Салам достлар. Отыранмысыныз саг аман. Сизден маслахат соражакдым. Ашгабатдын ниресинде гози гормейэнлерин очкисинин коп сатылйан ери бар. Егер билйэниз бар болса язайында. Гозини ин говы серетйэн ве аматлы болниса ниреде барка. Сизден жогаплара гарашйан. Бержек маслахатларыныза онунден миннетдар.

Köneler, Bahbit tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir