Fakt

Gözünizi ýumup bir aýakda 30 sekunt durup bilmek örän kyndyr, 40 sekunt durmak bolsa siziň myşsaňyzyň we aňyňyzyň berkligidir.

Menä 38 sekunt durdym( zordan)

Dowamy »

469 89
Sport, Black Wolf tarapyndan 3 days ago

Salam

Okamana gowja kitap adyny yazayyň daşary yurt yazyjylaryňky bolsun meselem Wilyam Şekispir we şm

Dowamy »

160 12
Bilim, Paris tarapyndan 3 days ago

Duýgudaşlyk

Aýdymyň sesini eştmeýänler tans edýänlere dälidir öýderler.
Friedrich Nietzsche

Nietzscheniň bu sözüni köpüňiz eşiden bolsaňyz gerek. Aslynda durmuşda her adam özüne mahsus aýdymy diňläp özüne mahsus tansy ýerine ýetirýär. Hiç birimiziň diňleýän aýdymymyz deň däl, bardy-geldi meňzeş aýdymy diňläýen ýagdaýymyzda-da bu aýdymlary...

Dowamy »

136 1
Bilim, Nirvana tarapyndan 3 days ago

Salam agzalar gich yagshy gelewerin gechewerin!!!

Gowmysynyz nache gunlik dymyshlykdan son men dymyshlygy bozyan, aktiwje bolalynda agzlar sayta giryanem wn okamaga zat yok cykyp gidyan, sayt aktiwligini osdurelinde

Dowamy »

167 17
Sorag-jogap, Black Wolf tarapyndan 3 days ago

Kömek!

"Magtymgulynyň watancylyk temasy" şu düzme esasynda, 3-4 sany meýilnama düzüp beräýiň.
Öňünden Taňryýalkasyn!

Dowamy »

93 6
Edebiýat, loveee_@ tarapyndan 3 days ago

Bloknotymdaky setirlerden

• Adamlar köpri gurmaly ýerlerinde diwar gurýandyklary üçin ýeke galýarlar.

• Alkyş etseň ýarysy özüňe siňer, gargyş etseň barysy. #nakyl

• “Ruhum ardy ýedi müň ýyl usurgap,
       Men halys ýadadym aýralyklardan...”
                                  Seýitmyrat Geldiýew

• Çekilýän zatlar...

Dowamy »

155 2
Edebiýat, Pegas tarapyndan 3 days ago

Başgalaryň hereketi biziň pikirimiz

Ýaş çatynjalar täze satyn alan öýüne göçüp gelýärler. Olar irden ertirlik edinip oturkalar, goňşysy eşik serip ýören eken. Şonda gelin ýanýoldaşyna garap:
– Goňşular eşikleri gowy ýuwmandyr ýa-da gowy tämizleýji serişde ulanmandyr – diýýär. Ýanýoldaşy ilki goňşysynyň seren eşiklerini, soňam gelnini synlap, sesini çykarman ertirlik edinmegini...

Dowamy »

184 4
Bilim, Nirvana tarapyndan 3 days ago

Jennetileriň Käbir Ýagdaýlary

Jennetileriň Käbir Ýagdaýlary

Rowaýatda aýdylyşyna görä, Jennete ilkinji bolup giren jemagatyň ýüzi on dördi gijäniň aýy kimin nur saçar durar. Olardan soň girenler hem iň ýiti şöhle saçýan ýyldyzlar ýalydyr. Älemleriň Serweriniň (s.a.w) ymmatyndan ýetmiş müň kişi hasaba çekilmän we azap görmän, ilkinji bolup Jennete girer.
...

Dowamy »

207 7
Bilim, BeZZaT. tarapyndan 4 days ago

Ýüzüñ çep ýarym bolegine serediñ

Suratkeşlere we suratçylara adamynyň ýüzi assimetrikidigi bireýýam mälim, netijede ýüzüň çep we sag tarapy aýratyn duýgy bildirýär. Ýaňy ýakyndaky barlaglarda ýüzüň çep we sag tarapy beýniniň hersi aýratyn ýarym şarlygynyň gözegçiliginde ýerleşýär diýip aýtýar. Çep tarap ýarym şarlygy ukyp başarnygyny we gepleşigine gözegçilik etýär, sag tarap ýary...

Dowamy »

188 6
Bilim, DREAMFOL tarapyndan 4 days ago

Destan kinofilminiň jenerik sazyny diňläýin diýseňiz...

Aşakda Destan kinofilminiň esasy sazynyň indirilýän salgysyny paýlaşmakçy...
https://rldizimuzikleri.com/destan-muzikleri-jenerik-muzigi

Dowamy »

81 2
Bilim, Jeksparro tarapyndan 4 days ago

YNAM

...Kynçylyk ýok ejizlik bar dünýede
G. Ezizow
Durmuşda maksadymyza ýetmek üçin ýa-da haýsyda bolsa bir işi etjek bolanymyzda ähli zatdan öň özümize bolan ynamymyz iň uly ýaragymyzdyr. 1000000 sanynyň öňündäki birlige ynam diýsek onda onuň yzyndaky nolluklar ukyplarymyz we başarnyklarymyzdyr. Öňündäki birlik bolmasa nolluklaryň sanynyň...

Dowamy »

73 2
Edebiýat, DREAMFOL tarapyndan 4 days ago

Söýgä garaýyş

Ýaşaýyşyň çeşmesi, durmuşyň manysy, päkligiň nyşany bolan söýgi adamzadyň bu dünýäde ýaşaýyşyna dowam etdirmegine sebäp bolýan jadyly duýgudyr. Duýgularyň naýbaşy bolan söýgi hakda ençeme görnükli şahyrdyr ýazyjylar öz garaýyşlaryny pikirlerini wasp edip aňyrsyna çykyp bilmändirler. Eýsem diňe şahyr ýazyjylar däl dünýädäki her bir adamyň söýgä gara...

Dowamy »

47 0
Edebiýat, DREAMFOL tarapyndan 4 days ago

Jähennemiň ýaradylmagynyň hikmetleri

Jähennemiň ýaradylmagynyň hikmetleri

Ýolagçy mysaly gonup-göçüp gidýän ynsan bu dünýäde özünden talap edilýän zatlary ýerine ýetirse, Rabbynyň huzuryna baranda arkaýyn bolar. Ol özüne berlen nygmatlary Onuň ryzasyny gazanmak üçin sarp etse, Jennete girmäge hak gazanar. Eger munuň tersine hereket etse – berlen amanata hyýanat etse, a...

Dowamy »

45 0
Bilim, BeZZaT. tarapyndan 4 days ago

Durmuşy kynlaşdyrmalyň!

Maňa ykbaldan düşen paýyň saýasynda köp adamlaryň durmuşyndan bir bölek almaga mümkinçiligim boldy. Bu diýdigim, ýakynlarymyň (we käte bir sebäp bilen işi düşenleriň) käbir soraglarda ýüz tutmaklary ýa maslahat soramaklary, maňa başgalaryň durmuşyndan bir bölegine bitarap synçy hökmünde analiz etmäge mümkinçilik berýärdi.
Her kimiň durmuşyny...

Dowamy »

223 10
Bilim, Nirvana tarapyndan 4 days ago

Salyh amal

Salyh amal

”Salyh amal” diýlen düşünje Kuranda şeýle bir kän agzalyp geçipdir welin, öz ýanyňdan ”Şu imanyň ekiz taýy bolaýmasa” diýeniňi duýman galýarsyň. Hakykatdanam, imanyň yz ýanyndan hemme ýerde diýen ýaly, salyh amal agzalyp geçilýär. ”Salyh amal” diýlen düşünje Allany hoşal etjek, Ony razy etjek her dürli amaly öz içine alýa...

Dowamy »

63 1
Bilim, BeZZaT. tarapyndan 4 days ago

KAKAMA

Selçeňläpdir, gyrawlapdyr saçlaryň,
Ýyllar maňlaýyňa salypdyr gasyn.
(Ulaldymmy, oňaldymmy — bilemok)
Kaka, juda eziz eşdilýär sesiň.

Çagalykda gazabyňdan gorkardym,
Indi maňa ýat bolupdyr o gorky.
Hany, ýene gazabyňa tutsana,
Öňküje ogluňa dönerin, belki.

Gözýetimi nazarlaýa...

Dowamy »

125 2
Edebiýat, Pegas tarapyndan 4 days ago

Hatyma garaşma…

Hatyma garaşma şu günden beýläk!
Ýürek siňmez eken hat diýen zada.
Ýüregmiň içinde lowlap duran ot
Hata geçse, öçüp gidýär şo bada.

Göýä ol hatlary
                         öz elim däl-de,
Keseki ýazýan dek meniň deregme,
Hem-ä senden,
                        hem özümden utanýan
...

Dowamy »

130 1
Bilim, Nirvana tarapyndan 4 days ago

Sorag??

Siz bir garanky jayyn icinde ol jayyn 4 sany gapysy we 1 sany apisgesi bar. 4 gapynyn dine biri dasary alyp cykyar.Beyleki ucusinin anyrsy diwar. Biri bar ol hem ahli gapyny acyar.Garanky jayy bir kicijek sem yagtyldyar.Acar bn gapyny acmaklyga yekeje mumkincilik bar.Egerde yalnysylsa 4 gapy hem baky beklenilyar.Bu jaydan nahili yol bilen dasaryk c...

Dowamy »

209 6
Sorag-jogap, sapalybegenjow000000 tarapyndan 4 days ago

Heý bir geçermikä ýürek gysmasy?!

Göwnüme bolmasa adamlar kem-kem,
Ozalky bolşundan kiçelip barýar,
Adam däller bolsa gün geçdik saýy,
Öňküsünden hasam goçalyp barýar.

Göwnüme bolmasa iýýän tagamlam,
Indi öňküsi deý süýji gelenok,
Obada bir başlyk saýladyk welin,
Gohy gelýä yöne güýji gelenok.

Göwnüme bolmasa...

Dowamy »

186 11
Bilim, Nirvana tarapyndan 4 days ago

Täze aýdym Ýükläp baha beriň

Arslan Alaýew ft Mukam Saparow - Sen maňa taý sen mp3
Ýükläp Alyp bilersiňiz diňläp baha beriň
https://ertir.net/m/music/show/?id=11975

Dowamy »

89 6
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 4 days ago