Täze aýdym Ýükläp baha beriň

Arslan Alaýew ft Mukam Saparow - Sen maňa taý sen mp3
Ýükläp Alyp bilersiňiz diňläp baha beriň
https://ertir.net/m/music/show/?id=11975

Dowamy »

90 6
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 4 days ago

Ynam!!

Ynam.
[Biriniň ak ýürekliligine, dogruçyllygyna, yhlaslylygyna ýa-da bir zadyň dogrulygyna, nädogrulygyna bolan ynanç, ygtybar, kepillik, garaýyş.]

"Ynam doslugyñ esasy şertidir!"

Bir jeza bar jezalaňam jellady:
Wysallaryň myrat bolmak deregne,
Adamyň eý gören, ynanan zady
Bir gara daş bolup...

Dowamy »

126 7
Edebiýat, yyldyz. tarapyndan 4 days ago

Güýçli iman

Güýçli iman

Olar ilki bilen hökman ynanmaly zatlara hiç ikirjiňlenmän iman getirdiler.

Haktagalanyň bardygyna we Onuň ýeke-täkdigine;

– deňi-taýynyň ýokdugyna;

– hiç hili ýere we wagta bagly däldigine;

– Uluhyýet (Taňrylyk sypaty) we Rububiýet (dolandyryjylyk sypaty) babatd...

Dowamy »

90 3
Bilim, BeZZaT. tarapyndan 5 days ago

Jähennemiň ebediligi

Jähennemiň ebediligi

Kuranda ”ebedä” sözi bilen beýan edilýän aýatlarda Jennetiň ebediligi her kime mälimdir. Emma şonuň yz ýanyndan gelýän aýatlarda Jähennem üçin, ”ebedä” sözüniň däl-de, ”halidine fihä” sözüniň ulanylmagy ”Jähennem durmuşy ebedi bolmasa gerek” diýen garaýşyň döremegine sebäp bolýar we bu babatda birnäçe pikir öňe...

Dowamy »

65 0
Bilim, BeZZaT. tarapyndan 5 days ago

Jähennemiň aýratynlyklary

Jähennemiň aýratynlyklary

Jähennemdäki ýaşaýyş Kurany Kerimde şeýle suratlandyrylýar: günäkärler Jähenneme baranlarynda, Jähennem olara aýylganç uçgunlar saçar. Uzakdan onuň gaýnap lokurdaýandygy bildirip, uwwuldysy eşidiler durar. Inkär edenler üçin zyndan wezipesini ýerine ýetirýän Jähennem, otdan lybas hem-de düşekleri bilen jähe...

Dowamy »

74 0
Bilim, BeZZaT. tarapyndan 5 days ago

Öçe başlady...

Demirler asmanda ganatlap uçar...
Magtymguly Pyragy

Pyragym bak, sözüñ öz ýerin tapýar,
Asmanda polatlar uça başlady.
Emma ynsanlaryñ ynsaby gopýar,
Köpler namysyndan geçe başlady...

Düýnjek ýary bilen bagtlydy Güller,
Ýigdi onuñ üçin sowurdy pullar,
Bu gün unudulyp şol geçen g...

Dowamy »

117 0
Edebiýat, loveee_@ tarapyndan 5 days ago

Täze aýdym

Arslan Alaýew ft Mukam Saparow - Sen maňa taý sen mp3
Ýükläp Alyp bilersiňiz diňläp baha beriň
https://ertir.net/m/music/show/?id=11975

Dowamy »

47 0
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 5 days ago

Nuhty Nazar: It rysgaly

Ýubileý sowlup, kružogyň aladalary azalyşandan soň Nuhty Nazar giriş döwürleri, gürleşip goýan edarasyna garawulçylyga girdi. Ýüzüne “Konstruktorskoýe býuro” diýlip ýazylan şol edaranyň näme bilen meşgullanýandygyny dogrusy ol tä, şol ýerden gaýdýança bilibilmän geçdi. Ýöne, ol ýerde Nuhty Nazary has geň galdyran zat – şol howlynyň içine bir gireni...

Dowamy »

113 0
Edebiýat, Nol tarapyndan 5 days ago

Ýadadym men!

Salam Käbäm! Seni göresim gelýär,
24 aý bolupdyr görmeýänime eýýäm,
Bilýän ýollar açylar inşallah ýakynda,
Telefonda däl, gujaklasam ýakyndan.

Käbäm berýän nesihatlaryň gulagyma küpe,
Diňe iş - öý çykamogam köpe,
Gazansakda köpük, hiç bolmadyk köpek,
Işlerine gelmez köpüň, sorasaň kömek!

Dowamy »

147 4
Edebiýat, Wrestling tarapyndan 5 days ago

Likee giryanlare pod edayin pleas

salam agzalar likee giryaniniz bar balsa aranyzda yada tanyslarynyz bar bolsa aydayyn hayys meni pod edaysin mnm pod eyan


Sazanda gyz adym likeede hayys mnm pod etyan cynym
her epdede bir gezek giryan ozum sonna mnm pod etyan 33 epdeden bari giremok nace podpisjigim barlygyna bilemk arada goremde 100den gecipdir hay...

Dowamy »

169 13
Täzelikler, #Yigit tarapyndan 5 days ago

Din sumaklar

Ahow adamlar jennet jahennem yok zat. Sen olyanm, hemme zat gutaryar. Magtymguly aytyara:

"Mollalar owerler ol kyyamaty
Goysalar bu yagty jahan yagsydyr"

Dowamy »

37 0
Täzelikler, Payhasly tarapyndan 5 days ago

Din sumaklar

Ahow adamlar jennet jahennem yok zat. Sen olyanm, hemme zat gutaryar. Magtymguly aytyara:

"Mollalar owerler ol kyyamaty
Goysalar bu yagty jahan yagsydyr"

Dowamy »

24 0
Täzelikler, Payhasly tarapyndan 5 days ago

Din sumaklar

Ahow adamlar jennet jahennem yok zat. Sen olyanm, hemme zat gutaryar. Magtymguly aytyara:

"Mollalar owerler ol kyyamaty
Goysalar bu yagty jahan yagsydyr"

Dowamy »

28 0
Täzelikler, Payhasly tarapyndan 5 days ago

Din sumaklar

Ahow adamlar jennet jahennem yok zat. Sen olyanm, hemme zat gutaryar. Magtymguly aytyara:

"Mollalar owerler ol kyyamaty
Goysalar bu yagty jahan yagsydyr"

Dowamy »

21 0
Täzelikler, Payhasly tarapyndan 5 days ago

Din sumaklar

Ahow adamlar jennet jahennem yok zat. Sen olyanm, hemme zat gutaryar. Magtymguly aytyara:

"Mollalar owerler ol kyyamaty
Goysalar bu yagty jahan yagsydyr"

Dowamy »

31 0
Täzelikler, Payhasly tarapyndan 5 days ago

Din sumaklar

Ahow adamlar jennet jahennem yok zat. Sen olyanm, hemme zat gutaryar. Magtymguly aytyara:

"Mollalar owerler ol kyyamaty
Goysalar bu yagty jahan yagsydyr"

Dowamy »

23 0
Täzelikler, Payhasly tarapyndan 5 days ago

Din sumaklar

Ahow adamlar jennet jahennem yok zat. Sen olyanm, hemme zat gutaryar. Magtymguly aytyara:

"Mollalar owerler ol kyyamaty
Goysalar bu yagty jahan yagsydyr"

Dowamy »

22 0
Täzelikler, Payhasly tarapyndan 5 days ago

Din sumaklar

Ahow adamlar jennet jahennem yok zat. Sen olyanm, hemme zat gutaryar. Magtymguly aytyara:

"Mollalar owerler ol kyyamaty
Goysalar bu yagty jahan yagsydyr"

Dowamy »

24 0
Täzelikler, Payhasly tarapyndan 5 days ago

Din sumaklar

Ahow adamlar jennet jahennem yok zat. Sen olyanm, hemme zat gutaryar. Magtymguly aytyara:

"Mollalar owerler ol kyyamaty
Goysalar bu yagty jahan yagsydyr"

Dowamy »

14 0
Täzelikler, Payhasly tarapyndan 5 days ago

Din sumaklar

Ahow adamlar jennet jahennem yok zat. Sen olyanm, hemme zat gutaryar. Magtymguly aytyara:

"Mollalar owerler ol kyyamaty
Goysalar bu yagty jahan yagsydyr"

Dowamy »

17 0
Täzelikler, Payhasly tarapyndan 5 days ago