2024-nji ýylda Huawei kompýuterler üçin operasion ulgamyny tanyşdyrar

Hytaýyň IT ägirdi «Huawei» 2024-nji ýylda şahsy kompýuterler (PK) üçin «HarmonyOS» operasion ulgamynyň doly görnüşini hödürlemegi meýilleşdirýär. Bu barada «IT-Home» neşiri «Huawei» kompaniýasynyň programma üpjünçiligini işläp düzmek bölüminiň öňki başlygy Wan Çenlunyň «Weibo» sosial ulgamynda aýdanlaryna salgylanyp habar berýär.
«Kommersant...

Dowamy »

97 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 5 months ago

Toyota Hilux ulagynyň täze modelini çykardy. Ol wodorodda işleýär

Toyota-nyň Angliýanyň Derbi şäherindäki “Manufacturing UK” zawody wodorod ýangyç elementli meşhur Hilux kysymly awtoulagyň täze görnüşini döretdi. Umuman aýdanyňda, ondaky elektrikli gurluş Toyota Mirai wodorod awtoulagynyňky ýalydyr.
Wodorodly Hilux Toyota Rikardo, ETL, D2H Advanced Technologies, Thatcham Research we Angliýanyň hökümetiniň...

Dowamy »

104 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 5 months ago

IPhone 15-iň USB-C geçmeginiň amatly we amatsyz taraplary aýdyldy

Apple iPhone-ny Lightning-den USB-C-ä geçirmekçi bolýar, Bloomberg-den Mark Gurman bu täzeligi kompaniýanyň nädip mahabatlandyrjakdygyny gürrüň berdi.
Ýewropa Bileleşiginiň ykjam enjam öndürijilerinden geljek ýylyň ahyryna çenli USB-C standartyny ulanmagy talap edendigini ýatladýarys. Apple indiki ýylyň aýagyna çenli garaşyp oturmazlygy kara...

Dowamy »

100 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 5 months ago

Toyota zawodlarynda ýertudana we pomidor ýetişdirip başlady

Toyota hem beýleki köp sanly awtoulag öndürijiler ýaly, uglerodyň bitaraplygyna ygrarly. Beýle diýmek, ekologiýa zyýansyz awtoulag öndürmekden başga-da, olaryň uglerod zyňyndysyz bolmagyny gazanmak üçin dünýädäki zawodlary gaýtadan enjamlaşdyrmagy aňladýar. Ýene bir eko başlangyç hökmünde zawodlar enjamlardan önýän ýylylygy we CO₂-ni ulanyp, öz mi...

Dowamy »

173 0
Tehnologiýa, Gyzykly tarapyndan 6 months ago

Toyota Land Cruiser suwuň astynda 30 metre çenli çuňlukda 7 km ýol geçdi

Awstraliýalylaryň topary üýtgedilen Toyota Land Cruiser 40 Series elektrik awtoulagynda iň uzyn we çuň suwasty ýaryşda dünýä rekordyny goýdy. Topar Darwin duralgasyndan 7 km geçip, 30 metr çuňluga ýetdi. Birnäçe mehanik inženerden, guwwaslardan we beýleki hünärmenlerden düzülen topar 80-nji ýyllaryň başynda etmäge synanyşylan edil şuňa meňzeş synan...

Dowamy »

199 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 6 months ago

Toyota Corolla GR Sport hetçbegi «los synagyny» sagatda 76 km tizlik bilen geçdi

Toyota Corolla GR Sport hetçbegi Ispaniýanyň 77 km/sag neşiri tarapyndan guralan sagatda 76 km tizlikli “los synagyndan” geçdi. Bu kabul edilen 77 km/sag netijä ýakyn. Awtoulag ynamly we ygtybarly häsiýeti bilen tapawutlandy.
Synag üçin 196 at güýji bolan hereketlendirijili awtoulag alyndy. Oňa Falken Ziex Ecorun-nyň gymmat däl modeliniň 225...

Dowamy »

186 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 6 months ago

Alfa Romeo täze sportkarynyň suratlaryny paýlaşdy

«Alfa Romeo» italýan kompaniýasy 30-njy awgustda täze sport awtoulagyny tanyşdyrar. Bu barada motor1.com habar berýär.
Kompaniýa täze ulagyň suratyny paýlaşdy. Suratda ulagyň dolandyryş rulunyň bir bölegi görünýär. Täze ulagyň kysymy heniz mälim edilmedi, emma onuň «6C» diýlip atlandyrylyp bilinjekdigi bellenilýär. Ol kuwwaty 800 at güýjüne...

Dowamy »

178 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 6 months ago

Lamborghini flagman superkaryny hasaba almazdan, rekord mukdarda awtoulag satdy

Lamborghini 2023-nji ýylyň birinji ýarymynyň maliýe netijelerini yglan etdi, şondan görnüşine görä, kompaniýa ýene bir nobatdaky rekordy goýmagy başardy. Şol bir wagtyň özünde, häzir Lamborghini-niň hatary diňe iki modelden durýar: täze Revuelto flagmany üçin deslapky sargytlar statistikada hasaba alynmaýar.
Lamborghini ýanwar-iýun aýlary ar...

Dowamy »

167 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 6 months ago

Xiaomi arzan 3D-printerini tanyşdyrdy

Xiaomi kompaniýasy başlangyç ulanyjylara niýetlenen «Mijia» atly öý üçin býudjet 3D-printerini tanyşdyrdy.
«Xiaomi Mijia 3D Printer» ykjam göwrüme (265 х 265 х 417 mm) we 8,5 kg agrama eýedir. Enjam 3D çap tehnologiýasyny öwrenmek isleýän başlangyç ulanyjylara niýetlenendir, şonuň üçin hem ol ýeňil dolandyryş ulgamy bilen üpjün edilendir.

Dowamy »

153 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 6 months ago

Hindistanyň Chandrayaan-3 enjamy Aýa tarap ugur aldy

Hindistanyň «Chandrayaan-3» kosmos enjamy Ýeriň daşyndan aýlawyny tamamlap, Aýa tarap ugur aldy. Bu barada Hindistanyň kosmos barlaglary guramasy habar berýär.
Bellenilmegine görä, birnäçe aýlawlardan soň «Chandrayaan-3» Ýeriň daşyndan aýlanmagyny bes etmek we Aýyň traýektoriýasyna tarap ugur almak üçin ýeterlik belentlige çykmagy başardy. O...

Dowamy »

123 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 6 months ago

Täze Toyota Land Cruiser Prado 2024 çykdy

Toyota düýbünden täze Land Cruiser Prado-ny resmi taýdan tanyşdyrdy. Bu model öňkiň üsti ýetirilen däl-de, hakykatdan hem täze modeldir. Toyota haýran galdyrmagy başardy: bu modeliň öňki bölegi iki görnüşde çykaryldy.
60-70-nji ýyllaryň Land Cruiser-lerinde tegelek hem gönüburçluk şekilli faralary bardy. Täze Land Cruiser Prado 2024-de hem...

Dowamy »

117 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 6 months ago

Sony готовит обновление для игровой консоли PlayStation 5

Компания Sony запустила бета-тестирование следующего крупного обновления для игровой консоли PS5. Прошивка будет доступна для ограниченного числа пользователей, зарегистрировавшихся в специальной программе, информирует Gazeta.ru со ссылкой на официальное сообщение компании в блоге PlayStation.
Среди основных нововведений Sony выделяет возмож...

Dowamy »

119 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 6 months ago

Mask täzelenen Twitter-iň ulanyjylaryň sany üçin täze rekord goýandygyny aýtdy

X-a öwrülmek tapgyryny başdan geçirýän Twitter sosial ulgamy 2023-nji ýylda aýda ulanyjy sany boýunça rekordy täzeledi. Bu barada onuň eýesi Ilon Mask öz sahypasynda mälim etdi.
"Aýda X-iň ulanyjylarynyň sany boýunça täze rekord goýdy" - diýip, telekeçi ýazdy. Mask 541,5 million ulanyjy diýen sany görkezýän grafigi habarynyň yzyna goşdy.

Dowamy »

139 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 6 months ago

Lenovo täze planşetini tanyşdyrdy

«Lenovo» kompaniýasy «MediaTek» çipi ornaşdyrylan täze «Tab P12» planşetini tanyşdyrdy.
Planşet 2944х1840 piksel we 600 nit ýagtylyk mümkinçiligi bolan 12,7 dýuýmlyk IPS ekran bilen üpjün edilendir. Şeýle hem onuň displeýi «Dolby Vision» tehnologiýasyna esaslanýar. Enjamyň öndürijiligine «Mali-G68 MC4» grafikasy bolan «MediaTek Dimensity» çi...

Dowamy »

117 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 6 months ago

Mask Twitterde diňe garaňky režimi goýmagy meýilleşdirýär

Ilon Mask ýakyn wagtda Twitter sosial ulgamynda diňe garaňky režimiň elýeterli boljakdygyny aýtdy.
Mask Twitterde: "Bu platforma ýakyn wagtda diňe garaňky režime eýe bolar. Bu haýsy tarapdan alaňda-da has gowudyr" - diýip ýazdy.
The Verge portalynyň belleýşi ýaly, bu karar sosial ulgamy ulanyjylaryň arasynda jedel döretdi, sebäbi köpl...

Dowamy »

135 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 6 months ago

Asus «simsiz» wideokartany çykarar

Asus kompaniýasy energiýa üçin adaty elektrik kabelleri bolmadyk wideokartalary ýasap başlady. Bu barada Tom's Hardware neşiri habar berýär.
Hünärmenleriň sözlerine görä, GeForce RTX 4070 modeli GC_HPWR birleşdirijisi bilen enjamlaşdyrylandyr, onuň üsti bilen wideokarta güýç berilýär. Şeýlelikde, enjam daşarky güýç interfeýslerine mätäç däld...

Dowamy »

139 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

SpaceX в последний момент отменила запуск самого тяжелого спутника в мире

Ilon Maskyň SpaceX kompaniýasy Falcon Heavy raketasynyň uçurylmagyna bir minut galanda uçuşy ýatyrdy. Bu raketa Jupiter 3 telekommunikasion aragatnaşyk hemrasyny orbita çykarmalydy.
"Jupiter 3 hemrasyny orbita çykarmak üçin missiýanyň çäklerinde missiýany togtatmagyň şertlerini ýerine ýetirmegiň çäklerinde Falcon Heavy raketasynyň uçuşyndan...

Dowamy »

146 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

IPhone oýun smartfonuna öwrülip biler

9to5mac portalynyň habar bermegine görä, Apple ilkinji gezek macOS 14-iň beta wersiýasynda peýda bolan iOS-a oýun režimini girizmegiň üstünde işleýär.
Çeşmäniň habaryna görä, iOS 17-iň dördünji beta wersiýasynda döredijiler üçin Apple kompýuterlerinde oýun režiminde ulanylýan kod bilen gizlenen freýmwork ulgamlary peýda boldy. Şol bir wagtyň...

Dowamy »

131 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Toyota täze Land Cruiser Prado-nyň suratyny görkezdi. Ol 2-nji awgustda tanyşdyrylarToyota täze Land Cruiser Prado-nyň suratyny görkezdi. Ol 2-nji awgustda tanyşdyrylar

Toyota resmi suratda ilkinji gezek Land Cruiser Prado-nyň täze nesliniň öň tarapyny görkezdi.
Wnedorožnik nusgawy Land Cruiser FJ62-iň fonunda ýerleşýär we şu rakursdan seredeniňde täze modeliň öň tarapynyň, hakykatdanam, «ata-babasynyňka» meňzeşdigi görünýär. Şol umumylyklara – täze ulagyň gönüburçly görnüşdäki faralary we iri harplar bilen...

Dowamy »

139 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Samsung eplenýän smartfonlaryň täze modellerini hödürledi

Çarşenbe güni, 26-njy iýulda Günorta Koreýanyň Samsung kompaniýasy täze eplenýän smartfonlaryny – Galaxy Fold 5 bilen Galaxy Flip 5-i hödürledi. Tanyşdyrylyş onlaýn arkaly görkezildi. Galaxy Flip 5-iň öňki model bilen deňeşdirilende dizaýny üýtgedi – daşarky displeý 3,78 esse ulaldy, indi ol “gapagyň” tutuş meýdanyny diýen ýaly eýeleýär. Yzky kamer...

Dowamy »

147 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 7 months ago