IDEALLIDER-den gyzykly soraglar 4.

IDEALLIDER-den gyzykly soraglar 4.

16) Näme zady baş-aşak öwürseň üçden üç esse köp bolýar?
============================
17) Nämäniň uzynlygy, ini, giňligi, çuňlygy, boýy ýok. Emma şol zady ölçäp bolýar???
============================
18) Şu dünýede hemme adamlar ýaşamakdan başga ýene bir-wagtda näme edýä...

Dowamy »

106 4
Sorag-jogap, IDEALLIDER2 tarapyndan 2 days ago

Garaz..

...Elbetde, dünýäde hiç zat öz-özünden ýa-da tötänleýin bolmaýar. Bir suratkeş çekmese, reňkler öz-özünden ylgaşyp gelip ýa şemala gaýyp, birden çyzylyp portret bolaýanok.
Haçanda Seljukly döwletinde Nyzam al Mülk mekdepdir medreseleri guran wagty, bilimiň ösen wagty, ylymly adamlar bolan wagty ýurt hem ösdi. Osmanly döwletinde-de bilime üns...

Dowamy »

180 10
Bilim, Pegas tarapyndan 2 days ago

TMCHAT!

@Sorag-jogap
@Gürrüňdeşlik
Geliň agzalar şu ýere
Bellik:Ýakmasa girmäňem teswirem ýazmaň
@Söhbet Abdullaýew

Dowamy »

205 29
Sorag-jogap, Söhbet Abdullaýew tarapyndan 2 days ago

Hormatly Prezidentimiziň saglyk we sagdynlyk hakynda parasatly sözleri

Biz öz ýaş nesillerimize diňe bir durmuşy , bilimleri söýmegi öwretmek bilen çäklenmän, olary berk bedenli we ruhy taýdan sagdyn edip ýetişdirmegi hem göz öňünde tutýarys. Bu wezipe döwletimiziň iň möhüm we esasy wezipeleriniň biridir.
Saglyk ýolunyň adam saglygyna täsiri köp taraplydyr. Giň meýdan, arassa howa, fiziki agram we tebigy gözel...

Dowamy »

54 1
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 days ago

Wagtyň Gymmat

Bir ýylyň gadyryny bilmek üçin synpyndan galan okuwçydan soraň!

Bir aýyň gadyryny bilmek üçin 8 aýlyk çaga dogran eneden soraň!

Bir hepdäniň gadyryny bilmek üçin hepdelik gazet çykarýandan soraň!

Bir sagadyň gadyryny bilmek üçin duşuşyga garaşýan ýaşlardan soraň!

Bir minudyň gadyryny bilme...

Dowamy »

125 4
Edebiýat, Men_ve_Sen tarapyndan 2 days ago

Isleýäňizmi?!

Salam! Bu şahyr. Siz öz gynançly durmuşyňyzy aýdyma geçirmek isleýäňizmi?! Ynanýaňyzmy?, bu 100% mugt!
Kimde gynançly, söýgi/aýralyk/durmuşy/gyzykly wakalar bolan bolsa, biziň poçtamyza ýazyň! Biz siziň durmuşyňyzy aýdyma geçirip bereris!

Poçta: palwanakmyradow03@gmail.com
Tel: +99364279765

Dowamy »

181 8
Sorag-jogap, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 days ago

Turkmenistanyn konstitutsiyasy/Kanunlary

Ilki bilen ahlijanize salamlar!!!
Eger mumkin bolsa mana turkmenistanyn konstitutsiyasynyn electron gornusli kitaby yada resmi saydy gerek (adalat ministirliginki dal).
Aranyzda kimde kim bilyan bolsa komek edayin!!!

Dowamy »

87 4
Sorag-jogap, Mr_arsen. tarapyndan 2 days ago

Peýdaly Maglumatlar

Atlar dik durka gowy uklaýarlar. Olar birnäçe aýy ýatmanam geçirip bilýärler.

***

It iki milliona golaý ysy saýgaryp bilýär.

***

Bir kilogram bal ýygnamak üçin bal arysy üç ýüz müň kilomertre golaý aralygy uçup geçmeli hem-de on dokuz million gülüň şiresini sormaly bolýar.

*...

Dowamy »

94 1
Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 2 days ago

Diňe pul, bu dunýani saklaýan

Doglaňdan gowek ene, gowegin kesdim diýip pulyň alsa
Sadiga gatnanyň üçin terbiýeçi puluň alsa,
Mekdebe gatnanyň üçin mugallymlar puluň alsa,
Işe girjek bolsaň başlyk
puluň alsa,
Bir ýerik gitjek bolsaň,maşynyna mundireni üçin şofer pulyň alsa,
Söýýan,köýýän diýip her baýramçylygykda sowgat alyp ber diýip...

Dowamy »

293 26
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 2 days ago

Diñläp baha beriñ.

Aýdymyñ ady: Toxic (Zäherli)
Sazy: Interscope records
Awtor hukukly ýerine ýetiriji: Britney spears
Acapella awtory: Nyurbany girls team

Acapellany çalan topar: Garagum akapella
Sözleri ýerine ýetiren: Gray wolf
Ýazgy hukuklary: Gamma records
Still: Acapella

Aýdymy diñlemek üçi...

Dowamy »

197 4
Täzelikler, Gray_wolf tarapyndan 2 days ago

Telefon meselesi!

Salam gadyrly talyplar.com agzalary! Bu gun men "Mekdebe telefon getirmek" meselesi barada durup geçmek isledim. Sizde hem araňyzda bardyr, mekdepde mugallymlara telefonyny aldyryan. Men hem telefonymy aldyryp 2günden soň alyp bildim.Bu barada meniň birnäçe soraglarym bar:
1.Ilki bilen hakykatdan hem "Mekdebe telefon getirmek gadagan" diyip...

Dowamy »

333 35
Sorag-jogap, Wrestling tarapyndan 2 days ago

😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇

Bir wagtlar çaga wagtym "Dexteriñ labaratoriýasy" multigi gorerdim we goren soñam öýümiziñ podwalynda oz labaratoriyamda her hili opytlar geçirip oýnardym😂

Sizem çaga wagty multfilm gahrymanlaryna oykunip goryadiñizmi?

Dowamy »

182 19
Sorag-jogap, Gray_wolf tarapyndan 2 days ago

😕😕😕😕

Pikir edyan weli pikirlerin in govisi senin meni pikir edip pikir etmeyandigini pikir edyarkam, pikir edyandigini pikir etmekmika diyip pikir edyan.

Dowamy »

146 18
Täzelikler, Paris tarapyndan 2 days ago

Degıshmeler

Gorkýan zadyňyz başyňyza geler diýýärler. Men Çehow köçedäki elitka jaýdan, Mercedesden we iň soňky çykan “Iphone” telefondan gorkýan.

***

Egerde bir adam size ýamanlyk etse, giň boluň, oňa süýji beriň. Ýene ýamanlyk etse, ýene süýji, şekolat beriň. Ýene ýamanlyk etse, ýene-de süýji beriň. Goý süýji (сахар) kesel tutup...

Dowamy »

156 4
Täzelikler, Hercai tarapyndan 2 days ago

Ataly ogul as ıcıslerı

Ataly ogul unaş içmäge oturypdyrlar welin, ilki ogly aşy içip görüp:
— Eje, seniň şu gylygyň gursun, hemişe nahary buz ýaly edip, soňra öňümde goýýarsyň – diýipdir.
Atasy oglunyň gepinden çen tutup, aş sowukdyr güman edip, çemçäni dolduryp içipdir. Aş gyzgyn bolansoň, onuň agzy, bogazy ýanypdyr, gözi ýaşarypdyr. Ogly:
— Ata, nä...

Dowamy »

125 3
Edebiýat, Hercai tarapyndan 2 days ago

Danalar dostluk hakda

Danalar dostluk hakda
Iň uly betbagtçylyk – hakyky dostlaryň bolmazlygydyr.

F.Bekon

Seniň üçin hemme zada taýýar adamy hiç haçan ynjytma.

F.M.Dostoýewskiý

Sadyk dostuň şypasy ýaraňa melhem bolar,
Dönük dostuň jepasy bagryňa hanjar bolar.

Nyzamy Genjewi
<...

Dowamy »

54 1
Edebiýat, Paris tarapyndan 2 days ago

Cebsekler

Okuw ýylynyň ahyrky günleriniň birinde Töremyrat mugallym Annak ikimizi “Zoologiýa” otagyna çagyrdy. Biz “Näme üçin çagyrdyka? ” diýşip, alada galdyk. (Ol indi bizi “Zoologiýadan” okadýardy). “Zoologiýa” otagyna girenimizde Töremyrat mugallym gözenikli kapasanyň içine salnan iki sany towşana ot berip durdy. Biz towşanlara gözümiz düşenden, kapasany...

Dowamy »

70 3
Edebiýat, Hercai tarapyndan 2 days ago

Tejribe

Edison elektrik lampany oýlap tapmak üçin iki ýüzden gowrak synanyşyk edýär. Lampanyň içine goýmaly sim üçin iki ýüz töweregi madda ulanypdyr. Edisondan «Şu güne çenli elektrik lampany döretmek üçin iki ýüz gezek dagy synanyşdyň. Sen näme üçin bu işden el çekeňok?» diýip soraýarlar. Şonda ol ruhubelentlik bilen şeýle jogap berýär: «Hiç haçanam el ç...

Dowamy »

86 1
Edebiýat, @durdyyevv05 tarapyndan 2 days ago

Gutlag goşgusy @körpejik

Bugün seniň, doglan günüň!
ÝekeTäk sen, Güliruh gülüm!
Mydam gülsün, ýüzüň seniň!
Bolsun gurban, janym meniň!

Ýaşyň uly, 3 ýaş menden!
Söýdüm seni, hergün herdem!
Goňur(Sary) gözüň(saçyň), bardyr gördüm!
Kalbyň päk seň, anyk bildim!

P.s: aramyzda diňe doganlyk baglanşygy, uly s...

Dowamy »

117 10
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 days ago

Yunus Emräniň Söýeliň Söýleliň kitabyny okan bamy araňyza!

bar bolsa giňişleýin güürüň beäýseňiz!

Dowamy »

43 0
Edebiýat, LÄLEJIK_GYZ tarapyndan 3 days ago