Aşgabatda ýurtlaryň arasynda ynanyşmagy berkitmegiň strategiýalary maslahatlaşyldy

11-nji aprelde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Parahatçylygy ilerletmek: Ýurtlaryň arasynda ynanyşmagy berkitmek boýunça strategiýalary durmuşa geçirmek» atly maslahat geçirildi.
Türkmenistanyň DIM-niň resmi saýtynda habar berlişi ýaly, maslahata Türkmenistanyň wise-premýeri, daşary işler ministr...

Dowamy »

8 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Türkmenistanda ýokary synp okuwçylaryň arasynda ders bäsleşikleriň I tapgyrynyň netijeleri yglan edildi

Türkmenistanda ýurduň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň 11-nji synp okuwçylarynyň arasynda ders bäsleşikleriň I tapgyrynyň netijeleri yglan edildi. Ders bäsleşigi Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty tarapyndan Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde guraldy diýip...

Dowamy »

8 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Apple ýene-de bäsdeşlerinden öňe geçdi - iPhone 17 Pro TSMC-den 2-nm çip alan ilkinji smartfon bolar

2025-nji ýylyň güýzünde çykjak iPhone 17 Pro we Pro Max TSMC tarapyndan öndürilen 2 nanometrli çipler bilen üpjün ediler. Apple-iň bäsdeşlerinden artykmaçlyk gazanmak üçin, eýýäm bu innowasiýa çipleriniň ilkinji partiýalaryny satyn alandygy barada habarlar bar diýip, iXBT habar berýär.
Apple öňem şuňa meňzeş strategiýany ulanyp, 3-nm çip ula...

Dowamy »

8 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Huawei Core Ultra 9 prosessorly we agramy 1 kilograma çenli bolan dünýäde ilkinji noutbuk çykardy

IXBT ýazmagyna görä, Huawei Core Ultra 9 prosessorly dünýäde ilkinji enjam bolan MateBook X Pro noutbugynyň täze neslini hödürledi.
Onuň agramy bary-ýogy 980 gram bolup, 3120 x 2080 piksel durulykda 14,2 dýuýmlyk OLED ekrany bar, kadr tizligi 120 Hz we iň ýokary ýagtylygy 1000 kd / m². Ekrany gapagyň meýdanynyň 93% -ini tutýar.
Täze ö...

Dowamy »

7 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Döwletjan Ýagşymyradow ýeňdi. Türkmen söweşijisi birinji raundda söweşi tamamlady

Las-Wegasda (Newada ştaty, ABŞ) geçirilen PFL 2 ýaryşynyň çäklerinde Türkmenistandan Döwletjan Ýagşymyradow bilen Sloweniýanyň wekili Jeýkob Nedonyň arasynda ýarym agyr agramda bolan söweş tamamlandy.
Türkmen söweşijisi birinji raundda tehniki nokaut arkaly ýeňiş gazandy.
34 ýaşly Döwletjan Ýagşymyradow professional rekordyny 22-nji ý...

Dowamy »

8 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Türkmenistanda haýyr-sahawat maksady bilen meýletin tölegleri nagt däl görnüşde geçirip bolar

“Senagat” paýdarlar täjirçilik banky “Senagat töleg” ykjam programma üpjünçiligini işläp taýýarlady. Onuň kömegi bilen ýurdumyzyň raýatlary haýyr-sahawat serişdelerini geçirmek üçin nagt däl görnüşinde töleg etmek hyzmatyndan peýdalanyp bilerler. Bu hyzmaty girizmek baradaky teklibi wise-premýer H.Geldimyradow anna güni Hökümet mejlisinde hödürledi...

Dowamy »

9 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Lebap we Mary welaýatlarynda mineral dökünleri saklamak üçin ammarlar gurlar

«Türkmenhimiýa» döwlet konserni Lebap we Mary welaýatlarynda mineral dökünleri saklamaga niýetlenen ammarlary gurar. Bu barada anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde habar berildi.
Mejlisiň barşynda wise-premýer B.Annamämmedow oba hojalyk önümlerini öndürijileri mineral dökünler bilen üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat b...

Dowamy »

11 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Türkmenistan maý aýynda Buharestde geçiriljek TIBCO — 2024 halkara sergisine gatnaşar

Türkmenistan 16 — 19-njy maý aralygynda Rumyniýanyň Buharest şäherinde geçiriljek “TIBCO — 2024” halkara sergisine gatnaşar. Bu barada wise-premýer B.Atdaýew 12-nji aprelde Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi.
“TIBCO — 2024” halkara sergisinde ýurdumyzyň dürli pudaklarynyň, hususy haryt öndürijileriniň harytlaryny we hyzmatlaryny mahabat...

Dowamy »

7 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda taryhy-medeni ýadygärliklerde arheologik işler dowam edýär

Häzirki wagtda Taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek hem-de rejelemek baradaky milli müdirligiň ylmy ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda ýerleşýän taryhy-medeni ýadygärliklerde arheologik ylmy-barlag we rejeleýiş işleri üstünlikli dowam edýär. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa Hökümet mejlisinde habar berdi.
Bellenili...

Dowamy »

8 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

18-nji maýda Aşgabatda Magtymguly Pyraga bagyşlanan halkara ylmy maslahat geçiriler

18-nji maýda Aşgabatda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly halkara ylmy maslahat geçiriler. Maslahata görülýän taýýarlyk barada wise-premýer N.Amannepesow döwlet Baştutanyna hasabat berdi.
Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar instituty tarapyndan “Pähim-paýhas...

Dowamy »

8 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Dana Uaýt UFC 300-de bonuslary 300 müň dollara çenli artdyrdy

UFC-iň prezidenti Dana Uaýt 14-nji aprelde Las-Wegasda geçiriljek UFC 300 ýaryşynda söweşijiler üçin berilýän bonuslaryň artýandygyny habar berdi. Fight Night-yň bonuslary rekord derejede 300 müň dollar bolar, bu bolsa adaty mukdardan iki esse köpdür.
Bu karar söweşijileriň, hususan-da, Jastin Getži bilen Maks Holloueýiň tölegleriň köpelmegi...

Dowamy »

5 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

2025-nji ýylyň “Oskar” baýragynyň gowşurylyş dabarasynyň senesi belli boldy

Amerikan kinoakademiýasy 97-nji “Oskar” baýragynyň gowşurylyş dabarasynyň senesini yglan etdi. Dabara 2025-nji ýylyň 2-nji martyna meýilleşdirilýär diýip, film.ru habar berýär.
Alypbaryjynyň ady heniz belli däl. Dalaşgärler 17-nji ýanwarda yglan ediler. Baýraga 1-nji ýanwardan 31-nji dekabr aralygynda çykan ähli filmler dalaş edip biler.

Dowamy »

5 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Jokowiç ATP-niň sanawynda iň uly ýaşly lider hökmünde dünýä rekordyny täzeledi

Serbiýaly tennisçi Nowak Jokowiç täze dünýä rekordyny goýdy. Bu gezek «Uly tuwulganyň» 24 gezek çempiony ATP-niň dünýä sanawyndaky iň uly ýaşly lider boldy.
Indi sanawyň başynda iň ýokary ýaş çäginiň rekordy 36 ýaş 321 gün boldy. Jokowiç şweýsariýaly tennisçi Rojer Federeriň rekordyny täzeledi, ol dünýäniň birinji raketkasy hökmünde 36 ýaş 3...

Dowamy »

18 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Türkmenistanda ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça bäsleşik badalga aldy

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça bäsleşik geçirmek hakyndaky” Kararyna laýyklykda ýurdumyzyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça yglan edilen bäsleşige badalga berildi.
Bu...

Dowamy »

16 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Dünýä ummanynyň düýbündäki plastigiň möçberi hasaplandy: onuň möçberi 11 million tonna bolup biler

Awstraliýanyň milli ylym agentligi CSIRO-nyň we Toronto uniwersitetiniň (Kanada) alymlary dünýä ummanynyň düýbünde näçe plastik galyndylaryň toplanandygyny anyklamak üçin gözleg geçirdiler. Netijeler zibiliň umumy mukdarynyň 11 million tonna ýetip biljekdigini görkezdi.
«Biz ummanyň düýbüniň plastik zibilleriň uly böleginiň toplanan ýerine ö...

Dowamy »

16 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Dünýäde ömür dowamlylygy 30 ýylda 6,2 ýyl uzaldy

Alymlar 1990-njy ýyllardan bäri dünýäde garaşylýan ömür dowamlylygynyň 6,2 ýyl artandygyny anykladylar. Bu içgeçmeden (diareýa), aşaky dem alyş ýollarynyň kesellerinden we ýürek kesellerinden ölümiň azalmagy bilen baglanyşyklydyr. Alymlaryň gözlegi Lancet žurnalynda neşir edildi.
Günorta-Gündogar Aziýany, Gündogar Aziýany we Okeaniýany öz iç...

Dowamy »

14 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Nissan wideoda täzelenen Qashqai 2025 krossowerini görkezdi: ondaky täzelikler

Täzelenen Nissan Qashqai 2025 krossoweriniň ilkinji wideo tizeri çap edildi. Model öndürilip başlanandan üç ýyl soň gaýtadan işlenildi. Doly täzelenen Qashqai 17-nji aprelde hödürlener, ýöne kompaniýa eýýäm daşyndaky we içindäki käbir üýtgeşmelerini görkezdi diýip, Carscoops ýazýar.
Daşy täzelenen Qashqai has inli radiator gözenegini, täze g...

Dowamy »

15 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Saud Arabystanynda dünýäde iň uly howa menzili gurlar

Saud Arabystanynda ýene bir ägirt uly taslama durmuşa geçirilip başlandy. Overclockers.ru-nyň ýazmagyna görä: ýurtda patyşa Salman adyndaky täze halkara howa menzili gurlar we ol ýolagçy sany boýunça dünýäde iň ulusy bolar.
Howa menzili 2030-njy ýyla çenli ýylda 120 million ýolagçy, 2050-nji ýyla çenli bolsa 185 million ýolagçy kabul eder di...

Dowamy »

17 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Apple eýýäm 2025-nji ýyldan eplenýän iPhone ýa-da iPad çykaryp başlamagy mümkin

Apple eýýäm 2025-nji ýyldan başlap eplenýän enjamlaryny bazara çykarmagy meýilleşdirip, bu ugurda işini güýçlendirdi. Bu karar iPhone-yň satuwynyň ösüş depgininiň haýallamagy, şeýle hem Apple-iň Samsung-yň we Huawei-iň agdyklyk edýän (olaryň paýy 80% -den geçýär) eplenýän enjamlar bazaryndaky ornuny berkitmek islegi bilen baglanyşyklydyr.
Ec...

Dowamy »

17 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Apple eýýäm 2025-nji ýyldan eplenýän iPhone ýa-da iPad çykaryp başlamagy mümkin

Apple eýýäm 2025-nji ýyldan başlap eplenýän enjamlaryny bazara çykarmagy meýilleşdirip, bu ugurda işini güýçlendirdi. Bu karar iPhone-yň satuwynyň ösüş depgininiň haýallamagy, şeýle hem Apple-iň Samsung-yň we Huawei-iň agdyklyk edýän (olaryň paýy 80% -den geçýär) eplenýän enjamlar bazaryndaky ornuny berkitmek islegi bilen baglanyşyklydyr.
Ec...

Dowamy »

15 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 4 days ago