Agenda girenok

Salam talyplar.com'uñ agzalary! Shu gün agenda girenoklay "NADOGRY LOGIN ÝA-DA AÇAR" diýip durlaý, sizdede sheýlemi?

Dowamy »

1167 8
Köneler, 9 years ago


Dodagym oň haýsydyr birýerine degende berýän keýpihembaşgaçady..

Men oň bilen tanyşan wagtlam
15 ýaşly, jahyllyk döwrüne ýaňy
gadam basan wagtlarymdy. 15
ýaşly oglanyňnämä isleg
bildirýänini oglanlar gaty gowy
bilýändirläý. Aýratynamoň bilen
tanyşanymdan soň oňa bolan
isleg-arzuwym has hem artdy.
Ilki-ilkiler seýrekduşuşsagam
soňabaka duşuşuklarymyzy...

Dowamy »

1949 45
Köneler, 9 years ago


Siziñ durmushyñyzy üýtgedip biljek iki zat

salam hormatly dostlar shu iki zat barada ozal hem okan
bolmagynyz mumkin beyle bolsa
bagyshlan.siz bn paylashmak we
sizin pikirinizi bilmek isleyan
shular barada.
Iki zat seni basharjan adam eder:
1)Ozune erk etmek.
2)Onushykly bolmak.
Iki zat senin gymmatyny
artdyrar:
1)Yuzlenm...

Dowamy »

979 9
Köneler, 9 years ago


Türkmenistanda ishleýän türkmen dilindäki OperaMini

Salam hemmäñize! Täze Türkmenistanda ishleýän OperaMini çykdy!
OperaMini 6.0. Türkmen dilindäki TMCELL üçin niyetlenen.jar

Dowamy »

4128 46
Köneler, 9 years ago


Ξ Diñe "B" harpdan Ξ

Biz Bäşim bilen bazarda
bagyrdyr balyk bişirýäris.
Bäşimiňki balyk bişirilýän
bölüm, biziňki bagyr bişirilýän
bölüm. Bu bölümler
bireýýämden bellidi, bilmeýän
bolmaz. Biziň balykdyr bagyr
bişirişimize Baýramalynyň
bazarçylary, bazaryň başlygam,
barlaýanlaram, barsy belet.
Bişirje...

Dowamy »

1295 33
Köneler, 9 years ago


Tema ýasaýan programma!

Sal hemmañize!
Telefon bilen ýörite tema ýasap bolýan programma bar. Öz suratlaryñyzdan tema ýasañ! Ine shu ýerden:ÝÜKLE!

Dowamy »

1611 21
Köneler, 9 years ago


Telefon bilen mail.ru agent açmak!

Salam hemmäñize men size häzir telefon bilen @mail.ru agendiñ registrasiýa edilshini öwretjek! Köpiñiz bilýänsiñiz ýöne bilmeýänler üçin kömegim deger diýip umyt edýän!


Siz häzir shu ýerik giriñ: Telefon bilen mail.ru agent açmak!

Soñra registrasiýa edilshi barada aýdaýyn: email: diyen ýere bir email yazmaly! Ý...

Dowamy »

3671 53
Köneler, 9 years ago


Türkmenistanda ishleýän Opera Mini 6 !

Salam talyplar.com-yñ agzalary bilýän bolsañyz täze Opera Mini 6 çykdy ine shony siz shu ýerden alyp bilersiñiz: OperaMini.6.mod.jar 313kb
soñra alanyñyzdan soñ shu zatlary ýazyñ:
socket
http://82.145.210.0:80
http
http://82.145.210.0:80
Ýokarky ýaly etseñiz ishlär.

Dowamy »

2011 36
Köneler, 9 years ago


Java kitaplar!!!

Salam talyplar.com-yñ agzalary we myhmanlar! Dostlar we doganlar! Size gowy bir täzelik getirdim internetden kitap alyp okasyñyz gelse men size 4 sany kitap hödürlemekçi!

1.http://f04.spaces.ru/f/253781330961/1299905289/14708967/0/1bca04bb7be03f92a55d14c0bfd25b05/Mertebeler_we_kemlikler.jarMertebeler we kemlikler.jar

...

Dowamy »

1640 12
Köneler, 9 years ago


Ahyr zaman bolar

Eý ýaranlar, musulmanlar,
Bir gün ahyrzaman bolar,
Ölenden öň köp nyşanlar
Ýeriň ýüzünde kän bolar
Adalatsyz bolar hanlar
Bihaýa bolar zenanlar,
Köp döküler nahak ganlar,
Iliň päli ýaman bolar.
Pisat iş köp bolar, az bolmaz
Bu öý ol öýe saz bolmaz,
Ýagmyrlar ýagar, ýaz bolmaz

Dowamy »

1186 12
Köneler, 9 years ago


Ahyr zaman bolar

Eý ýaranlar, musulmanlar,
Bir gün ahyrzaman bolar,
Ölenden öň köp nyşanlar
Ýeriň ýüzünde kän bolar
Adalatsyz bolar hanlar
Bihaýa bolar zenanlar,
Köp döküler nahak ganlar,
Iliň päli ýaman bolar.
Pisat iş köp bolar, az bolmaz
Bu öý ol öýe saz bolmaz,
Ýagmyrlar ýagar, ýaz bolmaz

Dowamy »

974 3
Köneler, 9 years ago


Arap dünýäsi yranýar, emma Müsürde baýram

Tutuş Demirgazyk Afrikany,
Günorta Günbatar Aziýany we
Ýakyn Gündogary gurşap alan
protest hereketleri anna güni
Bahreýnde we Liwiýada
müňlerçe adamyň hökümet
güýçleri tarapyndan
öldürilenleriň jynaza namazyna
gatnaşmagy bilen ýasa öwrüldi.
Ýemende protestçiler öz
janlaryny howp...

Dowamy »

878 3
Köneler, 9 years ago


Ýene-de Opera Mini... :D

Salam talyplar.com-yñ agzalary we myhmanlar ýene-de size Türkmenistanda ishleýän opera mini hödürleýän!Opera mini 5.1_for_TMCELL_
alyñ nesip etsin!

Dowamy »

2222 28
Köneler, 9 years ago


Sen internede nirden girýäñ?

Salam talyplar.com'yñ agzalary geliñ hemmämiz internede nirden girýänimizi ýazalyñ! Meniñä özim Mary welaýatynyñ Ýolöten etrabyndan girýän!

Dowamy »

1746 45
Köneler, 9 years ago


Gözlenýän jenaýatkär


Adamlar bilseñiz shu adam gözlenýän jenaýatkär! Hemme ýerde suratlary asylyp çykdy!

Dowamy »

1238 15
Köneler, 9 years ago


Opera mini

Salam talyplar.com-yñ agzalary we myhmanlar size bir gowy täzeligim bar Türkmenistanda indi opera mini 5 ishleýär! Kömegim degendir diýip umyt edýän! Köp sag boluñ! Opera mini 5 ÝÜKLE!

Dowamy »

1715 10
Köneler, 9 years ago


Admine ýüzlenme!

Admin aga men name ucin her gezek giremde lakamymy sonam acar sozimi yazyp girmeli? Meni name ucin yadynda saklanok? Yone sho bir zatlary her giremde yazyp yadadym. Eger bolsa acar sozi zady yazman girer yaly edayin!

Dowamy »

1293 12
Köneler, 9 years ago


Aklym hayran

;-)

Dowamy »

1053 22
Köneler, 9 years ago


Sorag

salam hemmanize! Bilyansiniz Turkmenistanda opera mini ishlanok, kim bilyan bolsa hayysh sizden operadan bashga name ulanyp borka???

Dowamy »

1017 13
Köneler, 9 years ago


Yolöten

Yolöten

Dowamy »

1804 64
Köneler, 9 years ago


Komek edin

A.a

Dowamy »

1084 13
Köneler, 9 years ago


Sorag bar

Agent

Dowamy »

920 6
Köneler, 9 years ago