry oňa:
— Köwüşli okalan namaz kabul bolmasa gerek — diýipdir.
— Namaz kabul bolmasa-da, köwşüm-ä özümde bolar-da — diýip, Nasreddin jogap beripdir.

Ýazan: S.Nary.

Dowamy »

448 8
Köneler, 1 year ago


KöMeK eDäÝiŇ.......

Мы не встречаемся,
мы не пара,
и расстанемся мы скоро.


Şu goşgynyň yzyny düzüşäýiň haýyş. Ýa bolmasada özüňiz bir goşgy ýazyň. :-D

;-)

Dowamy »

522 10
Köneler, 1 year ago


Live........:-o

Eşitdim eşitmedim diýmäň how meniň dostlam, joralam internede giripdirler.

Dowamy »

436 7
Köneler, 1 year ago


Maslahat beräýiň....

Men uruşmagy öwrenmek isleýän kimde nähili pikir bar. Kömek edäýiň dostlar, joralar. Haýyş

Dowamy »

563 22
Köneler, 1 year ago


Ohow

Salam dostlar, joralar. Men sizden bir zat haýyş etmekçi. Geliň özi hakyky atlarmyzy aýdalyň. Aýdasy gelmeýän." Now " diýäýsin.
Menem öz hakyky adymy aýtjak.
:-D

Dowamy »

878 38
Köneler, 1 year ago