Leninin bize eden yagsylygy

gyrgyzystandaky özbek gyrgynçylygy tötänleýin hadysa daldir. ors imperatorlygynyň hem-de sssr-iň kagyz üstünde bolmadyk iň esasy siyasatlaryndan biri türk kökli milletlerin biri-birileri bilen syýasy we goşun taýdan birleşmeginiň öňüni almakdy: böl we dolandyr syýasatynyň ors görnüşi. leniniň häkimiýetindäki orsyet, bir tarapdan ıňlisleri güýçsizle...

Dowamy »

2113 59
Köneler, 9 years ago


Adam we haywan

Adam bilen haywanyn tapawudy, adamyn haywanlardaky yaly belli bir hereket edyan programmasy yok. Haywan, hemmesem haywandyr. Emma adam perisdeden yokarda we seytandan asakda bolup bilme potensialy bardyr.
Ine su sebapden adamlara umumy bir formula cyzmak any pesligin alamatydyr. Dasary yurtda okayan eyle bizde okayan beyle. Internede giryan...

Dowamy »

1829 62
Köneler, 9 years ago


Pikirlenmeler...

durmuşda saýlamak biziň elimizdedir. emma hemme zat biziň barlagymyzda däldir. bir zatdan başga: pikirlerimiz. adamlar bize her dürli zyýan berip bilerler, emma biziň rugsadymyz bolmasa biziň pikirlerimizi asla üýtgedip bilmezler.
näme zat hakynda oýlanjagymyza diňe biz karar berýäris. netiejede, pikirlerimizin hilini gowulandyrmak üçin et...

Dowamy »

1292 15
Köneler, 9 years ago


Salam toprak

salam toprak! men yene geldim. yene gitsem, nesip eden wagtynda ilkinji pursat sana gelerin. towsana dogduk depe diyipdirler ata-babalarymyz. men eger mumkinciligim bolsa, islan yerine git diyseler gurrunsiz yene sana gelerin. sen meni ulaltdyn, adam etdin, belki adam bolmadygam bolup bileris, emma adam bolmaga dalasgardigim anyk. sen nirede bolsa...

Dowamy »

941 7
Köneler, 9 years ago


Derde derman

dertlerimiň dermany

derdiňe dermany gözleme dertliden,
dertleriňi berende bardyr dermany.
derde derman tapmak gelse elinden,
biçäre dertlileň yeke armany.

neýlesin derdiňe derman dertlide,
gurşagynda bolsa özi hem derdiň,
dermany taparsyň diňe dertsizde,
halas bolmak bolsa seň...

Dowamy »

841 8
Köneler, 9 years ago


Turkmen masgalasy

masgala jemgiyeti emele getiryar. magalany bolsa masgala agzalary emele getiryar. her bir bir milletin ya-da jemgiyetin oz masga strukturasy bardyr we umumy sekli bolsa sol masga strukturasyna baglydyr. turkmen halkynyn hem ata-babalarymyzdan miras galan masgala strukturasy bar. sol struktura bilen ozunin turkmenligini yagny dap-dessurlaryny we dil...

Dowamy »

1676 10
Köneler, 9 years ago


Topragym

senin duzuny iydim nanyny iydim
galplygam etmedim hudaya sukur,
kate goge galdym ka gokden indim
emma hic yitmedim hudaya sukur

i̇lkinji sozumi senden basladym,
duzuny syladym yalan yazmadym
dine senin gysyn bilen gysladym
dine senin yazyn bilen yazladym

yitirenmi sen goynunda...

Dowamy »

813 2
Köneler, 9 years ago


Eger hemme musulman bolsa

eger hemme musulman bolsa nahili bolarka diyip pikir gecdi kellamden, men pikirlerimi asakda beyan etdim, sizem aytsanyz hosal bolardym...(yalnis dusunman, dunya eyran bolsa diyemokdyryn..aydyanlarym dowlet sistemasy bilen dal-de yurek bilen bagly)

Dowamy »

1350 41
Köneler, 9 years ago


Casper nirvana satjak

adamlar, kompyuter satjak.
-250 gb harddisk,
-3 gb ram,
-512 mb ekran paylasimsiz kart,
-core 2 duo 2.0 ghz,
-15.4 inch ekran. isleg bildiryan bolsa habarlasyp bilersiniz.

Dowamy »

838 15
Köneler, 9 years ago


Benzin labaratoriya

adamlar,
asgabatda benzin ya-da nebit onumleri hil barlag karhanasynda isleyan we sizin sozuniz gecyan tansynyz bar bolsa mana komeginiz gerek. tomus mana praktika gerek 40 gunluk. anewem bolya.

Dowamy »

886 7
Köneler, 9 years ago


Kakadan ogla...

oglum! gel hany otur yanyma, iki agyz sozum bar sana.
men sen ucin gije yatman der dokdum, sana omrumi bagysladym. sen bolsa men bu yagsylyklaryma seyle jogap bermage mejburmydyn?! men niyetim dilime colamak dal, yone men dine arzuwlarymyn koyup gitmegine yanyp aydyan bu zatlary. yogsa men sana minnetli seretmek pikiri hichacan kellame gelme...

Dowamy »

696 2
Köneler, 9 years ago


Dykgat gyzlar! oglandan dost?!

sonky dowurde oglan bilen gyzyn dostlugy oran kop goze dusyar. Bilemok bu mesela gyzlar nahili seredyar, yone ilki bilen akla gelyan sorag su: Oglandan gyza, gyzdan oglana dost bolup bilermi?! men bu yagdaylari kabir gornuslere gora analiz etjek:
--oglan gyz bilen ilki tanysanda birbada soyseli diyip bilmanson we son ol gyzdan halas bolasy g...

Dowamy »

3162 56
Köneler, 9 years ago


Turkmenistanyn dosty

hicbir dowletin ozunden basga dosty yokdyr. emma dine partnyorlary bolup biler. emma dusmanlary bolup biler. turkmenistanyn dusmany kimlerdigini sanap bolmaz emma olary das-toweregimize seretmek bilen bilip bolar.
men olaryn birini 'orsyet' diyip bilerin.
amerika barada-da iki agyz aydyp gecmeli. amerikanyn turkmenistan barada basga...

Dowamy »

878 6
Köneler, 9 years ago


Pyragydan bir damja

icen ýalydyr

ỳaman ýagşa ýoldaş bolsa,
awylyk içen ýalydyr;
aýryla bilse, awysy
awysy içinden öçen ýalydyr.

adam aýrylsa huşundan,
gorkar ýatanda düýşünden,
eýýama baksam işinden
şu köňlüm geçen ýalydyr.

bedasyl ykbaly ýörmek,
öýsüz eline mal bermek,
...

Dowamy »

787 1
Köneler, 9 years ago


Gor bak pyragy name diyya

hasy näbilsin?

öz gadyrny özi bilmez adamdan,
aňlamazlar amu-hasy näbilsin?
ne tama bar çakyr içen gedemden,
buzahor ýagşyny, ýasy näbilsin?

ỳamana ýagşy söz ýokmaz, taşlanar,
aňlar äriň aňlamasy güýçlener,
it ýalyn topraga dökseň, hoşlanar,
topragy, rabagy, tasy näbilsin?

Dowamy »

807 4
Köneler, 9 years ago


Pyragyny dinlalin birje salym

ỳekäniň

agalar, dünýäniň paýany bolmaz,
iş başa düşende dogany gelmez,
märekede ohiç göwni galmaz,
arman bilen geçer saly ýekäniň.

bir ýeke ýigitniň bilinmez işi,
elinde mal bolmaz, göwnünde hoşy,
ỳassyk çekip ýatsa, agyrsa başy,
gözünde ganly ýaş doly ýekäniň.

ỳ...

Dowamy »

708 4
Köneler, 9 years ago


MAGTYMGULY ATAMYZY 5 MINUT DINLALIN

geçer sözi janyňdan

deňsiz bilen deň eýleseň özüňni,
dert boluban geçer sözi janyňdan;
yrak bolma gadryň bilen gardaşdan,
her iş tutsaň, ol guwanar yanyňdan.

gahra münüp, galdyrmagyn şeýtany,
söze uýup, unutmagyn rahmany,
kesse aklyň ýagşy bilen ýamany,
her bir söze joşup-daşma...

Dowamy »

664 1
Köneler, 9 years ago


Talyplaryn kopüsi aşykmy?

bu saytda in kop yazilyan mowzuk soygi bolsa gerek. talyplaryn in uly derdi soygi oydyan. oglanlar, soygi soygi diyip yatmagynyza gelsenok men pikirimce.

Dowamy »

1247 12
Köneler, 9 years ago


Mail agent

watandaslar!
Mail agent trm da hazir isleyami, mobile agent? Bilyaniniz bamy?

Dowamy »

1004 6
Köneler, 10 years ago


GSM

GSM bazalary

Dowamy »

704 1
Köneler, 10 years ago