Vivo täze smartfonyny yglan etdi

«Vivo» kompaniýasy hytaý bazary üçin «Y100» seriýaly täze smartfonyny tanyşdyrdy. Enjam «Vivo Y100t 5G» diýlip atlandyrylýar we eýýäm «Y100» we «Y100i» görnüşlerini öz içine alýar. «Vivo Y100t 5G» smartfony bu hatardaky iň uly enjam boldy we has gowy aýratynlyklara eýedir. Bu barada «GizmoChina» habar berýär.
«Vivo Y100t 5G» FHD+ durulygy we...

Dowamy »

15 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

"Türkmenhowaýollary" 4 sany halkara gatnawlaryna arzanlaşyk yglan etdi

“Türkmenistan” awiakompaniýasy täze açylan we hereket edýän Aşgabat – Hoşimin – Aşgabat, Aşgabat – Milan – Aşgabat, Aşgabat – London – Aşgabat we Aşgabat – Frankfurt – Aşgabat halkara ugurlary boýunça awiabiletlere arzanlyşyklaryň girizilendigini habar berdi.
Arzanlaşyklar 2024-nji ýylyň mart aýynyň ahyryna çenli hereket eder diýlip, gullugy...

Dowamy »

14 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Iwan Aýwazowskiniň “Aýly gije” atly kartinasy 1 million dollara satyldy

Meşhur suratkeş Iwan Aýwazowskiniň 1878-nji ýylda çeken “Aýly gije” kartinasy Moskwadaky auksionda 92 million rus rubluna (takmynan, 1 million dollar) satyldy. Bu barada “Auksion Holding”-iň metbugat gullugyna salgylanýan RIA-nyň “Nowosti” gullugy habar berýär.
“Aýly gije” atly kartina Konstantinopol we onuň diňleri görünýän deňiz peýzažydyr...

Dowamy »

13 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Eýfel diňi syýahatçylar üçin ýapyldy

Eýfel diňiniň işgärleri bu binagärlik ýadygärligini dolandyrmagyň ykdysady strategiýasynyň üýtgedilmegini talap etmek bilen iş taşlaýyş yglan etdiler. Bu barada Agence France Presse salgylanyp, TASS habar berýär.
Diň işgärleriň “diňi dolandyrmagyň häzirki strategiýasyny ýazgarýandygy” sebäpli baryp görmek üçin ýapykdyr. Işgärleriň pikiriçe,...

Dowamy »

16 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

“Napoli” möwsümde ikinji gezek tälimçisini çalyşdy

Slowakiýanyň milli ýygyndysyna ýolbaşçylyk edýän Françesko Kalsona Italiýanyň “Napoli” toparynyň baş tälimçisi wezipesinde Walter Mazzarriniň ornuny çalyşdy. Bu barada futbol klubunyň prezidenti Aurelio De Laurentise salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär.
Slowakiýanyň Futbol birleşigi Kalsona şu möwsümiň ahyryna çenli “Napoli” toparyna tälimç...

Dowamy »

15 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Asus we Hario emeli aň oturdylan akylly kofe maşynyny hödürlediler

Asus kompaniýasy akylly kofe maşynynyň täze neslini - V60-y döretmek üçin Hario Corporation bilen hyzmatdaşlyk etjekdigini mälim etdi. ITHome-iň habar bermegine görä, täze önüm içerki emeli aň bilen üpjün ediler.
AI-niň kömegi bilen kofe enjamy ulanyjynyň göwnüne ýarajak içgi reseptlerini maslahat bermek üçin, ulanyjynyň isleglerini seljerip...

Dowamy »

14 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Fon der Lýaýen ikinji möhlete dalaş eder

Ýewropa Komissiýasynyň (ÝK) başlygy Ursula fon der Lýaýen bu wezipede ikinji möhlet üçin dalaşgärligini hödürlejekdigini aýtdy. Muny TASS ýetirýär.
Fon der Lýaýen 2019-njy ýylda ÝK-nyň başlygy bolmak mümkinçiligi berlende, intuitiw razy bolandygyny, häzir bolsa doly ýagdaýda aňly we oýlanyşykly karara gelendigini, öz dalaşgärligini ikinji mö...

Dowamy »

4 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Spotify bilen adalatsyz bäsdeşlik üçin Ýewropa Apple-e 500 million ýewro jerime salar

Ýewropa komissiýasy Spotify ýaly üçünji tarap aýdym-saz akym programmalarynyň işlemegini kynlaşdyrýandygy üçin Apple-e, takmynan, 500 million ýewro jerime töletmäge taýynlanýar diýip, ITHome habar berýär.
Bu Spotify tarapyndan 2019-njy ýylda berlen şikaýatyň netijesinde Ýewropa Komissiýasy tarapyndan Apple-e berlen ilkinji jerime bolar. Bäsd...

Dowamy »

4 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Apple dizaýnda we işleýşinde birnäçe üýtgeşiklik aljak iPhone 16 Pro

smartfonlarynyň täze hataryny çykarmaga taýynlanýar. Wccftech portalynyň habaryna görä, iň görnükli täzelikleriň biri esasy kameranyň täze dizaýny bolar. Çeşmäniň berýän maglumatlaryna görä, iPhone 16 Pro-da her kamerasynyň öz tegelek göwresi bolan öňki modellerden tapawutlylykda, ähli kameralar üçin bir blok bolar. Bu smartfona Majin Bu-nyň X s...

Dowamy »

6 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Angliýanyň mekdeplerinde ykjam telefonlar doly gadagan edilýär

Beýik Britaniýanyň häkimiýetleri Angliýanyň mekdeplerinde ykjam telefonlaryň ulanylmagyna doly gadaganlyk girizýän görkezmäni neşir etdiler. Bu barada Birleşen Korollygyň Bilim ministrliginiň metbugat relizine salgylanyp, TASS habar berýär.
Resminamada bellenilişi ýaly, Angliýanyň mekdeplerinde ykjam telefonlaryň gadagan edilýändigi baradaky...

Dowamy »

5 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Protezli adamlara ýylylygy we sowugy duýmaga mümkinçilik berýän tehnologiýa döredildi

Italiýaly we şweýsariýaly alymlar el-aýagy amputirlenen adamlara protezleri arkaly galtaşýan zatlarynyň temperaturasyny duýmaga mümkinçilik berýän özboluşly MiniTouch ulgamyny döretdiler. Tehnologiýa amputasiýadan soň ýitirilen ýylylygy we sowugy duýmak duýgusyny dikeldýär diýip, 4PDA habar berýär.
MiniTouch ulgamy proteziň ujunda ýerleşýän...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Xiaomi we Leica smartfon kameralaryny gowulandyrmak üçin institut döredýärler

Xiaomi we Leica ykjam enjamlar üçin optiki tehnologiýalary ösdürjek we öwrenjek Xiaomi x Leica Optical institutyny döretmek üçin tagallalaryny birleşdirdiler. Bu barada Xiaomi web sahypasyna salgylanýan 4PDA portaly habar berdi.
Institut dört esasy ugra ünsüni jemlär: ykjam görnüş-faktorynda ultra takyk optiki linzalary ösdürmek, hasaplaýyş...

Dowamy »

4 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

ÇL-iň 1/8 finaly: "Inter" "Atletikony" utdy, PSW we "Borussiýa" deňme-deň oýnady

21-nji fewralda Çempionlar ligasynyň 1/8 finalynyň Italiýanyň "Inter" topary bilen Madridiň "Atletikosynyň" arasynda ilkinji oýny geçirildi. Toparlar Italiýanyň Milan şäherindäki "San-Siro (Juzeppe Meassa)" stadionynda oýnadylar. Oýun milanlylaryň peýdasyna 1:0 hasabynda tamamlandy.
79-njy minutda ýeke-täk we ýeňiş goluny Marko Arnautowiç gi...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

Toyota adamlaryň we sürüjisiz awtomobilleriň arasyndaky gapma-garşylyk barada anime çykarar

Ýaponiýanyň Toyota awtoöndürijisi kompaniýanyň awtomobillerine bagyşlanan GRIP atly bäş bölümli anime serialynyň çykyşyny anons etdi. Kompaniýa serialyň brendiň awtomobillerini ýaş auditoriýa hödürlemäge kömek etmegine bil baglaýar diýip, Variety neşiri habar berýär.
GRIP-iň sýužeti futuristik megapolisde ýaýbaňlanýar we bu ýerde Toyota-nyň...

Dowamy »

6 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 days ago

“Inter Maýami” Suaresiň karýerasynda iň soňky klub bolar

Urugwaýly hüjümçi Luis Suares Demirgazyk Amerikanyň Esasy futbol ligasynyň (MLS) “Inter Maýami” klubunyň öz karýerasynda iň soňky klub boljakdygyny aýtdy. Muny RIA Nowosti ýetirýär.
“Inter Maýami” meniň iň soňky klubum bolar, maşgalamyň eýýäm habary bar. Meniň karýeramy tamamlajak wagtymyň anyk senesi ýok, ýöne bu soňky ädim. Ýadawlyk gutul...

Dowamy »

10 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Nike zenan egin-eşikleriniň önümçiligi üçin 1,5 müňden gowrak adamy işden çykarar

Sport egin-eşikleri we aýakgap brendi Nike çykdajylary azaltmak boýunça üçýyllyk meýilnamasyny durmuşa geçirmegi dowam etdirýär. “The Wall Sreet Journal” neşiriniň habar bermegine görä, kompaniýanyň maksady 2 mlrd dollar tygşytlamakdan ybarat diýip, eadaily.com belleýär.
Munuň üçin Nike işgärler ştatyny 2% azaldar. Gürrüň kompaniýanyň dürli...

Dowamy »

11 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Kiýewdäki Magtymguly muzeýine türkmen milli gymmatlyklary gowşuryldy

15-nji fewralda Kiýew şäherindäki Magtymguly kitaphanasynda Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçihanasy dabaraly ýagdaýda kitaphananyň çäginde ýerleşýän Magtymguly muzeýine Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan iberilen türkmen milli medeni-mirasynyň gymmatlyklaryny we dürli dillerdäki kitaplaryny gowşurdy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-i habar...

Dowamy »

14 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Türkiye teleserial satuwynda dünýäde üçünji orunda durýar

Türkiýe ABŞ-dan we Beýik Britaniýadan soň, teleseriallaryň eksportynda üçünji orunda durup, dünýä telewideniýede öňdebaryjylaryň birine öwrüldi. Parrot Analytics analitik kompaniýasynyň maglumatlaryna görä, 2020-nji we 2023-nji ýyllar aralygynda türk teleseriallaryna ählumumy isleg, Koreýa doramalaryna bolan 73% isleg bilen deňeşdirilende, 184%, ýo...

Dowamy »

13 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

IOS-da ulanyjylaryň biometrik maglumatlaryny ogurlaýan troýan peýda boldy

Group-IB-iň kiberhowpsuzlyk hünärmenleri iOS üçin GoldPickaxe.iOS atly täze troýan tapdy. “Helpnetsecurity”-niň habar bermegine görä, ol bank troýanlary bilen tanalýan haker tarapyndan işlenip düzüldi.
GoldPickaxe.iOS biometrik maglumatlary (Face ID we Touch ID), şahsyýetnamalary (pasport maglumatlary, sürüjilik şahadatnamasy), SMS habarlary...

Dowamy »

15 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Samsung Galaxy S24 düýpli kamera täzelenmesini aldy

Samsung suratyň we wideonyň hilini ýokarlandyrýan hem-de täze aýratynlyklary goşýan Galaxy S24 smartfonlary üçin kamera täzelenmesini çykardy diýip, digitaltrends habar berýär.
Kompaniýa has dury, ýalpyldysyz şekilleri almaga mümkinçilik berýän ýagty yşykda surata alnyşyny gowulandyrdy. Ýakynlaşdyrma wagtynda tekst has düşnükli görnüp başla...

Dowamy »

13 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago