ýaýyň içindäki ýazgylary ýazyp degişli bölümlerde poisk etmeli stenaňyza goýuň boş wagtyňyz içiňiz gysanda güýmenersiňiz. 1) köpleriň bilmeýäni google-den prikol (atari breakout) ýazgy bilen kartinka bölüminden poisk etmeli kicirak oýun cykar oýnap lezzet alyň. 2) ýene kartinka bölüminde (241543903) sanlary ýazyp poisk etseňiz adaty bolmadyk şol bir tiypdäki suratlary görersiňiz. 3) indi (zerg rush) ýazgy bilen poisk etmeli buda goole dayydan bir tryuk. 4) (do a barrel roll) aýlawly görnüş. 5) корень из 272 poisk et görseňiz özuňiz düşünersiňiz. 6) (tilt) buda bir görnüş. 7) http://www.toosmalltouse.com/ google kiçelýär. 8) http://www.google.com/logos/particle.html şariklar gaçýar. 9) google daýydan yene bir tryuk (google gravity) ýazgyny ýazyp "мне повезет" duwmesine basmaly. 10) google düşünmeýänler üçin http://googleforidiots.ru/ 11) hereketli görnüş http://mrdoob.com/#/147/google_space 12) google aýdym aýtýar))) http://mrdoob.com/#/98/3d_waveform 13) google hereketde her bir element http://mrdoob.com/#/96/google_sphere 14) google-de gitara çal myşkany aşak ýokaryk hereketlendirseň bolany http://www.google.com/logos/2011/lespaul.html 15) пакман-yň 30 yaş toýuna sowgat google-dan oýun insert coin düwmesine basmaly https://www.google.com/doodles/30th-anniversary-of-pa.. 16) google daýy bilen futbol oýna http://www.google.com/doodles/soccer-2012 17) google daýy suwda yüzmegi hem öwrenipdir))) http://www.google.com/doodles/slalom-canoe-2012 18) gogle daýy indi sport meýdançada http://www.google.com/doodles/hurdles-2012 19) google tersine hem isleyar http://elgoog.im/ 20) google hytaýyňky http://www.google.com.hk/intl/zh-cn/landing/shuixia/ 21) bu saýtda google-den birnaçe gyzykly zatlary görüp bilersiňiz http://mrdoob.com/ 22)роберта муг-yň 78 ýaş toýuna google-den sowgat bu ýerde saz düzüp düzen sazyňy ýazgy edip dinläp bolýar http://www.google.com/doodles/robert-moogs-78th-birth..

Köneler, Bayja tarapyndan 5 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir