Poçettino “Çelsiniň” baş tälimçisi boldy

Londonyň “Çelsisi” baş tälimçi wezipesine argentinaly Maurisio Poçettinony belledi. Bu barada klubuň saýtyna salgylanyp, rsport.ria.ru habar berýär.
51 ýaşly hünärmen bilen şertnama “2+1” shemasynda baglaşyldy. Bu wezipede ol angliýaly Frenk Lempardyň ornuna geçdi. Lempard watandaşy Grem Potter işden aýrylandan soň baş tälimçiniň wezipe borç...

Dowamy »

15 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Hytaý 2030-njy ýyla çenli kosmonawtlaryny ilkinji gezek Aýa gondurmagy meýilleşdirýär

Hytaý öz kosmonawtyny 2030-njy ýyla çenli Ýeriň tebigy hemrasynyň üstüne gondurmagy meýilleşdirýär. Bu barada duşenbe güni Hytaýyň Pilotirlenýän kosmos uçuşlary maksatnamasynyň müdirligi (CMSA) habar berdi.
"Aýdaky pilotirlenýän gözlegler taslamasynyň meýilnamasyna laýyklykda hytaýlylar 2030-njy ýyla çenli ilkinji gezek Aýa gonar, bu tabşyry...

Dowamy »

14 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

«Suw perijigi» filminiň kassa ýygymy 185 million dollardan gowrak girdeji getirdi

Suw perijigi Arieliň başdan geçirmeleri baradaky fentezi melodramasynyň başlangyç kassa ýygymy 185 million dollardan geçdi. Diňe ABŞ-da «Suw perijigi» 117,5 million dollar ýygnady. Maglumatlar Box Office Mojo web sahypasynda paýlaşyldy. Film 25-nji maýda prokata çykdy.
Film tankytçylardan dürli synlary aldy. Şeýle-de bolsa, bilermenler Holli...

Dowamy »

14 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Ýewropa biodürlülik bilen bagly ylmy gözleglerde dünýä lideri boldy

Ýewropa biodürlülik ugrundaky ylmy gözlegleriň sany boýunça lider boldy. Bu barada Elsevier ylmy neşirýatynyň gözleginde aýdylýar diýip, euro-pulse.ru belleýär.
2017 – 2022-nji ýyllarda dünýäde neşir edilen ylmy işleriň, takmynan, 41%-i ýewropaly alymlar tarapyndan ýerine ýetirildi. Mundan başga-da, bu döwürde Ýewropanyň ylmy merkezlerinden,...

Dowamy »

14 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

BAE 2028-nji ýylda asteroidleri öwrenmek üçin planetara stansiýasyny uçurmagy meýilleşdirýär

Birleşen Arap Emirlikleriniň Kosmos agentligi 2028-nji ýylyň mart aýynda Mars we Ýupiter orbitalarynyň arasynda ýerleşýän esasy asteroidler zolagyna MBR Explorer planetara awtomatik stansiýasyny uçurmagy meýilleşdirýär. Bu barada interfax.ru habar berýär.
“MBR Explorer-iň uçurylyşy 2028-nji ýyla meýilleşdirilen, zond asteroidler zolagyna tar...

Dowamy »

13 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Kianu Riwz "Dogstar" rok-topary bilen 20 ýylyň içinde ilkinji gezek sahna çykdy

Aktýor Kianu Riwz öz Dogstar topary bilen soňky 20 ýylda ilkinji konsertini berdi. Sazandalar BootleRock festiwalynda çykyş etdiler. Bu barada “Rolling Stone” ýazýar diýip, thecity.m24.ru habar berýär. Konsertden birnäçe wideo Internet torunda-da peýda boldy.
Riwzden, deprekçi we aktýor Robert Meýlhauzdan we wokalçy-gitaraçy Bret Domrouzdan...

Dowamy »

10 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Türkmenistanyň Gahrymany Oleg Kononenko kosmosda müň gün bolan ilkinji kosmonawt bolup biler

2023-nji ýylyň sentýabr aýynda «Soýuz MS-24» kosmos gämisinde Halkara kosmos stansiýasyna ugrajak rus kosmonawtlary Oleg Kononenko we Nikolaý Çub bir ýyly şol ýerde geçirer, bu bolsa Kononenkonyň taryhda 1000 günden gowrak wagty orbitada geçiren ilkinji adam bolmagyna mümkinçilik berer. Bu barada žurnalistlere «Roskosmosyň» metbugat gullugynda aýtd...

Dowamy »

10 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Şol bir wagtyň özünde Ýeriň orbitasynda bolýan adamlaryň sany boýunça rekord täzelendi

Hytaýyň «Şençžou-16» kosmos gämisi uçurylandan soň, bir wagtyň özünde Ýeriň orbitasynda bolýan adamlaryň sany 17-ä ýetdi. Bu täze rekord bolup durýar.
Öňki rekord 2021-nji ýylyň 16-njy sentýabrynda goýlupdy. Şonda orbitada 14 adam ýygnanypdy: iki russiýaly, üç amerikaly, HKS-de bir ýapon we bir fransuz, Şençžou-12 kosmos gämisinde Hytaýdan ü...

Dowamy »

10 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Mars şokoladlary ekologiýa taýdan arassa kagyz gaplamalarynda satylar

Azyk önümlerini öndürýän Mars öz meşhur şokoladlary üçin plastmassa derek kagyz gaplamalaryny ulanyp başlar. Mars Incorporated bu maglumatlary Metro neşirine tassyklady.
ompaniýa gaplamalaryň ekologiýa taýdan arassa boljakdygyny nygtaýar. Häzir bar bolan ähli mümkinçilikler öwrenilýär, ýöne Amerikanyň Tesco dükanlarynyň zynjyryndaky müşderil...

Dowamy »

10 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Dubaý jemgyýetçilik ulaglaryny 2050-nji ýyla çenli ekologiýa taýdan arassa etmegi meýilleşdirýär

Dubaýyň Ýol we ulag edarasy (RTA) emirlikdäki ähli jemgyýetçilik ulaglarynyň 2050-nji ýyla çenli bug gazlarynyň zyňyndylarynyň nol derejesini gazanmagyny göz öňünde tutýan strategiýany kabul etdi. RTA-nyň habar berşi ýaly, strategiýa kömürturşy gazy zyňyndylaryny 10 mln tonna azaltmaga we häzirki görkezijiler bilen deňeşdirilende tas $9 mln tygşytl...

Dowamy »

10 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Fantaziýaçy-ýazyjy emeli intellektiň kömegi bilen dokuz aýda 97 kitap ýazdy

Ylmy fantastikanyň awtory Tim Buşe emeli intellekti kömekçi hökmünde peýdalanyp, dokuz aýda 97 kitap ýazdy. Ol öz eserleriniň 574 nusgasyny satyp, tas 2000 dollar gazandy diýip, knife.media habar berýär.
Onuň “Emeli intellekt bilimi” toplumyndaky her bir kitap 2000 – 5000 sözden ybarat bolup, olar doly derejeli romanlara garanyňda esselere h...

Dowamy »

10 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Zidan arap kluby bilen 150 mln dollarlyk rekord şertnamadan ýüz öwürdi

Foot Mercato neşiriniň habar berşi ýaly, ýakynda ispaniýaly tälimçi Rudi Garsiýa bilen aýrylyşan “Al-Nasr” klubunyň ýolbaşçylygy Madridiň “Realynyň” öňki tälimçisi we taryhyň iň gowy futbolçylaryndan biri Zinedin Zidana rekord teklibi – jemi 150 mln dollara 2 ýyllyk şertnama hödürledi. Eger Zidan bu şertnama gol çekmäge razy bolan bolsa, onda futbo...

Dowamy »

22 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Pariždäki Olimpiada – 2024 wagtynda bir gezeklik plastik önümleri gadagan ediler

Fransiýanyň paýtagtynyň häkimi Ann Idalgo 2024-nji ýylda Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlary wagtynda şäherde bir gezeklik plastik önümleriniň ulanylmagyny gadagan etmegi wada berdi. Çäklendirme plastik çüýşelere, bulgurlara we beýleki predmetlere degişli bolar. Bu barada plus-one.ru habar berýär.
“Biz Olimpiýa oýunlaryny bir gezekl...

Dowamy »

18 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Leonardo DiKaprionyň portreti auksionda 1,3 million dollara satyldy

Fransiýanyň Gök kenarynda bolan 76-njy Kann kinofestiwalynyň çäklerinde söwda geçirildi. Bu haýyr-sahawat auksiony bolup, ähli girdejiler adamyň immunitet ýetmezçiligi wirusy bolan adamlara kömek üçin iberiler diýip, thecity.m24.ru belleýär.
Häzirki zamanyň iňlis suratkeşi Demien Herst tarapyndan döredilen Leonardo DiKaprionyň portreti üçin...

Dowamy »

18 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Tesla Model Y dünýäde iň köp satylan awtomobil boldy

2023-nji ýylyň birinji çärýeginde Tesla Model Y elektromobili ähli awtoulaglaryň arasynda dünýäde iň köp satylan model boldy. Bu barada “The Verge” neşiri habar berýär diýip, gazeta.ru belleýär.
Maglumatlara görä, ilkinji üç aýda Tesla dünýäde 267 müň Model Y satdy, bu bolsa geçen ýylyň başyndaky satuwdan 69% köpdür. Ikinji orunda 256,4 müň...

Dowamy »

17 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Amerikaly Krauzer ýadro zyňmakda täze dünýä rekordyny goýdy

Amerikaly ýeňil atletikaçy Raýan Krauzer ýekşenbe gününe geçilýän gije ýadro zyňmakda dünýä rekordyny goýdy. Üstünlik Halkara ýeňil atletika federasiýalarynyň assosiasiýasynyň Los-Anjelesde geçirilen kontinental tapgyrynda gazanyldy. Bu barada TASS habar berýär.
Krauzer 23,56 metr netijäni görkezdi. Öňki dünýä rekordy (23,37) hem oňa degişli...

Dowamy »

19 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Messi gazanan kuboklarynyň sany boýunça Dani Alwesiň rekordyny gaýtalady

Fransiýanyň “Pari Sen-Žermen” futbol klubunyň we Argentinanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Lionel Messi gazanan kuboklarynyň sany boýunça rekordy gaýtalady. Şenbe güni Messi “PSŽ” bilen bilelikde Fransiýanyň çempionatynyň ýeňijisi boldy. Bu kubok 35 ýaşly argentinaly oýunçynyň professional karýerasynda 43-nji boldy diýip, rsport.ria.ru habar berýär...

Dowamy »

20 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Werstappen Monakonyň Gran-prisiniň ýeňijisi bolup, Fetteliň rekordyndan geçdi

“Red Bull-yň” niderlandly sürüjisi Maks Werstappen “Formula-1” çempionatynyň ýedinji tapgyry bolan Monakonyň Gran-prisiniň ýeňijisi boldy. Bu ýeňiş Werstappen üçin “Formula-1-de” 39-njy boldy. “Red Bull” üçin ýeňişleri boýunça ol dört gezek dünýä çempiony germaniýaly Sebastýan Fettelden (38) öňe geçdi.
Ýaryşda ikinji orny “Aston Martinden” F...

Dowamy »

18 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

ABŞ-nyň birnäçe milliarderleriniň baýlygy ýurduň Maliýe ministrliginiň serişdelerinden artyk

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda defolt howpunyň fonunda baýlygy 49,47 milliard dollardan geçýän milliarderleriň sany hasaplanyldy - bu hökümetiň borçlaryny ýerine ýetirmek üçin Maliýe ministrliginiň ygtyýaryndaky puluň mukdaryna deň. Şeýle telekeçileriň sany 25 adama ýetdi diýip, Trend habar berýär.
Reýting dünýäniň iň baý adamlarynyň baýlyg...

Dowamy »

15 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy ÝUNESKO-nyň şanly seneleriniň sanawyna goşular

ÝUNESKO-nyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň 216-njy mejlisinde agza döwletleriň tekliplerini ÝUNESKO-nyň 2024-2025-nji ýyllarda bu Gurama bilen bilelikde bellenjek seneleri tassyklady. Ara alnyp maslahatlaşmalaryň netijesinde, Ýerine ýetiriji geňeş Baş konferensiýa ÝUNESKO-nyň 46 sany şanly senelerine gatnaşmaga ygtyýar bermegi karar etdi we maslahat ber...

Dowamy »

15 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago