Türkmenistanly hünärmen futzal boýunça Aziýa çempionatyna gözegçi emin bolup gatnaşar

Türkmenistanly hünärmen futzal boýunça Aziýa çempionatyna gözegçi emin bolup gatnaşar

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň eminler bölüminiň başlygy Wadim Baratow Kuala-Lumpurda geçiriljek naýbaşy eminleriň maslahatyna gatnaşmaga çakylyk aldy. Mundan başga-da türkmen hünärmeni futzal boýunça Aşgabatda geçiriljek Aziýa çempionatynda...

Dowamy »

579 0
Sport, 12 tarapyndan 1 year ago

Maýk Taýson

Dünýä belli boksçularyň arasynda ady äleme ýaň salan Maýk Jerard Taýson 1966-njy ýylyň 30-njy iýunynda ABŞ-yň Nýu-ýork ştatynyň Bruklin şäherinde Lorna Smitiň maşgalasynda dünýä inýär. Maýk Taýson ejesiniň birinji adamsynyň, ýagny öz biologik kakasynyň familiýasyny özüne familiýa edip saýlap alypdyr. Ol entek dünýä inmänkä, kakasy bilen ejesi aýryl...

Dowamy »

665 1
Sport, 12 tarapyndan 1 year ago

Muhammet Aly

Asly afro-amerikan neslinden bolan Kassius Marsellus Kleý, ýagny meşhur boksçy Muhammet Aly 1942-nji ýylyň 17-nji ýanwarynda ABŞ-yň Luiswill diýilýän ýerinde dünýä inýär.

Muhammet Aly 12 ýaşyndaka boks bilen tanşyp, gysga wagtyň içinde amerikan boks guramalaryna agza bolup, “Altyn ellik”ýaryşynda resmi däl duşuşyklarda tutluşyp başla...

Dowamy »

621 0
Sport, 12 tarapyndan 1 year ago

Pele

Dünýä futbol taryhynda iň meşhur futbolçylaryň biri Peledir. Hakyky ady Edson Arantes do Nascimento Pele bolup, ol 1940-njy ýylyň 23-nji noýabrynda Braziliýanyň “Três Corações” diýilýän ýerinde Dondinho we Celeste Nascimentolaryň garyp maşgalasynda dünýä inýär.

Pele 11 ýaşyna çenli Bauru Atletic futbol klubunda oýnap, boş wagtlary bo...

Dowamy »

595 0
Sport, 12 tarapyndan 1 year ago

Gurban Berdiýew barada

“Men näme isleýänimi, nirä barýanymy bilýärin”.

Berdiýewiň bu sözleri aýdany düýnki ýaly ýadymyzda. Hatda bu barada gazetde şeýle habar çykypdy. “Rubin Kazanyň maksady – Ýewropa ligasy çempionlygy”. Şol ýyl hakykatdanam Berdiýewiň topary diýseň üstünlikli çykyş edýärdi. Ýewropa ligasynda, Interli grupbadan birinjiik bilen çykyp, Atle...

Dowamy »

634 0
Sport, 12 tarapyndan 1 year ago

Top depmän tälimçi bolanlar

Kenarda öz toparynyň futbol oýnuny dolandyrýan tälimçileriň köpüsi, hatda agramly bölegi wagtynda meýdançada der döken futbolçylardyr. Näme sebäpdendigi bilinmese-de, ýyldyz futbolçylardan o diýen başarnykly tälimçi çykanok. Elbetde, ýek-tük bar hem bolsa, güýçli tälimçileriň aglabasy orta-tap futbolçylardan ybarat diýsek öte geçdigimiz bolmaz. Asl...

Dowamy »

503 0
Sport, 12 tarapyndan 1 year ago

«Türkmenistan: Sport» «El-Klasikony» göni ýaýlymda görkezer

«Türkmenistan: Sport» «El-Klasikony» göni ýaýlymda görkezer
«Türkmenistan: Sport» teleýaýlymy Ýewropanyň öňdebaryjy çempionatlaryndan futbol duşuşyklaryny göni ýaýlymda alyp bermegini dowam edýär. Ýaýlym şu hepdede hem türkmenistanly futbol janköýerlerine Germaniýanyň, Italiýanyň, Ispaniýanyň çempionatlaryndan «Real Madrid», «Barselona», «At...

Dowamy »

498 0
Sport, 12 tarapyndan 1 year ago

Türkmenistanly erkin göreşçiler Eýranda ýetginjekleriň arasynda geçirilen halkara ýaryşda iki medal gazandylar

Türkmenistanly erkin göreşçiler Eýranda ýetginjekleriň arasynda geçirilen halkara ýaryşda iki medal gazandylar
Aşgabadyň ýöriteleşdirilen 7-nji orta mekdebiniň okuwçysy Ysmaýyl Muhammedow Eýranyň Kazwin şäherinde ýetginjekleriň arasynda erkin göreş boýunça geçirilen halkara ýaryşda 41 kilograma çenli agram derejesinde çykyş edip, kümüş medal...

Dowamy »

504 0
Sport, 12 tarapyndan 1 year ago

Türkmen türgenleri guşakly göreş boýunça Gazagystanda geçirilen dünýä çempionatynda 5 medal gazandylar

Türkmen türgenleri guşakly göreş boýunça Gazagystanda geçirilen dünýä çempionatynda 5 medal gazandylar
Ýakynda Gazagystanyň paýtagty Nur-Sultan şäherinde geçirilen guşakly göreş boýunça dünýä çempionatynda Türkmenistanyň ýygyndysy altyn medallaryň üçüsine we iki sany bürünç medala mynasyp boldy.

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar...

Dowamy »

442 0
Sport, 12 tarapyndan 1 year ago

Katarda futbol boýunça dünýäniň klublaýyn çempionaty başlanýar

Katarda futbol boýunça dünýäniň klublaýyn çempionaty başlanýar

Şu gün Katarda futbol boýunça dünýäniň klublaýyn çempionatyna badalga berilýär diýip, TASS habar berýär. FIFA tarapyndan her ýyl geçirilýän çempionata alty konfederasiýasynyň we ýer eýesi Kataryň çempionlary gatnaşýar.

Şu ýyl dünýäniň iň güýçli kluby bolmak...

Dowamy »

462 0
Sport, 12 tarapyndan 1 year ago

«Матч ТВ» Döwletjan Ýagşymyradow bilen Alekseý Butoriniň arasyndaky tutluşygy göni ýaýlymda görkezer

«Матч ТВ» Döwletjan Ýagşymyradow bilen Alekseý Butoriniň arasyndaky tutluşygy göni ýaýlymda görkezer
14-nji dekabrda Sank-Peterburg şäherindäki «Sibir Arenada» türkmenistanly pälwan Döwletjan Ýagşymyradow bilen russiýaly Alekseý Butoriniň arasynda ACA 103-iň tutluşygy bolar. Tutluşykda ýarym agyr agramda Döwletjan Ýagşymyradow çempionlyk guş...

Dowamy »

543 2
Sport, 12 tarapyndan 1 year ago

Habib Nurmagomedow

Öz karýerasynda jemi 29 gezek tutluşyga çykyp, olaryň hemmesinde ýeňiş gazanmagy başaran, garyşyk söweş sungatynyň ussady Habib Nurmagomedow 1988-nji ýylyň 20-nji sentýabrynda Dagystanda 3 çagaly Abdulmanap Nurmagomedowyň maşgalasynda dünýä inýär.

Habib kiçilikden sport bilen gyzyklanyp, 12 ýaşyndaka göreş, 15 ýaşyndaka dzýudo, 17 ýa...

Dowamy »

832 2
Sport, 12 tarapyndan 1 year ago

Türkmenistanly pälwan Döwletjan Ýagşymyradowyň nobatdaky tutluşygy dekabrda bolar

Türkmenistanly pälwan Döwletjan Ýagşymyradowyň nobatdaky tutluşygy dekabrda bolar

ACA-nyň (Absolute Championship Akhmat) çempiony, türkmenistanly pälwan Döwletjan Ýagşymradowyň nobatdaky garşydaşy we tutluşygynyň wagty, ýeri belli boldy. Biziň ildeşimiz 14-nji dekabrda Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherinde ýerli türgen Al...

Dowamy »

1097 0
Sport, 12 tarapyndan 1 year ago

AFK-nyň kubogy ― 2019: «Hanoý» «Altyn asyr» bilen boljak duşuşyk üçin Aşgabada geldi

AFK-nyň kubogy ― 2019: «Hanoý» «Altyn asyr» bilen boljak duşuşyk üçin Aşgabada geldi

AFK-nyň kubogy ― 2019: «Hanoý» «Altyn asyr» bilen boljak duşuşyk üçin Aşgabada geldi
Şu gün daň bilen Aşgabadyň Halkara howa menziline Moskwanyň Domodedowo howa menzilinden «Sibir» awiakompaniýasynyň uçary gelip gondy. Uçaryň bortunda Wýetnam...

Dowamy »

1154 0
Sport, 12 tarapyndan 1 year ago

Täze Futboll stawka

Futbol stawka imo grupbamyz https://groups.imo.im/.2x4ZxK60XU3R6la60

Imo grupbamyza goşulyň 100 adama ýetse futbol stawka başlanar.

Stawka goýmagyň düzgünlerini şu ýerde okaň https://themug.ru/turkmen-futbol-stawka-koce-stawka/

Dowamy »

1424 0
Sport, SEO mugallym tarapyndan 1 year ago

Türkmen futbol stawka “Köçe Stawka”

Salam agzalar we myhmanlar! The Mugallym täze futbola stawka goýulýan bukmeker programmany ýöreder. Oňa köçe stawka diýip at bereris. Sebäbi köçede stawka goýulýan ýaly ederis.

Stawka goýmagyň düzgüni
Köçede stawka nädip goýulýar? Mysal üçin iki dost öz arasynda stawka goýýar hersi 10 manatdan eger-de biri utsa şol 10 manady a...

Dowamy »

1565 0
Sport, SEO mugallym tarapyndan 1 year ago

Maslahat...

Çagany sport bilen gyzyklandyrmak we durmuşdada gerek bolar diýen maksat bilen haýsy sport ugruna ýerleşdirseň gowy bolarka?

Karate, sambo, dzýudo, taekwando, aikido, gimnastika, futbol, suwda ýüzme, wolleýbol...

Dowamy »

1542 7
Sport, messibet tarapyndan 1 year ago

Antone Grizzman BARCELONADA

Ahyry soňy Barselona kluby Antone Grizzman üçin 120 million ýewro bonserwis tölegini töländigini duýurdy.

Indi fransuz ýyldyzy Grizzmanyň boş galma tölegi 800 million ýewro boldy.

Bizem fransuz ýyldyza Barselona klubynda Çempionlar Ligasynyň kubogyny galdyryp, her ýyl Ispaniýaň çempiony bolup, Karol kubogyny almagy do...

Dowamy »

1454 2
Sport, messibet tarapyndan 1 year ago

Karol 32 ýaşady

Dünýä futbolynyň ýaşap ýören we owadan gollary bilen häzirem bize gyzykly oyunlar görkezip ýören rowaýaty we gaýtalanmajak argentin futbolçysy Lionel Messi bu gün 24-nji iýunda 32 ýaşady.

Karol futbolçyny doglan güni bilen gutlaýas.

Dowamy »

1535 3
Sport, messibet tarapyndan 1 year ago

Futboldan gysgajyk...

⚽Galatasaraý futbol kluby öten agşam Başakşehri 2-1 hasaby bilen ýeňip çempionatyň tamamlanmagyna bir oýun barka Türkiýäň 22-nji gezek çempiony boldy.

⚽Bu möwsüm Ýewropaň klublarynyň arasyndaky altyn butsy ýaryşynyň iki sany predendenti bar. Olar Lionel Messi 36 pökgi bilen we Mbäppe 32 pökgi bilen. Mbäppäň ýene bir oýny bar. Eger i...

Dowamy »

1367 0
Sport, messibet tarapyndan 1 year ago