Uly Buş dünýeden ötdi.

ABŞ-nyň 41-nji prezidenti Jorj Buş 94 ýaşynda dünýeden gaýtdy. Onuň ogly hem ABŞ-nyň prezidenti saýlanansoň muňa Uly Buş diýýädiler.

Şu ýylyň aprel aýynda Uly Buş aýaly Barbarany ýitiripdi.

Dowamy »

130 1
Täzelikler, messibet tarapyndan 1 week ago

BITARAPLYK – BAGT ÝOLUNA ŞAMÇYRAG

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli parasatly syýasatynyň netijesinde Bitarap Türkmenistan sebitde parahatçylygy we durnukly ösüşi berkitmäge, hoşniýetli goňşuçylyk we özara bähbitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmaga uly goşant goşdy we goşmagyny dowam edýär. Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk derejesiniň ähmiýeti amala aşyrýan paraha...

Dowamy »

49 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 1 week ago

AJAP ÝOLLAR ÖSÜŞLERI NAZARLAÝAR

Garaşsyz hem hemişelik Bitarap Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň amala aşyrýan hoşniýetli goňşuçylyga, dünýäde parahatçylygy goldamaga, durnukly ösüşi, howpsuzlygy üpjün etmäge gönükdirilen daşary syýasaty netijesinde Türkmenistan bu gün dünýäniň ençeme döwletlerini, halklaryny birikdirýän, dost-doganlyk gatnaşyklaryna,...

Dowamy »

40 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 1 week ago

Şekelatmy ýa Şokolad

Düýn öz kanallammyzyň birinden telekeçilik hakynda gepleşik boldy. "Hasar" konditer sehinde bir gelin aýlanyp seh hakynda maglumatlar berip, işgärler bilen gürrüňdeş boldy. Şonda alyp baryjy şekelat önümleri diýýä, bir gezegem şokolad diýmedi. HAKYKATDANAM şekeladmyka ÝA şokolad?

Dowamy »

163 3
Sorag-jogap, messibet tarapyndan 1 week ago

Ekzamen sorag gerek dostlar!!!

Salam dostlar we talyplar men suyyl Narhoza hyyal etyan welin narhozyn gecen yylky soraglary gerek komek edayin hayys.T Taryk bn matemdan.azap hakynyz6 berjek dostlar gayrat edip +99464875451 jan edayin

Dowamy »

56 0
Bilim, Windzel tarapyndan 1 week ago

Talyplar.Com admini gerek

Salam millet. Talyplar.Com admini bn näli habarlaşsa bolar? Eger admin şuny okaýan bolsaň, habarlaşmak üçin birzatjyklar goý. Zerur mesele boýunça hyzmat bardy agam.

Dowamy »

189 2
Sorag-jogap, UniqueMaster tarapyndan 1 week ago

Türkmenistan dünýä derejesindäki sport bäsleşikleriniň geçirilýän ýeri

Sagdynlyk-durmuşyň baş bezegi. Bu ähli döwürlerde we ähli ýerlerde hiç haçan inkär edip bolmaýan hakykatdyr. Sagdynlygyň bar ýerinde bagtyýarlyk bar. Eziz Diýarymyzda sportuň dürli görnüşlerini ösdürmek baradaky tagallalar raýatlarymyzyň hut bagtyýar durmuşda , gözbaşy sagdynlyk bolan sportuň hemişelik hemra edilen durmuşynda ýaşamaklaryna gönükd...

Dowamy »

57 0
Sport, TDUmaksat tarapyndan 1 week ago

ŞŞÝWM

Şatlyk şäherindäki ýöriteleşdirilen welaýat mekdebiň uçurymlary barmy bu ýerde?!

Dowamy »

57 0
Sorag-jogap, Yeser tarapyndan 2 weeks ago

Eje

Howwa Eje Señ mahrinden bad alyp
Dunya deyin ginap one gideyin
Onem million gezek aydylan zadyn
ENE gudratyñ waspyn edeyin.....

Dowamy »

82 1
Edebiýat, htkursant tarapyndan 2 weeks ago

Bir gyzyň ýatlamasy

Şol güni asyl şol wakany unudasym gelýär. Ýöne, unudyp bilemok...
Mekdep okuwçysy wagtym, 8nji synpdadym, mugallym bizi türkmen sähralyklarynyň biri Çüli jülgesini dynç almaga äkitjegini we onuň üçin belli bir mukdarda puluň ýygnanylýanyny aýtdy. Men begendim, ylgap diýen ýaly öýe bardym. Ejeme aýtsam:
-Gyzym, şu wagt bizin ýagdaýym...

Dowamy »

276 4
Bilim, Gurban93 tarapyndan 2 weeks ago

Ballaryň derýa

Nury Annagylyç

(1911-1958)

Gülzara öwürer gözel meýdany,
Akyp gelýän mele silleriň, derýa.
Bize berer her günde köp peýdany,
Murguzarly gözel kölleriň, derýa.

Ozalky dek bolmaz suwlaryň zaýa,
Irýa bolup dagap gitmez her taýa,
Öwşünlep üstüňe saljakdyr saýa —
...

Dowamy »

54 0
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 2 weeks ago

Turkmen NEWS

“Emi­ra­tes” awia­kom­pa­ni­ýa­sy 38 sa­ny “Air­bus-A380” ky­sym­ly uçar­la­ry sa­tyn al­mak ba­ra­da de­giş­li yla­la­şy­ga gol çe­kiş­di. Yla­la­şy­gyň ba­ha­sy 16 mil­liard dol­la­ra deň­dir. Hä­zir­ki wagt­da kom­pa­ni­ýa­nyň uçar flo­tu­nyň dü­zü­min­de 101 sa­ny “Air­bus-A380” ky­sym­ly uçar bar. Sar­gyt­lar 2020-nji ýyl­dan baş­lap, awia­kom...

Dowamy »

146 0
Täzelikler, Elman2412 tarapyndan 2 weeks ago

Turkmen NEWS

— Hy­taý Halk Res­pub­li­ka­sy Azer­baý­ja­nyň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­ne 770 mil­li­on dol­lar­dan gow­rak ma­ýa go­ýum goý­dy. Bu ba­ra­da ýur­duň yk­dy­sa­dy­ýet mi­nist­ri Şa­hin Mus­ta­fa­ýew ha­bar ber­di. Mi­nist­riň aýt­ma­gy­na gö­rä, ma­ýa go­ýum­la­ryň ag­ram­ly bö­le­gi ne­bit pu­da­gyn­da öz­leş­di­ril­di.

Dowamy »

110 0
Täzelikler, Elman2412 tarapyndan 2 weeks ago

Turkmen NEWS

Ser­bi­ýa­nyň Pre­zi­den­ti Alek­sandr Wu­çiç Hor­wa­ti­ýa ta­ry­hy sa­pa­ry­ny ama­la aşyr­dy. Ol Zag­reb­de Hor­wa­ti­ýa­nyň Pre­zi­den­ti Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­wiç bi­len du­şuş­dy. Bu du­şu­şyk iki ýur­duň döw­let Baş­tu­tan­la­ry­nyň 2013-nji ýyl­dan soň­ky il­kin­ji res­mi du­şu­şy­gy bol­dy.

Dowamy »

64 0
Täzelikler, Elman2412 tarapyndan 2 weeks ago

Türkmenistanyň wekiliýeti Owganystanda täze metjidiň we demir ýoluň düýbüni tutmaga gatnaşdy

21-nji noýabrda Owganystan Yslam Respublikasynyň Farýab welaýatynyň Andhoý etrabynyň Akina şäherçesinde Türkmenistanyň serişdeleriniň hasabyna gurulýan 500 orunlyk metjidiň we bu ýerden geçýän demir ýoluň gurluşygynyň düýbüni tutmak dabarasy boldy. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, degişli ministrlikleriň...

Dowamy »

106 0
Täzelikler, Elman2412 tarapyndan 2 weeks ago

Turkmenportal.com reaksia bildirmegi

Türkmenistanda hemra antennalarynyň satuwynyň çäklendirilendigi barada habarlar hakykata daýanmaýar

13:1822.11.2018 0 1407Käbir daşary ýurt köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde näbelli çeşmelere daýanylyp, Türkmenistanda hemra antennalarynyň satuwynyň çäklendirilendigi baradaky habarlar peýda bo...

Dowamy »

218 3
Sorag-jogap, Elman2412 tarapyndan 2 weeks ago

TmNet gaty icgysgync

Ertir.com yapylany bari tmnet gaty icgynsgyc bolday

Dowamy »

234 6
Täzelikler, Iskenderoff tarapyndan 2 weeks ago

Saña näm boldy

Saña näme boldy


Ala gözli awlak saýadym,
Saña näm boldy, näm boldy?
Şähdi şeker dilleriñden,
Sözle näm boldy, näm boldy?

Talandy göwnüm talandy,
Señ bakyşlaryñ janym aldy,
Ak göwsüñ bäri dolandyr,
Saña näm boldy, sözle näm boldy?

Sen otursañ serhoş eýläp,...

Dowamy »

98 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

Bulutlary geçeli (Azat Dönmezowyñ aýdymynyñ sözleri)

Ýürekdeşime, duýgularym aýdýan-a,
şol ýürekdeşime,
Ýeke başyma ýatlaýan-a, seni ýarym
Gije hem gündiz,
Neýläýin, neýläýin sensiz bu dünýäni.

Gök asmana uçaly,
Bulutlary geçeli,
Bu owadan zemine,
Ýagyş bolup düşeli.
(gaýtalamak)

Seniñ söýgüñ syganoga
Içime,...

Dowamy »

78 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

Azerbaýjan gatnaşyklary –dostluk gatnaşyklary

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň abraý-mertebesi barha artýar, halkara gatnaşyklary pajarlap ösýär. Goňşy ýurtlar bilen köp taraply gatnaşyklary ösdürmek döwletimiziň daşary syýasatynyň möhüm ugry bolup durýar.
Döwletara gatnaşyklarynyň ileri tutulýan ähli ugurlarynda özara bähbitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklary Türkmenista...

Dowamy »

83 1
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 2 weeks ago