Haramdaga SIK goyyan

Gepiñ bamy? Men goyyan.

+99364279765

Dowamy »

68 0
Täzelikler, ZEТ-PRO2003 tarapyndan 1 day ago

Arkadaga SIK goyyan.

Gepiñ bamy? Men goyyan.
+99364279765

Dowamy »

204 8
Täzelikler, ZEТ-PRO2003 tarapyndan 1 day ago

Eýranly türkmenler hakynda (gysgaça maglumat)

Eýranly türkmenler (türkmenler: Eýran türkmenler, parsça: ترکمن‌ههی ایران), Türkmen Sähra diýilýän geografiki sebitde, Eýranyň demirgazyk-gündogarynda ýerleşýän we Türkmenistan bilen serhetleşýän Eýran Türkmenistan ýa-da Gülistan welaýaty bilen azlyk Olar Demirgazyk Horasan we Razawi Horasan welaýatlarynda ýaşaýan sünni Hanefi Türkmenlerdir.
...

Dowamy »

50 0
Edebiýat, Durmus_Myradow tarapyndan 1 day ago

Tekiz ýer teoriýasy bloggerleriň oýlap tapan zadymy?

Tekiz ýer teoriýasy bloggerleriň oýlap tapan zadymy?

Salam dostlar. @Dowsypat00 atly agza ,,Internetda" atly blogynda Youtube platformasyndaky käbir blogerleriň biznes üçin ,,Tekiz ýer" teoriýasyny oýlap tapanyny we olaryň adamlary ynamyndan peýdalanyp aldaw edýändiklerini beýan etmäge çalyşypdyr. Onuň blogy dogry zady aýd...

Dowamy »

96 10
Bilim, Khanture tarapyndan 1 day ago

Ýeňijiler TOP3 #talypçy

Bugün bolsa, bäsleşigiň soňyny jemleýäris! Reýting hasaplap beren Perhat dostuma/doganyma minnetdarçylyk aýtýaryn!

1. Perhat Sabirovv.
2. sssss_1.
3. Ladakalina.

Telefon belgilerňiziňiziň, soňky 2 sifirini şu tema oklaň, we maňa şol nomerdan SMS ýazyň. Pullaryňyz telefon belgiňize oklanylyp beriler, Ýeňij...

Dowamy »

181 12
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 day ago

Kömek gerek

Huawei Y360 Antena usuliteli gerek calsyp onaryan bolsa komek berin +99363155613 lilklif9@gmail.com

Dowamy »

22 0
Sorag-jogap, Abdybaý_ogly tarapyndan 1 day ago

Kömek gerek

Huawei Y360 Antena usuliteli gerek calsyp onaryan bolsa komek berin +99363155613 lilklif9@gmail.com

Dowamy »

12 0
Sorag-jogap, Abdybaý_ogly tarapyndan 1 day ago

„Sen ýok...“

„Sen ýok.
Bir gün gadryň biliner...“
(aýdymdan)


Sen ýok — gadryň hut şu wagtdan bilinýär...
Sen ýok — günler goňras reňke boýandy.
Jübütlere hemdem bolan Aý solup,
Guşlar eýýäm öňküden giç oýandy.

Sen ýok — ses ýok, meýmiredýän hyjuw ýok,
Sen ýok — dünýä tukatlandy (eýe...

Dowamy »

42 2
Edebiýat, Pegas tarapyndan 1 day ago

Tanyslyk

Salam doslarym men enceme wagt bari talyplara giryan yone agza bolup bilmedim bu gezek bolsa Perhat Sabirovv komek etdi sagja bol dosjan

Dowamy »

94 10
Täzelikler, Black Wolf tarapyndan 1 day ago

Hepdäniň Jemi #3 (17.01.2021ý)

Essalowmalaýkum, Hanymlar we Jenaplar.
Bu gün 17-nji ýanwar hepdäniň ýekşenbe güni, Hepdäniň Jeminiň şu sanyny okamaga çagyrýaryn.
Bu gün saýtymyzda şu hepdäniň iň köp okalan, iň köp gürrüňi edilen temalaryny we iň köp mowzuk açan agzasyny tanyşdyryp geçmekçi.
10-17-nji ýanwar aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 lig...

Dowamy »

119 8
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 day ago

Kül boldy !

Ofisiant oglanyñ öz söýgüliniñ toýunda hyzmat edenden soñ ýazan haty (agza däl, myhman okaýjymyzyn liçny haýyşy boýunça gysgajyk setirler)

Seniñ bilen arzuw eden bu ömrum
Bir wagtlar sana duşup gül boldy
Ýekeje sözüñe ýykylan köñlüm
Ýele uçup gitjek ýeñil kül boldy

Bolorun diýýädiñ öýüñe gelin

Dowamy »

102 5
Edebiýat, Dogrudawalla tarapyndan 1 day ago

Derby oýunlar!!!

Inter-Juwentus şu gün gije sagat 00:30da Beşiktaş-Galatasaray şu gün agşam sagat 21:00da

Dowamy »

84 11
Sport, Wrestling tarapyndan 1 day ago

Sorag.jagaba sps

Pocta isleman dur? (Fayl ve hat goyberip bolmaya. Gmail yandex poctala .mail ru acjak bolsan saytyna girman dur)64503558 cozjek habarlasaysyn

Dowamy »

89 10
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 1 day ago

Dogrudawalla

Bazara kartoşka almaga baran alyjynyñ kile kemýän satyjy bilen kiçiräjik dawasy (gysgajyk degişme stilinde)

Bir gün bardym bazara kartoşka diyip
Hödürleýa satyjy bananam alda
Şeý diyip gutordýañ aýlygy iýip
Öñemä pulum az dogrudawalla

Çekdi dört kiläni doly ýetirmän
A how munyn aza yene-de s...

Dowamy »

137 10
Edebiýat, Dogrudawalla tarapyndan 1 day ago

HUAWEİ Y360

Huawei Y360 Antena usuliteli gerek calsyp onaryan bolsa komek berin +99363155613 lilklif9@gmail.com

Dowamy »

22 0
Tehnologiýa, Abdybaý_ogly tarapyndan 1 day ago

„Bolýa...“

Bolýa,
razymy sen unudan dünýäň
Söýgüsine özge eýýe çykarna?!
Küýsemezmiň meni islän arzuwyň
Dideleňden gözýaş bolup çykanda?!
Gabanmazmyň meni özge gujaklap,
Düýşleriňe talaň salsa sähelçe?!
Içki dünýäň titremezmi gök kimin,
Arman çekip oýanmazmyň säherde?!

Unutdyňmy ýa unudan...

Dowamy »

124 12
Edebiýat, Pegas tarapyndan 1 day ago

ÝYLLAR AJAÝYP...#talypçy

Asuda, parahat Zemin hem asman,
Arkadagym gurýan ýollar ajaýyp!
Garaşsyz Watany kalplarda besläp,
Ýaşaýas erkana ýyllar ajaýyp!

Müňýyllyklar arzuw edip ötülen,
Watan mertebesi belent tutulan,
Arkadagym bilen bagta ýetilen,
Döwrümizde ak ykballar ajaýyp!

Şana besläp, ýyllaň-aýla...

Dowamy »

14 0
Edebiýat, Shatlyk. tarapyndan 1 day ago

32 we 54 parz.

Goýan: Ch_Baylyyew

32 parz

Her bir musulman 32 parzy bilmeli we ýerine ýetirmelidir. Olar şulardyr:

Imanyň şertleri: alty (6)
Yslamyň şertleri: bäş (5)
Namazyň parzlary: On iki (12)
Täretiň parzlary: üç (3)
Teýemmümiň parzlary: iki (2)

Imanyň şertleri:
1)...

Dowamy »

82 5
Sorag-jogap, Zalymm tarapyndan 1 day ago

Men Seni Sõyyãn

Dagdan ynam bilen düshdüm yzyna,
Dash dek ykraryma õmürlik uyyan.
Iller nãme diyse diyibersinler,
Meniñki shol bir sõz:-Men seni sõyyân.

Sõymek hem sõyülmek yüregiñ derdi,
Hersi bolup biler bu juwanlykda.
Kimmishin ol meni sõyeñok diyip,
Seni ayyplajak biwepalykda.

Yõne rastyñ diymân giz...

Dowamy »

46 3
Edebiýat, LadaKalina. tarapyndan 1 day ago

Menem bolgusyz tema açyp göreýin😂😂 #talypçy

Saýsy temanyň adyny okasaň #talypçy diýip dur näme saýdyň adyny üýtgetjek bolýaňyzmy.
Baryň ýaryşda ýeňiji bolmarsyňyza😁
Yzy tesbirde

Dowamy »

157 16
Sorag-jogap, Tiko tarapyndan 1 day ago