Türkmenistanyň diplomatlary daşary ýurtlarda welosipedli ýörişleri guradylar

BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan 2018-nji ýylda Türkmenistanyň başlangyjy bilen yglan edilen Bütindünýä welosiped güni mynasybetli daşary ýurtlardaky Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalarynda sport çäreleri geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-i habar berdi.
2024-nji ýylyň 31-nji maýynda London şäherinde Türkmenistanyň Beýik Britaniýa...

Dowamy »

64 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

“Realyň” taryhynda iň köp tituly bolan futbolçylar belli boldy

Madridiň “Realynyň” kapitany Naço Fernandes we ýarym goragçy Luka Modriç futbol klubunyň Çempionlar ligasyndaky ýeňşinden soň onuň taryhynda iň köp titully oýunçylar boldular. Olaryň her biriniň hasabynda toparyň düzüminde 26 baýrak bar diýip, esquire.kz belleýär.
Şeýlelik bilen, olar “patyşalyk klubunyň” öňki oýunçylary Karim Benzema bilen...

Dowamy »

59 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

“Lesteriň” gahrymany we Gwardiolanyň öňki kömekçisi Enso Mareska “Çelsi” toparynyň ýolbaşçysy boldy

“Çelsi” Enso Mareskanyň topara baş tälimçi wezipesine bellenendigini habar berdi. 44 ýaşly italiýaly tälimçi ýene bir möwsüme uzaltmak mümkinçiligi bilen bäş ýyllyk şertnama baglaşdy.
Mareskanyň tälimçilik usuly Pep Gwardiolanyň çemeleşişine golaý. Mareska 2022/23 möwsümde onuň “Mançester Siti” tälimçiler ştabynda işledi. Ol " Mançester Siti...

Dowamy »

56 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

“Çane - 6” Aýyň arka tarapynyň topragynyň nusgalaryny alyp, Aýdan ugrady

Hytaýyň “Çane-6” kosmiki gämisi ýany bilen topragyň gymmatly nusgalaryny alyp, Aýyň arka ýüzünden üstünlikli uçup gaýtdy diýip, Hytaýyň Milli kosmos gullugyna salgylanýan Reuters gullugy ýazýar.
3-nji maýda Wençan hemra uçuryş merkezinden uçurylan “Çane 6” Aýyň ozal öwrenmäge elýeter bolmadyk garaňky tarapyndan nusgalary ýygnan ilkinji zond...

Dowamy »

56 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň 4-nji neşiri çap edildi

Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň 4-nji neşiri çapdan çykdy. Şu mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Gyzyl kitabyň okyjylaryna, awtorlaryna we neşir edijilerine Gutlag iberdi.
Döwlet Baştutany Gutlagynda ýurdumyzda alnyp barylýan döwlet ekologiýa syýasatynyň esasy maksadynyň türkmen halkynyň arassa daşky gurşawda ýaşamagy...

Dowamy »

61 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Türkmen agyr atletikaçysy Süleýman Jafarow ýetginjekleriň arasynda dünýä çempiony boldy

17 ýaşly türkmen agyr atletikaçysy Süleýman Jafarow 102 kilograma çenli agramda ýetginjekleriň arasynda dünýäniň çempiony boldy. Ýaryş Perunyň paýtagty Lima şäherinde geçirildi.
Ştangany birden götermekde 143 kilogram agyrlygy boýun egdiren Süleýman bu görnüşden altyn medal gazandy. Itekläp götermek boýunça görkezen 170 kilogramlyk netijesi...

Dowamy »

72 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Hökümetara türkmen-koreý toparynyň 9-njy mejlisi geçirildi

3-nji iýunda wideoaragatnaşyk arkaly Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-koreý toparynyň nobatdaky 9-njy mejlisi geçirildi. Mejlisiň işine iki ýurduň degişli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar diýip, Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.
Tü...

Dowamy »

55 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Türkmenistanda welosportuň nazaryýeti we usulyýeti boýunça kitap neşir edildi

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň “Ylym” neşirýaty tarapyndan “Welosportuň nazaryýeti we usulyýeti” atly okuw kitaby neşir edildi. Bu barada Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda habar berdiler.
Bu kitap Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň ýeňil we agyr atletika kafedrasyn...

Dowamy »

53 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Warner Bros. "300 spartaly" filminiň prikwel serialyny taýýarlaýar

Warner Bros. Television “300 spartaly” («300 спартанцев») filminiň prikwel serialynyň taýýarlanýandygyny mälim etdi. Ozal filmiň asyl nusgasynyň üstünde işlän Zak Snaýder taslamanyň režissýory we prodýusseri bolar diýip, Variety ýazýar.
Filmiň sýužetiniň jikme-jiklikleri barada entek hiç zat aýdylmady, ýöne serialyň 2006-njy ýylda görkezilen...

Dowamy »

63 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Arnold Şwarseneggeriň mähnet göwresi Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi

Kaliforniýa ştatynyň Santa-Fe-Springs şäherindäki ShowFX sergisinde Arnold Şwarseneggeriň “Fubar” serialynyň gahrymanynyň keşbindäki äpet göwresi goýlupdyr. 6,75 metrlik heýkel aktýoryň iň uly göwresi hökmünde resmi taýdan Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi.
Rekordlar kitabynda heýkeliň boýunyň ortaça žirafyňkydan we ABŞ-nyň prezidentler...

Dowamy »

70 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Marsda nirä eltýäni näbelli ullakan gowak tapyldy

Marsyň üstünde ýerasty gowaga eltýän bolmagy mümkin ullakan çukur tapyldy. Obýekt NASA-nyň MRO planetara stansiýasyndaky HiRISE kamerasy arkaly tapyldy diýip, Hi-Tech habar berýär.
Çukur sönen Arsia Dagy wulkanyndan birnäçe km uzaklykda ýerleşýär.
Çukuryň tapylan sebiti wulkan düzlügidir we geçmişde bu wulkanlar işjeň ýagdaýda bolupdy...

Dowamy »

62 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Microsoft: Windows 11-iň täzelenmesi wezipeler panelinde bökdençlikleri ýüze çykarýar

Microsoft Windows 11-iň ulanyjylaryna ýakynda goýberilen hökmany däl täzelenme sebäpli wezipeler panelinde bökdençlikleriň ýüze çykyp biljekdigini duýdurdy diýip, Hi-Tech habar berýär.
KB5037853 täzelenmesi wezipeler panelinde näsazlygyň, jogapsyz galmalaryň ýa-da ýitip gitmeleriň ýüze çykmagyna we wezipeler paneliniň gaýtadan peýda bolmag...

Dowamy »

56 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Zimbabwede dinozawryň täze görnüşi tapyldy

Alymlaryň halkara topary Orta Zambezi derýasynyň basseýninden dinozawryň täze görnüşiniň tapylandygyny habar berdi. Acta Palaeontologica Polonica žurnalynda bu sebitde soňky 50 ýylda tapylan ilkinji dinozawrdyr diýip bellenýär.
Tapyndyny Günorta Afrikanyň Witwatersrand uniwersitetiniň, ABŞ-nyň Stouni-Bruk uniwersitetiniň we Beýik Britaniýany...

Dowamy »

73 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Ilkinji ekransyz noutbuk görkezildi

Bir ýyllyk synagdan soň, Sightful kompaniýasy düýbünden ekransyz Spacetop G1 – AR kompýuterini çykardy. Täze önüm 1900 dollar bahasy bilen öňünden sargyt edilip bilner diýip, Wired habar berýär.
Spacetop G1, 100 dýuýma golaý diagonally wirtual displeý döredýän XREAL AR-äýnegi bilen işleýär. Enjam, Qualcomm Snapdragon QCS8550 prosessory, 16 G...

Dowamy »

57 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Aşgabadyň kinoteatrlary tomaşaçylara dürli žanrlardaky filmlerini hödürleýär

Şu hepde “Aşgabat” kinoteatry we “Türkmenistan” kinokonsert merkezi tomaşaçylara horror, komediýa, fentezi we başdan geçirmeler ýaly dürli žanrlardaky filmlerini we multfilmlerini hödürleýärler.
“Türkmenistan” kinokonsert merkezinde:
7-nji iýun (anna güni):
·19:00 – “Göze görünmeýän erbetlik” (Невидимое зло, 2023)
9-njy...

Dowamy »

56 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

FotoLab goşundysy arkaly futbolkalara onlaýn görnüşde surat çap etdirip bolýar

Bokallara, telefon çehollaryna surat çap etmek hyzmatyny ýerine ýetirýän FotoLab ykjam goşundysy ak futbolkalara hem suratlary çap edip berýär. Munuň üçin bar gerek zat - gerekli suratyňyz saýlap telefondan ykjam goşunda ýüklemek!
Islendik adam FotoLab ykjam goşundysynyň “Futbolkada çap etmek” diýen bölüminden futbolkany saýlap, çap etmek s...

Dowamy »

55 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

ÝUNISEF-niň Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy diplomatik missiýasyny tamamlaýar

4-nji iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow BMG-niň Çagalar Gaznasynyň (ÝUNISEF-niň) Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy wezipesini üstünlikli tamamlaýan Mohammad Faýazi bilen duşuşdy diýip, Türkmenistanyň DIM-inda habar berýärler.
Diplomatlar häzirki zaman meselelerini we uzak möhletleýin hyzmatdaşlygyň mundan beý...

Dowamy »

62 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Wenesiýa ýene çäklendirme girizdi: syýahatçylar topary 25 adamdan köp bolmaly däl

Wenesiýada syýahatçylar üçin täze çäklendirmeler hereket edip başlady. Indi sesi gaty çykaryjy gurallary ulanmak gadagan edilýär, syýahatçylar topary bolsa 25 adamdan köp bolmaly däldir. Bu çäreler syýahatçylygyň şähere ýetirýän täsirini azaltmak üçin girizildi diýip, BBC salgylanyp, russiatourism.ru habar berýär.
2024-nji ýylyň başyndan Wen...

Dowamy »

57 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Superkompýuter “Ýewro-2024-de” ýeňiş gazanmaga mümkinçiligi ýokary topary aýtdy

Opta superkompýuteri Angliýany “Ýewro-2024” ýaryşynda ýeňiş gazanmaga has ýakyn topar diýip hasaplady. Angliýanyň milli ýygyndysy 19,9% ähtimallyk bilen ýaryşda ýeňiji bolar. Bu barada gazeta.ru belleýär.
Ikinji orunda Fransiýa gelýär (19,1%), üçlügi Germaniýa jemleýär (12,4). Titul üçin mümkinçiligi has pes bolan topar Gruziýanyň milli ýygy...

Dowamy »

48 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

“Bawariýa” Germaniýanyň günortasynda suw joşmasyndan ejir çekenlere 1 mln ýewro bagyş etdi

“Bawariýa” futbol kluby Germaniýanyň günortasynda suw joşmasyndan ejir çekenlere 1 mln ýewro bagyş etdi. Bu barada toparyň metbugat gullugynyň resmi saýtdaky habaryna salgylanyp, “Çempionat” ýazýar.
“Suw joşmasy uly zyýan ýetirip, elhenç jebirlere sebäp boldy. Şeýle adatdan daşary ýagdaýlarda aýratyn jemgyýetçilik ruhy zerur we muny häzir ýe...

Dowamy »

37 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago