Ýoldaky it (bolan waka) 2- nji bölümi

Bu meniň natanyş dostym, men ony gowy gorýan oňa duşmadyk gunim dükançydan soraýan
we oňa pul goýyp gaýtýan,gelse bulka beraý şoňa diýip
Adamlaryň.durmyşynda her kimde bir zat bar,meniň durmyşyma aralaşan bu iti men gunde gormesem, ony alada edýan, we ol kimiň itikä, öza eýesiz it däl, öý itlere meňzeş
Bir gun men oňa öýe gelýä...

Dowamy »

233 3
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 3 weeks ago

Ýoldaky it (bolan waka) 1- nji bölümi

Şäheriň köçeleri öz iş-aladalary bilen barýan adamlardan doly, kimsi awtobusa garaşyp dur, kimsi taksä, kimler bolsa pyýada barýar. Şol adamlaryň arasy bilen öýe howlugyp barýardym,birden hem……
Gapdalymdan ylgap, özime garşy gelýan boýym bilen deň iti görup aljyradym
Soňky dowurde hassahana it dişläp gelýan raýatlar  köpdi, Guduzlama...

Dowamy »

210 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 3 weeks ago

Atajan Annaberdiyewiñ şahsy gündeliginden

Halamaýan adamlaryň hakda pikir etmeli däl. Olara üns bermeli däl. Şonda göwnüň giň, nerwiň rahat bolýar.

Ejir iki hili bolýar. Fiziki ejir hem ruhy ejir. Adamlaryň çekýän ruhy ejiri görnenok. Şonuň üçin biz olaryň ir ölmeginiň sebäbini çeken fiziki ejirinden gözleýäris.

Zadyň bol...

Dowamy »

219 0
Edebiýat, SözeAşyk tarapyndan 3 weeks ago

Türkmene ýokmaz “sary metbugat”

Soňky döwürde “sary metbugat” diýlip atlandyrylýan media düzümleri hiç bir tarapdan kada laýyk gelmeýän habarlary ýaýratmak bilen ýeňil şöhrat gazanmakçy bolýarlar. Bu bolsa şunuň ýaly nädogry hereketleriň, ýalan maglumatlary ýaýradýanlaryň ählumumy ýigrenje mynasyp bolmagyny, olaryň abraýdan düşmegini şertlendirýär. Meniň bu barada aýtmagym ýöne ý...

Dowamy »

505 3
Täzelikler, Gyzykly tarapyndan 3 weeks ago

Täçli

"Daşlydepe" obasynda önüp ösen Täçli atly ýigit şol obanyň ýaýlasynda ýaşylja welsopedi bilen goýun-geçi bakardy. Dogulanda onuň ýagyrnysynda göwrejigne bezeg berip duran täji bolany üçin, ejesi-dädesi ady bilen gelen çaga diýip oňa Täçli adyny dakypdylar.
Onuň goýunlarynyň sany yzynda arman-ýadaman gezeni üçin zähmetine görä ençeme bardy...

Dowamy »

215 0
Edebiýat, Umman tarapyndan 3 weeks ago

EŞEK SEMRESE...

EŞEK SEMRESE...

Watan ynsana Hudaý tarapyndan berlen ýeke-täk mukaddeslikleriň biridir. Halkymyzyň arasyndaky “Watan alynmaýar, Watan berilýär” diýen düşünje hem hut şu ýerden – onuň ylahy peşgeşdiginden gözbaş alýar. Şonuň üçin hem Watanyň bir owuç topragy, bir ýuwdum suwy, bir demlik howasy, dagy-düzi, deňzi, sährasy, mertebesi gö...

Dowamy »

398 3
Täzelikler, Gyzykly tarapyndan 3 weeks ago

Ibn Sinanyñ "Melhemler " kitabyndan

Ýer-ýurduň täsirleri hakynda

Yssy ýurtlar bedeniň derisini garaldýar, saçlaryňy buýralandyrýar we iýmit siňdirişi peseldýär. Bugaryş örän köp bоlsa, ygal az düşse, оl ýurduň ýaşaýjylary tiz garraýarlar. Yssy ýurtlularyň bedeni adatdakydan ýumşakdyr.
Sоwuk ýurtlaryň adamlary güýçli we d...

Dowamy »

285 1
Edebiýat, SözeAşyk tarapyndan 4 weeks ago

Birinji Hazar ykdysady forumy barha golaýlaýar

Gojaman Hazaryň türkmen kenarynda ― Türkmenbaşy şäherinde «Türkmenistan ― rowaçlygyň Watany» ýylynda geçiriljek Birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerindäki Hazar halkara innowasion tehnologiýalar sergisiniň we «Türkmen sährasy ― 2019» atly halkara awtosergisiniň geçiriljek günleri barha golaýlaýar.
Dünýäniň ençeme döwletlerinden Türkmenis...

Dowamy »

252 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 4 weeks ago

Türkmen futbol stawka “Köçe Stawka”

Salam agzalar we myhmanlar! The Mugallym täze futbola stawka goýulýan bukmeker programmany ýöreder. Oňa köçe stawka diýip at bereris. Sebäbi köçede stawka goýulýan ýaly ederis.

Stawka goýmagyň düzgüni
Köçede stawka nädip goýulýar? Mysal üçin iki dost öz arasynda stawka goýýar hersi 10 manatdan eger-de biri utsa şol 10 manady a...

Dowamy »

308 0
Sport, SEO mugallym tarapyndan 4 weeks ago

On gormedik estmedik filosofyalarynyz, ozbolusly widyolar ucin

Instagramda yzarlasanyz
kyyasilmyradov

Dowamy »

282 1
Täzelikler, SiziňÝalyBiri tarapyndan 1 month ago

EA kompaniýasy “Ýuwentus” sebäpli 750 million dollarlyk zyýan çekdi

Kanadanyň dünýä belli oýun konsoly “Electronic Arts” (EA) Italiýanyň “Ýuwentus” kluby sebäpli 750 million dollarlyk zyýan çekdi. “Ýuwentus” klubunyň adyny ulanmak hukugyny elinden gideren şereket “Ýuwentusyň” ýapon kompaniýasy, EA-nyň ezeli bäsdeşi “Konami” (PES oýunlaryny öndüriji) bilen şertnama baglaşmagyndan soň, “Nasdaq” biržasyndaky paýnamala...

Dowamy »

330 0
Tehnologiýa, Rakuten tarapyndan 1 month ago

The Mugallym - Çat, Şahsy otag, Blog döretmek, Agzalar, Podpisatsýa

Themug.ru

Täze mümkinçilikler

şahsy çat we grupbawoý çat.

Şahsy otag suratlar bilen.

Blog döredip bilersiňiz.

Agzalary görüp olara sms edip bilersiňiz we onuň statusyny we reýtingini podpishshiklaryny görüp bilersiňiz.

Podpisatsya edip bolýar.

g...

Dowamy »

238 1
Täzelikler, SEO mugallym tarapyndan 1 month ago

Hunlaryñ atalary hakynda

B.e.öñki 2255 ㅡ b.e.öñki 318-nji ýyllar aralygynda aýdyñ bolmadyk Hunlaryñ atalaryna degişli käbir maglumatlar bar. Pyşdyllaryñ gabyklary we süñkleriniñ ýüzüne ýazylan ýazgylarda Hunlaryñ atalarynyñ Çyn-maçyndaky dinastiýalar bilen gatnaşyklary hakynda gürrüñ berýär. Soñraky döwürlerde-de görnüşi ýaly Mongoliýanyñ günorta taraplaryndaky Ordos-Kans...

Dowamy »

283 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Hudaýsyzlar (bolan waka 11- njy bölümi) Awtory: Nowça🌙

Şajan ýassygyň gurasyn sökdi we içine elin söküp içini dördi. Ol bir zada eli ildi, ony alyp görse, maşynyň teh pasporty eken, howlukman açyp gördi, görse bir gyzjagazy gujaklap duran är aýal bardy .
- wah,paliýamanlar öziňizde-de gyz bar ekenä, birniň hojalygyn dargatmaga nadip wyždanňyz çatdy hudaýsyzlar,maglyhlar , haýwandan azan nejizler...

Dowamy »

354 3
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 1 month ago

Hudaýsyzlar (bolan waka 10- njy bölümi) Awtory: Nowça🌙

Gapyny açyp seretse mekdep dosty Durdy gelipdir
— Oýýýý dost, sizäm gormek bar ekeni
- ölmede ýit diýleni dost, hany gir içerik
Şajan dosty bilen gadyrly salamlaşyp ony öýe saldy, oňa çaý çörek berip saçak ýazdy
Durdy
- başyňa duşen ähli ahwallary öýdäkilerden eştdim dost, bolmandyr özä welin eýesine gerek bolsa...

Dowamy »

247 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 1 month ago

Hudaýsyzlar (bolan waka 9- nji bölümi Awtory: Nowça

Şeýdip baýdak ýaly gelin elden gitdi.
Şajan Mähriň aşyn suwyn bir kemsiz berip , sowdy
Öý boşap galdy. Mähriň aýal dogany ekizjeleri öz ýanynda äkedeýin, goý olar bizde ulansyn, seniň işiň ýatymlyk bolansoň, bulara kim göz gulak bolsun
Soň hem Şajan, ýaman gorme welin jigimjanymyň ojagy boş durmasyn birin tapda öýlen
...

Dowamy »

250 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 1 month ago

Hudaýsyzlar (bolan waka 8- nji bölümi Awtory: Nowça

— ol nähili syr, aýt hany eştdeýin
Ol barmana şepegat uýasynyň nasagy gepletmaň çykyň ýandan çykyň ,çykyň diýensoň Şajan ýerinden turdy
Halys ysgyny bolmadyk Mähri eli bilen onyň elinden mäkäm tutdy we
- çagalaryma gowy seret, hor homsy etme,haýyş hemde talap senden, meni razy etjek bolsaň olary saňa goýýan, olaryň senden baş...

Dowamy »

226 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 1 month ago

Hudaýsyzlar (bolan waka 7- njy bölümi) Awtory:Nowça🌙

Ol barmana uzyn ýazylan sms-e gözi düşdi.Onda
— gelneje, bu men Jemal.
Siz bu haty okaňyzda men ýa bolaryn ýa ýok onçasyny bilemok,ýöne men indi bu dunýede ýaşasym gelenok.
Size meniň telefonym getirip beraý diýen gunim siz giddiňiz welin joram Gülbahar geldi.
Sähet maňa jaň edip,jaň edip halys ýadansoň jorama sms ýazyp...

Dowamy »

233 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 1 month ago

Hudaýsyzlar (bolan waka 6- njy bölümi) Awtory:Nowça🌙

Mähri zähräsi ýarylan ýaly daşaryk ylgady. Daş çykanda aýak uçdaky sygyr ýatakda, eýýam onça adamyň nädip üşenne akly çatmady,sygyr tama ylgady, baranda bir gyrada gaýyn enesiniň ýuzune suw sepip duran goňşyny Orazsoltana gözi duşdi, name bolanny görjek bolyp sygyr tamyň içine seretdi.Ol onça erkek adamyň ýanyna barmaga çekinip gaýyn enesiniň ýany...

Dowamy »

227 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 1 month ago

Hudaýsyzlar (bolan waka 5- nji bölümi) Awtory:Nowça🌙

Maşyn saklandy.Mähri maşyndan düşdüde Nurmyrada şu ýerde garaş diýip özi ýylgynlygyň içine sümüp gitdi.
Nurmyrat hiç zat sorama diýlensoň, ol sesin çykarmady. Maşynyna mündi-de Mährä garaşyp otyrdy
Mähri şol ýylgynly ýere geldi.
Maşyndan düşüp batly ýöräp gaýtsada ýylgynyň ýanyna ýetip barýaka sakga saklandy we haýaljakdan ýörä...

Dowamy »

233 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 1 month ago