Allo sözüniñ gelip çykyşy

Biz her gün telefonda birnäçe gezek "Allo" sözüni ulanýarys. Hakykatda bolsa, bu söz bir gyzyñ gysgaldylan adydyr. Gyzyñ doly ady Allessandra Lolita Oswaldodyr. Ol telefony oýlap tapan A.Graham Belliñ söýgülisidir. Graham Bell telefony oýlap tapandan soñ ony ilki bilen söýgülisiniñ öýüne çekipdir. Iş ýerinde telefon jyrlanda jañ edýän Allessandra L...

Dowamy »

958 7
Edebiýat, Xyivenia tarapyndan 8 months ago

****

1960 ýyl 12 oktýabr. Ýaponiýa

Ikinji jahan urşundan soň Ýaponiýada jemgyýet ikä bölündipdi: çepçi güýçler -ABŞ bilen ylalaşyga garşy çykan kommunistler,sagçylar bolsa "Hytaý duşman,ABŞ bolsa dost" diýen pikiri öňe süren kapitalistlerdi.

Inedziro Asanuma (Yaponiya Sosialistik partiya-çepçi güýçleriň öňbaşçysy) çykyşy wa...

Dowamy »

487 3
Täzelikler, Гость tarapyndan 8 months ago

****

Fidel Kastronyň uzak ýyllyk howpsuzlyk gullugynda işlän Fabian Eskalanteniň aýtmagna görä, Kubaň baştutanyna garşy jemi 638 gezek kast edilşik gurnalan we esasan ABŞnyň Merkezi razwetka gullugy tarapyndan. Kast edilşik usullary örän başgaçady: zäherlemek, sowgat hökmünde berilen partlaýjy sigaret,kastýuma siňdirilen kömelek infeksiýasy.Ýöne her gez...

Dowamy »

585 4
Täzelikler, Гость tarapyndan 8 months ago

****

1. 100 000 (ýüz müň) dollarlyk kagyz pul 1934 nji ýylda çykarylýar.

2. Dollara reklama ýerleşdirmeklige 2004 nji ýyly rugsat berilýär.

3. Häzir 500 ýewrolyk kagyz pul dünýädäki iň meşhur banknot hasaplanýar.

4. 1 mln dollar diňe ýüzlüklerden ybarat bolsa,10 kg agyrlykda bolýar.(Barlap gördüm şuny☺️)

Dowamy »

584 3
Täzelikler, Гость tarapyndan 8 months ago

Бьянка - Были танцы (текст песни)

Текст Бьянка - Были танцы

Как на нашем на дворе
Ой, горели фонари
Были танцы, были танцы
Были танцы, были танцы
Под сиреневым кустом
Танцевали всем двором
Были танцы, были танцы
Всех качало, были танцы

В городе нашем есть весёлая улица
Тут парни гламурные, девчонк...

Dowamy »

265 3
Edebiýat, TrustORG tarapyndan 8 months ago

Григорий Алексинский

1879, Дагестан – 1967, Париж

Алексинский Григорий Алексеевич родился в семье врача. Окончив Ярославскую гимназию, поступил на историко-филологический факультет Московского университета. За участие в беспорядках дважды – в 1899 и 1902 – исключался из университета. В первый раз был выслан из Москвы, во второй – приговорён к полугодовом...

Dowamy »

191 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 8 months ago

Анатолий Александров (goşgulary rus dilinde)

1861, с. Савенково Белёвского у. Тульской губ. – 1930, Сергиев Посад

Александров Анатолий Александрович окончил с золотой медалью Ломоносовскую семинарию при Катковском лицее в Москве (1875–1883) и историко-филологический факультет Московского университета (1883–1887). По окончании курса был оставлен для приготовления к профессорском...

Dowamy »

179 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 8 months ago

Bладимир Алейников (goşgulary rus dilinde)

1946, Молотов (ныне Пермь)

Алейников Владимир Дмитриевич детство, начиная с трёхмесячного возраста, провёл на родине отца, в городе Кривой Рог на Украине. Стихи начал писать в 1961, в 1962 – первая публикация в местной газете (стихи, правда, изувечили). В 1963, вместе с другими молодыми поэтами Кривого Рога, попал в полосу хрущёвской...

Dowamy »

203 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 8 months ago

Дмитрий Авалиани (goşgulary - rus dilinde)

1938, Москва – 2003, там же

Авалиани Дмитрий Евгеньевич в 1960 окончил географический факультет МГУ по специальности «экономическая география СССР». По окончании долгое время работал по специальности, позже, в связи с обострением болезни Бехтерева – сторожем. Стихи начал писать в юности. В конце 1960-х – начале 1970-х примыкал к груп...

Dowamy »

163 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 8 months ago

Tarkan - ne çok ağladım (aýdym söz)

Haykırsam (haykırsam, haykırsam)
Duyup gelsen uzaklardan
Dokunsam bi'
Son bi' kez sana dokunsam

Sarılsam (sarılsam, sarılsam)
Hayallerime sarılsam
Uzansam bi'
Yanı başına uzansam

Bildiğin gibi değil hiç
Çok ağladım, ne çok ağladım
Silinmiyor hatıralar
Anlad...

Dowamy »

219 0
Tehnologiýa, Jeksparro tarapyndan 8 months ago

MakSim - Трудный возраст (aýdymyň sözleri)

А помнишь небо, помнишь сны о молчаньи?
Юное тело в голубом одеяле
Помнишь, как мы умирали в прощаньи?
Сердце застыло
Просто трудный возраст, смятая постель
Ну а плакать лучше в дождь или в метель
Чтоб никто и не подумал, что слаба
В шестнадцать лет твоя душа, твоя душа
А помнишь небо, помнишь...

Dowamy »

257 6
Tehnologiýa, Jeksparro tarapyndan 8 months ago

ŞIRIN

/Perhadyň Şirini barada/

Şirin Eýranyň patyşasy Hysrow Perwiziň söýgülisi bolupdyr. Ol örän owadan bolupdyr. Käbir taryhçylar ony grek, käbiri-de Huzustan ilatyndan diýip ýazypdyrlar. Şirin Hysrow Perwiziň patyşalyk eden ilkinji ýyllarynda oňa durmuşa çykýar. Hysrowyň Şirine bolan söýgüsi barada köp dessanlar ýazylypdyr. Şirine Perh...

Dowamy »

528 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 8 months ago

ŞIRWAN HAN

Käbir taryhy çeşmelerde adyna Şirwan şa diýlipdir. Şirwanda höküm süren patyşalaryň üçünjisi bolup, Halyl soltanyň ogludyr. XV asyrda kakasyndan soň tä 1500-1501-nji ýyllara çenli häkimlik edipdir. 1487-1488-nji ýyllarda sefewi dinastiýasynyň ata-babalaryndan Şa Haýdar tarapyndan gabalsa-da, Akgoýunly türkmenlerinden bolan soltan Ýakubyň kömegi bil...

Dowamy »

270 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 8 months ago

ÝUSUP PYGAMBER

ÝUSUP PYGAMBER


Ýusup Ýakup pygamberiň ogludyr. ''Ýusup-Züleýha'' sýužetiniň baş gahrymany. Ol özüniň ajaýyp keşbi, syratlylygy, geçirimliligi bilen dünýäde şöhratlanypdyr. Dini rowaýatlara görä, Ýusup ibn Ýakup ibn Yshak ibn Ybraýym ýewreý pygamberleriniň biridir. Ol b.e. 1745 ýyl ozal eneden dogulýar we b.e. 1635 ýyl ozal Mü...

Dowamy »

413 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 8 months ago

KAGAN GELÝÄR...

Gündogardan eşdilýär deprek-depiň sesleri,
Harp-harp urýan esgerleriň ädimlerniň tesleri,
Daşa ýazylan ýazgylaryň sesi gelýär alysdan,
Parlaýar al-asmanda göktürkmeniň möjegi,
Kagan gelýär gündogardan, günbataryň ýurduna,
Garşy alyň daglar, düzler, sähralar,
Naýza uçly tokaýlar hem derýalar,
Beýik Gö...

Dowamy »

226 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 8 months ago

ÜÇ YKLYMA ERK EDEN DÖWLET: OSMANLY DÖWLETI

Türkmen halkynyň geçmişinde orta asyrlarda diňe sebit däl, eýsem dünýäniň harby-syýasy ýagdaýyna özüniň täsirini ýetiren wajyp wakalar bolup geçdi. Ol wakalar hakykat ýüzünde halkymyzyň taryhynda täze sahypalary açdy. Olar bir tarapdan öz ýurtlarynda müňýyllyklaryň dowamynda halka oňaýsyz täsirini ýetiren bolsa, beýleki tarapdan bolsa türkmenleriň...

Dowamy »

352 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 8 months ago

Oslagsyz ýagşylyk

Rus patyşasy Pýotr birinjiniň ýelkenli gämi we korabyllaryň gurulşuk sungatyny ele alasy gelip güýçli arzuw edipdir. Ol ahyryn bu arzuwuna ýetmek üçin işçiniň geýimini geýip Ispaniýa gidipdir,şol ýerde öwrenip maksadyna ýetmek üçin. Ol ýerde bolan wagty Pýotr birnäçe Rusýadan sürgün edilen adamlara gabat gelipdir. Ol adamlar onuň öz buýrugy bilen...

Dowamy »

506 2
Edebiýat, Barbary tarapyndan 8 months ago

Dükanlara ýelmemek üçin dizaýn

😁😁😁

Dowamy »

812 2
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 9 months ago

Siziň durmyşdaky sloganyňyz näme?!

Garaňkylygy garaňkylyk ýeňip bilmez,
Muňa diňe ýagtylyk ukyplydyr...
Ýigrenji ýigrenç bilen ýeňip bolmaz,
Ony diňe söýgi bilen ýeňse bolar...

Bu sözleriň awtoryny anyk bilemok, emma durmyşda onuň çyndygyna özüm göz ýetirdim we mende şeýleräk slogan emele geldi.

Öz ýüregiňdäki awylary aýyrmak üçin,...

Dowamy »

594 2
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 9 months ago

****

Angliýa Liga Kubogynyň finalynda "Liwerpul" penaltilar seriýasynda "Çelsi" ni utdy. Oýnyň esasy we goşulyp berlen wagtynda hasap açylmady. Penaltiler seriýasynda bolsa"gyzyllar" 11:10 hasabynda ýeňiş gazanyp,baş baýragy ele saldylar.

Ýöne klup bu çempiýonlyk üçin uly bir girdejä eýe bolmazlar. Ýeňiji topar bary-ýogy 100 000 funt-ster...

Dowamy »

287 0
Sport, Гость tarapyndan 9 months ago