Höwürtge (Hekaýa)

Höwürtge
(Hekaýa)

Tomsuň jokrama yssysynda öýüne dolanan Ogulhally eje palçyň aýdanlaryna
henizem haýran, onuň sözlerini ýeke-ýeke içinden gaýtalaýardy.
- Öýüňe doga edilipdir. Gulp urulypdyr. Iki sany, otuz ýaşlaryndaky är-heleýiň işi.
Gyzyň durmuşa çykmaz, bagty açylmaz ýaly, ýörite edilen doga. Toprag...

Dowamy »

267 5
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 3 weeks ago

Salam HORMATLY SAYTDASHLAR MYHMANLAR BU GUN HALYPA.RU SAYTY YENE OZ ISHINE BASHLADY HEMMAÑI YENE ÔÑKILER YALY AKTIW GATNASHMAGA ÇAGYRYARYN!!!

BAR YAZJAGYMY BLOGYÑ ADYNA YAZAYYPDYRN YALÑYSHYP...

Dowamy »

261 4
Täzelikler, yashalym tarapyndan 3 weeks ago

Degishmeler

Nadip gije 4de yatyp 6da arkayyn turup bolya,nadip ansatlyk bilen ichgini tashlap bolya,nadip ish etman pul gazanyp bolya? Shular we shuna menzesh soraglara jogap hokmunde men chykaran "Bolmajak zatlar" atly kitabymy okamagy maslahat beryan.


Azat Donmezow "Mayam" aydymynda "Gich bolmanka gel Mayam" sozuni 30 gezek dagy gaytal...

Dowamy »

487 0
Edebiýat, soho tarapyndan 3 weeks ago

Gyzlar dünyäsi

öñ zamanlar bardy şeýle bir wagyr:
”añsadyna bakan aýal gyz dogyr”

bu pikir gelýärdi örän uzakdan,
aýal-gyzy hiç çykarman duzakdan.

diýseñ: ”gyzy boldy planyñ, äheý!”
”ola bolmandyr-ow – diýerler – päheý!”

gyz kişiniñ maşgalasy ahyry,
adam hasap etmezler ol pahyry.

Dowamy »

363 1
Edebiýat, soho tarapyndan 3 weeks ago

Sal-sal eshikli gyz...

Ayaly hemisheki ishden gelyan wagtyndan ir oyune gelende,spalnyda ari bilen bir owadan gyzyn bile yatanyny goryar. Ilki aglap bashlayar,sonam bolmalysy yaly gykylyklap bashlayar:
- wah sen gadyr bilmez eshek,oz wepaly,iki sany chaga dogrup beren ayalyna muny nadip edip bildin... Boldy men gidyan,ikimiz ayrylyshyas... Gutardy hemme zat...

Dowamy »

373 2
Edebiýat, soho tarapyndan 3 weeks ago

Yylgyralyn birazajygam bolsa

Ayaly ertirlik uchin yumurtga chakjak bolup durka,anyrdan ari ylgap gelyar:
- seresap bol,SERESAP BOL diyyan,yagy kopurak guy!
Allajan, sen name uchin kop yumurtga chakypsyn? GATY KOP YUMURTGA.
Beylesine owur! BEYLESINE OWUR diyyan chaltrak bol,yagyny kopurak guymaly ekenin, GUYSANA BOL!!!
Allajan,seresap bol,seresap bol...

Dowamy »

378 1
Edebiýat, soho tarapyndan 3 weeks ago

Baýamagyň iň aňsat usuly barada ýönekeý hekaýa

Bir adam gazetde sheyle bildirish yerleshdiripdir:
- "Men bayamagyñ yoluny bilyärin, shony hem hiç birhili muzd almazdan milli abadançylygyñ hatyrasy üçin islän adama aydyp biljek. Shu mümkinçiliklerden peydalanmak isleyänler, öz adresi bilen birlikde, marka haky üçin iki ana (pul birligi) ibermelidir. Kimde-kim sheytse, men oña eliñi sowuk...

Dowamy »

336 2
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago

SAÝLANAN GÜLKÜLI HENEKLER /—2

henekler /—2
DERT BOLAN DÜÝŞ
Bir adam psihologa derdini aýdýar:
— Wah agam, her gije düýşümde nähili dertler çekýänimi, nähili ajal derlerini dökýänimi bir bilsediňiz…
Psiholok:
— Pygamber ýorgudy bolsun Inşallah. Düýşüňizde nähili zatlary görýärsiňiz?.
Adam aglamjyrap jogap berýär:
— Näme, näm...

Dowamy »

384 2
Edebiýat, Gürgençli tarapyndan 3 weeks ago

Investitsiya

salam! Turkmenistanda yerli investorlar (maya goyujylar) barmyka!? srochno investor gerek! ;)

Dowamy »

300 4
Sorag-jogap, zumerchi tarapyndan 3 weeks ago

"Meň begenşim ýaly begenen däldir, Hatda Kolumb Amerikany açanda."

Sen hakda aýdaryn

Biljek ömri juda artyk söýüp-de,
Berseň eger özüň bilen çuň ykbal.
Hyýallaryň Ewerest deý beýikde,
Gözleriňde Marian ýaly çuňluk bar.

Ekwator deý guşak bolsam biliňe,
Demirgazyk polýusyňda gar bolsam.
Inkär etmen hyýallaryň birinem,
Ýer şarynyň bir ýer...

Dowamy »

270 3
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 3 weeks ago

"Klasdaş" ahmyrly söýgi hakda goşgy...

Klasdaş..

Uly ýola garap dymyp otyryn,
Çykyp gyradaky çile klasdaş.
Müñ bir gaýgy gama çümüp otyryn,
Berlip müñ ham hyýala klasdaş.

Birmahallar şadyýandym, alçakdym,
Wah bolmady şo bolşuma galjakdym,
Söýgüniñ yzynda ylgap daljykdym,
Tas dönüpdim sañsar mala klasdaş.

Dowamy »

286 1
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 3 weeks ago

SAÝLANAN GÜLKÜLI HENEKLER

GÖWÜNLIK
Iki hatyn gürleşip otyr. Biri:
— Örän gynanýan. Ärimiň maňa diňe baýlygym üçin öýlenenine indi anyk gözüm ýetdi— diýýär.
Ikinjisi göwünlik berýär:
— Gowu-da, diýmek daşyndan görnüşi ýaly samsygam däl eken!.

NÄME ÜÇIN GOŞULÝARSYŇ
Bir adam itiniň ýüpünden tutup köçeden ýöräp barýan maha...

Dowamy »

414 2
Edebiýat, Gürgençli tarapyndan 3 weeks ago

Hepdäniň Jemi #10 (27.09.2020 ý)

Essalowmalaýkum, Hanymlar we Jenaplar.
Bu gün 27-nji sentýabr hepdäniň ýekşenbe güni, bu gün saýtymyzda geçen hepdäniň iň köp okalan, iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy we iň köp mowzuk açan agzalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
21-27-nji sentýabr aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda @Jeksparro a...

Dowamy »

372 8
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago

Hiç hili jogap tapyp bilmedik soragyma siz jogap berersiňiz?

Salam! Saýtdaky agalarym, inilerim, uýalarym, apalarym, dostlarym duşmanlarym!
Düýn Talyplaryň arhiwinde aýlanyp ýördüm welin, 9ýyl mundan ozal @Adgjmptw atly agza şu mowzugy açypdyr we menem şol mowzukdaky soraga kanagatlanarly jogap tapman siz bilen paýlaşaýyn diýdim. Belkim, siziň jogaplaryňyz meni kanagatlandyrar. Hany onda tema geçeli:<...

Dowamy »

577 3
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago

....

Aýdaýsana seniň kalbyň güldenmi? 
Ýa-da ýasalanmy pamyk deý gardan,
Keşbiň nurdan, diliň şeker baldanmy?
Eý, perişde syrat, görmegeý adam.

Ýylgyrşyňda özgeçe bir mähir bar,
Heýem boljak eken beýlede zadam,
Päk niyetiň, ak arzuwlaryň bilen,
Sen hakykatdanam üýtgeşik adam.

Her iş...

Dowamy »

212 0
Täzelikler, Sabirowa_M tarapyndan 3 weeks ago

Bu dan onkilerden seyle uytgesik. Meni senden,seni menden ayyrdy...

Awtor: Mahym (awtoryñ haýşdy boýunça saýda goýuldy!)

Salam yurekdesss......bu yenede men......Mahymyn....gowmy yagdaylan.......ertirin hayyrly bolsun bugunki dogjak gun sen durmusunda dogan ahli gussalanny gaygylanny sana mynasyp dal adamlary we ahli sowsuzluklaryny gic oylanler yasanda alyp gitsin.....durmus yolunda nesip bolsa ahli...

Dowamy »

253 0
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 3 weeks ago

Harammy ýada Halal

Salam, Virtual-daky tanyş dost-ýarlar.
Soňky wagtlar kä ýerlerde eşidýärin welin doňuz etinde adamyñ aňyna ýaramaz, azgynçylygy täsir edýan madda barmyş. Soň şoňa göra ony iýmek haram iýseň azyp başlaýarsyn diýýärler. Indi sorag:
Yslam dininde doňuz eti harammy?
Sizden geljek kommentariýalara sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn...

Dowamy »

734 43
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago

100 ýyla çenli ýaşamagyň usuly

Gijä galmanyň aladasyny etmäni bes ediň.
Mümkin boldugyça, bellenen wagtynda gelmäge çalyşyň, eger-de siz gijä galýan bolsaňyz, muny bolup biläýjek zat höküminde kabul ediň. siz ýagdaýy üýtgedip bilmersiňiz. alada etmek bilen siz, “stresse bolan reaksiýanyň” döremegine sebäp bolýarsyňyz, ol hem öz gezeginde garaşylýan ömür dowamlylygynyň pes...

Dowamy »

304 1
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago

Gyzykly maglumatlar

Gyzykly maglumatlar.

Pişikler ömrüniň 70%-ni ýatyp geçirýärler. Ýataýmasa näme işlesin :)
***
Çili döwletiniñ Kalama şäherinde hiç wagt ygal ýagmandyr. Öz ýaşaýan ýeriñe şükür edýärsiñ :)
***
Kosmosda aglap bolmaýar. Ol ýerde grawitasýa güýjüniñ ýokdugy sebäpli, gözýaşlar akmaýar. Emosiýasy güýçli Aýal gyz...

Dowamy »

545 1
Tehnologiýa, Rakuten tarapyndan 4 weeks ago

Ateistiñ düşünmedik zatlarynyñ biri: Yslam näme üçin aýaly urmaklygy emr edýär?

ATEISTIÑ DÜŞÜNMEDIK ZATLARYNYÑ BIRI: YSLAM NÄME ÜÇIN AÝALY URMAKLYGY EMR EDÝÄR?


ㅡ Yslam aýalyny urmaklygy emr edýär?!
Ateistleriñ problemmasy şundan ybarat: Yslam güli ysgañ diýse, Ateistler şeý diýýär: ''Yslam, güli goparyp, rehimsiz ysgap bir tarapa zyñmagy emr edýär!''. Her bir zatda gerek ýerinde berklik, sertlik...

Dowamy »

474 6
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 4 weeks ago