Pikirleniñ !

Ma$ynda $afyor b/n bir oglanjyk gidip baryalar, oglanjyk $afyora seredip:
-kaka maña buz gaýmak alyp ber özem BalGaýmagyñky (buz gaymak ondiriji kärhanañ ady) bolsun. $afýor:
-oglum men saña buz gaýmak alyp bereýin ýöne men señ kakañ däldä-diýýär.
$u taýda dü$ün$mezlik, sorag $afyor oglanjygyñ nämesi ???

Dowamy »

989 13
Köneler, 8 years ago


Çözjek boluñ {mesele}

Barlar bar eken, ýoklar ýok eken. Gadym zamanda iki sany çopan bar eken. Olar özara goýun dawasyny edipdirler.
(1 çopan) aydypdyr beýleki çopana:
- Dos sen maña 1 goýun berseñ ikimizin goýnumyz deñle$ya - diyipdir.
(2 copan) :
- A sen maña 1 goýun bersen men goýunlam senkiden iki esse bolya - diyipdir.
Indi mesele...

Dowamy »

938 12
Köneler, 8 years ago


Täp täzeje agza

Salawmalikim agzalar! Menem öñden bari myhmanyñyzdym indi agza boldum. Menem arañyza go$ayyn. Men loginim Yagmyr.a@mail.ru druzya ugradyp bilersiniz

Dowamy »

857 10
Köneler, 8 years ago