Ynanmazçylyk

Ynanmazçylyk gaty erwet zat eken. Köp kişi meni arkamdan pyçaklaýa. Näme üçinkä olar menden soramagyň deregine özleriçe pikir etýäler. Men şeýle erwet bolsam näme üçin başda meň bilen gül ýaly gürleşýäler. Çala birzat eşitselerem menden soramagyň deregine meni garalaýarlar. Üýtgemeklik hamelyonlara mahsusdyr. Adam üýtgesede zanny üytgemez. Käwagt d...

Dowamy »

304 49
Täzelikler, @durdyyevv05 tarapyndan 5 days ago

Hyyaly dos hakynda (воображаемый друг)

Çagakam meniñ hyyaly dossum bardy. Yone pishigim shony goryadi walla, sebabi pishigim bilen oynayardy, pishigimi sypalanda (hyyaly dossum pishigi sypalanda) ol myrlap uklayardy.
Ashakdaky mowzuga menden subutnama shol, howwa pishikler adamlaryñ gormeyan zatlaryny goryaler. Yone sorag doredi bashga bir:
- eger çaganyñ hyyaly dossuny pi...

Dowamy »

168 11
Sorag-jogap, Gray_wolf tarapyndan 5 days ago

IDEALLIDER-iň toplan başga zatlary. +20(psihiki taýdan peslere okamak gadagan)

IDEALLIDER-iň toplan başga zatlary. +20(psihiki taýdan peslere okamak gadagan)

1. Öýde makaron bişirjek bolýan. Gaýnaýança ol jaýa geçip telewizor görjek bolup, gitmänkäm pişgime "Makaron gaýnasa maňa aýt" diýip kinomy görmäge gitdim. On minutdan soň bu pişigim gelip "Maw" diýdi. Baryp makarona seretdim. Gaýnapdyr. Inni bu pişigimden...

Dowamy »

273 15
Täzelikler, IDEALLIDER2 tarapyndan 5 days ago

Ötünç ýetenok (diýýänlerede jogap)

Gudraty güýçli Ýaradan adamzadyñ islendik günäsini bagyşlap bilýärde, siz nädip bagyşlap bileñzok?!
Aslynda ötünç soraýan adamyñ üstünden gülmek ýada teki jogap gaýtarmagyñ özi külli günädir. Sebabi sen eýýäm ony bagyşlamaýan diymek bilen, ozuñi Alladan hem ýokary goyyañ. Shol sebapden Bagyşlañ, islendik zady bagyshlap bolyar.

Dowamy »

266 35
Sorag-jogap, Gray_wolf tarapyndan 5 days ago

3 söz KAK RAZ ;-)

Zet-pro2003, Üns berme gutardy. (Gysgaça 3 sozumä shul)
- Jigim, men erkek oglan we hijem ozge nikdensaña zat yazmadym. Yashalymdanam girip goremok, trastorgam men dal (bir teswirde shoña men diyipsiñ yalñyshmasam)
Öjükdirerler, sen prosta üns berme shol yashalymlaryñ yazyan sozlerine. Eger gujur gayratlary bar bolsady iñ bolmanda as...

Dowamy »

160 11
Sorag-jogap, Gray_wolf tarapyndan 5 days ago

IDEALLIDER-iň toplan täsinlikleri 11

IDEALLIDER-iň toplan täsinlikleri 11

111. Ýer-ýüzünde her ýylda "Aspirin" dermanyň 40000 tonnasy ulanyňýar. Şolaryň 16000 tonnasyny diňe A.B.Ş. ulanýar.

112. Ser Genri Roýs, Rolls-Royce-iň dörediji we easy gurnaýjysy bolup ol mekdepde bary ýogy 1 ýyl okaýar. Galan ähli bilimi özi öwrenýär.

113. Bir adam...

Dowamy »

162 3
Bilim, IDEALLIDER2 tarapyndan 5 days ago

1 söz az, 2 söz köp

salam. öňküje zetpro. Men gaharjaň, tiz gaharym gelýä, tiz öýkeleýän. Ýöne tiz hem öýkeleşikden açylýan. Gynansakda käbirleri, men hakymda doly bilmän men garalap ýörler.
Aý garala beriňler. Eliňizden gelýärä siziň. Men şolar ýaly nejis adamdyryn. Nejisdirin, bu hakykat ýaly. Sebäbi men hak sözlämde hiçkimden ses hem çykanok, a galp sözlämde...

Dowamy »

197 10
Sorag-jogap, ZET-PRO2003 tarapyndan 5 days ago

Täze albom hakynda sorag - jogap

Salam Hormatly Talyplaryñ agzalary. Nämede bolsa bir işe baş goşmazdan ozal, il bilen maslahatlaşyp soñ edeniñ ýagşy bolarmykanym diýýän. Dogrymy aýtsam aýdym aýtmak meniñ iñ gowy görýän hobbim we esasanam iñlis dilinde aýdym aýtmany halaýan. Elbetde ilkinji we häzirki wagtda ýekeje albomym bar, olam "The Gray World" (Çal reñkli dünýä). Albomda men...

Dowamy »

191 15
Sorag-jogap, Gray_wolf tarapyndan 5 days ago

Söýgülisi ýa-da ýanýoldaşy bolan adamlar kariýeralarynda has üstünliklimi?

2014-nji ýylda Forbesdäki “ýeke bolmagy söýmek üçin 9 sebäp” atly makalada awtor söýgülisi ýa-da ýoldaşy bolmadyk adamlar özlerine we kariýeralaryna üns berip, özlerini ösdürip bilýändiklerini, şeýle hem olar çynlakaý gatnaşyga başlamazdan öň özlerini kämilleşdiresleri gelýändiklerini öňe sürdi.

2015-nji ýyldaky Bustle žurnalyndaky m...

Dowamy »

182 10
Täzelikler, Mister X tarapyndan 5 days ago

Çig süýt emen adam hekaýa

Kerpiç zawodynda ýükçi bolup işleýän Hamadyñ gözleri kimdir biri ony aldamakçy bolanda aşa geñirgenip, soñam şol durşuna hemişelik doñup galan ýaly tes-tegelekdi. Şonuñ üçinem adamlar oña arkasyndan "Hamat guş" diýerdiler. Ýolda-yzda duşanlarynda-da, hamana öýkünýän ýaly, oña gözlerini tegelemän garap bilmezdiler.
Gürrüñdeşiniñ özüne göz...

Dowamy »

102 0
Bilim, Arslanalayew tarapyndan 5 days ago

IDEALLIDER-den gyzykly soraglar 3.

IDEALLIDER-den gyzykly soraglar 3.

11) Ine bu siziň öz zadyňyz, emma siz muny kän ulanaňzok. Oňa derek başgalaryň hemmesi "Şuny" sizden beter köp ulanýar. Bu näme?
============================
12) "Adam"-da ikisi bar, "Aýy"-da biri bar, "Akula"-dada ikisi bar, "Geçi"-de bolsa hijisem ýok. Bu näme zat?
==========...

Dowamy »

232 7
Sorag-jogap, IDEALLIDER2 tarapyndan 5 days ago

SAMSYKLYGAM BOLSA ÝYLGYRDÝA 8

SAMSYKLYGAM BOLSA ÝYLGYRDÝA 8

71. Sen "Men ýaltadäl" diýýäňmi??? Onda nämçün #177473881900136 nomerleri okamadyň!?

72. Ýüzüňi näçe gödek, erbet-gaharly, serýozny etjek bolsaň şonçada beter gülkiň tutar. Hany barlapgör, çalajada bolsa barlapgöräýdä!!!

73. Çagasy bilen ejesi awtobusda barýar. Ejesi ogluna...

Dowamy »

238 7
Edebiýat, IDEALLIDER2 tarapyndan 5 days ago

Telefonda isleyan vpn

mana telefonda isleyan vpn gerekdi bilyan bolsanyz aydayyn

Dowamy »

127 3
Sorag-jogap, Hercai tarapyndan 5 days ago

Iñ uly we iñ kiçi

Syyahatda maña iñ kop dushan zat pyshdyllar boldy, gaty kop pyshdyl gordum. Gorenlerimiñ iñ ulysy we iñ kiçisiniñ suraty.

Dowamy »

231 10
Sorag-jogap, Gray_wolf tarapyndan 5 days ago

Ýurtýylan bil3n selfi...

Elbetde iñ eksklyuziw fotosessiyam shu Garry ýurtýylan bilen boldy. Shakiradan kem galmayyn diyip, her hilek surata dushdum. Bu diñe insayt, hali makalalarda giñişleýin ýazjak hokman.

Dowamy »

194 6
Täzelikler, Gray_wolf tarapyndan 5 days ago

"Eje" öz göwnümden geçenler...

Eje
"Eje" şeýle jana ýakymly söz. Eger-de sen "eje" sözüni aýdyp, ony gujaklap, her gün bileje çaý içip, dertleşip bilýän bolsaň onda sen dünýädäki iň bagtly adamsyň. Ynsana iň ýakyn adam, ejedir! Ilki bilen seni 9 aýlap göwresinde göteren, soňra bolsa dünýä getiren biziň mähriban kyblamyz ejemizdir. Sen dünýä gelen wagtyň ejeň şeýle bir beg...

Dowamy »

47 1
Edebiýat, loveee_@ tarapyndan 5 days ago

Finish

Hemmelere salam, ynhada pyyada çol syyahatymdan gaydyp geldim. Bu 4 gun içinde gaty gyzykly zatlara gabat geldim. Esasy zadam internetsiz 4 gun yashadym😀😀😀

Ýöne siwilizatsiya gelip okan temalarym begendirmedi, gynandyrmadam...

Zet-pro - Inim, Jigim, Zýom soñky saña maslahat berip ýazan mowzugymdan many çykar we realny...

Dowamy »

212 12
Täzelikler, Gray_wolf tarapyndan 5 days ago

Göriplik etme

Bagytlynyň gününe göriplik etme
Hemmäň bagty çüwsün diýip tama et
Ýüzüňi ýagta tut, päliňi ýagşa
Ak arzuwlar bersin saňa, hemaýat

Gara bulut gonsa, goňşyň üstüne
Şol buluduň syrylmagyny tama et
Birden goňşyň güni düşse başyňa
Ak niýetiň bersin saňa, hemaýat

Biri saňa töhmet ats...

Dowamy »

253 26
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 5 days ago

Sorag jogap

Salam dostlar ýagdaýlaryňyz gowymy bir android telefona programma gerek bolup durdy PDF formatdaky kitaby DOC ýada DOCX formada geçirýän programasy kimde bar ýada adyny suratyny imo belgime ugradyp beriň kimde bar bolsa saýtlaram bar ýöne köpsi işlemän dur köpsi taýarlan soň ýüklemändur bilýän bolsaňyz ýazyň teswir

Imo nomerim +993...

Dowamy »

87 5
Sorag-jogap, Arslanalayew tarapyndan 5 days ago

Öýümdäki nätanyş we göripler

Kakam her gün ir bilen turup işine giderdi. Ençeme ýyllaryň dowamynda okanlary, öwrenenleri we gazanan tejribeleri bilen öz çagalary üçin eklenç ederdi. 40 ýaşyna gelende jaý saldyrdy, awtoulag edindi. Bir gün nätanyş biri gelip sen-men ýok biziň jaýymyzda ýaşap başlady. Kakamyň awtoulagynda taksiçilik edip pul gazanyp başlady. Ol nätanyş, gelýän m...

Dowamy »

258 7
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 5 days ago