Ine sheylerak yagday.. Duyn klasdashym bilen gurleshdim, bir klasdashymyn gyz alyp gacanyny aytdy. Istoriyasy bar eken: gyz bilen tanyshyar, 1-2 ay gurleshyar ideyar we biri gowy gyz diyse alyp gacayyar. entek ozi doly tanap yetishenogam dine gowy diyipdirler olam alyp gachypdyr. gepin gysgasy 1-nji yanwarda toy sahedini belleyarler. son bir gun gyzyn ejesi gelip gyzyny oyune akidyar, we gyzyl dakmasanyz size gyz yok diyyar. oglan bir-iki gezek gyzyn yzyndan gitse-de bermeyar. indi oglan "bashga tazesini" alaryn diyip gezip yor diyya. "bary bir sonam ejesi meni gowy yashatmaz ara girip" diyyarmish. hiy shu bolyan zatlar dogrumy? bashda kellesini ishleden bolsa beyle yagdaya dushmezdi. bu yerde oglan-a hic, gyzyn ejesem beytmeli dal. gyz-a gownum agyryar, oglan yaly tazejesini baryp bilenok, halkyn yuzune gaysharyp bakyp bilenok, namysyny gaytaryp alyp bilenok. name etmeli, ejesini dinlap omruni kul etmelimi bir gyzyl ucin?? siz nahili pikir edyaniz shu yagdayda?

Köneler, Feya tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir