Piramidalaryň içi tomsuna sowuk gyşyna bolsa yssy bolýar.

***

Eger göz ýaşy ilki sag gözüňizden aksa begenip aglaýaňyz diýmek, çep gözüňizden aksa gynanyp aglaýaňyz diýmekdir.
***

Siz näçe pikir etseňiz ediň, gören düýşüňiziň nähili başlaýandygyny ýadyňyza salyp bilmersiňiz.

***

Gorkan adamyň görüjiligi has güýçli bolýar.

***

Krokodiller dillerini agyzlaryndan daşyna çykaryp bilmeýärler.

***

Arylar 2 km aralykdan balyň ysyny alyp bilýärler.

***

Kengurular yza ýöräp bilmeýärler.

***

Hyýaryň 96 göterimi suwdan ybarat.

***

Ýerganatlar kör däldir.Çeşme: www.ylymly.com
Taýýarlan: Gucci Lehmann

Täzelikler, loveee_@ tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir