Egerde bankomatda kartyňyz galan bolsa bu mowzuk siz üçin #talypçy

Bankomatyñ içinde kartyñyz galan bolsa siz ony çykaryp bilmeyan bolsañyz okañ!!! Kartyñyzy Bankomat yzyna çykarmayan bolsa ýörüte öz barlap gören usulym bar. Bankomatyñ "Отмена" (knopkasyny) duwmesini basyp saklañ we 3-5 minut eliñizi ayyrman saklañ. Bankomatdan her hili şygyrdy sesler çykar bankomadyñ içinde tupan turar siz oñ sesine üns bermañ du...

Dowamy »

269 12
Tehnologiýa, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 days ago

Ata Atajanow - Meniň ejem sowatsyz #talypçy

Meň ejem sowatsyz,
Goşgam okanok,
Garaňky geçmişiň gören emrini,
Gözem kütelipdir, halam dokanok.
Bize bagyşlapdyr bütin ömrüni.
Ine ençe ýyldyr otursak-tursak,
Şol bir sowalyny eşidýän ýene:
"Nirede işleýäň?!" Giňeýä gursak.
Ene, janym ene, Mähriba ene.
Dünýäde hiç kimde ýok n...

Dowamy »

41 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 days ago

Ynhada aýallar zat gerek däl diýip... #talypçy

Kakasy sen gider bolsañ bazara,
Üç-dört sany çäynek algyn kakasy.
Meñ üçin zat alyp galma azara,
Yöne tapsañ köynek algyn kakasy.

Sarganymdan almagynyñ başga zat,
Jigilerme jorap algyn atma-at.
Gaydysynyñ buz yalyjak limonad,
Gowy göryänimi özüñ bilyäñ kakasy.

Çemçä dus...

Dowamy »

74 1
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 days ago

Goşguçylara

Eger "goşgy" diýen söz at söz toparyna däl-de, sypatlara degişli bolan bolsady, onda köp goşgyny "goşgumtyk, goşgumtyl, goşgurak..." diýip ulansa bolardy.😊

Dowamy »

197 20
Edebiýat, Pegas tarapyndan 2 days ago

Салам хеммелере 🙂

Талыпларын ахли агзасы талыпмыка? Сораяндыгымын себаби тазеликде агза болдум.

Dowamy »

144 16
Sorag-jogap, IMMKN tarapyndan 2 days ago

Smartfondan käbir programmalary gyssagly aýyrmak maslahat berilýär #talypçy

Check Point kompaniýasyndan bolan kiberhowpsuzlyk hünärmenleri ulanyjylara smartfonlaryndan käbir programmalary gyssagly aýyrmagy maslahat berýärler. Bu barada ufacitynews.ru habar berýär.

Forbes žurnalynyň berýän habaryna görä, gürrüň Rogue atly howply troýan wirusy ýokuşan mobil programmalar hakda barýar. Zyýanly programma üpjünçil...

Dowamy »

100 2
Täzelikler, sssss_1 tarapyndan 2 days ago

Eldar Eldarow: Habib oktagona super söweş üçin dolanyp biler #talypçy

Ýeňil agramda Brave CF ligasynyň çempiony, Habib Nurmagomedowyň ýakyn dosty Eldar Eldarow ýeňil agramda UFC-niň çempionynyň haýsy şertlerde sporta dolanyp biljekdigi barada öz pikirini aýtdy. Muny sport.sm.news ýetirýär.

Eldarow häzir Nurmagomedow üçin oktagona dolanmak manysyz diýip hasaplaýar.

“Sorag: näme üçin? Sen...

Dowamy »

74 3
Täzelikler, sssss_1 tarapyndan 2 days ago

"Ýeralaş" kinožurnalyny döreden Boris Graçewskiý koronawirusdan ýogaldy #talypçy

Çagalar üçin niýetlenen “Ýeralaş” gülküli kinožurnalynyň çeper ýolbaşçysy Boris Graçewskiý 72 ýaşynda aradan çykdy. Bu barada TASS habar berdi.

28-nji dekabrda režissýor agentlige hassahana ýerleşdirilendigini habar berdi, şondan öň ol koronawirus ýokuşmagy sebäpli öýünde bejergi alýan eken. 10-njy ýanwarda onuň aýaly Ýekaterina Belo...

Dowamy »

47 0
Täzelikler, sssss_1 tarapyndan 2 days ago

Türkmenistana sowuk howa akymy aralaşýar #talypçy

Gysga wagtlyk maýlamadan soň, eýýäm indiki hepdeden başlap, Türkmenistana ýene-de sowuk howa aralaşar. Howanyň durnuksyzlygy Ortaýer deňziniň we Günorta Hazaryň yssy we gurak günleri getiren siklonlarynyň täsiri bilen baglanyşyklydyr.

Geljek hepde Russiýanyň Ýewropa böleginiň we Günbatar Gazagystanyň günortasyndan hereket edýän sowuk...

Dowamy »

158 3
Täzelikler, sssss_1 tarapyndan 2 days ago

Germaniýada karantini bilkastlaýyn bozýanlar üçin tussaghana açylar. #talypçy

Germaniýada karantini bilkastlaýyn bozýanlar üçin tussaghana açylar. Ýurtda kabul edilen karantin düzgünlerine bilkastlaýyn garşy çykan raýatlar mejbury ýagdaýda şol ýere iberiler. Bu barada ýerli Sosial syýasat ministrliginiň "Bild" -däki teswirinde beren beýanyna salgylanyp, APnews habar berdi.

Kazyýetiň hökümi bilen tussaghana ib...

Dowamy »

36 0
Täzelikler, sssss_1 tarapyndan 2 days ago

Doslar siz bu talyplar.com saytyna nàdip yolunuz dusdi?

men bashlayyn: men google dayydan K.Gurbannepesow gosgy пoиcк etdim shonda talyplar.Com saytyny salgy berdi shondan soñ 2019dan bári meñ ôyùmiñ bir komnatyna ôwruldi bàri. Sizin nadip yolunuz dûsdi bàrik

Dowamy »

166 13
Sorag-jogap, LadaKalina. tarapyndan 2 days ago

Kim bilip bilerkä ???? #talypçy

Internetden gördüki ýok!!! Herkim öz kellesi bilen işlemeli!!!!
1. Uzadygyça gysgalýan zat?
2. Öýjügi açan alym?
3. Oňurgasyzlardaky çylşyrymly göze başdaça näme diýilýär?
4. Lukman size 3 tabletka derman berdi, ony ýarym sagatdan içmeli diýdi. Dermanlary näçe wagtda dynarsyňyz?
5. Ýolda iki adam sataşýar. Kiçi bo...

Dowamy »

172 10
Sorag-jogap, Lagly tarapyndan 2 days ago

Mazardan gelen sesler

MAZARDAN GELEN SESLER

Bir gün bir öýdäki maşgala oda tutaşyp ýanypdyrlar. Maşgalada oglan bilen gyzjagaz ýaşap, olaryňam eje-kakasy şol öýde ýanyp dünýeden ötüpdirler. Dördüsini hem bir ýerde mazarlykda ýan-ýana goýup jaýlapdyrlar. Şol günden soňam gijäniň bir wagty mazarlykda elhenç sesler eşidilip ugrapdyr. Muňa şol töwerekde ýaşaý...

Dowamy »

161 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 days ago

Türkmen gyzlary #talypçy

Goşgy....

Dowamy »

101 0
Täzelikler, Lagly tarapyndan 2 days ago

Www.syrlywakalar.ru

Salam gadyrly agzalar. Sizi bilime ylyma, tehnologiýa, taryha, her dürli maglumatlara baý bolan blog saýda www.syrlywakalar.ru çagyrýaryn. Her hili maglumatlardan, her hili temalardan toplanan bu saýt göwnüñize ýarar diýip umyt etýän.

Dowamy »

179 21
Täzelikler, Yowuz tarapyndan 2 days ago

Suw perisiniň gözleginde

SUW PERISINIŇ GÖZLEGINDE


Jahanyň syrlary

Türkmen  halkynyň  kökleri  müňýyllyklara  uzalyp  gidýän  gadymy  geçmişinde  entege  deňiç  açylmadyk  syrlar  nänälim  bolmagynda  galýar. Olar  arheologiýa  barlaglary, ýazuw  çeşmelerinde  hem  doly  beýan  edilmändir. Muňa  garamazdan  örän  az  sanly  hem  bolsa ...

Dowamy »

128 5
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 days ago

Ýigitler #talypçy

Şeýle dälmi gyzlar!!!!

Dowamy »

199 18
Täzelikler, Lagly tarapyndan 2 days ago

Mikey - Mekan Kakayew

Hazirki wagtda dine bir Turkmenistanda meshhurlyk gazanman, eysem dashary yurtlarda hem "Mikey" lakamy bilen tanalyan Mekan Kakayew - Mary welayatynyn Turkmenbashy shaherchesinde 1992nji yylyn 26njy oktyabrnda eneden dogulyar.
1999-2009njy yyllar aralygynda oz mekanyndaky 17nji orta mekdepde bilim alyar.
Aydym-saza 2004nji yylda bagshyc...

Dowamy »

122 3
Täzelikler, soho tarapyndan 2 days ago

Rahman Zulfikarow - Kärhana "Arzuw" (Fantastiki hekaýa) #talypçy

Daşgy gapy haýaljakdan açyldy we ol ýerden utanjaň oglanyň kellesi göründi.

–Girmek mümkinmi? –Kelle sorady.

Otagyň eýesi bolsa owadan gyzdy, ol gyzyň sesi hem özi ýaly owadandy. Ol owadan sesi bilen jogap berdi we mähirli ýylgyrdy.

–Dagy näme, hökman giriň.

Çekinjeň oglan çekinjeň ädi...

Dowamy »

83 1
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 days ago

Sorag.jagaba sps

Kompdan geciren pdf fayl telde acmasa natmeli? Cozjek bolsa 64503558 habarlasay

Dowamy »

50 5
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 2 days ago