Söýgi, baýlyk hem-de üstünlik (hekaýa)

Bir gün bir aýal maşgala öýünden daşary çykanynda üç sany aksakgal ýaşulyny gördi. ol: – ýaşulular, siz ajygansyňyz, öýümize giriň, size nahar hödür edeýin – diýdi.ýaşulularyň biri ol aýaldan ýan ýoldaşynyň nirededigini sorady. ol aýal ýoldaşynyň öýde ýokdugyny aýtdy. onda ýaşuly: – ýoldaşyňyz öýde ýok bolsa, biz siziň öýüňize girip bilmeris – diýd...

Dowamy »

179 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago

Bakara süresiniñ pazylaty

BAKARA SÜRESINIÑ PAZYLATY

''Her bir zadyñ iñ üstün ýeri bardyr. Kuranyñ üstün ýeri Bakara süresidir. Her kim ony öýünde gije okasa üç günläp şol öýe şeýtan girmez. Kimde kim ony öýünde gündüzine okasa ol öýe üç gün, şeýtan girmez''

Hadysy Şerif (Suýuti Jamius-Sagir; Ebu Ýälä, Ibn Hibban, Taberany, Beýhaky)

Dowamy »

166 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 week ago

Wagt maşyny

Hakykata öwrülen fantaziýalar ýada "wagt maşyny" hakda arzuw 

Her birimiz "wagt maşyny" hakdaky fantastiki eserleri okap ýada kinofilmlere tomaşa edip,geçmişe ýa-da geljege syýahat etmegi arzuw eden bolsak gerek.Özüm barada aýtsama şeýle, "wagt maşynyna" münüp geçmişe,taryha syýahat etmek arzuwym bar.Eger sizde-de şeýle arzuw bar bol...

Dowamy »

273 6
Bilim, ETIKA tarapyndan 1 week ago

Degişmeler 1

Bir garyp adam bir baýa düýşüni gürrüň berýär:

Garyp: Gije düýşümde ikimiz samolýotdan bökdük. Sen suwly çukura, men bolsa tezekli çukura gaçdym. Baý hondan bärisi bolup: Oň ýalam bolaýmalamda - diýipdir Garyp gülüp: Wah yzyny diňle, çukurdan cykyp birbirimizi ýalap tämizledik- diýipdir

******

3 sany s...

Dowamy »

388 2
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago

????????

Men bir zada düşünemok. Näme üçin turkmen halky biri-birini o welayat, bu welayat, o tire bu tire , teke, yomut, cowdur we şm diyip kemsidyarler? Hemmesem turkmençe gurleyan turkmen halky. Ya bu zatlar kabir turkmenleriň düşünjesiniň pesligindenmi ya-da şeydip aýyl-saýyl etmek çyndanam zerurmyka? Mysal ucin (añyrdan gelen pes düşünjeli basga welaya...

Dowamy »

457 13
Sorag-jogap, Rakuten tarapyndan 1 week ago

Umyt ýada Ölüme taýýarlyk

Rak keselli, indi ölmeli bir adama sen ýaşarsyñ diyip umyt bermelimi ýada sen yakyn wagtda ölýäñ diýip ölüme, o dünýä, Allatagallanyñ öñündäki sorag jogaba, toba etmäge taýýarlamalymy?

Dowamy »

307 8
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Gurbanlyk / detektiw hekaýa

GURBANLYK

Ýatan otagymda gözümi açanymda, beýnimiñ häzirem uklap ýatandygyny we göz öñümde gaýmalap giden elhençligiñ üstüme çöküşini duýmagym uzak dowam etmedi. Tüm-garañky otagda el-aýagym zynjyrlanyp, göýä özüme näme boljagyny bilmän, indem kimdir birine garaşýan adam ýaly gymyldaman ýatyrdym. Ýanymdan deger-degmez süýkenip gybyrt...

Dowamy »

196 1
Edebiýat, ETIKA tarapyndan 1 week ago

Garagüjük degişmeleri...

Garagüjük degişmeleri...


Meniň garry enem üçin men manýak, ogry, ganhor bolaýyn parhy ýok. Esasy zat wagtly-wagtynda naharymy iýsem bolýar.

Biz üçem bolup dogulduk. Ýaltalyk, men we ynsap. Soňkymyz dogulup otyranda ýogaldy.

Akylly, terbiýeli oglandan aýalyna sms:
-Ejeden söwünüp ýalbarýan,...

Dowamy »

333 4
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 1 week ago

"Gijelerme hemradyň..."

GIJELERME HEMRADYÑ..." 

Gijelerme hemradyň, 
Gündizlerme daldadyň. 
Yşkym bilen gümradyň, 
Aýt, näm üçin aldadyň? 

Dag ýalydy ynamym, 
Kir-kimirden uzakdy. 
Aglap-aglap ýananyň, 
Ýa duýgyma duzakmy? 

"Haýp...haýp..." diýdiren 
Armanlaryň astynda 
Od...

Dowamy »

128 2
Edebiýat, ETIKA tarapyndan 1 week ago

Fatyha süresiniñ pazylaty

FATYHA SÜRESINIÑ PAZYLATY

Günlerde bir gün bir sahaba Fatyha (Elham) süresini okandygyny aýdanynda Pygamberimiz Muhammet aleýhissalam şeýle diýipdir: ''Ýemin edýärin kiý, Alla tagala, ne Töwratda, ne Injilde, ne Zeburda, ne-de Furkanda, ol süräniñ meñzeşligini indiren däldir. Ol namazlarda gaýtalanýan ýedi aýat bolup, maña berilen Ku...

Dowamy »

166 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 week ago

Döwletjan Ýagşymyradow ACA-nyň sanawynyň birinji ornunda

Döwletjan Ýagşymyradow ACA-nyň sanawynyň birinji ornunda
Türkmenistanly türgen Döwletjan Ýagşymyradow garyşyk söweş sungat bolan ACA-nyň ýeňil agramdaky türgenleriniň sanawynda birinji orny eýelýär. Bu barada guramanyň resmi saýty habar berdi.

31 ýaşly ildeşimiziň ACA-nyň häzirki çempionydygyny ýatladýarys. Sanawda ikinji orny...

Dowamy »

181 3
Sport, 12 tarapyndan 1 week ago

Kosmas.

Kosmiki agentlik ASTHROS obserwatoriýasyny 2023-nji ýylyň dekabrynda Antarktikanyň territoriýasyndan uçurar. Missiýanyň wezipesi Ýerden elýeterli bolmadyk uzyn ýagtylyk tolkunlaryna gözegçilik etmekden ybarat bolar. Bu barada 21mm.ru habar berýär.

Astrophysics Stratospheric Telescope for High Spectral Resolution Observations at Submi...

Dowamy »

103 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 1 week ago

Aýatyl kursi dogasynyñ pazylaty

AÝATYL KURSI DOGASYNYÑ PAZYLATY

Günlerde bir gün: ''Eý Allanyñ Resuly Kurany Kerimiñ haýsy süresi (dereje tarapdan) has uludyr?'' ㅡ diýip soranlarynda Jenabymyz (s.a.w.) ''Yhlas süresi (Kulhualla)'' diýip aýtdy. Soragy beren sahaba (r.a.): ''Kurany Kerimde haýsy aýat: (Pazylat tarapdan) has üstünidir'' diýip soranda, pygamber jenab...

Dowamy »

274 9
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 week ago

Айлыгмы галдырын!!!

"Гадырлы Мр.Банан!
Биз сизе "Айлыгмы галдырын" дийп, язан арзанызда агзамадык кабир затларнызы ятладярыс. Мысал учин, биз сизе гечен йыл хич хили ишлемандигинизи айдярыс.
1 йылда 365 гун бар.
Сиз хер гун 8 сагат ятяныз, ягны 122 гун. Галяр 243 гун.
Хер гун 7 сагат бош вагтыныз боляр, ягны 106 гун. Галяр 137 гун.
1 йылд...

Dowamy »

323 2
Täzelikler, soho tarapyndan 1 week ago

»®« II

»®« Telefon bilen ýaşamaga şeýlebir öwrenişipdirin welin, ýöräp barýarkam "pikirler-de" ýazamda ýykylyp bir ýerimi agyrtmakdan dälde, harp ýalñyş göýbermekden gorkýan.

»®« Howa gyzgyn, balyklar hem derleýändir diýip, akwarýuma buz ýaly kola guýdum. Göräýdä bulary. Begenjinden ýaña hemmesi arkan ýüzüp başlady.

»®« Jala...

Dowamy »

293 4
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 week ago

"Maşgalany dolandyrsa erkekler, Zenanlar dünyäni dolandyrýarlar."

AÝAL DOGAN 

Neçüýn gözleriň gülenok, 
Ümürli sen, aýal dogan? 
Aýaklam boýun egenok, 
Gapyň maňa hyýal, dogan! 

Bagtyň bizi ýyladyp ýör, 
Göz degmesin günüňize. 
Saňa ýüz berip bilemok, 
Ýüz berýänlem ýüzüm ezýär. 

Öýkeläňok öňküler deý, 
Arada yssy ýylgyr...

Dowamy »

121 0
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 1 week ago

AÝAL-GYZLAR NÄME ÜÇIN JELEPÇILIK BILEN MEŞGULLANÝARLAR?

AÝAL-GYZLAR NÄME ÜÇIN JELEPÇILIK BILEN MEŞGULLANÝARLAR?

Biziň jemgyýetimiz jelepçilik nogsanlygy barada söz açmany halanok. Ilatyň aglaba böleginiň meseläniň düýp sebäpleri baradaky duşünjesi gaty pes bolup durýar. Adamlaryň jelepçilik bilen meşgullanýan aýal-gyzlara dürli garaýşy bar: biri ýigrenç bilen garasa, beýleki bir adam olar...

Dowamy »

560 2
Sorag-jogap, ETIKA tarapyndan 1 week ago

Hepdäniň jemi #5

Essalowmalaýkum, Hanymlar we Jenaplar.
Bu gün 26-nji iýul hepdäniň ýekşenbe güni, bu gün saýtymyzda şu hepdäniň iň köp okalan, iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy we iň köp mowzuk açan agzalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
20-26-nji iýul aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda, @Yashalym agzamyzyň „C...

Dowamy »

299 21
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Teke taýpasy

Uly turkmen taypalarynyň biri teke taypasydyr. Bu taypa hakda 16-njy asyra çenli yazuw çeşmelerinde hiç-hili mglumat duş gelmeyär. Turkmen sowet ensiklopediyasynyň 8-nji tomunyň 2-nji babynda bu taypa bagyşlanyp yazylan makalada agzeki maglumatlara esaslanyp, 12-nji, 13-nji asyrlarda tekeleriň syrderyaň aşak akymlarynda yaşandygy, soňra olaryň bir...

Dowamy »

231 3
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago

Yene-de goşgy

Käte mert hem ýagşylyga garaşýar
Elden gelen ýagşylygy eçil sen
Oňat işler oňatlara ýaraşar
Rowayaty saçak kimin açyl sen

Yöne eden ýagşylygyň iru-giç
Gaytargysyn talap edäyseň eger
Unudayma soňky demine deňiç
Seniň haýryň yigdiň bogazyn bogar

Beydeniňden goyber maňlaýy...

Dowamy »

66 1
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago