Agyr atletika çempionaty boýunça öňde duran wezipeler IWF bilen birlikde amala aşyrylýar

22-nji maýda geçirilen Hökümetiň ýörite mejlisinde sport we ýaşlar syýasaty ministri D.Gulgeldiýew hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa şu ýylyň güýzünde Aşgabatda Agyr atletika boýunça dünýä çempionatyny geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.
Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň “2018-nji ýylda Aşgabat şäh...

Dowamy »

68 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 1 month ago

Garagum Forumda bas sahypada yazjak awtor gozlenyar

Salam ildesler.

Bilsiniz yaly Garagum forum dolylygna tayyar bolyp ulanysa girizildi. Ilki bilena hemmanizi forum cagyryaryn. Seylede saytyn bas sahypasynda Turkmenistanyn tazeliklerini we sport habarlaryny makalalasdyryp yazyp biljek meyletin awtor gozleyaris. Yazmagyn yekeje serti ata Watanymyzdaky tazeliklerden habarly bolyp dogry...

Dowamy »

166 1
Sorag-jogap, Supperman tarapyndan 1 month ago

Sazanda

Aýlanyp saz çalýan köçeme-köçe
millet içre restoranda barlarda
ýok men mes bolomok alşerap içip
ýok men minnet çekemok ynjyk ýarlardan


Men gedaý hiç kime elim seremok
men hudaý hiç kime edemok höküm
ýöne men saz çalýan yzyny üzmän
men saz çalýan şu dünýede parahat

<...

Dowamy »

122 4
Edebiýat, didar27 tarapyndan 1 month ago

Goshga syn

Nureddin Kesearkajynyñ ,,Aramyzda milliard yyllar" atly bu tasin shygry Adamyñ caksiz duygysy bilen onuñ fiziki hereketini deñeshdiryar. Shahyryñ pikirice,iki adamyñ arasyndaky yeke adim real aralyk ynsan duygysynyñ hyyaly uzaklygynyñ milliard yyllar olcegine dogry gelyar. Eysem,bu ahwal namani añladyar? Meniñce,shahyr ashakdaky real hem hyyal ( d...

Dowamy »

497 56
Edebiýat, garayolly68 tarapyndan 1 month ago

Täze ýol/ hekaýa

TÄZE ÝOL/ Hekaýa.


O:t. O:t... çar tarapyň o:t.

- Nirä? Nirä? Nirä?—bu sözleri haşşyldap, haşşyldap sarnap, eýläk-beýläk urunýardy. Ýene o:t. Belkem iki oduň arasynda galmagyň, tüýs janly görnüşi şudur. Eýýäm endamy gowrulyp başlapdy. Heniz o:da düşenine 1 minudam bolanok. Näme üçin bu ýere düşendigi hakda...

Dowamy »

103 3
Edebiýat, GaRa_TmyN tarapyndan 1 month ago

Aramyzda milliard ýyllar...

Aramyzda milliard ýyllar...


Sen-ä menden,
Menem senden,
Juda alys mekanlarda ýaşaýas.
Şol bir söz hakynda,
Hereket hakda
Her birimiz
Özümiziň dogry hasaplap gelýän,
Pikirlermizi
Öňe sürýäs,
Jedelleşýäs... Geňleşýäs...
Düşinşemzok,
Misli bizi...

Dowamy »

155 4
Edebiýat, GaRa_TmyN tarapyndan 1 month ago

Bank ulgamyndaky ösüşler

Milli puluň hümmetini durnukly derejede saklamak, töleg ulgamyny dünýäniň ösen döwletleriniň derejesinde guramak, ilatyň erkin pul serişdelerini bank ulgamyna möhletli we möhletsiz goýum görnüşinde çekmek babatynda anyk çäreler durmuşa geçirilýär. Türkmenistanyň Merkezi banky Türkmenistanyň bank ulgamy üçin zerur hukuk şertlerini we kepilliklerini...

Dowamy »

151 2
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 1 month ago

“Läle plastik” – meýilnamany artygy bilen ýerine ýetirýär

Hususy habarçymyz “Läle plastik” hususy kärhanasynyň baş tehnology Döwletmämmet Täjow bilen söhbetdeş bolanda ol şu aşakdakylary gürrüň berdi.
Soňky ýyllarda Türkmenistanda bazar ykdysadyýetine geçilýän döwründe telekeçilik iň bir girdejili pudaklaryň birine öwrüldi. Telekeçiligi ösdürmäge döwlet tarapyndan dürli goldawlar edilmegi we halkyň...

Dowamy »

108 2
Tehnologiýa, TDUmaksat tarapyndan 1 month ago

Gara bägüller (bolan waka 1- nji bölümi ) Awtory: Nowça

Bu gün howanyň bulaşyp durşy, guýçli ýagyş ýagjaga meňzäp durdy
Yzyny üzmän maşynlaryň arasynda ylgap ýoren Çynar ,howanyň bolşyny görup binjalyk bolman hem durmady
Çynaryň işdeş kollektiwi ony gaty gowy gorýardi.
Ol mylaýymdy,sadady, we öran aljakdy .
Bir iş buýrsaň ýogy ýokdy.
Ol öz işi bolsyn bolmasyn edip ýö...

Dowamy »

96 1
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 1 month ago

SOYGI name ? Awtory: Nowça🌙

"Söýgi ajap duýgy"diýýar adamlar.
Hany onda onuñ gadyr-gymmaty.
Ýa$lar söýgi üstüne söýgi tapýalar.
Onsoñ nädip bolsun SÖÝGIÑ sarpasy.

Birmahal a$yklar mag$ugy ücin.
$irin janyn ýollan ýeriñ teýine.
Hazirki a$yklar,mag$uklar bolsa.
Söýü$ýärler wagt geçirmä,keýpine.

Hazirki ýa$l...

Dowamy »

147 7
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 1 month ago

Uzak gurrunler dowamy 4

Emma men ölmändirin. Muňa meni ýaňy daň atjak wagty acylan gözlerim subut etdi. Men mazarystanyň ortarysynda çaşyp ýatyrdym. Ahwalym agyrdy. Tenimiň hemme ýeri agyrýardy kelläm bolsa özümki däl ýalydy, onuň içindäki pikirler garjaşykdy, içi bolgusyz zatlardan doludy, meniň pikirlerim meniňki däl ýalydy bu...

Dowamy »

78 1
Bilim, beyik yazyjy tarapyndan 1 month ago

Ajap eser

Has Turkmeniñ bu eseri mende juda uly tasir galdyrdy. ,,Sheytanyñ nalasy" eysem Sheytanyñ nalasymy?! Yok,juda beyle de dal. Shahyr bu yerde oran ince owrum bilen edebi manyowr edyar. Eser kalplardan sogurlup syñylan ynsabyñ, wyjdanyñ, belent adamkarciligiñ nalasyny eshitdiryar. Indi bigerek bolup baryan shu mukaddes zatlar iñ bir yowuzlygyñ simwol...

Dowamy »

72 0
Edebiýat, garayolly68 tarapyndan 1 month ago

Şeýtanyñ nalyşy

Has TÜRKMEN

▶ ŞEÝTANYÑ NALYŞY

                Akylyndan aşa düşen bu ynsan,
                Ynjan ynsabyna diýýärmi şeýtan?!

                                          Orazguly Annaýew.
       

Eý Hudaý!
Niçiksi zamana boldy,
Eýýäm geçip gidäýdimi on bir aý?!

Dowamy »

111 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 month ago

Uzak gurrunler dowamy

Sun dan soň men öýe gaýytmaly boldum. Hemme öliler meni ugratnana girişdi. Gaýytmazymdan ozal Lakaşa Süýek maňa; Eger çyksa biz dostlaşdyk. Bu gysga wagtyň içinde sen bize kömek edip ýetişdiň,. bizde umyt döretdiň diriler bilen ölüleriň arasynda dostluk bolup biljegine. Biz ýene duşuşarys Munuň üçin biz s...

Dowamy »

82 0
Bilim, beyik yazyjy tarapyndan 1 month ago

Turkmenistan Ykdysadyyeti

Tm Ykdysadyyeti üchin haysy ugurlar, önümchilikler, hyzmat beryan ugurlar has möhüm sizche?

Turizmmi?
Önümchilikler haysylar?
Hyzmat berish ugurlar?

Gelin pikir alyshalyn.

Dowamy »

154 8
Sorag-jogap, turkmen-talyp tarapyndan 1 month ago

Has Türkmenden: "JYN DAWASY" powesti

Has Türkmenden täze proza eseri!

10 ýaşlyja oglanjygyñ ruhuny eýelemäge çalyşýan betniýetli jynyñ we ogluny onuñ elinden halas etjek bolup, çagasynyñ elini gaz plita tutup ýakan enäniñ dartgynly kyssasy...

Sud prosesinde hakyna tutulan aklawjynyñ çykyşyndan:

- Ynha, aýdaly: kiçijik gyzjagaza gulakhalka d...

Dowamy »

308 1
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 month ago

Astrahan oblastynda Türkmenistanyň Prezidentiniň sowgady bolan Magtymguly Pyragy adyndaky mekdep açyldy

18-nji maýda ýurdumyzda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününiň bellenýän wagty bu şanly senä bagyşlanan dabaraly çäreler daşary ýurtlarda hem geçirildi. Şeýle wakalaryň biri Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň güýji bilen Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň Priwolžsk raýonynyň Funto...

Dowamy »

94 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 1 month ago

Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan Döwletliler köşgündäki çagalara sowgatlar gowşuryldy

18-nji maýda Döwletliler köşgünde baýramçylyk çäresi geçirildi. Onda bu ýerde terbiýelenýän çagalar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan hurmadan taýýarlanan nygmatlary sowgat aldylar.
Çärä gatnaşanlaryň belleýşi ýaly, hut döwlet Baştutanymyzyň üstünlikli ýöredýän durmuş ugurly syýasaty Türkmenistanyň bütin dünýäde aba...

Dowamy »

66 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 1 month ago

Türkmenistanyň Prezidenti agzaçar sadakasyny berdi

18-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumynda ýörite taýýarlanan ýerde mukaddes Oraza aýynyň başlanmagy mynasybetli agzaçar sadakasyny berdi.

Döwlet Baştutanymyz bu ýere ýygnananlar bilen salamlaşyp, sadaka gatnaşyjylary we ähli mähriban halkymyzy bu ajaýyp baý...

Dowamy »

71 1
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 1 month ago

Dowamy

Soňra bolsa kellesini tutdy. Aşak oturdy . Bu wagt onuň süýekleri şakyrdap gitdi. Şonuň üçin oňa Lakaşa Süýek diýýän ekenler Ol sözüni dowam etdi;. Men hemme zada şaýat. Men hemme zady bilýärin. Sen meniň bilen dost bolup bilersiň . Men saňa Ölüler dünýäsinde nämeleriň bolup geçýändigi...

Dowamy »

81 0
Edebiýat, beyik yazyjy tarapyndan 1 month ago