Ýazda 8 sany fudbolçy "Ýuventus"dan gitmegi mümkin.

Ýazda 8 sany fudbolçy "Ýuventus"dan gitmegi mümkin.

Italianyñ "Ýuventus" topary oýunçylar düzimine özgerişleri gizirmegi maksat edinýär. Topar düziminden Blez Matýuidi, Mattia De Şilo, Sami Hedira, Daniele Rugani, Federiko Bernardeski, Luka Pellegrini, Gonsalo Iguain we Kristian Romerolar gitmegi mümkin. "Turin"likler topary düzimini...

Dowamy »

155 8
Sport, MrOKaS tarapyndan 2 weeks ago

Biten gyz

Bag Eremde, gül-gülüstan içinde
Gudrat bilen bir şahada biten gyz.
Waspyňny ýaza men destan içinde,
Örme saçyň ak mämäňe ýeten gyz.

Seniň kimin gözel bolmaz jahanda,
Tamam hur-periler husnuňa bende,
Leýliniň sypaty bar eken sende,
Bu gün yşkyň söwdasyna batan gyz.

Boý...

Dowamy »

79 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago

Bäri gel (Halk Aýdym doly sözleri

Saňa düşdi nazarym,
söýgüli janan, bäri gel.
Saçy müşk isli ýufar,
sünbüli-reýhan, bäri gel.
Gül beden, gülgün reň,
dony zerafşan, bäri gel.
Al ýaňak, kirpigi ok,
alma zenehdan, bäri gel.
Janyňa sadka olam, bäri gel,
e...

Dowamy »

63 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago

Janymyň jananasy

Sen-sen meniň dilberim,
Janymyň jananasy;
Iki jahan serwerim,
Köňlümiň gamhanasy.

Ýüzleriň gül-gülmüdir,
Owazyň bilbilmidir,
Zülpleriň sünbülmidir,
Dişleriň dür dänesi.

Yklym perizady sen,
Gamgyn köňlüm şady sen.
Sen bir yşkyň ody sen,
Men paky...

Dowamy »

60 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago

Pikirlendiriji sorag???

Bir ýetim oglan bar ekeni. Günleriň birinde ol aw awlamana gitýä we keýigi awlajak bolup durka bir ýaşuly:
-Aý, Oglan şol keýigi atsaň kakaň ölýär, atmasaň ejeň ölýär diýýär. Şonda oglan näme etýär?
Kommentariýa pikirleriňizi ýazaýyň!!!

Dowamy »

392 6
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Habarlar Gündeligi 20.07.2020ý

Essalamalaýkum talyplaryň mähriban agzalary. Bugün 20iýul hepdäniň duşenbe güni.
Men bu günki mowzugymda dünýädäki bolup ýören täzelikler bilen tanyşdyrmakçy. Geliň onda başlalyň!!!

- Bolluwid ýyldyzy Aýşwariýa Raý hassahana girizildi
Bolluwid ýyldyzlarynyň biri Aýşwariýa Raý we gyzy Covid -19 ýokuşanlygy sebäpli Mumbaý...

Dowamy »

402 7
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

BERDINAZAR HUDAÝNAZAROW (1927 – 2001)

Ýazyjynyň ömür ýoly. Türkmenistanyň halk ýazyjysy, Magtymguly adyndaky Halkara baýragynyň eýesi Berdinazar Hudaýnazarow 1927-nji ýylda öňki Ýerbent etrabynyň Düwünli guýusynda (obasynda) dünýä inýär. Başlangyç bilimi şol ýerde alýar. Beýik Watançylyk urşunyň öňüsyrasy Ýerbent çarwaçylyk etraby Amyderýa boýlaryna göçürilende, Berdinazaryň maşgalasy...

Dowamy »

94 0
Edebiýat, Watanwaspy tarapyndan 2 weeks ago

Chat

Salam hormatly agzalar myhmanlar dostlar-doganlar àhliñiziñ ertiriñiz hayyrly bolsun!!!

Dowamy »

614 20
Täzelikler, yashalym tarapyndan 2 weeks ago

Awsrtiýada Gitleriñ gizlin ýerasty geçelgesi

AWSTRIÝADAKY GITLERIÑ GIZLIN ÝERASTY GEÇELGESI

Ikinji jahan urşunda adyny doñýüreklilikde tanadan Faşizm Gitleriñ ýeriñ üstünde abat ýer galdyrmandygy ýetmedik ýaly, ýeriñ aşaklaryndanam hinler gurnap ýerzeminler döredip ýetişipdir.
Bu barada www.ntv.com atly türk internet sahypasy 2014-nji ýylda makala elektron görnüşde çapda...

Dowamy »

214 2
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

Başga planetalylar dolanyp geldilermi?

BAŞGA PLANETALYLAR DOLANYP GELDILERMI?


Başga planetalylaryñ bardygy ýa ýokdugy hakynda adamlar iki topara bölünýärler. Ýagny bir tarap ''Başga planetalylaryñ'' bardygyna ynananok we başga planetalylar hakdaky toslamalar sähelçe ulaldygysaýyn derrew ''Komplimasiýaçylar'' diýip gowur turuzýandyrlar.
Bir tarap bolsa başga...

Dowamy »

241 2
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

Katapult

KATAPULTA

Iki eginli, peýkamly ok atýan torsion ýarag. Ol eýýäm miladydan öñki IV asyrda hem mälim eken. Bu söz grekçe ''galkany deşýän'' diýen manyny añladýar(1). Soñky döwürlerde zyñlyp atylýan ýaraglaryñ hemmesi ''katapulta'' diýlip atlandyrylypdyr. Emma biz oña ilkibaşdaky manysyny gaýdyp berýäris, ýagny ilkinji katapultalar içi...

Dowamy »

151 5
Tehnologiýa, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

Biz nahili soymeli

Yurek bilen gorup, yurekden sozlap,
Ony hem yuregiñ içine gizlap.

Yerlikli nàz etse, nàzini çekip,
Goya "Toy mekana" donup dushushyk.

Çyn niyetler, çyn rejeler duzulip,
Durmusha geçjegi barha syzylyp.

Diñe çyn duygular bagta tarap yol,
Ynamsyz arzuwlañ netijesi nol.

Duydurm...

Dowamy »

362 1
Edebiýat, yashalym tarapyndan 2 weeks ago

Hepdäniň jemi #4

Essalowmalaýkum, saýtdaşlar.
Bu gün 20-nji iýul hepdäniň ýekşenbe güni, bu gün saýtymyzda şu hepdäniň iň köp okalan, iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy we iň köp mowzuk açan agzalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
13-20-nji iýul aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda, @sari agzamyzyň „Bizde-de indi...

Dowamy »

292 11
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Real Madrid ÇEMPION!!!

Ispaniýa "La liga" çempionatynyñ 37-nji tapgyr oýunlary tamamlanandan soñ häli ýene bir tapgyr barlygyna garamazdan Real Madrid topary wagtyndan öñ öz çempionlygyny resmileşdirdi. Geçen tapgyrda öýinde Alfredo Di Stefano satdadionynda Vilyarreal topary bilen güýç synanyşan Madrid kluby 2-1 hasabynda ýeñiş gazandy. Edil şol tapgyrda çempionlyga esas...

Dowamy »

156 4
Sport, MrOKaS tarapyndan 2 weeks ago

Gurhan okamaklygyñ pazylatlary

GURHAN OKAMAKLYGYÑ PAZYLATLARY

Hz. Pygamber (s.a.w.) :''Allanyñ gatynda Gurhandan has üstün şepagatçy ýokdur. Ne pygamber, ne melek (perişde) we ne-de başgalary'' diýip aýtdy.
(Abdylmälik, Tabarany)
* * *
Hezreti Pygamber (s.a.w.) :''Ymmatymyñ iñ pazylatly ybadaty, Gurhan okamakdyr'' diýdi.
(Ebu Nuaým)

Dowamy »

521 79
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

3. Kitaplara iman

3. KITAPLARA IMAN

Adamlary dogry ýola gönükdirmek üçin Allatagala käbir pygamberlerine ylahy kitaplar inderendir.
Ylahy kitaplarda Allatagalanyñ emir eden we gadagan eden zatlary, dünýä we ahyret durmuşy, kyssalar, ýagşy iş edenlere sogabyñ, ýaman iş edenlere bolsa azabyñ bardygy ýaly meseleler beýan edilýär. Allatagala tar...

Dowamy »

81 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

BSGG WE COVID-19

BSGG-nyň Ýewropa sebitleýin edarasynyň wekilýeti Türkmenistanda metbugat üçin brifing geçirdi. Brifingde BSGG/Ýewropa hünärmenleriniň Türkmenistana bolan missiýasynyň netijeleri aýan edildi. Duşuşykda missiýanyň ýolbaşçysy Dr. Katrin Smolwud, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiden Dr. Gurbangül Öwlýagulowa dagy çykyş etd...

Dowamy »

477 8
Täzelikler, MrOKaS tarapyndan 2 weeks ago

Tebigy sazlashyk (italyan tymsaly)

Birmahallar Palermoda bir shazada yashapdyr. Ol oran owunjeñ bolup, hatda butin dunyani ozuçe uytgedip biljekdigi barada magtapdyr. Onuñ bilim derejesi yokary bolupdyr. Çunki on sany alym akyldar on yylyñ dowamynda oña ylym-bilimiñ ahli ugurlaryndan sapak berip, shazadanyñ zehinini artdyrypdyr. Yone shazada ozuniñ pisigine has hem buysanypdyr. Seba...

Dowamy »

170 2
Edebiýat, yashalym tarapyndan 3 weeks ago

YAÑAGYÑDAKY ÇUKURJYK

Zandy tamiz bir gozeldiñ pakize,
Gownuñ dideleñde duyulyp durdy.
Yylgyrañda yañagyñda mydama
Enayy çukurjyk oyulyp durdy.

Tebigatyñ saña beren pesgesi
Diñe ol dal, kandi artykmaçlygyñ.
Sol çukurjyk mydam erkim alardy,
Enayy yylgyryp salamlasdygyñ.

Sonda ykbalym dal, yatlamam bolup
...

Dowamy »

114 1
Edebiýat, yashalym tarapyndan 3 weeks ago

...

Talyplar.com сайтындан сон доредилен туркмен сайтларнын найбашысы мегерем Ertir.com-дыр. 2009-2017 йыллар аралыгында агзалары илки дост, сон доган етмеги башаран сайтын япыланына 3 йыл болыпдыр...

Dowamy »

325 6
Sorag-jogap, soho tarapyndan 3 weeks ago