Mbappe ESPN-iň wersiýasy boýunça dünýäniň iň gowy ýaş futbolisti diýlip atlandyryldy

Mbappe ESPN-iň wersiýasy boýunça dünýäniň iň gowy ýaş futbolisti diýlip atlandyryldy
“ESPN” sport telewizion kanaly 21 ýaşa çenli dünýäniň iň gowy ýaş futbolistleriniň reýtingini düzdi. Sanaw 36 futbolistiň adyndan ybarat. Bu sanawy “PSŽ-niň” we Fransiýanyň ýygyndy toparynyň hüjümçisi Kilian Mbappe (21 ýaş) esaslandyrdy. Ikinji orny Dortmun...

Dowamy »

174 0
Sport, 12 tarapyndan 1 month ago

Apple birinji çärýekde planşetleri ýola goýmak boýunça dünýä liderligini gazandy

Apple birinji çärýekde planşetleri ýola goýmak boýunça dünýä liderligini gazandy
Apple amerikan korporasiýasy 2020-nji ýylyň birinji çärýeginde ondan öňki çärýekdäki ýaly, planşetleriň dünýä üpjünçiligi boýunça lider boldy, ýagny ol International Data Corporation (IDC) analitik firmasynda bellenilişi ýaly, 6,9 mln planşedi ýola goýdy. Bu bar...

Dowamy »

143 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 1 month ago

Beýni üçin howply bolan iýmit atlandyryldy

Beýni üçin howply bolan iýmit atlandyryldy

Alymlar haýsy iýmitiň intellekt üçin ýaramsyz ýagdaýa getirýändigini anykladylar, bu barada Topnews neşirine salgylanmak bilen limon.postimees.ee habar berýär.
Amerikan alymlary iýmit önümleri bilen olaryň demensiýanyň (huşsuzlyk) döremegine täsiri nukdaýnazaryndan geçiren tejribeler...

Dowamy »

175 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Biologlar sowadylan önümleriň süýjüliginiň peselýändigini düşündirdiler

Biologlar sowadylan önümleriň süýjüliginiň peselýändigini düşündirdiler
Süýji tagamlar sowadylan ýagdaýynda olaryň tagamy ýyly wagtyna garanda gaty bir süýji däl ýaly görünýär. Muny erän doňdurmany dadyp gören adamlaryň köpüsi duýýarlar. Alym-biologlar bu üýtgeşik tagamly effektiň näme bilen baglydygyny anyklamak kararyna geldiler.
A...

Dowamy »

94 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

«Türk Howaýollary» howa gatnawlarynyň togtadylmasyny 28-nji maýa çenli uzaltdy

«Türk Howaýollary» howa gatnawlarynyň togtadylmasyny 28-nji maýa çenli uzaltdy

Türkiýäniň esasy howa gatnadyjysy bolan Turkish Airlines kompaniýasy 28-nji maýa çenli halkara howa gatnawlaryny ýerine ýetirmez. Bu barada sişenbe güni kompaniýanyň baş direktory Bilal Ekşi Twitterde habar berdi, diýip Trend agentligi habar berýär.
...

Dowamy »

107 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

W.Putin iş däl günleri 11-nji maýa çenli uzaltdy

W.Putin iş däl günleri 11-nji maýa çenli uzaltdy

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin 6, 7 we 8-nji maýy koronawirus pandemiýasy bilen baglylykda iş güni däl diýip yglan etdi. Umumy iş däl günleri 11-nji maýa çenli dowam eder. Bu barada kommersant.ru habar berýär. Ilkibaşda döwlet ýolbaşçysy 30-njy martdan 5-nji aprele ç...

Dowamy »

98 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

_koronawirus pandemiýasy wagtynda sagdyn durmuş ýörelgelerini nädip dogry berjaý etmeli

BSGG: koronawirus pandemiýasy wagtynda sagdyn durmuş ýörelgelerini nädip dogry berjaý etmeli

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy koronawirus pandemiýasy döwründe sagdyn durmuş ýörelgelerini dogry berjaý etmegiň düzgünlerini düşündirdi. BSGG-niň Ýewropa edarasynyň ýolbaşçysy Žoao Bredanyň aýdyşy ýaly, öýde galyp işlenilýän wagtynda he...

Dowamy »

85 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Limon organizme nähili täsir edýär?

Limon organizme nähili täsir edýär?

Açyk sary reňkli miwe bolan limon özüniň özboluşly häsiýetleri bilen uly orna mynasyp bolýar. Belli bolşy ýaly, bu miwe bölejikli çaşka çaý diňe bir ýylatman, eýsem, organizmiň dürli infeksiýalara garşylyk görkezijilik ukybyny ýokarlandyrýar. Bu hakykatdanam şeýlemikä, şeýle-de bu meşhur miwe özünd...

Dowamy »

108 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Alymlar medisina maskalarynyň gaýtadan ulanmak üçin arassalamak mümkinçiliginiň bardygyny tassykladylar

Alymlar medisina maskalarynyň gaýtadan ulanmak üçin arassalamak mümkinçiliginiň bardygyny tassykladylar
ABŞ-nyň Milli saglyk institutlarynyň hünärmenleri medisina maskalarynyň gaýtadan azyndan üç gezek yzygider ulanyşy üçin olaryň funksionallygyny saklamak arkaly netijeli arassalamak mümkinçiliginiň bardygyny tassykladylar. Barlagyň netijele...

Dowamy »

91 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Mämmediň pişigi

Bir gün Mämmediň öýüne pişik girip ýaşamaga başlapdyr. Gelni, çagalary pişigi kowupdyrlar. Ýene gelipdir. Soň bu pişigi uzagraga zyňypdyrlar, ýene yzyna gelipdir.

Mämmediň nerwisi potologa diräpdir. Ol:

– Keýwany iýer ýaly zat sal, bu haýwany çöle zyňjak – diýip gidipdir. Dört-bäş sagatdan soň Mämmet çagalaryna jaň edi...

Dowamy »

146 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Dirikäm görsediň. özüm geçsem gowy bordy

Bir oglan gonamçylygyň deňinden geçmäge ýaýdanyp durka, seretse bir ýaşuly gelýän eken. Ol oglan ýaşulydan özüne ýoldaş bolmagyny haýyş edýär. Ýaňky oglan haýyşny kabul eden ýaşuly bilen gidip baryşlaryna, ýaşuly oňa herhili anekdotlar aýdyp berýärmiş. Oglan;

– “Ýaşuly sen-ä ýaman şadyýan ýaşuly ekeniň” diýse, ýaşuly hem;

Dowamy »

261 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 month ago

Ýylgyralyň

– Keýwany diýýänä, tüweleme, ine oglumyzam sag-aman gullukdan geldi. Indi hem ho-ol gapydaky göläni satyp, gelniň ugruna çykybersegem boljak.

– Dogry aýdýaň kakasy, indi bizem şaýymyzy tutmaly…

Iki aýdan soňra ogly:

“Bäh, bulara meniň gulagymy owazlandyrdylarda, soňy bolmadyla. Hany ejemiň bir taryna kak...

Dowamy »

182 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

“Ependi, kim sen?” ýa-da Hoja Nasreddin barada ýene bir sahna oýny

Ependi Gündogarda we onuň çäklerinden daşarda-da giňden tanalýan Hoja Nasreddiniň ýörgünli adydyr. Bize gelip ýeten rowaýatlara salgylansaň, oňa gabat gelenine hemme kişi, meselem, gedem emeldarlar gaty bir begenip durmandyrlar, çünki käte onuň kinaýaly gürrüňleri ýa-da her hili oýunlary bilen olary kyn güne salypdyr. Ýöne Hoja Nasreddin päk ýürekl...

Dowamy »

189 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 month ago

ABŞ-da koronawirusyň Gün şöhlesi bilen çalt ölýändigini aýdýarlar

ABŞ-da koronawirusyň Gün şöhlesi bilen çalt ölýändigini aýdýarlar

ABŞ-nyň alymlary koronawirusyň çalt ölmegine getirjek şerti atlandyrdylar. Üç sany şert berjaý edilen ýagdaýynda, bu ýokanç kesel bary-ýogy iki minut ýaşap bilýär. Alymlaryň pikiriçe, koronawirusy öldürmek üçin diňe bir sanjymlar we häzirki zaman dermanlary däl-de, eýs...

Dowamy »

145 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Mercedes COVID-19 kesellilere niýetläp öýkeniň emeli howa täzelenişi üçin enjamlary öndürer

Mercedes COVID-19 kesellilere niýetläp öýkeniň emeli howa täzelenişi üçin enjamlary öndürer

COVID-19 bilen kesellänlere niýetläp öýkeniň emeli howa täzelenişi üçin enjamlary indi “Mercedes” hem öndürip başlaýar. Londonyň uniwersitet kollejiniň hünärmenleri bilen hyzmatdaşlykda Mercedes Formula-1 komandasynyň inženerler topary gysga m...

Dowamy »

76 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Jeff Bezos we Ilon Mask pandemiýa garamazdan öz baýlygyny artdyrdylar

Jeff Bezos we Ilon Mask pandemiýa garamazdan öz baýlygyny artdyrdylar

Käbir amerikan milliarderleri, şol sanda Jeff Bezos we Ilon Mask hem düýpli ykdysady zyýan ýetiren koronawirus pandemiýasyna garamazdan, özleriniň emlägini ep-esli artdyrdylar. Bu barada, Trendiň TACC-a salgylanmak bilen habar bermegine görä, Institute for Policy S...

Dowamy »

88 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Elde ýasalan iki gatly maskalar aerozollaryň 99%-e çenli bölejiklerini geçirmän saklaýar

Elde ýasalan iki gatly maskalar aerozollaryň 99%-e çenli bölejiklerini geçirmän saklaýar
ABŞ-nyň fizikleri tarapyndan nah matadan we ýüpek matadan edilen iki gatly maskalaryň aerozollaryň 80-den 99%-e çenli bölejiklerini geçirmän saklaýandygy kesgitlenildi. Özleriniň netijeliligi boýunça olar ABŞ-nyň lukmanlary tarapyndan hödürlenilen №95 kl...

Dowamy »

81 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Türkmenistanda ýetişdirilýän bananlar Marynyň söwda nokatlarynda satylýar

TSTB-niň resmi saýtynyň berýän habaryna görä, «Ferhar» hojalyk jemgyýetinde önüdrilen bananyň her hepdede 500 kilogramy Mary welaýatynyň söwda nokatlarynda satlyga çykarylýar.

Hojalykda hasyl ýygnamak işleri häzirki günlerde ýokary depgin bilen dowam edýär. Türkmenistanyň şertlerinde bu subtropik önümi ýetişdirmek üçin ähli şertler d...

Dowamy »

228 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 1 month ago

Bill Geýts pandemiýany Ikinji jahan urşy bilen deňeşdirdi we ony nädip ýeňmelidigini aýtdy

Bill Geýts pandemiýany Ikinji jahan urşy bilen deňeşdirdi we ony nädip ýeňmelidigini aýtdy

Milliarder Bill Geýts öz blogynda COVID-19-y saklamak üçin tutuş dünýä näme etmegiň gerekdigini we nädip ykdysadyýeti dikeltmelidigini aýtdy. Bu barada vesti.ru habar berýär.
Bill Geýts koronawirus pandemiýasyny Ikinji jahan urşy bilen...

Dowamy »

132 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Degişme

Men gundim sen asmanda ayka,
İ love you diyip geyerdin mayka,
Menem bir gun janym surerin çayka,
Şeydip gahar edip arzuwlan wagtym.

Name uçin sen mana geydirdin keta,
Staboy malyshka wes mir leta,
Bize diyerdiler ashyklar eto,
Menin Mario casas bolup sayrayan wagtym.

Koplenç di...

Dowamy »

248 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 month ago