Türkmenler imperializm zamanynda (Mehmet Saraý)

Türkmenler imperializm zamanynda

Türkmen halkynyñ we onuñ Russiýa imperiýasyna birikdirilişiniñ taryhy


Türkmenistan, onuñ ýurdy we ilaty(1)


Türkmen halky, onunjy we on birinji asyrlarda yslam dinini kabul etmezinden öñ, ''oguz'' ady bilen tanalyp, Amyderýanyñ, Kaspi deñziniñ, Owgan Türküs...

Dowamy »

83 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 week ago

PERMUTASIÝA WE KOMBINASIÝA sorag #1

Bir maşgalada eje, kaka we 3 çaga bar.
Olar maşgala bolup surata düşmek isleýärler.
Ejesi we kakasy bir ýerde dursalar näçe dürli
görnüşde surata düşip bilerler ?

Dowamy »

119 2
Sorag-jogap, Technoman tarapyndan 1 week ago

Söýgi hem ýigrenç

hytaý ýazyjysy

Adamy söýmek üçin uzak wagt gerek, emma ony ýigrenmek üçin, belki, wagt hem gerek däldir. Şol sebäpli söýginiň ýigrenje ýazan ýagdaýyna tersleşik diýilýär, ol bolsa sähelçe, göz açyp-ýumasy salymda bolup geçýär.

Adamy gowy görmek ýeňil-ýelpaý iş däl, emma şol söýginiň synmagyna birje pursat ýeterlik, ada...

Dowamy »

66 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 week ago

Tagamly we şypaly düýe çaly

Türkmen halky gadym wagtdan bäri maldarçylygy, şol sanda düýedarçylygy hem ýaşaýyş hajatlaryny üpjün edýän kesp-kär hasaplapdyr. Häzirki wagtda hem, türkmen sähralaryny düýesiz göz öňüne getirmek mümkin kyn.

Hakykatdan-da, uç-gyraksyz, aňňat-aňňat gum depeli türkmen ýaýlalarynda ösüp-örňäp ýören düýe malynyň belli bahasy ýok. Düýäniň...

Dowamy »

59 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 week ago

"kim düşüner kim düşünmez" Hydyr Amangeldi

Zyňylan çäýnek
Daýym bardy, gargy tüýdük çalardy, çagalary sünnet ederdi. Hakykatda ejemiň erkek dogany bolmandyr. Tüýdükçi daýymam babamyň doganlarynyň biriniň ogly bolmaly. Ýöne biz o döwürler çaga süýtdeş daýymy, doganoglan daýymy tapawudyny bilemizok. Aslynda onuň tapawudam, belki, ýok bolsa ýokdur. Kakam üçinem tapawudy bolandyr öýdemok...

Dowamy »

79 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago

ýamany oslamaýan ýanyndan baryp ýeňip bolar

Döküber gelin...

Rowaýata meňzeş bolansoň anyk aýtmaly bolýan – bu bolan waka. Waka diýsem geňirägem eşdilýär. Gepiň gysgasy, köçäň bir tarapynda iki sany ýaş gelin, garşysynda-da bili bükülen garryja ene ýaşaýar. Başga-da ýaşaýanlar bar welin, olar bolan ýagdaýa degişli bolmansoň, sanap oturmagyň manysy ýok. Ondan gowsy hapa dökülý...

Dowamy »

104 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago

Öwgi, şöhrat hem biz

„Ýene-de öwgümi? Öwgüden ýadadyk“ diýme, dost. Hiç kimi öwmek maksadym ýok, diňe öwgi hakynda oýlanasym, onuň manysyna düşünesim geldi-de...

Hawa, menem owal «Öwgüdir-dä onuň nämesine düşünjek?» diýip pikir edýärdim. Ýöne soňky wagtlar öwgi, şöhrat, şöhratparazlyk meni köp pikire batyrýar, eýgilige bolsun-da hernä. Biziň hemmämiz (b...

Dowamy »

64 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago

Maglumat tilsimatynyň serişdeleriniň seneli ösüşi # 2

1904-nji ýylda John Ambrose Fleming wakuum turbalary kämilleşdirmegi dowam
etdirýär.
1926-njy ýylda ýarym geçiriji tranzistorlar üçin Patent alyndy, ol kompýuteriň üsti
bilen elektrik akymy guramaga şonuň bilen birlikde maglumatlary geçirmäge
mümkinçilik berdi.
1936-njy ýylda Konrad Zuse programmirlenýän sanly has...

Dowamy »

103 1
Tehnologiýa, Technoman tarapyndan 1 week ago

Zoroastrizm dünýägaraýyş hökmünde

Gadymy Eýranyň ilaty zoroastrizm (otparazlyk) dinine uýupdyr. Halk Ahuramazda hudaýyna sežde edipdir. Bu dinde Gün, Aý, ýyldyzlar hem hudaýlaşdyrylypdyr. Zoroastrizm dini Eýran we onuň bilen ýanaşyk ýurtlara ýaýrapdyr. Zoroastrizm dininiň mukaddes kitaby «Awesta» bolupdyr. Midiýa patyşasy Astiag zoroastrizm dinini resmi döwlet dini diýip ykrar etdi...

Dowamy »

77 2
Bilim, 12 tarapyndan 1 week ago

Arnold Şwarseneggeriň aýdanlaryndan

Okuwa-da gatnaýardym, türgenleşige-de. Onuň daşyndan her gün 5 sagat gurluşykda-da işleýärdim. Sebäbi ol wagtlar türgenleşik edýänlere hiç hili hak tölenmeýärdi. Güzeranymy aýlamaga-da pulum ýokdy. Şonuň üçinem işlemeli bolýardym. Hepdede 4 gün agşam sagat 8-den gije sagat 12-ä çenli dowam edýän aktýorçylyk kursuna-da gidýärdim. Şularyň hemmesine-d...

Dowamy »

133 2
Bilim, 12 tarapyndan 1 week ago

Habib Nurmagomedow

Öz karýerasynda jemi 29 gezek tutluşyga çykyp, olaryň hemmesinde ýeňiş gazanmagy başaran, garyşyk söweş sungatynyň ussady Habib Nurmagomedow 1988-nji ýylyň 20-nji sentýabrynda Dagystanda 3 çagaly Abdulmanap Nurmagomedowyň maşgalasynda dünýä inýär.

Habib kiçilikden sport bilen gyzyklanyp, 12 ýaşyndaka göreş, 15 ýaşyndaka dzýudo, 17 ýa...

Dowamy »

149 2
Sport, 12 tarapyndan 1 week ago

Iýmitlenmek bilen baglanyşykly dogrudyr öýdýän 5 ýalňyşlygymyz

1)«Naharlanmazdan öň limonly suw içmek horlanmagymyza peýda berýär».
Ýalňyş: Limonly suw biziň horlanmagymyza täsirini ýetirmeýär. Tersine ol aşgazan agyrysyndan ejir çekýän adamlar üçin zyýanlydyr.

2)«Agşam sagat 18-den soň iýilen nahar biziň semremegimize sebäp bolýar»
Ýalňyş: Agşam gündizkilere görä biraz ýeňil zatla...

Dowamy »

136 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 week ago

Sarymsagyň peýdalary

Adam bedeniniň wiruslara garşy çydamlylygyny artdyrýar.
Iýmit siňdiriş ulgamyny güýçlendirýär.
Öýken düwnüginiň (rak) emele gelmek howpuny azaldýar.
Gan basyş keselleriniň öňüni alýar.
Alzaýmer (huşsuzlyk) keseliniň 70% öňüni alýar.
Dowamly spirtli içgileri içýänlerdäki bagyr ýetmezçiliginiň öňüni alýar.
Yz...

Dowamy »

89 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago

Maglumat tilsimatynyň serişdeleriniň seneli ösüşi (1)

1.Kompýuteriň, hasaplaýyş serişdeleriniň taryhy
32000 ýyl mundan ozal dünýä halklary, şol sanda Türkmenistanyň çägindäki halklar
hem san sanamakda haýwanlaryň süňklerini, pil cüňklerini we her hili daşlary
ulanypdyrlar, mysal üçin Altyn depe, Namazgan depe ýaly ýadygärliklerde
şeýle daşlar tapyldy.
5400 ýyl mundan...

Dowamy »

93 2
Tehnologiýa, Technoman tarapyndan 1 week ago

Bambuk agajy

Hytaýlylaryň bambuk agajyny nädip ösdürip ýetişdirýändiklerini bilýärsiňizmi?

Ilki, agajyň tohumyny ekýärler, suwarýarlar we dökünleýärler.

Birinji ýyl tohumda hiç hili üýtgeşme bolmaýar. Soňra, tohum täzeden suwarylýar-da, ýene dökünlenýär. Bambuk agajy ikinji ýyl hem ýerden dömüp çykmaýar. Üçünji we dördünji ýyl diýl...

Dowamy »

109 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago

Jemgyýet ýaş nesli ilkinji nobatda mugallymlara ynanýar

Bir adam ummanyň kenarynda gezmeläp ýörkä, bir ýaş ýigidiň ber-başagaý bolup deňze bir zatlar zyňyşdyryp ýörenine gözi düşýär. Ýanyna baryp görse, ol kenara çykan deňiz ýyldyzlaryny suwa zyňyp ýören eken.

Ýaşuly bilesigelijilik bilen sorag berýär:

– Näme işleýäň?

– Deňiz ýyldyzlaryny ummana oklaýan.

Dowamy »

113 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago

Ol meni tanar…

Kömür magdanlarynyň birinde bir oglanjyk irikgä bolup, liftiň ýokary çykaryna garaşyp oturan ekeni. Bu oglanjygyň tiňkesini bir nokada dikip oturmasy magdan gözegçisiniň ünsüni çekipdir. “Sen bu ýerde näme işleýärsiň?” diýip, gözegçi oglanjykdan soranda ol: “Kakama garaşýan” diýip jogap beripdir. “Sen munça adamyň içinden kakaňy tanap bilmersiň. Hä...

Dowamy »

135 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago

Atanyň wesýeti

Ölüm ýassygynda ýatan goja üç oglunam ýanyna çagyryp, olara şeýle wesýet edipdir:

– Ogullarym! Men ölemsoň, öz araňyzda sene-mene edişip ýörmeziňiz ýaly, barja 17 düýämi size paýlap bermek isleýän. Olaryň ýarysyny ulyňyza, üçden birini ortanjyňyza, dokuzdan birini bolsa körpäňize miras galdyrýan.

Kakalarynyň ölüminden...

Dowamy »

166 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago

Gurbannazar Ezizow – Gödeklik

Dünýede her kimiň öz gylygy bar,
Oňatlary saýlap-seçgin — diýdiler.
Edep-sypaýçylyk adamy bezär,
Mydam gödeklerden gaçgyn — diýdiler.

Diýişleri ýaly, gaçdym-da ýördüm,
Gödekligem meni kowlap ýörmedi.
Ol öňümden çyksa, ýüzüm öwürdim,
Oň nä derdi — asyl gaty görmedi.

Sypaýy diýle...

Dowamy »

109 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago

Erkinlik heýkeli

Erkinlik heýkeli (iňlis dilinde Statue of Liberty) ady bilen dünýäde meşhurlyk gazanan bu desga 1886-njy ýyldan bäri ABŞ-yň esasy nyşanlarynyň biri bolup gelýär. Ol ABŞ-yň Nýu-Ýork şäherindäki Erkinlik adasynda 1884-1886-njy ýyllar aralygynda fransuzlar tarapyndan gurulýar.

Fransiýa respublikasy bu heýkeli Amerikanyň Birleşen Ştatlar...

Dowamy »

125 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 week ago