Hindistanda 3 otlynyň çaknyşygynda aradan çykanlaryň sany 288-e ýetdi

Hindistanyň Odişa ştatynda üç sany otlynyň çaknyşygynda aradan çykanlaryň sany 288-e ýetdi diýip, Frans Press agentligi ştatyň ýangyn howpsuzlyk gullugynyň başlygy Sudhanşu Sarangä salgylanyp habar berýär.
"Hindistanda otly heläkçiliginde aradan çykanlaryň sany 288-e ýetdi" - diýlip habarda aýdylýar.
Öň, Indian Express neşiri 233 adam...

Dowamy »

17 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 6 days ago

«PSŽ» Serhio Ramosyň klubdan gidendigini habar berdi

«PSŽ-niň» goragçysy Serhio Ramos möwsüm tamamlanandan soň kluby terk eder. Bu barada pariž klubunyň metbugat gullugy habar berdi.
Öň habar berlişi ýaly, «PSŽ» futbolça aýlyk hakyny iki esse azaltmak şerti bilen täze bir ýyllyk şertnama hödürläpdir. Emma Ramos bu teklip bilen razy bolmandyr. Ispaniýaly futbolçy häzir beýleki klublardan teklip...

Dowamy »

16 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 6 days ago

Kanada dünýäde ilkinji bolup her çilimiň ýüzünde çilimkeşligiň zyýany baradaky duýduryşy çap edip başlar

Kanadada satylýan her bir çilimiň ýüzüne çilim çekmegiň zyýany barada duýduryşly bellik ediler. Bu barada ýurduň Saglygy goraýyş ministrliginiň beýanatynda aýdylýar.
"Ýakyn wagtda Kanada saglyk duýduryşlarynyň hut her bir çilimde çap edilmegini talap edip başlar. Kanada bu çemeleşmäni dünýäde ilkinji ulanjak ýurt bolar" diýip, resminamada gö...

Dowamy »

16 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 6 days ago

Türkmen ýokary okuw mekdebi Times Higher Education reýtingine girdi

Abraýly bilim guramasy bolan Times Higher Education (THE) Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetini The Impact Rankings 2023-iň jemleýji sanawyna goşdy diýip, Orient habar berýär.
Reýting ýokary okuw mekdepleriniň Durnukly ösüş maksatlaryna (DÖM) laýyklykda baha berilýän global netijelilik jedwelidir.
Türkmen uniwersiteti aş...

Dowamy »

10 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 6 days ago

Ärdoganyň girdejileri baradaky hasabat çap edildi

28-nji maýda Türkiýäniň täze möhlete saýlanan Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan süýşürintgi puluny milli walýutada - türk lirasynda saklaýar. Resmî Gazete hökümet gazetinde türk lideriniň prezident saýlawlarynda gazanan ýeňşi barada Merkezi saýlaw toparynyň çözgüdi bilen bilelikde, onuň girdejisi barada neşir edilen habarnama görä, penşenbe güni ýurdu...

Dowamy »

11 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 6 days ago

Mask Twitteriň adyny üýtgetmekçi bolýar

Amerikaly telekeçi Ilon Mask özüniň Twitter sosial ulgamynyň adyny üýtgetmek baradaky meýilnamasyny tassyklady. Penşenbe güni ol degişli makalany bu sosial ulgamda ýerleşdirdi.
Portal T (w) itter Daily News ozal Maskyň soňky söhbetdeşliginde aýdan sözlerine salgylanyp, telekeçiniň geljekde işiniň giňelmegi sebäpli sosial ulgamyň adynyň «X» b...

Dowamy »

11 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 6 days ago

Forbes dünýäniň iň baý aktrisasyny mälim etdi

Oskar baýragynyň eýesi Riz Uizerspun, Forbesiň habaryna görä, iň baý aktrisa derejesini aldy. Onuň baýlygy 440 million dollar diýlip çaklanylýar.
2021-nji ýylda Uizerspun özüniň Hello Sunshine kompaniýasyny 900 million dollara satdy we 18% paýyna eýe bolmagyny dowam etdirdi. Ol zenan kyssalaryna gönügen “Uly kiçi ýalanlar” we “Ertir şüweleňi...

Dowamy »

10 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 6 days ago

Porsche kompaniýasy logotipini täzeledi

75 ýyllygynyň bellenilmeginiň çäginde Porsche kompaniýasy geraldiki galkan görnüşinde döwrebaplaşdyrylan nyşany bilen tanyşdyrdy. Üýtgeşmeleriň birbada göze ilmeýändigine garamazdan, dizaýnerler we marketologlar üç ýyl bäri onuň üstünde işleýärler. Galkanly nyşanyň awtoulaglarda ulanylmagy şu ýylyň ahyrynda başlar.
Kompaniýa täze galkanyň in...

Dowamy »

10 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 6 days ago

Kanada hokkeý boýunça dünýä çempionatynda 28-nji gezek ýeňiji boldy

Hokkeý boýunça dünýä çempionatynyň soňky oýnunda Kanadanyň ýygyndysy Germaniýany 5:2 hasabynda ýeňdi. Duşuşyk ýekşenbe güni Finlýandiýanyň Tamper şäherinde geçirildi.
Ýeňijileriň arasyndan şaýba geçirmekde Semýuel Bleýs (11-nji we 45-nji minut), Louson Krauz (38), Taýler Toffoli (52) we Skott Louton (59) tapawutlandylar.
Ýeňilen topar...

Dowamy »

14 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Sloweniýaly welosipedçi Rogliç «Jiro d'Italiýa» ýaryşynda ýeňiji boldy

Jumbo-Visma toparyndan sloweniýaly Primož Rogliç “Jiro d'Italiýa” welosiped ýaryşynyň umumy sanawynda ýeňiji boldy. Soňky tapgyr ýekşenbe güni geçirildi.
Ineos Grenadiers toparyndan britaniýaly Geraýnt Tomas ikinji ýeri eýeledi. Üçünji orny Portugaliýanyň toparynyň welosipedçisi Žoau Pedro Almeýda eýeledi.
Rogliç 33 ýaşynda we “Jiro d...

Dowamy »

14 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Poçettino “Çelsiniň” baş tälimçisi boldy

Londonyň “Çelsisi” baş tälimçi wezipesine argentinaly Maurisio Poçettinony belledi. Bu barada klubuň saýtyna salgylanyp, rsport.ria.ru habar berýär.
51 ýaşly hünärmen bilen şertnama “2+1” shemasynda baglaşyldy. Bu wezipede ol angliýaly Frenk Lempardyň ornuna geçdi. Lempard watandaşy Grem Potter işden aýrylandan soň baş tälimçiniň wezipe borç...

Dowamy »

15 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Hytaý 2030-njy ýyla çenli kosmonawtlaryny ilkinji gezek Aýa gondurmagy meýilleşdirýär

Hytaý öz kosmonawtyny 2030-njy ýyla çenli Ýeriň tebigy hemrasynyň üstüne gondurmagy meýilleşdirýär. Bu barada duşenbe güni Hytaýyň Pilotirlenýän kosmos uçuşlary maksatnamasynyň müdirligi (CMSA) habar berdi.
"Aýdaky pilotirlenýän gözlegler taslamasynyň meýilnamasyna laýyklykda hytaýlylar 2030-njy ýyla çenli ilkinji gezek Aýa gonar, bu tabşyry...

Dowamy »

14 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

«Suw perijigi» filminiň kassa ýygymy 185 million dollardan gowrak girdeji getirdi

Suw perijigi Arieliň başdan geçirmeleri baradaky fentezi melodramasynyň başlangyç kassa ýygymy 185 million dollardan geçdi. Diňe ABŞ-da «Suw perijigi» 117,5 million dollar ýygnady. Maglumatlar Box Office Mojo web sahypasynda paýlaşyldy. Film 25-nji maýda prokata çykdy.
Film tankytçylardan dürli synlary aldy. Şeýle-de bolsa, bilermenler Holli...

Dowamy »

14 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Ýewropa biodürlülik bilen bagly ylmy gözleglerde dünýä lideri boldy

Ýewropa biodürlülik ugrundaky ylmy gözlegleriň sany boýunça lider boldy. Bu barada Elsevier ylmy neşirýatynyň gözleginde aýdylýar diýip, euro-pulse.ru belleýär.
2017 – 2022-nji ýyllarda dünýäde neşir edilen ylmy işleriň, takmynan, 41%-i ýewropaly alymlar tarapyndan ýerine ýetirildi. Mundan başga-da, bu döwürde Ýewropanyň ylmy merkezlerinden,...

Dowamy »

14 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

BAE 2028-nji ýylda asteroidleri öwrenmek üçin planetara stansiýasyny uçurmagy meýilleşdirýär

Birleşen Arap Emirlikleriniň Kosmos agentligi 2028-nji ýylyň mart aýynda Mars we Ýupiter orbitalarynyň arasynda ýerleşýän esasy asteroidler zolagyna MBR Explorer planetara awtomatik stansiýasyny uçurmagy meýilleşdirýär. Bu barada interfax.ru habar berýär.
“MBR Explorer-iň uçurylyşy 2028-nji ýyla meýilleşdirilen, zond asteroidler zolagyna tar...

Dowamy »

13 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Kianu Riwz "Dogstar" rok-topary bilen 20 ýylyň içinde ilkinji gezek sahna çykdy

Aktýor Kianu Riwz öz Dogstar topary bilen soňky 20 ýylda ilkinji konsertini berdi. Sazandalar BootleRock festiwalynda çykyş etdiler. Bu barada “Rolling Stone” ýazýar diýip, thecity.m24.ru habar berýär. Konsertden birnäçe wideo Internet torunda-da peýda boldy.
Riwzden, deprekçi we aktýor Robert Meýlhauzdan we wokalçy-gitaraçy Bret Domrouzdan...

Dowamy »

10 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Türkmenistanyň Gahrymany Oleg Kononenko kosmosda müň gün bolan ilkinji kosmonawt bolup biler

2023-nji ýylyň sentýabr aýynda «Soýuz MS-24» kosmos gämisinde Halkara kosmos stansiýasyna ugrajak rus kosmonawtlary Oleg Kononenko we Nikolaý Çub bir ýyly şol ýerde geçirer, bu bolsa Kononenkonyň taryhda 1000 günden gowrak wagty orbitada geçiren ilkinji adam bolmagyna mümkinçilik berer. Bu barada žurnalistlere «Roskosmosyň» metbugat gullugynda aýtd...

Dowamy »

10 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Şol bir wagtyň özünde Ýeriň orbitasynda bolýan adamlaryň sany boýunça rekord täzelendi

Hytaýyň «Şençžou-16» kosmos gämisi uçurylandan soň, bir wagtyň özünde Ýeriň orbitasynda bolýan adamlaryň sany 17-ä ýetdi. Bu täze rekord bolup durýar.
Öňki rekord 2021-nji ýylyň 16-njy sentýabrynda goýlupdy. Şonda orbitada 14 adam ýygnanypdy: iki russiýaly, üç amerikaly, HKS-de bir ýapon we bir fransuz, Şençžou-12 kosmos gämisinde Hytaýdan ü...

Dowamy »

10 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Mars şokoladlary ekologiýa taýdan arassa kagyz gaplamalarynda satylar

Azyk önümlerini öndürýän Mars öz meşhur şokoladlary üçin plastmassa derek kagyz gaplamalaryny ulanyp başlar. Mars Incorporated bu maglumatlary Metro neşirine tassyklady.
ompaniýa gaplamalaryň ekologiýa taýdan arassa boljakdygyny nygtaýar. Häzir bar bolan ähli mümkinçilikler öwrenilýär, ýöne Amerikanyň Tesco dükanlarynyň zynjyryndaky müşderil...

Dowamy »

10 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Dubaý jemgyýetçilik ulaglaryny 2050-nji ýyla çenli ekologiýa taýdan arassa etmegi meýilleşdirýär

Dubaýyň Ýol we ulag edarasy (RTA) emirlikdäki ähli jemgyýetçilik ulaglarynyň 2050-nji ýyla çenli bug gazlarynyň zyňyndylarynyň nol derejesini gazanmagyny göz öňünde tutýan strategiýany kabul etdi. RTA-nyň habar berşi ýaly, strategiýa kömürturşy gazy zyňyndylaryny 10 mln tonna azaltmaga we häzirki görkezijiler bilen deňeşdirilende tas $9 mln tygşytl...

Dowamy »

10 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 week ago