Gowy uklaýan adamlaryň syrlary

Arizona uniwersitetiniň bitewi lukmançylyk merkeziniň uky hünärmeni Rubin Naiman: "Adamlar ukyny dişlerini ýuwmak ýaly gündelik işleriniň biri hasaplaýarlar" -diýdi. "Köpler üçin 7-9 sagat hakykatdan" öçürmek "borjy hasaplanýar."

Şeýle-de bolsa, käbir adamlar gijeki dynç alyşa bolan garaýyşlaryny üýtgetdiler we ony hakyky lezzetlere...

Dowamy »

137 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 5 days ago

IR SÄHERIÑ ARZUWLARY. 4-nji syr.

Dördünji syr
Dogry iýmitlenmegiň güýji

Söhbet gojanyň salgy beren adamlarynyň indi dördünjisi bilen duşuşmalydy. Ol
şäheriň çet künjündäki restoranyň çolaja çüňkünde oňa garaşyp otyrdy. Ol «Lezzet
berýän tagamlar» restoranynyň müdiri bilen duşuşmalydy.
Toýly agany şäherde köp adam tanaýardy, onuň sylag...

Dowamy »

41 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 5 days ago

IR SÄHERIÑ ARZUWLARY. 3-nji syr.

Üçünji syr
Beden maşklarynyň güýji

Soň çetdäki obalaryň birinde ýene-de bir geň ýagdaý bolup geçdi. Näsaglyk ta-
pynyp, indi mal-garasyny idetmekden-ä geçen, gaýtam aladadan ýaňa gün-günden
horlanyp, iňňä sapaýmaly bolan Gülsüni şäherdäki uýasy öýüne alyp gidipmiş diýdiler.
Şondan soň ondan habar-hatyr...

Dowamy »

43 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 5 days ago

IR SÄHERIÑ ARZUWLARY. 2-nji syr.

IR SÄHERIÑ ARZUWLARY. 2-nji syr.

Ikinji syr
Dem almagyň güýji
Ondan soň iki gün geçdi. Söhbet syrlaryň aňyrsyna ýetmek üçin, alys ýerlere
gitmäge-de kaýyldy. Onuň häzir gelip düşen ýeri hem oňa düýbünden nätanyş-
dy. Ol bu ýerde gojanyň salgy beren adamlarynyň ikinjisine duşmalydy. Oňa ikinji
syr...

Dowamy »

41 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 5 days ago

Çalt uklamagyn 6 ýoly

Ýadawlyk, haýal pikirlenmek, ünsüňi jemläp bilmezlik ýaly birentek näsazlyk uky bilen baglanyşyklydyr. Biler bolsaňyz, birnäçe minutyň içinde aňsatlyk bilen uka gitmek mümkin. Ine, size uky meseläňizi bir-iki günde çözmäge kömek etjek alty sany ýol:

a) 4/7/8 usulyny barlaň

Ilki diliňizi kentlewügiňize degirmeli we tä u...

Dowamy »

175 0
Edebiýat, bank tarapyndan 5 days ago

Ir turmagyñ 4 sany sebäbi

Köp adamlar ir bilen turmagy kyn görýärler, özüni ir turmaga öwrenişdirmekde kynçylyk çekýärler. Şeýle hem bolsa, ir turmagyň köp amatly taraplary bar: bedeniňiz üçin peýdaly bolmagyndan başlap, işleriňiziň ählisini wagtynda ýerine ýetirmäge ýetişmeklik.

Internetdäki maglumatlara görä, hünärmenler iň peýdaly uky 2 sagadyň dowamyndaky...

Dowamy »

141 0
Edebiýat, bank tarapyndan 5 days ago

Saýta agza bolup bilmeýän @Kesha atly okyjymyzdan "Talyplar" saýty üçin

Men yetirip bilermikam tarypyñ,
Bu owgu dal ya yalan dal hakykat,
Hemme many mazmun jemlenen,
Girip gorseñ Talyplar.com.

Iñ gowy sayt haysy diyp sorañda,
Oylanman aydarlar bu Talyplar.com.
Iñ garryja sayt haysy diyp soranda,
Oylansman aydarlar bu talyplar.com.

At owazañ dunya d...

Dowamy »

215 16
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 5 days ago

SÖÝ­GÜ­NIŇ GA­RA DER­ÝA GARK EDIL­ME­GI

SÖÝ­GÜ­NIŇ GA­RA DER­ÝA
GARK EDIL­ME­GI


He-eý, biakyl gende! Saňa hökmüro-
wanlyga halys garagyny gapdyran ähti-
ýalan Babahan diýerler... Heý, söýgünem
gara derýa gark edip bolarmy?!
Ony derýa atsaň Halyk biler. Onsoň
balyk biler, onsoň halk biler. Şeýder-şeý-
der-de ol täze...

Dowamy »

72 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 5 days ago

IR SÄHERIÑ ARZUWLARY. 1-NJI SYR.

IR SÄHERIŇ ARZUWLARY

Adamlar arzuw edýärler. Eger şol arzuwlaryň mazmunyny ýeke söze salmaly bolsa,
onda aňsat göze iler ýaly edip, «SAGLYK» diýlip ýazylar. Saglyk baradaky arzuwlar he-
mişe ýürekde bolany üçinmi, köp aýdylýar. Tomas Edisonyň: «Indiki geljegiň lukman-
lary derman-däri ýazyp bermezler. Oňa derek...

Dowamy »

90 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 5 days ago

ÝAMANLYK WE ÝAGŞYLYK

ÝAMANLYK WE ÝAGŞYLYK

ÝAMANLYK

Ýalpyldadyp oragmy
Orup ýörkäm ýorunja,
«Byt-byt» edip, bedene
Galyberdi bir ünjä.

Görsem, edil öňümde
Höwürtge guran eken.
Höwürtgede üç sany
Ýumurtga duran eken.

Bir göwnüm «Orma! — diýdi,
— Öýnüň deňin goý...

Dowamy »

59 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 5 days ago

UTANÇ

Bu-da bir gytalan zatlaryñ biri,
Tapamok aýlanyp şunça dükana.
Ýaş dükançy ýaşulyny çürkedi,
"Toba" diýip, elim goýdum ýakama.

Men diýdim:
- Utanjyñ-haýañ ýokmudy?
Ýaş dükançy diýdi:
- Bagyşla, atam,
Ýaponlar biz bilen söwdany kesdi -
Köpden bäri ýokdur o diýen matañ...
<...

Dowamy »

119 0
Edebiýat, ETIKA tarapyndan 6 days ago

Saýta agza bolup bilmeýän @Kesha atly okyjymyzdan

Bir adam otela baryar we oz otagyna giryar.Gorse kompyuter durmus.Derrew kompyuterin yanyna baryarda ayalynyn @mil adresine hat yazmana baslayar.Ema @mil adres yalnys yazyar we basga bir ayala gidyar.Ol ayal hem adamsyny jaylap owülyaden gelp dursy eken.Gapydan ilki gyzy girp kompyuterdaki yazgyny okap Çasyar.Ejesi gelip seretse gyzy kompyuterin oñ...

Dowamy »

191 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 6 days ago

Ýekeje bol ýeketäk #YekeTak.Ru

Internetde köp saýt bar
Seniň ýaly ýekeje
Işden gelsek howlukýas
Yazyşmana ýenede

Içiňde köp many bar
Dürli dürli mowzuklar
Okap gözüň doýmaýa
Ýekeje sen ýekeje

Agzaň ýetdi 500e
Indi ýetsin on müňe
Köpler arzuw etsinler
Saňa girmäne ýene

Ýeke...

Dowamy »

158 8
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 6 days ago

TURKMENISTANYÑ DÖWLET WE PAYDARLAR TÄJIRCHILIK BANKLARY TAZE "OWERDRAFT KARTY"ATLY TAZE KARTY ULANYSHA GIRIZER

16-njy oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.
Hojalygy ýöretmegiň netijeli usullaryny işjeň ornaşdyrmagyň, halk...

Dowamy »

196 1
Täzelikler, bank tarapyndan 6 days ago

DOGAN DOGANYÑ ZARY

DOGAN DOGANYŇ ZARY

«Dogan gelýär, dogan didaryn küýsäp...»
Baýram JÜTDIÝEW.


Dogan gitdi, dogan didaryn küýsäp,
Ýeňiş güni ýene demir ýol menzilne.
Geýen tahýasyny görende ysgap,
Nur inerdi onuň ýadaw meňzine.

Tikipdi sünnäläp, giçde hem irde,
Diýip: «Ýazmyrat j...

Dowamy »

69 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 6 days ago

URŞA GIDEN DAÝYMA

URŞA GIDEN DAÝYMA

Il diýse-de: «Pahyr boldy neresse»,
Nädeli biz umyt kalpda ýer etse,
Saňa gül ýygardyk ençeme desse,
Ýeňiş güni ýoluna kän bakdyran,
Esger daýym gel!

«Uruş diýip gidişi ümdüzüne...»
Ýatlap, ýaş aýlardy mamam gözüne,
Menem dyngy berip diýýän sözüme,
«Ýeň...

Dowamy »

39 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 6 days ago

IÑ ÝAKYMLY SÖZ

IŇ ÝAKYMLY SÖZ

«Söz saýla söz ummanyndan» diýseler,
Höwes bilen: «Eje» sözün saýlardym.
Bu ýakymly sözi gudrata deňäp,
Paý-pyýada giň jahana aýlardym.

Ol söz bolar dertlileriň dermany,
Nähoşlanlar unudar öz keselni.
Her perzendiň ýaşaýyşa permany —
«Eje» sözi her bir kişä tesel...

Dowamy »

41 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 6 days ago

EJEMIÑ HÜWDÜSI

EJEMIŇ HÜWDÜSI

Maňa ylham berýär, maňa güýç berýär,
Ejem janyň aýdyp beren hüwdüsi.
Ertirlere höwes hem hyruç berýär,
Ejem janyň aýdyp beren hüwdüsi.

Ylham alyp, saba ýelleň badyndan,
Aýly gijäň eder has-da aýdyňdan,
Şirindir, şekerdir ähli aýdymdan,
Ejem janyň aýdyp beren hüwd...

Dowamy »

38 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 6 days ago

KÄBÄM DIÝDI

KÄBÄM DIÝDI

Meni gujagyna gysdy-da mäkäm,
Bir gezek düýşümde şeý diýdi käbäm:

«Bagymda açylan, solmaýan gülsüň,
Iller ýyldyz gözlär, sen tümde Günsüň,
Käte oýa batyp, otursam ümsüm,
Bilbilgöýä bolup saýran gyzymsyň.

Şana alyp gulpagyňy daranym,
Arzuwlanym, umyt ýüpün s...

Dowamy »

39 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 6 days ago

EJELI GÜNLER

EJELI GÜNLER

Göç eýlän durnalar ýene dolanar,
Emma hiç dolanmaz ejeli günler.
Zümerret daşy deý gyt hem az olar,
Hakydaňda solmaz ejeli günler.

Ejeliler dünýä bolup gül açar,
Ejeň bolsa dünýe dolup dür saçar,
Elleň aýasynda gymmatly açar
Ýitensoň, hiç gelmez ejeli günler.
...

Dowamy »

37 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 6 days ago