Ata-babalarymyz ýagty ýyldyzlaryň dogýan we ýaşýan wagtlaryna seredip, ýyl içindäki günleri 12 döwre bölüpdirler. Ýyldyz senenamasynda döwürler aşakdaky tertipde ýerleşýär.
(Bu senenama ylmy däl-de, durmuşy maksatlar üçin döredilipdir).

çeşme: bilgirje.ashgabat.in

Täzelikler, loveee_@ tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir