Sorag.jagaba sps

Mobilni danydan giryan sayt name ucin vi fi den girmeyar?(hayys aydayyn)

S8 paket bolsa aljak 64503558

Jogabam tel edayin hic bolmada imo

Dowamy »

39 0
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 3 days ago

??????

Kyn gormeseniz doglan gununizi komentariya yazayyn
meninki 9 nji aprel

Dowamy »

229 33
Sorag-jogap, Men_ve_Sen tarapyndan 3 days ago

Su Aydymy bilyan su saytda kannn!!!

Kurumuş boğazım bekliyorlar yol ağzında onlar
Bir gün beni sorarlarsa suscan
Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan
Ne özlemi hasret suçun doğasında varsa
Yoksulun merhameti gasp elinde saz
Hep beklemiş gözlerinde yaş sırtında yas
Gün gelecek teraziyi bu insanlar tekmeleyecek
Biz tanığız keşmekeşe e...

Dowamy »

119 17
Täzelikler, Paris tarapyndan 3 days ago

"Hany birmahalky yumshajyk sozler" yene Halyl agadan #talypçy

Hany birmahalky yumshajyk sozler,
Ay aydyñ agshamlar, agajyñ asty.
Basmaçylar bilen gan-pyçak bolyp,
Kükreyân çaglarym yañydy-yañy.

Bay bolup yashadym yeriñ yuzunde,
Shol zatlañ baryna eyelik etdim.
Yüzdüm ãpet tolkunlary gulaçlap,
Ynha, sheydip ahyr kenara yetdim.

Owadan gôzeller, Kesgi...

Dowamy »

39 3
Edebiýat, LadaKalina. tarapyndan 3 days ago

Adamlaryň täleýnamalaryna görä reňki

1.Hamal (Guzy) - Ak reňk
***
2.Sowur (Öküzçe) - Sary reňk
***
3.Jöwza (Ekizekler)- Gyzyl reňk
***
4.Seretan (Leňňeç)- Açyk ýaşyl reňk
***
5.Eset (Ýolbars)- Altyn reňk sary
***
6.Sünbüle (Gyz)- Gök reňk
***
7.Mizan (Terezi) - Benewşe reňk
***
8.Akr...

Dowamy »

193 18
Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 3 days ago

Name etmeli????!

Maslahat berseniz',men kitap okajak bolyan ůnsum bozulya yada kitaby okap oturan yerimde birden pikirlere batyp gidyan. Aydym dinlap okap gordum bolanok . Icimden okadym bolanok. Gaty ses bilen okadym bolanok. Yagny kelledaki bespantow pikirleri nadip cykarmaly bilseniz komek edin?!?!😡

Dowamy »

132 13
Sorag-jogap, Paris tarapyndan 3 days ago

"Uniwersitet yyllary" #talypçy

Sayrak etdiñ dilleri,
Berk gusatdyñ billeri.
Gel, indi ellesip, hoslasaly biz,
Uniwersitet yyllary!

Hem ajy, hem suyji senden ayrylmak,
Bu gun hem gaygyly, hem shadyyan men.
Uzak hem shohratly yola ugrayan
Yolagcy men,
Bir gijelik myhman men.

Hos gal aladaly, sapaly yyllar,
H...

Dowamy »

25 0
Edebiýat, LadaKalina. tarapyndan 3 days ago

Täsinlikler

Kiçijik çaga gök kitiň damarlaryndan ýüzüp bilýär.
Ugandada ilatyň 50%-i 15 ýaşdan kiçi.
Iň pes adamlar ýaponlar, iň ýokary adamlar gollandiýalylar.
Adamyň tüýküligi adaty suwdan üç esse ýokary temperaturada gaýnadylýar.
1979-njy ýylda Pensilwaniýa ştatynda iki çaga adaty bolmadyk at dakdy: Pepsi we Cola.
Doňuzl...

Dowamy »

114 2
Täzelikler, Yazmamedow_Mekan tarapyndan 3 days ago

Kitap barada “Parasatly pikirler”

Kitap seni dünýäniň meşhur adamlary, alymlary, ýazyjylary, hudožnikleri, kompozitorlary bilen islän çagyňda sözleşdirip biler.
B.Kerbabaýew,
şahyr, dramaturg

Ýazyjynyň kitaby onuň ruhy durmuşynyň terjimehalydyr.
W.Ketlinskaýa,
rus ýazyjysy.

Kitapsyz geçiren günüňi ýitgi bil!
A.Markuşe...

Dowamy »

52 5
Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 3 days ago

Dünýäniň iň uly çölleri

Dünýäniň iň uly çölleriň sanawynda, Ýeriň ilatsyz giňişligi bolan Antarktika bar. Pingwinlerden başga az sanly jandaryň ýaşaýan sowuk ýeri bolan, planetamyzyň günorta polýusy 14 million inedördül kilometre ýetýär. Bu ýer buz gatlaklary bilen örtülen bolsa hem, ygal düşmeýändigi sebäpli çöl hasaplanýar.

Sanawyň ikinji ornunda Ýeriň şa...

Dowamy »

82 4
Edebiýat, Yazmamedow_Mekan tarapyndan 3 days ago

Täsinlik - Antifrizli jandarlar #talypçy

Awtoulagly adamlar antifriziň nämedigini bilýän bolsalar gerek! Antifiriz spirtiň bir görnüşi bolup, suwa görä doňma nokady has pes bolany üçin gyşyna awtoulaglaryň radiatoryna guýulýar. Her näçe geňem bolsa, bedeni antifrizli jandarlaram bar. Şeýle jandarlar polýuslarda ýaşaýarlar. Munuň üçin balyklary hem-de polýusda ýaşaýan mör-möjekleri mysal g...

Dowamy »

79 3
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 days ago

Peýdaly maslahatlar #1 #talypçy

1.Otag güllerini janlandyrmak üçin olary sähelçe süýjedilen suw bilen suwarmak maslahat berilýär.
2.Pyçak, gaýçy ýaly gurallary nahar duzy eredilen suwa ýarym sagat çümdürip goýup, soňra ýiteltseňiz, has kesgir bolar.
3.Ýüz görünýän aýna Gün şöhlesiniň düşýän ýerinde asylsa, ol tiz zaýalanar we ýalryldysyny ýitirer.
4.Tebigy...

Dowamy »

107 6
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 days ago

"Kofäň tagamy bar posalaryňda..."

Telefony galdyrmasaň, galdyrma,
SMS ýollasam alajyň näme?!
Ýer deý aýlanýan seriňden parhlyrak,
Toý hakynda pikir gelýär kelläme.

Bolşum Kaýsa meňzeýändir, ýogsa nä,
Mämmetweliň içmegi deý kysmatym
Ýama-ýama bagt-belaga mahsusmy?!
Bir posada garrap, dargap, men dünýäň
Amanadyn ýele sow...

Dowamy »

96 6
Edebiýat, Pegas tarapyndan 3 days ago

Men seniñ asygyñ #talypcy

Men seniñ asygyñ, gara gozli yar,
Dasa gitme, dasa gitme yanymdan.
Gorkuñe omurlik boldum hyrydar,
Hyrydar men baha kesyan janymdan.

Men seniñ asygyñ, ey, açyk asman,
Goy, mydam pâk bolsun yuzleriñ seniñ.
Men seniñ asygyñ, ey, beyik ynsan,
Goy, mydama gulsun gozleriñ seniñ

Men seniñ asyg...

Dowamy »

73 10
Edebiýat, LadaKalina. tarapyndan 3 days ago

Internetde pul gazanmak.!#talypçy

Salam.!Internetde bashga saytlaryn usti bn pul gazanyp bolya diyyanem bar yalan diyyem bar.?!Gazanyp bolyamyka kim bilya.?!

Dowamy »

132 6
Sorag-jogap, Shatlyk. tarapyndan 3 days ago

Biologiya!??

Kim biologiya dersinden gatnasyan bolsa komek edin gecen yylky soragnamalarynyz bar bolsa berayin bizdenem gaydar
Men kan soragnama toplamok
😯😯😯 gayrat edin

Dowamy »

35 0
Sorag-jogap, Paris tarapyndan 3 days ago

Internetde pul işlemek

Kim internetde aňsat we köp pul işlemek isleýän bolsa meniň bilen habarlaşsyn!

imo: +993 63 501251

Dowamy »

85 4
Täzelikler, Gurbanaly tarapyndan 3 days ago

Yene bir gosgy #talypcy

Sol gõzele dusanymda bir gezek:-sõzum diñle-diydim
-sõzlegin-diydi
diydim:-gülüm, beyle õrtme uzak
-gülüñi dasrakdan gõzlegin-diydi
diydim:-sen gõrküsüñ ãhli gülleriñ
-sen nãmeler diyyãñ, goy, oglan-diydi
Diydim:-sagym sagyan akja gollaryñ...
-diyjegiñi açygrak diy, oglan diydi
-sen meni sõyermiñ, per...

Dowamy »

40 2
Edebiýat, LadaKalina. tarapyndan 3 days ago

ÝekeTäk.Ru - Ýene Liderligi dowam etýär :)

Essalowmaleýkum hormatly ÝekeTäk saýtynyň ÝekeTäk ulanyjylary! ÝekeTäk saýtymyzda pul gazanmagyňyz mümkin! Gazanan pullarňyz telefon belgiňize oklanylyp berilýär !
Nädip pul gazanmak barada aşakda doly maglumat alyp bilersiňiz!

Nädip pul gazanmaly?! Pul gazanmak üçin siz saýtda aktiw bolmaly! Her sagat 00-da Pikirler bölümine...

Dowamy »

201 7
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 4 days ago

Mende näme günä bar?!

Biz mydama ejemiziň ýyljajyk gujagynda bolýardyk, ejem bize gözümiz açylýança bukymyzdan çykmazlygy tekrar tekrar ündärdi we bizi ýalap söýerdi. Doganjyklarym bilen mydama ejemiziň goragynda, arkaýyn ýaşardyk, aladamyz ýokdy. Ejemiz bolsa mydama gitse-de uzak eglenmezdi, biz ukydan oýanyp mýawladygymyz ýanymyzda bolardy, ýöne bu gün men oýananymda...

Dowamy »

132 7
Sorag-jogap, Gray_wolf tarapyndan 4 days ago