Iň ýakyn dostuma.

Bu gije nämüçin ýatyp bilemok,
Oýlanyp geçirýan uzak gijäni.
Syrly garaýşyňam maňa düşnüksiz,
Ýa galdyran bolaýmaýyn bijämi?

Daş çykýaryn haraý isläp asmandan,
Şemal alyp gidýär gursakdan gamy.
Eşidilýär gulagyma ýeriň üstünden,
Uzakda ýaňlanýan dostlaň aýdymy.

Näçe diňleseň-de...

Dowamy »

816 1
Köneler, 6 years ago


Annasoltan Kekilowa

ÖMÜRZAÝA ÝYLDYZYM goşgular kitaby

Men ýola düşýärin, gidemok ýalňyz,
Meniň bilen asyr barýar ädimläp.
Küküreginde syrlar gizlän topragym,
Gyzykly gür berýär pikirlerin jemläp.

Meýmiredip bu gyzykly gürrüňler,
Ýaş juwan kalbymy gurşap alsa-da,
Ýok, hiç wagt dönmen uzak ýollardan,

Dowamy »

782 1
Köneler, 6 years ago