salam millet kelläme gowy pikir geldi belki bu soragy öň görensiňiz men şonda da siziň bn ňaýlaşaýn diýdim Häzir ýazjak soragym Albert Einşteýn tarapyndan taýýarlanandyr.Onuň aýtmagyna görä bütin dünýädäki adamlaryň %2-si çözüp bilermiş. Başlamankak: 1.bäş öý bar, bäşisiniň hem tapawudly renki bar 2.her öýde tapawudly milletden bäş adam otyr 3.bu adamlar bir-birinden: -tapawudly içgi içýäler -tapawudly çilim çekýäler -tapawudly öý haýwanlary bar 4.içýän içgileri, çekýän çilimleri we seredýän haýwanlary biri-birinden tapawudly Berilen maglumatlar: •iňlis gyzyl öýde oturýa •şwesiýalynyň iti bar •danimarkaly çaý içýä •ak öýüň çepinde ýaşyl öý bar •ýaşyl öýüň eýesi kofe içýä •guşy bar adam PallMall çilimini çekýä •sary öýüň eýesi Dunhill çilimini çekýä •hemme öýleriň ortasyndaky öýüň eýesi süýt içýä •norwegiýaly birinji öýde galýa •pişigi bar adamyň goňşysy Blend çilimini çekýä •Dunhill çilimini çekýän adamyň goňşysyň aty bar •Blue çilimini çekýän adam piwo-da içýä •Nemes Prince çlimini çekýä •Gök öýüň ýanyndaky öýüň eýesi norwegiýaly •Suw içýän adamyň goňşysy Blend çlimini çekýä Şeýlelikde kimiň balygy bar? 5x

Köneler, .x_xXx_x. tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir