Gurbannazar Ezizow Ýaşyl şemal

Ýene howa garalyp, ýagyş çisňäp başlady,
Leýlisaçlar eda bilen saçlaryny çöşledi.
Beýle pikir etmändim men bu golaýda, bu çakda,
Birden agyr oýa batdym ölüm hakda, sen hakda.

Oýa batdym: Ýoklugymda öňküsi deý ýagar ýagyş,
Gunçalaň agzyny açar, aýnamyza çeker nagyş.
Dag tarapdan taýyp geler ýaşyl şem...

Dowamy »

165 0
Edebiýat, ETIKA tarapyndan 3 months ago

Ateist, ateizm....

Ateizmiň ilkinji dinlerde ýüze çykandygy görnüp dur. Gadymy Gresiýada ateizmi aňladýan atlary Anaxogoras, Epicurus, Anaximander we Demkoritos diýip atlandyryp bolar. Sokrat gadymy Gresiýada ateizm baradaky garaýyşlary öz içine alsa-da, ateizmi esaslandyryjy miladydan öňki V asyrda ýaşapdyr öýdülýän Diagorasdyr. Orta asyrlarda ybadathananyň dini awt...

Dowamy »

291 2
Bilim, *Hemedany tarapyndan 3 months ago

@Kitapçy.ml, saňa sorag...

Ateistiň howpy barada mesele gozgapsyň, yslamyňkyny gozgasyň gelmedimi?!...

Dowamy »

344 15
Sorag-jogap, Ahmedik_97 tarapyndan 3 months ago

Trustorg!

Trustorg,öz saýdyñda meni bloklaýypsyñla.
Beýleki saýtlañ adminlerne göwnūýetmezçilik edýädiñ weli senä olarçada yok ekeniñ.

Dowamy »

279 3
Sorag-jogap, @Resul tarapyndan 3 months ago

Ateistlar näme üçin öz bajysyny "edenoklar"?

Men ateist bolan bolsam öz bajymy dadyp görerdim, sebäbi gadagan zat mydama süýji görünýär. Eýsem maňa beýle etmegi kim gadagan edip biler? Ýokarda Hudaý ýok, adamzat "gün güýçliňki" diýen kanun boýunça ýaşaýar. Kanun öz bajyňy sikmegi gadanam edenok, diýmek bar zat gowy, ýenede bir arzyw, men ölmäkäm adamyň etini dadyp göresim gelýär. Garaz gadaga...

Dowamy »

662 18
Sorag-jogap, kitapcy.ml tarapyndan 3 months ago

Чынмыкарай?!...

Тажигистанда -45°С аяз дийя велин, чынмыкарай?!...

Dowamy »

386 4
Täzelikler, Ahmedik_97 tarapyndan 3 months ago

Kemcilik

Yaponiyada bir oglanjyk 10 yashynda awtoulag awariyasyna dusupdir we sol awariyadan sonra cep elini yitiripdir. oglanjygyn gelejekde judo ustasy bolmak arzuwy bar eken, sol awariyadan sonra ol arzuwyny hem yitiryar we gaty gynanyar. her gun keypsiz yagdayda mekdebe gidip gelyar. kakasy oglunun bu yagdayyny gorup shaherin meşhur judo ustasynyn yanyn...

Dowamy »

332 0
Edebiýat, Gözellik. tarapyndan 3 months ago

Gelin, biraz ýyrşaýalyñ! :)

ýylgyrdyñyzmy!?

Dowamy »

494 11
Tehnologiýa, zumerchi tarapyndan 3 months ago

Апокалипсис

Ady: Апокалипсис
Yyly: 08.12.2006y
Gornushi: Taryhy film
Wagty: 139mint
Rejissyor: Mel Gibson
Keshplerde: Rudi Yangblad, Daliya Ernandez...

Gynançly yeri - bular yaly filmleri ussatlyk bilen dushurip bilyan gaty az bolsa gerek, Mel Gibsonyñ "Mayya siwilizasiyasy"ndan gurruñ beryan we bashlanyndan gutaryanç...

Dowamy »

290 5
Täzelikler, soho tarapyndan 3 months ago

Wekilbazar howa maglumaty...

Şu gün 05.02.2022ý, sagat 16:35.
Howa barada aýdaýjakdym, biziň ýanymyz gaty erbet tozan, gum ýagýar, takmynan, 300-400 metrden aňyrsy görnenok...
Soňky wagt üns berýän welin, tozan gaty köp gelýär. Bu tozan nireden gelýärkä?! GO-GB tarapdan gelýär bize, o taýda-da Eýran bar. Eýranda tebigy betbagtçylyk bolýarmyka ýa?! Arada Türkmenis...

Dowamy »

437 9
Täzelikler, Ahmedik_97 tarapyndan 3 months ago

Bu günki oýunlaryň raspisaniýasy ⚽05.02.2022.ý 🏁

Şu gunki oýunlara oz prognozymyzy bereliň hormatly talyplar.comyň sportsoýer agzalary!!!

Dowamy »

226 0
Sport, BeZZaT. tarapyndan 3 months ago

Duzly kofe

Ýi­git ony ýyg­nak­da gö­rüp­di. Gy­zyň hus­ny-je­ma­ly er­ki­ni elin­den alyp, ony ha­lys kö­ke­rip­di. Ýyg­nak gu­ta­ran ba­dy­na ol gy­za bi­le ko­fe iç­me­gi tek­lip et­di. Gyz bü­tin ýyg­na­gyň do­wa­myn­da ün­sü­ni hiç hili çek­me­dik ýi­gi­diň eden mü­re­he­di­ne diý­seň geň gal­dy. Em­ma ze­nan nä­zik­li­gi­ni el­den ber­män, onuň ça­ky­ly­...

Dowamy »

346 0
Edebiýat, bank tarapyndan 3 months ago

Aşgabatda 4G=LTE ulgamy öçürildimi?

Men Aşgabadyň hiç ýerinde 4G internedi tapyp bilmedim. Ýene kimleriňki 4G bolanok!?

Dowamy »

481 19
Sorag-jogap, IDEALLIDER2 tarapyndan 3 months ago

Menem kem galmayyn))

Bir oglan dostunynka oturmaga gidyar. Dostunynka uly yabyn ustunden gechip gitmeli, on ustunde-de bir adam gechip biler yaly kopri bar. Dostunynka baryp iki chuyshani jynkyldadyp yzyna gelyarka yanky yabyn koprusi iki sany bolup gorunyar diyya, indi sorag: shol iki koprin haysyndan gechsen yaba gachman gechip bolyar?

Dowamy »

466 13
Sorag-jogap, Ahmedik_97 tarapyndan 3 months ago

Menem kem galmayyn al size yene sorag!

Göz öňüne getiriň maşyn sürüp barýarsyňyz.Asmanda aý yok ýyldyzlaram görnenok üstesinede maşynyň çyrasam işlanok.Ýanynyzdada yşyk beriji serişdelerden hiç zat ýok.Öňiňizdenem bir kempir çykdy.Meni pylan yere alyp git oglym diýdi.We siz ony aýdan yerine hiç hili kynçylyksyz ertdiňiz.Ýöne nädip ertdiňiz ay yok ýyldyz görnenok çyrada ýok !Hany piki...

Dowamy »

364 4
Sorag-jogap, mertogly tarapyndan 3 months ago

Mazaryň üstündäki sagat / mistiki hekaýa

Gülnäzleriň öýi obadan çetiräkdedi, obanyň gonamçylygynyň golaýyndady. Ejesi kakasy ýogalansoň Gülnäz agasy, gelnejesi bilen bile şu öýde ýaşaýardylar. Agasy köplenç iş saparynda bolýardy. Gülnäz bolsa gelnejesi bilen galmaly bolýardylar.
Bir günem gelinejesi çagalaryny alyp atasy öýüne gezmäge gitdi. Gülnäzem düýn agşam ejesi bilen kakasy...

Dowamy »

389 3
Edebiýat, Gözellik. tarapyndan 3 months ago

Kim bilya jogabyny?

Ana mendenem bir sorag size))

Gar yaly ak gije yaly garanky iymesi haram icmesi halal erkekler gunne 3 sapar gorer gyzlar yylda bir sapar nme su

Dowamy »

682 2
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 3 months ago

Online adam barmy?

Su wagt saytda girip duran online agzalardan kimler bar???

Dowamy »

553 35
Sorag-jogap, yekejam. tarapyndan 3 months ago

Ine mendenem biri....

agsham mana ertire yumush buyuryarlar. sheylede bolsa men gunde yerine yetiryarin, yone shondada mana kayeyarler... name(kim) men!?

Dowamy »

422 9
Bilim, zumerchi tarapyndan 3 months ago

???

"Men işleýän,zähmet çekýän,döredýän. A ol bolsa meniň eden işlerimi,zähmetimi,döredenlerimi sähel salymyň içinde ýok edýär. Men işlemäge,gaýtadan döretmäge ýaltanamok,ýöne her gezekki işimden soň ömrümiň bir bölegni ýitirýän,ana meni gynandyrýan zat şol. Iň erbedi,ol meniň hemişe ýanymda".


Sorag: ol ikisi näme?

...

Dowamy »

443 13
Sorag-jogap, Гость tarapyndan 3 months ago