Towşan bilen Möjek

Bir gun towshan tokayda bashlyk bolya.Ol shol guni mojekgi urasy gelyamish.We ol taze kanun cykaryamysh -Hemme shapkada gezmeli diyip kanun cykaryar,we shol wagty mojegin yanyna baryp -Hany shapkan eshtmedinmi men taze kanun cykardym hemme shapkada gezmeli diyip. Sheydip mojegi urya.Ertesi yene taze kanun cykarya -Hemme shapkasyz gezmeli Yenede moj...

Dowamy »

211 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 6 days ago

Salam eje! Bu ýene men - Ikinjiň...

Salam eje! Bu ýene men - Ikinjiň...

EJEME HAT. Salam eje! Bu ýene men - Ikinjiň. Öz aýdyşyň ýaly - ýaşajyk şahyr!

Oýlanyp - oýlanyp säher, ikindin,
Ýene-de galama ýapyşdym ahyr.
Ýagdaýlarym gowy, janymam sagat,

Özbaşdak ýaşaýyş düşüp dur egne.
Öýden gaýdyp gözüm ýetirdim magat,
...

Dowamy »

118 1
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 1 week ago

“Samsung”-dan ozup birinji boldy

“Samsung”-dan ozup birinji boldy
“Canalsy” atly şereketiň taýýarlan maglumatlaryna görä, “Huawei” kompaniýasy smartfon satuwynda “Samsung”-dan ozup birinji boldy. Bu barada taýýarlanan maglumatda 2020-nji ýylyň ikinji çärýeginde 55,8 million smartfon satan hytaý brendi bu ugurda dünýäde birinji orna çykdy. Degişli döwürde “Huawei”-iň koreýal...

Dowamy »

119 0
Tehnologiýa, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago

«Altyn asyr» operatory wideo jaň hyzmatyny ýola goýdy

«Altyn asyr» mobil operatory wideo jaň hyzmatyny hem ýola goýdy. Bu barada operatoryň resmi saýtynda habar berilýär.

«Wideoçagyryş ― bu bir wagtyň özünde gürrüňdeşlik we şekil, ol gürrüňdeşe diňe maglumat bermek bilen çäklenmän eýsem gülkini, duýgyny hem berip bilýär» diýip TMCELL resmi saýtynda ýazýar.

Wideoçagyryşy a...

Dowamy »

236 2
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago

Gorky

Mähriban sahabalarymyzdan Sehl bin Sad (radyýallahu anh) gürrüň berýär:
Sagadat asyryndaEnsardan bir ýigit bardy. Allaha bolanyşk ataşy bilen tutaşyp ýanýan bu ýigit Allahdan gorkusyna tutuş süňňi bilen saňňyldap, köçä-de çykyp bilenokdy. Bir gün Allah Resulynyň (sallallahu aleýhi we sellem) ýanyna baryp, näçe gün bäri öýünden çykman, hünüb...

Dowamy »

139 1
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago

Ýewropa ýaşlaryň arasynda COVID-19 bilen keselleme sany artýar

Ýewropa ýaşlaryň arasynda COVID-19 bilen keselleme sany artýar
Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň habar bermegine görä, Ýewropa ýurtlarynda karantin çäreleriniň ýuwaş-ýuwaşdan aýrylmagy we gowşadylmagy diňe bir ýokanjyň täze ojaklarynyň ýüze çykmagyna getirmek bilen çäklenmän, eýsem, COVID-19 ýokanjy bilen keselleýänleriň ýaş derejesiniň...

Dowamy »

183 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 week ago

Pygamberimiziň dilegçilik edýän adama aýdany

Saglygy ýerinde, güýçli-kuwwatly bir adam Resulallahyň ýanyna gelip:
– Men bir mätäç pukara, maňa sadaka berip kömek ediň.. – diýip, pul dileýär.
Pygamberimiz (s.a.w.) el serip, dilegçilik edip ýören bu adama:
– Seniň öýüňde heý bir zat barmy? – diýip soraýar.
Ol adam çyny bilen:
– Hawa, bar - diýip, sözüne d...

Dowamy »

217 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago

Uot iz er neym?

Urushda... Ele dushen yesiri sorag etmane turkmen dilmajy chagyryalar. Dilmach yesire:
- uot iz er neym?
yesir:
- My name is John Smith!
...gurp-tarp...malch-palch...yesirin yuzune...
dilmach gaharly:
- uot iz er neym?
yesir gen galyjylyk bn:
- My name is John Smith!
yene malch-palch...yesirin y...

Dowamy »

279 2
Täzelikler, soho tarapyndan 1 week ago

Koronowirus...Kerim aganyň öňden görüjiligi. 

(Degişme)

Bir zalym kesel bar. 
Adyn tutmaýyn. 
Ýok bolsun dünýäden şol zalym Kesel! 
Ol hakda etmäýin artykmaç gürrüň – 
Gürrüň etsem, müňläp ýaralar erser. 
Onuň garşysyna ne tankyt gerek, 
Ne-de goşgy gerek, ne-de bir gürrüň. 
Diňe derman gerek. Olam tapylar – 
Edil sitromon...

Dowamy »

351 1
Bilim, ETIKA tarapyndan 1 week ago

Mynasypmy? Barladyk?

MYNASYPMY? BARLADYK?

Ir-säher, guşlarlaryň jürküldisi, güneşiň mylaýym ýylgyrşy, myýmyk şemal, gamly oglan Umydyň göwnüni galkyndyranok. Söýgi!? Ýooook söýgidäl. Ýöne bu oglan aramlyk(normalny) maşgalada dogulansoň öý-hojalyklary gatybir öwerlikdäl. Has dogrysy biraz garybyrak. Maşgalasynda gyz jigisi we ejesi bilen gün-güzeranyny ýa...

Dowamy »

173 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 week ago

«Türkmendemirýollary» otly gatnawynyň ýatyrylmagyny 15-nji awgusta çenli uzaltdy

«Türkmendemirýollary» otly gatnawynyň ýatyrylmagyny 15-nji awgusta çenli uzaltdy
«Türkmendemirýollary» agentligi Türkmenistanda otly gatnawynyň ýatyrylmagynyň möhletini 15-nji awgusta çenli uzaltdy.

«Hormatly ýolagçylar! Awgust aýynyň 15-ine çenli otly gatnawlarynyň duruzylandygyny habar berýäris» diýlip agentligiň resmi saýty...

Dowamy »

199 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 1 week ago

«OMAR HAÝÝAM» "Rubagylar agşamy" atly bäsleşige gatmaşmaga çagyrýarys!.

Salam! Hormatly talyplar.com agzalary we muhmanlary!!! Sizi

Nesip bolsa, www.dostluk.ru saýtynda, indiki hepdeden ýola goýuljak, her hepdäniñ bäşinji güni, anna güni geçiriljek:

«OMAR HAÝÝAM» "Rubagylar agşamy" atly bäsleşige gatmaşmaga çagyrýan!.

Bäsleşik, her hepde beriljek "tema" esasynda, ga...

Dowamy »

118 1
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 week ago

Gurban baýramyňyz gutly bolsun

Agaç ýapragy guramasyn,
Gyzyl güller solmasyn.
Tutanyňyz altyn bolsun,
Geýjegiňiz täze bolsun.
Iyjegiňiz süýji bolsun,
Aljagyňyz alkyş bolsun.
Arzuwlaryňyz hasyl bolsun,
Maşgalaňyz agzybir bolsun.
Durmuşyňyz owadan bolsun,
Her günki eden doga-dilegleriňiz Allaň dergähinde kabul bolsun.<...

Dowamy »

162 3
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Özbek Nakyllary

ÖZBEK NAKYLLARY1. Adamyň niýeti- onuň ýoldaşy.
2. Köp gezenden däl-de, köp görenden sora.
3. Ýagyşdan otlar-güller gülleýär, aýdymdan-göwün.
4. Aýdylan söz- atylan ok.
5. Semiz goýnuñ ömri gysga.
6. Akylla zyýarat, nadana-taýak.
7. Tanapyň...

Dowamy »

153 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 week ago

С праздником Курбан байрама.

Желаю доброго,счастливого,радостного и светлого праздника Курбан байрама.Пусть живёт отрада в твоей душе,пусть чистая молитва твоего сердца непременно будет услышана,пусть Аллах отведёт от тебя и твоей семьи все печали,пусть для тебя ярко сияет звезда надежды и любви.

Dowamy »

176 8
Edebiýat, aynura tarapyndan 1 week ago

«Meni Nädip Tanadyň?»

Yslam ägirtlerinden Mälik bin Dinar bir gün gezim edip ýörkä,bir çaganyň gum oýnap oturandygyny gördi. Çaga kä aglap, kä gülüp, oýnap otyrdy. Mälik hezretleri öz ýanyndan «Gel, şuňa salam bereýin-le» diýdi. Oňa çenli içinden bir owaz ýaňlandy:
– Bu çaganyň nämesine salam berjek, öz ýoluň bilen boluber-dä!
Mälik bin Dinar şol pursat...

Dowamy »

226 2
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago

Dogruçyl ýigit

Dogruçyl ýigit

Bir pukara ýaş ýigit Käbäniň daşyndan aýlanyp, şeýle dileg edýär: “Eý Käbäniň eýesi! Men bir garyp pukara. Saňa ýalbarýaryn. Şu Beýti-Şerifiň hormatyna meni garyplykdan dyndar, maňa öýli-işikli bolmaga ýardam ber.
Haj möwsümi boýunça bu dilegini gaýtalan garyp ýigit bir gije ýene-de şeýle dileg edip, daş çykany...

Dowamy »

208 1
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago

Sen hakda..(Oýlanma)

Bary-ýogy internetde ýazyşdyk.

Bilmedim, nireden girdiň dünýäme,
Tötänden tanyşdyk, tötänden duşduk.
Ýogsa, imrinmäge pursatam ýog-a,
Bary-ýogy internetde ýazyşdyk.

Soraşdyk, ideşdik, duşuşdyk soňam,
Göwnüň ýaly gözel eken keşbiňem.
Şondan bäri ak kagyza sen hakda
Goşgy bilen ç...

Dowamy »

141 1
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 1 week ago

Sary gyz

Misli ay dek jemalyñ,
Baksam galmaz mejalym,
Yshka köyen bu janym,
Señki bolsun sarygyz.

Lebleriñden bal damar,
Sorsam söküler damar,
Gyzgyn-gyzgyn posalar,
Meñki bolsun, Sarygyz.

Yashymyñ ter günleri,
Misli bahar yelleri,
Chemen baglan güllerim,
...

Dowamy »

82 1
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago

Allah diýmek

Bir garyp ýigit ülkäniň patyşasynyň gyzyna aşyk bolýar. Bu umytsyz yşgyny ülkede ýaşaýan meşhur dewişlerden biriniň ýanyna baryp, gürrüň berýär, ondan kömek soraýar. Derwiş: “Oglum, sen şäheriň giriş derwezesiniň agzynda otur, kim näme diýse diýsin, diňe “Allah” diýip jogap ber” diýýär.
Garyp ýigit diýleni edýär. Derwüş-de günlük iýjek-içje...

Dowamy »

193 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago