Essalawmaleykum agzalar! Gezip yorsunizmi sag-aman! Gulkin koroly Nuryshkany tanamaynynyza yokdur. Shon degishmejiklerinden birki sanjagny size dadyrayyn diydim. Ozunizem bilyaninizden yazyp durun! *** Bir korun manlayyna zol dash degya diya, ozem shol bir degen yerne degya diya. "Shtank" edip gidya. Onson kor pahyr çydaman: -Yoldash korler, ahooow kor yoldashlar. Oyny uytgedelinle, bir aramyzda goryana bar. Bir obshit kor diya, bulanam komandiri bar eken, starostasy. Bir gozli, kakam pahyr yaly. Bu her gun shahere gidya, yzyna gelende odekolonjygyn, atyryn ysy gelip dur diya. Hemme kor ysyrganyp yankyn dashyna uyshya, burunlarny tutup: -Ey yaman gowy zadyn ysy ba, naman ysy bu? Yekegozem hekgeren bolup: -Elbetde gyzyn ysy! Ilerki oban gyzlary kor diyip olup yatyr, kor tapylanok. -Way, barde kan diyip aytsan bolmayamy? -Shony aytdym-da... -Name diydiler?! -Korlenni getir diydiler. -Ertir onda bizem akit! -Bolya. Ertir gyza gitjegin tayyn bolun. Owal sakal-murtuny parikmahere syrdyryan korler, ozleri syrjak bolup, pakini basan yerinden kesip, muna-da gazet yelmap. Durshuna ganly gazet bolup dushduler yola. Biri-birinin elinden tutushyp, kostymynyn ilignem ters ildirip, shu woyenny yoreyshinem edip. Gumly yol bilen agaçly yerden. Yzdan korler gygyrya diya: -Yekegoz! Gyzlara yakynlamyzda aydaweri, ustumizi zadymyzy kakaly, tozany ayrlar yaly. Birden agaçlan bir çybyjagy sypyp, yanky yekegozun abat gozune sharp boldy. Munada gahary gelip: -Korler, gelaydik oydyan! Yzdan yanky korler dyzayalar diya. Biri-birinden beter: -Baaay gyzlar, bagyshlarsynyzda garashdyran bolsak! *** Owalam bir ogry yoldshlaryny uyshurya: -Oglanlar! -Hooow... -Daway bizem gazanç edelin, bikar yatyrys. -Ay nadip gazanç etjegay, gazanç uçinem pul gerega - diyship neresseler. -Pul gerekdal. Ejenizin ash pyçagny alyn, agshamam yanan transformatyryn yanyna uyshun. Ozumem starshiy, otwiçayu. Uyshduler agshamlyk. Hersinin elinde-de ejesinin ash pyçagy. Anyrdan bir oglan gelya diya, yankylaram onunden çykyp 5 ash pyçagy dirediler, yankyn doshune: -Goltugynda name bar bolsa çykar. Arkayynja diya, ojagash horashaja oglanjyk. Goltugyna elini sokdy, alty gezek atyan barabanly pistolyetini çykardy: -Nadersiniz? Donup duran pyçaklar herekete girdi, titreship: -Hiçlay agam, darykyanay! Shu obaly bolsan, shu oban gijesimi yada gundizimi shony sorayjakdyklay?! -Bashinem yat, asfaltyn ustunde. Yatan yerinizdenem hol çatryga çenli yuzun. Yankylar hank-hunk etjek boldular welin, yokaryk bir okam goyberdi, tark: -Yene herine biri galdy, daway yuzun. Asfaltyn ustunde yuzup ugradylar diya, tapyrtda-tapyrt, gupurtde-gupurt. Yzdan yuzubilman halys yadanyn biri ondaki starsha gygyrya diya: -Eeey, name yumruk yaly oglandan gorkup yuzyasay. Daway yuzmalin. Ondaki yuzup baryan aydya: -Yuzubersenay. Çatryga yetemizde "çumun" diyse natjek.

Köneler, Multik tarapyndan 10 years ago
  Multik 10 years ago
 • Mugallym okuwçylardan sapak sorap ugrady. Tagtan yuzunde uly harp bilen "A" harpy yazylgy dur.
  Mugallym:
  -Gulamalyyew, geç doska! Shu name aydyp ber.
  Gulamalyyew:
  -Bayba... oziya hatanaky-satanakiya, magazinin yanyndaky gosha til bolaymasa.
  -Tilmey shu, tilmi shu, seret gowja, adyyy...?
  -a... nama gygyrya, san kim?
  -Men mollym.
  -San mallum dal, san kujuk.
  Doskan yuzunde gyzyl towugyn suraty asylgy, iki gapdalam gamyshlyja plakat, gymmat towuk. Ashagynada "to-wuk" diyen yazgy bar.
  Mugallym:
  -Gulamalyyew, onda shu name?
  -Kush.
  -Nahili gush?
  -Yaman gymmat kush.
  -Ady yokmy ol gushun?
  -Hunduk.
  -Nameee...
  -Hunduk, hunduk.
  -Sen ozun dinduk! Hinduk bamey shotayda dinduk. Hany hinduk, dinduk...?
  -Nama kygyryan kujuk.
  -Oka ashagynda yazylgy, name diyip yazylgy?
  -Man nabilayin?! Bahasy yazylgy bolamasa...?
  -Bahamey sho sereda... bol oka?!
  -Ozun okaysana?
  -Bol onda bile okaly.
  -Sheytsanay, internatianal bolalla.
  -To...
  -To
  -Kese çyzyk...
  -Kasa çizik
  -Wuk.
  -Wuk
  -Gulamalyyew, bol indi ozun oka?!
  -To kasa çizik wuk.
  -Way ony, ol kese çyzygy aytman oka!
  -To kasa çizigi aytman oka wuk
  -Gulamalyyew! Kese çyzygy ayryp oka...
  -To kasa çizigi ayryp oka wuk
  Uuuuffff... Gulamalyyew seni yorite mollymy daliredip gel diyip iberdilermi...? Ispisalny gruppamy sen, meni daliretjek bolyanmy? Indi men gyzamykdan galan garagushagyrym tutup ugrady! Shuny çalt okasan name bolya? Ha tizrak okasan name bolya...?
  -Horaz bolyan bolaymasa...
  Adgjmptw 10 years ago
 • Meñä gülkim tutanok
  ependi 10 years ago
 • güläýda:d
  ependi 10 years ago
 • ýalbarýan:D:D:D
  Adgjmptw 10 years ago
 • Aaaaaaýýý, bolýa-da, señ göwnüñ üçin çalaja hahhhaaaaahahaaabhajaaadahhaaaapaaa...
  Multik 10 years ago
 • Talypcoma yanlanyp gitday, Adgjmptw dost :-):-):-)
  DG 10 years ago
 • Adgjmptw deregne men gùläýin =) :-)
  Hayranmen 10 years ago
 • Teswirlere name bolupdyr
  ependi 10 years ago
 • adgjmptw deregne men gùläýin
  dg | 2011-04-07 10:07:21
  yok:)
  Adgjmptw 10 years ago
 • Haanaaa, aýtdym-a Ependi men saña gülmäýin diýip, senden boldy-da, indä gülmen bara
  DG 10 years ago
 • Ha ha ha ha ha ha ha ha boldumaý?
  ependi 10 years ago
 • teswirlere name bolupdyr
  hayranmen | 2011-04-07 10:07:32
  aytsam tolejekmi:D:D:D
  ependi 10 years ago
 • haanaaa, aýtdym-a ependi men saña gülmäýin diýip, senden boldy-da, indä gülmen bara
  adgjmptw | 2011-04-07 10:09:30
  bahbit bolsun diy agam gynanma :D:D:D
  ependi 10 years ago
 • ha ha ha ha ha ha ha ha boldumaý?
  dg | 2011-04-07 10:09:37
  yok gowy gulmedina:D:D:D
  Adgjmptw 10 years ago
 • teswirlere name
  bolupdyr
  hayranmen | 2011-04-07
  10:07:32

  men sagbol-tañyrýalkasyna-da aýdýan bahasyny töleseñ!:-D
  DG 10 years ago
 • Aý menem oñaramoklaý:-(=(
  Adgjmptw 10 years ago
 • teswirlere name
  bolupdyr
  hayranmen | 2011-04-07
  10:07:32

  men sagbol-tañyrýalkasyna-da aýdýan bahasyny töleseñ!:-D
  ependi 10 years ago
 • teswirlere name
  bolupdyr
  hayranmen | 2011-04-07
  10:07:32

  men sagbol-tañyrýalkasyna-da aýdýan bahasyny töleseñ!
  adgjmptw | 2011-04-07 10:14:39
  hehe :D:D:d
  ependi 10 years ago
 • aý menem oñaramoklaý:-(=(
  dg | 2011-04-07 10:15:26
  cynyn bilen gulmeli:D
  DG 10 years ago
 • Bor indikide cynymy ederin,ýadyma dù$se
  ependi 10 years ago
 • hehohahihu:D
  Multik 10 years ago
 • Bir halypa bagshylan biri agyr yatyr diya. Onson tazerak aydym owrenenlen biri, shona shagirt bolanlan biri soramana gelipdir. Kelpezrak diya-da:
  -Oho halypa, tuweleme! Oljek-oljek bolup yatyrmyn? (sebabi ol olse toyun hemmesi shona galjak) Hay maladys halypa, arkayyn oluber. Sen dagy name! Hindistanda ullakan-ullakan piller olyamish.
  Halypasynyn gahary gelya diya mun sozune, gorgulin bir gozem kor eken. Onson beyleki abat gozinin snayperini dikip, gaharlanyp yatan.
  -Bee-e, halypa! Meni tanamadynmy?!
  -Tanadym...
  -A bilda onda, kim men?
  -Sonky alanym bolaymasa...
  -Adam tanayshyn shu bolsa, nesip bolsa on minutdan olersin!
  Shagirdine wesyet edyar yanky:
  -Eshitdim-eshitmedim diyman! Men olemde ustum gowy galnynça ozun gomgun!
  -Yak, halypa! Ol bolmaza, ynha oglun Hojagulyjan bar, Hojaguly orakçy. Sho gomer-da...
  -Yoook! On eline pil berman, ish onaryan daldir, ozun gom!
  Shagirdi shona-da yaltanya diyar.
  DG 10 years ago
 • Eýleki gözùne snaýpirini dikip diyýänmi ha ha ha. Wiý multik dost agenda'da girenoma?
  ependi 10 years ago
 • hihihi
  auditor | 2011-04-07 10:43:28
  ýalan gülküdigine güwä geçýän:D
  Multik 10 years ago
 • Dg salam dost! Hali girdim, men yone kan dushnemok ona, drujba ugradypsyn, gordum. Nadip dobawit etmelay ony, yzyna sms ugratmalymy, Ependi bilen Friendshipdenem gelipdir!
  DG 10 years ago
 • Salam Menem kan bilemok dobawit edil$inä,ýöne häzir girip göreýin,ýazayaryn $otak nadip edil$ini
  Multik 10 years ago
 • Bolyar dg dost, son ozum gorup okaryn!
  DG 10 years ago
 • Bor,menem onda soññyrak girerin dost
  magnit 10 years ago
 • $u temany acmak islap yordum, begenaydim, kim acanam bolsa ikiden biri abat bolsun)))
  magnit 10 years ago
 • mendenem biri azajyk gysgaltdym*

  Bir tùrkmen $u döwurde, keypine ya$ap yörmeli döwurde öljek bolya diyya. Yeri ya$a ahyry! Yöne ezraýyl akgan yakyn gelenini anyp, öyde ölunyan yere gecdi, ùstùnede woenny odeyaly yapdy, odeyalyn a$agynda dö$i gidip-gelip dur diya akardion yaly. 5 ogly bar eken, 4 si oylenen 5nji bä$imem oyermeli:
  -Oglanlar, atanyzaa gidya!
  Oglanlan biri :
  -taxi tutalymy ya özun gidermin kaka?
  -lapuh! Atan baka gidya
  Kicisi ulysyndan:
  -baky $utaydan primerna nace km barka?
  -Oglanlar oz azabym b.n sizi oyerdim oy i$ik etdim, siz 4 bolup ba$$ami nadersiniz? Ses ùyn yok.
  -oglanlar, sizden sorayan, 4 bolup pyatyorkamy nadersiniz? Ses yok, her kim kecan gùluni ùtùp otyr.
  -kakanyz ölenson kece gerek bor ýyrtman, 4 bolup bä$$ämi nadersiniz? Arasynda biri gepledi diya:
  -arkaýyn öliber kaka, 4 bolup bä$$äni bicayeris!
  magnit 10 years ago
 • nury$ka teatrynyn mu$daklaryna yene biri**

  Bir dutarly bag$y b.n oy eyesi gurle$ipdir "myhmanlar dagynca aydyp ber" d.p. 2 aydym aytdy weli mareke dagapdyr. Begenya diya
  "bul oban adamlary medeniyetli eken, ir dagayan eken". Bir ya$ulam otyr eken bag$yn egnine yaplanyp gözunden ya$ akdyryp. Bag$am:
  -e agam, ho swetoforyn yanynda gara$ alanymyn yaryny bereyin tursana.
  -turjak weli dondan dü$ennogaa..
  Bag$y oñ donyna mùnen eken,
  -onda name gözunden yash akdyryp aglap otyrsyn?
  -aglarynmay, ejem ölende agladymmy men sen aydymyna aglar yaly. Yöne men 1 sagatda 7 gezek da$ cykyadym, goyberennok gözumden gelyä :-)
  Multik 10 years ago
 • Bashgada Nurkakan anekdotlaryndan bilýaniñ ýokmay?!

  Urushda.
  Komandir gygyrdy:
  -Atryad! 600 adam bolup, nemislen ustune tarap peryod!
  Ahli kishi "uraaaaa" diyip peryodlady welin, bir ermeni yza tarap goterdi okjani.
  Munam ozumiz yaly adam satyp yorenin biri gordi:
  -Oy, yoldash komandir! Uly il peryotlaya welin, Mykrtçyan gaçyar!
  Komandir soldatlara tezeden buyruk berdi:
  -Atryat! 599 bolup nemisleri goyunda, ermeni bilen bolun!
  Shudugarin içi bilen, zey kanaly yakalap kowalap ugradylar yankyny...
  599 adamdan gaçyp nira gitjek...? Bir gamyshlygyn içinde gabat tutdylar ermenini. Komandirin onunde gazyk etdiler.
  Komandir pistolyetini ermenin enegnin ashagyna dirap:
  -Bigayrat Mykrtçyan! Yoldashlaññy tashlap nira gaçyañ?
  Mykrtçyanyn gowni bir yaly:
  -Goysanay, yoldash kamandir, Mykrtçyan olende gaçyamay, ara - diyip dur diya.
  Komandir:
  -Gaçdyna Mykrtçyan, 599 bolup, olup tutduk seni!
  Mykrtçyan:
  -Goysanay, ozuniz kowalan bolup yorsiniz. Içim geçdilay, sonam hol depeden bat alyp gaytjak boldum!
  Multik 10 years ago
 • Sag bola Magnit! Nuryshka neressän suratlary!
  Beyik adamdy, aramyzdan juda-juda ir gitdi, yone giç gitmeli kishilerdendi!
  magnit 10 years ago
 • satiranyñ karoly, ýùreklerde baky ýa$ar!
  Auditor 10 years ago
 • Nam bolup ayryldy ol?
  magnit 10 years ago
 • gowy adamlar hudaýa-da gerek!
  Auditor 10 years ago
 • Nam bolup ayryldy ol?
  magnit 10 years ago
 • не знаю :-(
  guljagaza 10 years ago
 • Ekzameniň öň ýanyndaky gije sagat 3-de professoryň öýünde telefon jyňňyrdaýar. Professor düşeginden çykyp, oýaly-ukuly telefonyň trubkasyny galdyrýar:
  -Alýo! Diňleýän!
  -Näme ýatyrsyňmy, haýwan?!
  -?!
  -A, biz bolsa okaýas...
  ________________________________________
  argos 10 years ago
 • wahahahahahahow hahaha .:-):-):-):-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D
  guljagaza 10 years ago
 • ешдилен гулки сес сенкидими я аргош??????????????/
  magnit 10 years ago
 • haha :D))) hany dowam edeliñle.....
  magnit 10 years ago
 • 3 sany ermeni gelyä diyä, öñden gelyan uzyn ermeni, toy beyleki etsen boynuna munup munlik lampocka dakaymaly, "inim bir y$k bersene " d.p
  On yzyndan dinamit yaly dört burc biri gelya diya, sacam gowy dushen, esli meydan potrat alaymaly, howluksan cyn celpek guni 3 heley bolup manlayynda celpek yayyp otyrmaly diya,
  On yzyndan kicijek biri gelya diya, o bolshuna murtam goyan bolupdyr, murtam gulse pytraya dia, kellesinde-de airodrom papak tegelek uly, o gurt serilyan gapaga menzesh,
  In ondakiden soradylar
  -ey uzyn adyn name
  -sano
  -beybaa, bu sano diyan zadyn orsyca nam bolya?
  -sanya
  -hmm a turkmencesi?
  -sapar uzyn )))))
  vesna87 10 years ago
 • hi hi gaty gowy satiralar
  idealman92 9 years ago
 • bet degishmeler!turkmencafe.com-dan alyp bilersiniz
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri