Agsham bet kıno kımler gorya?🤔

Agsham beeeet kınoo kımler gorya saytdashlar

Dowamy »

228 19
Täzelikler, Hercai tarapyndan 1 day ago

Adolf Gitler Dünýä uruş açmadyk bolsady ?

Germaniýanyň we Dünýä taryhynyň iň wahşy lideri diýip tanalan Adolf Gitler 1933-nji ýylda häkimýete geldi. Wersal şertnamasyny nemes halkynyň üstünden aýryp, nemes halkyny biraz hem bolsa begendirmäni başardy. Gitler gele-gelmän ykdysadyýet, ýarag, harby deňiz ugurlary, tehnologiýada öňe saýlanmana başlady. Bularam diňe 5 ýylyň içinde etmäni başard...

Dowamy »

213 9
Bilim, Gutulmyş tarapyndan 1 day ago

Internetde tanyşyp durmuş gurýanlar has bagtly.

Dogry adamy wirtual jemgyýetden tapmak, adaty, ýerli tanyşma usullaryna görä jübütleriň has bagtly we uzak är-aýal bolup galmaklaryna eltýär.

Ömrüňiziň manysy, durmuşyňyzyň bezegi boljak söýgüliňiz bilen tanyşmagyň iň romantik usuly däl, ýöne tanyşýan adamyň dogry adamdygyna düşünmek üçin iň täsirli usul, onlaýn tanyşlyklar (flörtler...

Dowamy »

364 26
Täzelikler, Mister X tarapyndan 1 day ago

Islenen.Ru - Söýgüli Portal!

Salam agzalar! Men sizi täzeje açylan saýdymyza çagyrýaryn. Saýtda her gün sagat 21:00'da VPN we VPN kodlary berilýär, sizem bize goşulyň, ähli zatdan habardar bolmak üçin hemişe biz bilen galyň, daşlaşmaň..!
Agza bolmagy unutmaň!

http://islenen.ru/

Dowamy »

287 19
Täzelikler, Arzuwum tarapyndan 1 day ago

Manyly türkmen goşgylary #6

Enäniň ýaşy
Günämizi bagyşlaýar eneler.
Sebäp –
eneleriň ak süýtli döşi
Köp-köp garalygyň günäsin ötýär.
Şeýdibem kemelýär eneleň ýaşy...

Ene balasyna buýurdy ýumuş,
Ol diýdi: «Özüň et oň ýaly işi!»
Ýandy ene. Emma ötdi günäsin.
Kemeldi enäniň ýene bir ýaşy.
...

Dowamy »

70 5
Edebiýat, Söhbet Abdullaýew tarapyndan 2 days ago

Manyly türkmen goşgylary #5

Ömrüň manysy Ýalaňaç dogduň adamzat
Indi saňa don gerek
Magtymguly

Aglap dünýä inýäň adam diýen zat:
Onsoň agyň gülkä garyşan gerek.
Ýöne weli gülkä garyşmak üçin
Ýurt abadan, durmuş çaglaşan gerek.

Kem-kem kämil bolýaň adam diýen zat...

Dowamy »

27 0
Edebiýat, Söhbet Abdullaýew tarapyndan 2 days ago

Manyly türkmen goşgylary #4

Gamsyzja goşgy
Göterildi şu gün göwnümiň yşgy.
«Gel, ýazaýyn – diýdim –
Gamsyzja goşgy...»

Kömelek agtaryp bir topar çaga,
Dyrmaşýar ýokaryk,
Inýär aşaga...

Ýanýar göreçlerde bigamlyk ody.
Atlary nämekä?
Hökmanmy ady?

Serdarjyk, Ataly, Gurthan,...

Dowamy »

33 1
Edebiýat, Söhbet Abdullaýew tarapyndan 2 days ago

Könelerden

Talyplar
Himiki elementleriň özlerini wasp edişi (goşgy)
H2-wodorod Iň birinji wodorod
Это знает весь народ Kawendişiň agtygy
Tablisaň öňbaşçysy.
Bilseňiz siz mollumlar
Eziz joram kislorod
Elementleň başlygy
Agramym bir,özüm bir,
 Padýezim bir, domum bir Adamlara peydada
G...

Dowamy »

77 0
Edebiýat, Söhbet Abdullaýew tarapyndan 2 days ago

Manyly türkmen goşgylary #3

Ogul
(Ogul toýundan soň dörän goşgy –
poema)

I

Ogul boldy. Çapyp gitdi çagalar.
«Buşluk!» sözi gapy-gapy aýlandy.
Üç çagany uçrum eden sallançak
Bu gün ýene bir çagalyk agraldy.

Gözjagazyn ýumup ýatyr çagajyk –
Bu dünýäniň ahwalynd...

Dowamy »

23 0
Edebiýat, Söhbet Abdullaýew tarapyndan 2 days ago

Manyly türkmen goşgylary #2

Respublilam meniň
Ak pagtamyň adyna
Aksoltan daksam diýýän.
Sebäbi gyşyn-ýazyn
Pikrim Aksoltan meniň.
Gyşyna dyza çöküp,
Tomsuna näzin çekip,
Ýatsam, tursam, otursam
Yşkym şol jenan meniň.

«Ýere urdum paltany,
Agzy gyzyl haltany,
Ýerden bir oglan çykdy,...

Dowamy »

15 0
Edebiýat, Söhbet Abdullaýew tarapyndan 2 days ago

Manyly türkmen goşgylary #1

Adamyň kasamy
Dünýäniň ýüzünde gözeller köpdür.
Emma bir gözel bar:
Saçlary – tokaý.
Gözleri – okean
Lebinden öpseň,
Mähriniň gyzgyny
Lebleriň ýakar.

Onuň saçlaryndan bir gezek öpseň,
Dünýäň ýüzündaki ähli agaçlar –
Dublar, garagaçlar,
Narlar, alçalar......

Dowamy »

28 0
Edebiýat, Söhbet Abdullaýew tarapyndan 2 days ago

GIAW #2 "Süýtli hammam"

Soñky kadrda ariana suyli hammamda yatyr we elleri bilen hereket edyar, kadr klip dowamynda uytgeyar. Elbetde internetde durli teoriyalar doredi. Olar:
1 - ariana dolli hammamda
2- ters seretseñ yeke goz yaly
3 - ariana kleopatra yaly suytli hammam alyar

Aslynda klipde ariana wagina suwuklygynda (yatgy suwuklygy)...

Dowamy »

246 12
Sorag-jogap, Gray_wolf tarapyndan 2 days ago

GIAW #1 Karusel-karusel

Ilkinji kadrdan logika gozlemegiñ hiç hili manysy yokmyka diyyan, sebabi Ariana älemi (galaktikany) bilinde aýlaýar we shol bir wagtyñ ozunde ayaklary yeriñ ustunde dur.
Arianañ ozi elbetde sheyle teswir beripdi
- Montaž hemme zady basharyar, we menem shony beyan etdim. Tersine size sorag, name üçin NASa wideolaryna ynanýañyz emma Ma...

Dowamy »

164 8
Sorag-jogap, Gray_wolf tarapyndan 2 days ago

Rus>> Turkmen/Perewod edip berayin

Мужчины-Рыбы самые привязанные, преданные и душевные люди. Они, словно котята, идут в руки, позволяют себя гладить, заботиться и любить. Но и сами они могут быть «руками», у которых все ищут приюта, помощи и поддержки.Мужчины-Рыбы способны сопереживать, чувствовать чужую боль, слушать и слышать.

Rusca dusunyanin bar bolsa kyn gorman...

Dowamy »

129 6
Sorag-jogap, Mr_arsen. tarapyndan 2 days ago

@yashalym

@yashalym, aşakdaky mowzugymy haýp goýupdyryn. Sebäbi sen ýaly тупой, gömük, boş, nol, elipden şermende enesiýalamadyklaryň g.tüne ot basyljagyny göz öňünde tutmandyryn. Sen ýaly nesli bolan türkmene жалко! Milleti, halky, ýurdy agsadýanlaram sen ýaly berebekgeýler! Ganyň arassadygyna ynamym ýok. Biriniň 5 minutlyk keýpiniň netijesisiň sen! Jaň et...

Dowamy »

353 20
Sorag-jogap, Pegas tarapyndan 2 days ago

Dünýä tanalan klip, ýada Ariana nädip iñ meşhur aýdymçy boldy...

Bu barada mowzuk ýazsam köp agza meni ýazgarmagy ahmal, emma belläp goýuñ, men diñe teoriýalary aýdyp berýärin we ýazylan zatlary goldap ýada tarap tutmak maksady bilen ýazmaýaryn.

Elbetde, Ariananyñ tanalmagyna uly itergi beren albomy "Sweetener " albomy hasaplanýar we albomyñ "God is a woman" aýdymy we klibiniñ halka ýetiren şoky e...

Dowamy »

247 27
Täzelikler, Gray_wolf tarapyndan 2 days ago

Diwanalaň aýdymy

(«Keremli söz» filmine ýazylan aýdym)

Sen diwana, sen dana,
Men diwana, men dana.
Aýýardan akyl alyp,
Sapak berdim şeýtana.
Ýöne aýdyň ahyry
Dünýäň manysy näme?
Huw hak, huw hak!...

Heý diwana, heý dana,
Diý diwana, diý dana.
Iýeniň bil dünýäde,
Geýeniň bil...

Dowamy »

105 4
Edebiýat, A93 tarapyndan 2 days ago

Dinozawrik oýuny hackladym 😱 Hakkerlik syrlary #öwreniji

Salam dostlar! Google Chrome brawzerinde internet ýok wagty, probely basmak arkaly oýnalýan Dinozawrik oýuny hackladym. Ýagny siziň özüňizden çykýan bäsgelçilikleri, ýokary bökmesizden, geçmek mümkin bolýar! Muny siz hem synlap görmegiňiz mümkin. Munuň üçin, dinozawrik çykanynda F12 düwmä basýaňyz we Console bölüme geçip, konsula şu ýazgyn ýazýaňyz...

Dowamy »

210 9
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 days ago

IDEALLIDER-den gyzykly soraglar 5.

IDEALLIDER-den gyzykly soraglar 5.

21) Mellekde 8 traktor işleýär. Üçisi döwülýär. Jemi näçe traktor galýar?
============================
22) Bir ýumurtgany gaýnadyp-bişirmek üçin jemi 5 minut gerek bolýar! Onsaň 5 ýumurtgany gaýnadyp bişirmek üçin jemi näçe minut gerek bolar?
============================
...

Dowamy »

215 8
Sorag-jogap, IDEALLIDER2 tarapyndan 2 days ago

IDEALLIDER-den gyzykly soraglar 4.

IDEALLIDER-den gyzykly soraglar 4.

16) Näme zady baş-aşak öwürseň üçden üç esse köp bolýar?
============================
17) Nämäniň uzynlygy, ini, giňligi, çuňlygy, boýy ýok. Emma şol zady ölçäp bolýar???
============================
18) Şu dünýede hemme adamlar ýaşamakdan başga ýene bir-wagtda näme edýä...

Dowamy »

106 4
Sorag-jogap, IDEALLIDER2 tarapyndan 2 days ago