Aýnabat ATAÝEWA - YŞK

YŞK

Bu ynsanlar meniň dözer-dözmezim,
Söýdüm artyklygyn, söýdüm kemligin.
Men olardan diňe gowluk gözledim,
Seljermedim olaň asla kimdigin.

Söýdüm geçmişimi, şanly taryhym,
Sarpalap merhumy, dirisi bilen.
Söýdüm bu dünýäni, ýazdym tarypyn,
Ownuk meselesi, irisi bilen.
<...

Dowamy »

50 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 6 days ago

ÖZÜÑ BILÝÄÑ

ÖZÜŇ BILÝÄŇ

Özüň bilýäň, gitseň goýup gaýgyda,
Gursakda ýüregmiň çat açjagyny.
Bu ömrümde seniň deýin ýigide
Aýdyp bilmen ýene sataşjagymy.

Özüň bilýäň, kejir ykbalyň emri,
Bizi aýry ugra etdi ýolagçy.
Ele alan bolsam bir tokga demri,
Heýkel ýasap, bordum täsin ýonagçy.
...

Dowamy »

40 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 6 days ago

Hadys

Allanyñ resuly Muhammet Pygamber aýtdy:
"Benda ýedi zadyñ sogaby ölenden soñ gabyrda wagty hem gelip durar"
1. Kim ylym öwretse
2. Suw çekse
3. Guýy gazsa
4. Bag oturtsa
5. Mesjit gursa
6. Kuran paýlasa
7. Ölenden soñ oña Alladan bagyşlanmagyny dilejek perzent goýup gitse

Dowamy »

207 4
Bilim, Rakuten tarapyndan 1 week ago

Saýtdaky dawa jenjeller haçan gutararka?

Salam, www.talyplar.com-yň mähriban agzalary! Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Soňky wagtda saýtymyza göz degdi ýada bir gep-gürrüňa boldy. Näme üçindir şu dawa-jenjelleriň yzy üzülenok. Öňler @Umman agza bilen @wagt agzamyzdy indi bolsa @wagt bilen @ZET-PRO2003 atly agzalarymyz. Bulardan öňürdi @MrOKaS bilen @Perhat Sabirovv (men). Indiki öňümizdä...

Dowamy »

269 10
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Eger saňa gyzykly bolsa okaman geçme

Kuranda "dünýä " sözi 115 gezek geçýä we "ahyryýet " sözem,115 gezek geçýä. Kuranda "Jennet" sözi 77 gezek geçýä we " jähennem" sözi hem 77 gezek geçýä. Kuranda "perişde" sözi 88 gezek geçýä we "şeýtan" sözi hem,88 gezek geçýä. Kuranda "ýewm" ýagny, "gün" sözi 365 gezek, "aý" sözi hem 12 gezek, Günler -manysynda gelýän "eýýam, ýewmeýn" sözleri bols...

Dowamy »

285 11
Bilim, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Saýt hakynda #YekeTak.Ru

Döräpdir ajap saýt,
At dakylan "Yeketäk"
Henizä adyganok,
Arşa çykar, dur entäk!

Mowzuklary paýlaşyň,
Saýlap, manylysyny!
Bimany mowzuklaryň,
Kötekläň barysyny!

Çünki hemme okaýar,
Hemmelere dynç gerek,
Bimany mowzuklary,
Paýlaşmak nämä gerek?

...

Dowamy »

269 17
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 week ago

YEKETÄK SAÝT ÜÇIN

Pälwan Akmyradow-dyr,
Türkmeniň Web masteri.
Yeketak.ru - dyr,
Muňa aýdyň, Rast Delil.

Bu zatlara hemmäňem,
Ötip baranok dişi.
Bloglar.ru - Mmuzon.ru
Bularam, Pälwanyň işi.

Şeýle zehinli ýaşlar,
Mundanam has köpelsin.
Türkmeniň at-abraýyny,
Belentlere göter...

Dowamy »

236 20
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 week ago

Yeketäk sayt Yeketak.ru?

Ýeketäk saýt: YEKETAKDIR
Agzalarnyň kalby päkdir.
Men mydamaaa şeýle diýýän,
Ýeketäkdãki ýeketäklermi söýýän.

Mydama yeketak.ru -da-dyr köýim
Pikirler bölimi saýtdaky öýim
Hany pikirdeşler - Pikirleşeliň
Geliň ýazyşalyň, hem Degişeliň


Dost bolsun dostyň diregi,
G...

Dowamy »

119 7
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 week ago

YekeTak sayt YekeTak.Ru

Biz yeketak
Yureklermiz pak
Gal ikichak
Sayt yeketak

Soygi yeketak
Dostluk yeketak
Bizem yeketak
Sayt yeketak.

Palwana sagbolsun
Saytynyz gullesin
Agzalary munlesin
Muny herkim dinlesin

Internet aleminde
Bu bir uly ustinlik
Peyd...

Dowamy »

155 12
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 week ago

DURMUŞA ÇYKÝAN GYZYŇ  IÇGEPLETMESI

DURMUŞA ÇYKÝAN GYZYŇ  IÇGEPLETMESI

Otyryn men oý-hyýallaň içinde
Diýýän: «Bagta tarap ädim ädýän men».
Giň howluda, dar otagyň içinde,
Törden gapa telim gelip-gidýän men.

Bu gün ykbalymda boljak öwrülşik,
Şoň üçin bedenim tapdy galpyldy.
Bolmaly biz täze ojak, öý-işik,
Şu piki...

Dowamy »

127 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 week ago

Sen näme diýersiň?

Türkmeni adam etjek bolanlañ hemmesi ýanyp bişip geçendir. Men neneñ olaryñ agysyny aglamaýyn? Togrul Beg, Çagry Beg, Alp Arslan, Soltan Sanjar, Magtymguly... ýaly läheñleriñ ýanynda men kim? Men ýöne bir san,belki-de bir gury san. Ýöne men bir topar nadanyñ öz gecmişine neneñsi ýamanlyk hyjuwy bilen düw düw topulyşyny gördüm. Gözlerim görmeze ýolu...

Dowamy »

247 7
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

"COVID-19 pandemiýasynyň ikinji ýaýylma hadysasynyň ýokdugyny nygtadylar"

Koronawirusyň görnüşleri we formasy COVID-19 pandemiýasynyň ikinji ýaýylma hadysasynyň ýokdugyny görkezýär. Bu barada Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça sebit müdiri Dorit Nisan habar berdi. Muny RIA Nowosti ýetirýär.

“Pandemiýa 2020: çagyryşlar, çözgütler, netijeler” atly maslahatda çykyş eden, N...

Dowamy »

164 1
Täzelikler, MrOKaS tarapyndan 1 week ago

"Kriştianu Ronaldo koronawirus ýokuşanlygy mälim boldy"

Portugaliýanyň milli ýygyndysynyň we "Ýuwentusyň" hüjümçisi Kriştianu Ronaldunyň koronawirus üçin barlagy položitel çykdy diýip, Portugaliýanyň Futbol Federasiýasy habar berdi. 35 ýaşly oýunçynyň "özüni duýşy gowy, simptomlar ýok we karantina alyndy" - diýlip, PFF-iň beýanynda aýdylýar.

Çarşenbe güni Milletler ligasynyň toparçasynda...

Dowamy »

104 0
Sport, MrOKaS tarapyndan 1 week ago

"Barselonanyň hüjümçisi Lionel Messi ýylyň başyndan bäri iň gymmatyny ýitiren oýunçylaryň sanawynda ikinji ýeri eýeledi"

Messi bahasy arzanlan oýunçylaryň sanawynda ikinji orna geçdi.
"Transfermarkt" portalynyň habaryna görä, Barselonanyň hüjümçisi Lionel Messi ýylyň başyndan bäri iň gymmatyny ýitiren oýunçylaryň sanawynda ikinji ýeri eýeledi diýip, RIA Nowosti habar berýär.

Öňki gymmatyndan 40 million ýewro arzan baha kesilýän argentinaly hüjüm...

Dowamy »

79 0
Sport, MrOKaS tarapyndan 1 week ago

Gözel gyzlar (degişme, göwne alma ýok!)

Gözel peri gyzlara
Bolmaýan men ýaranjaň
Özlerä ýaramaýar
Maňa ýeke bakmana

Gyzlar göwnün almana
Etmeýärin hereket
Nähili bolsa şonýaly
Boluwersin muhabbet

Yzlaryndan gezmeýän
Söýdüm diýip bulanyp
Gerek bolsa özleri
Aýtsyn meýli uýalyp

Asyl s...

Dowamy »

157 4
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 week ago

"Türkmen bolmak hiç wagt aňsat bolmandy, Häzirem aňsat däl mynasyp bolmak."

BU GÜN TÜRKMEN DIÝMEK

Türkmen bolmak hiç wagt aňsat bolmandy,
Häzirem aňsat däl mynasyp bolmak.
Türkmen diýmek, bu gün Garaşsyz Watan,
Hemem şol gowlugyň gadyn bilmek.

Türkmen diýmek, bu gün ýaşyl Tuguňa
Guwanmak parladyp, ýüregiň bilen.
Hemem oňa hyzmat etmek söýüpler,
Geçmişi...

Dowamy »

86 0
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 1 week ago

Aýal gyzlaryň açyk seçik geýinmegi barada pikir alyşlykdan

Her zadyň çeni bolşy ýaly bezenmekligiň hem çeni bar. Çenden aşa bezemen aýal-gyzlara erkek kişiniň garaýyşy üýtgeýär. Aýal-gyzlaryň göze ilginç bezenmegi we munuň netijeleri barada men sizi bir zatlar aýtsam „Diri samsyk däl-ä menem, akyl berip aldyň senem“ diýmegiňiz mümkin. Şonuň üçin geliň gowusy bu barada iş salyşýan, köp çaý sowadan medisina...

Dowamy »

517 27
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Gaty pikirlendiren sowal

Salam dostlar. Muny siziñ bilen paýlaşayyn diydim, belki aranyzda bilyaniniz bardyr.
Gar ýaly ak, gije ýaly gara,
Iýmesi haram, içmesi halal,
Erkekler günde 3 gezek gorer,
Ayallar ömründe 1 gezek görer.
Jogaby näme bolup bilerka ?

Jogabyny özümem bilemok. Paýlaşmak ücin gyzykly sowal.

Dowamy »

365 5
Sorag-jogap, Rakuten tarapyndan 1 week ago

Söýgi hakynda(rowaýat).

Gadymdan galypdyr şeýle rowaýat,
Bolupdyr bir ýigit,ady hem Baýat.
Ýetişip eline ýarag alypdyr,
Ýow gelse gaýgyrman gylyç salypdyr.

Onuň Gülşen atly ýary bolupdyr,
Ýigitler şol gyzyň zary bolupdyr.
Ýurtda bolmanmyşyn onuň dek peri,
Görki-görmeginde ýokmuşun kemi.

Gyz ýigide,ýi...

Dowamy »

200 2
Edebiýat, aynura tarapyndan 1 week ago

A sen bilýäňmi, onda bilmeseň gel oka, bil!

*Afrikanyň käbir yurtlarynda, afrikan gyzy durmuşa çykanda, yoldaşy onuň öňündäki 2 dişini döwýär ekeni. Sebäbi hem beýlekiler onuň aýalyna göz gyzdyrmaz ýaly.
*Wikipedia aýratyn kitap edip çykarylsa, onuň sahypalary 30 000 000 ýeterdi.
*Dyrnaklardan ortaky barmagyň dyrnagy has çalt ösýär. Näme üçindigi belli däl, Ýöne haýsy barmagyň...

Dowamy »

311 0
Bilim, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago