Barnabasyñ Injili (kitabyñ dowamy) - 4

16. Isanyñ hawarylaryna erbet ýaşamakdan halas bolmak üçin beren dersleri

Bir gün Isa şägirtlerini çagyryp daga çykdy we çommalyp oturan wagty şägirtleri ýanyna geldiler we agzyny açyp olara şulary öwretdi: ''Allanyñ bize bagş eden nygmatlary beýikdir. Şol sebäpdenem, hakyky ýürek bilen oña hyzmat etmegimiz gerek. We iñ soñam, şeýle...

Dowamy »

26 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 4 days ago

Döwlet daşary ykdysady iş banky "Syýahat" kartyny hödürleýär

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky 1-nji noýabrdan başlap, “VISA Classic Syýahat” we “MasterCard Standard Syýahat” täze halkara bank kartlaryny işe girizdi.

Bank tarapyndan ýaýradylan bildirişe görä, bu kartlardan 24 sagadyň dowamynda nagt görnüşinde 200 ABŞ dollary alnyp bilner, şeýle hem nagt däl görnüşinde çäklendirilm...

Dowamy »

92 0
Täzelikler, bank tarapyndan 4 days ago

Gymmatly sowgatlar (Ebu Mansur Abdul Mälik Essagalibi) - 2

Gymmatly sowgatlar - 2


IKINJI BAP: YBADAT WE TERKIDÜNÝÄLIK BARADA

— Allatagalanyň beren rysgaly bilen kanagatlanýan adam iliň malyndan elini çeker.
— Takdyra ynanýan adam az mala-da kanagat eder.
— Allatagalanyň takdyryna ynanýan adam her hili belalara sabyr eder.
— Kim dünýäsini bina ets...

Dowamy »

42 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 5 days ago

Gymmatly sowgatlar (Ebu Mansur Abdul Mälik Essagalibi)

 Ebu Mansur Abdul Mälik Essagalebi

Gymmatly sowgatlar  

MÄHRIBAN WE REHIMDAR ALLANYŇ ADY BILEN!

Her işde ýardam we medet Allatagaladan geler. Beýik we ähli zada güýji ýetýän, görýän, eşidýän we ýokdan bar eden, gije-gündizi belli bir kada salan Allatagala şükür we sena bolsun. Allatagalanyň bize beren...

Dowamy »

32 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 5 days ago

Öýdäki gykylygyň çaga täsiri

Her bir maşgalada özboluşly mesele ýüze çykyp bilýär. Maşgala gatnaşyklarynda emele gelýän düşünişmezlikler we ýetmezçilikler öýdäki çagalara zyýan ýetirilmezden çözülmelidir. Çaga ene-atanyň arasyndaky dawa-jenjeliň sebäbini bilmeýänligi üçin, çagalyk dünýäsinde bu gykylygy özüçe çişirýär. Mysal üçin, ejesi balagyny ölleýän çagasyna gygyrýar, her...

Dowamy »

67 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 5 days ago

«Porşeniň» (Porsche) üstünliginiň syry

«Porşe» kompaniýasy 1983-nji ýylda ulag senagatynda meşhurlyk gazandyrjak tehniki mümkinçilige eýe bolan ulag bilen işe girişýär.

Müşderilerinden gelýän ähli belliklere we pikirlere üns berýän kompaniýa ulagyň öndürilmeginden 2 aý geçensoň, her kimi geň galdyrjak arz-şikaýat ýüze çykýar.

Müşderi öz nägileligini şeýle b...

Dowamy »

80 3
Bilim, 12 tarapyndan 5 days ago

Arap ýurtlarynyň işewürlik dessurlary

Bu dürli ykdysady derejeli we güýçli dini däpli köpmilletli işjeň dünýädir. Şonuň üçin arap ýurtlarynda işewür zenanlara, şeýle hem biznesmenleriň maşgalalaryna egin-eşik babatynda olaryň talaplaryny çynlakaý ýerine ýetirmek zerur bolup durýar. Bu esasan hem Eýran, Yrak, Liwiýa, Päkistan, Siriýa, Saud Arabystany, Iordaniýa, Azerbaýjan we Täjigistan...

Dowamy »

55 0
Bilim, 12 tarapyndan 5 days ago

Türkmenistanyň woleýbol ýygyndysy Özbegistanda geçirilýän halkara ýaryşa gatnaşýar

8-nji noýabrda Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde woleýbol boýunça halkara ýaryşa badalga berildi. Türkmenistanyň Woleýbol federasiýasyndan «Turkmenportala» berlen maglumata görä, oňa Türkmenistanyň erkekler ýygyndysy hem gatnaşýar. Ýygyndynyň düzümini Atamuhammet Ataýew, Kyýas Muhammetgulyýew, Rysgal Resulow (ählisi ― «Migrasiýa»), Arslan Isk...

Dowamy »

46 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 6 days ago

Türkmen karateçileri dünýä çempionatynda üç medal gazandylar

Ýakynda Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Žindelfingen şäherinde adaty karate (fudokan) boýunça VIII dünýä çempionaty geçirildi. 50-ä golaý ýurtdan 3000-e golaý türgeniň gatnaşmagynda geçirilen bu çempionatda türkmen türgenleri üstünlikli çykyş etmegi başardylar ― diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär.

Çempionatyň eýýäm ilkinji...

Dowamy »

49 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 6 days ago

Iki kenar

Derýanyň kenarynda iki sany oglanjyk we uly ýaşly adam kenardan geçmek üçin durdylar.Kenarda olar uly bolmadyk gaýygyň duranyna gözleri düşdi.Ol gaýyga bolsa diňe 1sany uly adam ýa - da 2 sany oglanjyk ýerleşýär.Eger - de bir kenardan beýleki tarapa geçmek üçin 20 minut gerek bolsa olaryň üçisiniň geçmegi üçin mi...

Dowamy »

99 0
Sorag-jogap, Technoman tarapyndan 6 days ago

Soňunda hemmämizem hiç kim bolup galarys

Bir wagtlar öz döwrüniň häkimi gol astyndaky ýolbaşçylar bilen at üstünde şähere gelýär. Ýoluň gyrasyndaky adamlar iki bükülip, häkime salam berýärler. Olaryň arasynda bir çetde oturan adamyň weli hiç zat bilen işi ýokmuş. Häkimiň hem bu adama gözi düşýär.

Häkim atyny saçy-sakgaly buýr-bulaşyk, üst-başy sal-sal bolan bu adamyň ýanyna...

Dowamy »

132 1
Bilim, 12 tarapyndan 6 days ago

Bilip goýan ýagşy

Jandarlaryň, guşlaryň, haýwanlaryň dünýäsinde bolup geçýän täsinlikler bilen tanyşmak gyzykly bolsa gerek.

• Ýer şarynda garynja iň köp jandar hasap edilýär. Garynjalar mundan 110-130 million ýyl ozal peýda bolupdyrlar diýlip çaklanylýar. Garynja öz agramyndan 50 esse agyr ýüki göterip bilýär.

Jandarlaryň, guşlaryň, ha...

Dowamy »

102 0
Bilim, 12 tarapyndan 6 days ago

Möjekler hakynda gyzykly faktlar

Möjekleriň beýnisi iň ýakyn garyndaşlary bolan itlere garanda 30% uludyr. Ýagny olar itlerden 30% artykmaç maglumaty ýatlarynda saklap bilýärler.
Möjekler ýörişe çykanlarynda, sürä olaryň biri ýolbaşçylyk edýär. Onuň guýrugy hökmany ýagdaýda dik ýokaryk galyp durmaly. Bu olaryň abraýyny alamatlandyrýar.
Möjekler söýüp saýlap alan ýar...

Dowamy »

121 1
Bilim, 12 tarapyndan 6 days ago

Täsinlikler

* Pişikler üçin ýedinji gatdan bökmek,otuz ikinji gatdan bökmekden has howplydyr.

* Bir bakteriýadan bir günüň dowamynda iki müň tonna bakteriya emele gelýär.

* Şagallar keýigi tutandan soň aýagyndan iýip başlaýarlar.

* 2500 m çuňlukda we 3000 gyzgynlykda ýaşaýan bakteriýalar hem bardyr.

...

Dowamy »

120 1
Bilim, 12 tarapyndan 6 days ago

Bizdäki gudrat – beýnimiz!

Çagalygymda beýniniň görkana güýji bilen bir hatarda, onuň gizlinligi hem ünsümi çekýärdi. Körpe akylym bilen pikirlenerdim: «Beýni nähili işleýär? Düşünjelerimiz akylymyzda nähili aýlanýar? Zehinli kişileriň gözleri has köp yşyk saçýarmyka? Hiç hili beýnisi bolmadyk jandarlaram barmy? Bar bolsa, onda olar dünýämiziň nähili ýerdigini «pikirlenýärle...

Dowamy »

77 1
Bilim, 12 tarapyndan 6 days ago

Eýran nakyllary

Eýran nakyllary

Sahy adama mert bolmagyñ zerurlygy ýok.

Akmaga iñ gowy jogap dymmakdyr.

Miwesinden doýanyñdan soñ agaç baldygyny döwme.

Arzuw meýdanynyñ çägi ýokdur.

Mugtuna edilen iş, işsizlikden gowudyr.

Içýanyñ seni çakanyny gaty görme, onuñ tebigaty şeýle....

Dowamy »

95 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 week ago

Mesawy gürrüñler (Edhem Şarkawi)

Mesawy gürrüñler 1

Ene hikmeti

Gyzykly telegepleşikleriñ birinde garry eneleriñ biri bilen söhbetdeşlik guralypdyr. Golaý-goltumynda maşgala agzybirligi, öý-ojagyna yhlasy bilen adygan bu garryja ene ýanýoldaşy ㅡ hemrasy bilen bassyr elli ýyl bagtyýar ömür sürüpdir.
Telegepleşigi alyp baryjy gyzyñ ilkinji sowal...

Dowamy »

81 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 week ago

Şeýtan

Şeýtan

Şeýtan birnäçe dinlerde we mifologiýalarda adamlary erbetlige çagyryp, adalatsyzlygyñ we hemme erbetlikleriñ asyl çeşmesi bolup hyzmat eden ruhy barlykdyr. Iblis sözi köplenç Şeýtan bilen deñ atlandyrylýar. Ýerýüzindäki birnäçe dinlerde we mifologiýalarda Şeýtan aýratyn bir güýje eýe bolup, yzygiderli adamlary dininden, şonuñ...

Dowamy »

99 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 week ago

Jumageldi Mülkiýew

Jumageldi Mülkiýew

Garaşsyzlyk eýýamynyñ ruhy sepgitleri Jumageldi Mülkiýewi uly derejelere ýetirdi. Ol Mary welaýatynyñ Ýolöten etrabynyñ Ganlybaş obasynda 1961-nji ýylyñ 19-njy aprel güni asylly maşgalada eneden dogulypdyr.
J. Mülkiýew 1976-njy ýylda Ganlybaşyñ mekdebinde 8-nji klasa çenli okap, Aşgabadyñ Aman Kekilow adynda...

Dowamy »

70 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 week ago

Çagalar hakynda

Çagalar hakynda


Çagalaryñ terbiýeli bolmagy, olaryñ ene-atasynyñ terbiýesine bagly.
(Arap pähimi)

Atanyñ parasatlylygy çagalar üçin has hakyky öwüt nesihatdyr.
(Demokrit)

Çagalar bilen ýürekde hiç zat gizlemäñ, dogruçyl hem açyk gürleşip bilsek, ýeke-täk terbiýe şoldur.
(L.N....

Dowamy »

70 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 week ago