Dunyanin manysy (goshgy)

Dünýäň gurluşy şeýle,
Dogulmak bar, ölmek bar.
Jahana gelip seýle,
Aglamak bar, gülmek bar.
Nesil goýmak- boýnuňda,
Boş gitmek bar, dolmak bar.
Kimligiňe garaman,
Öz ornuňy bilmek bar.

Ýüwrük ýüki ýetse-de,
Çykmaz her itden tazy.
Köl bezegin ýitirer,
Bolmasa ördek...

Dowamy »

464 2
Edebiýat, 1 year ago


Adamyñ gülşine garap, onuñ häsiyetini nädip bilip bolar? (Psihologik maslahat)

Adamyñ gülşüne seredibem onyñ häsiýetini bilmek mümkin eken. Bu ýar saýlaýanlara, dost tapanlara we ähli ýagdaýda ýanyñyzdakylary bilmek mümkinçiligini beýär.

1. Gülýän wagty ýokarky dodagy aşakgy dodagyna degip dursa, bu adam durmuşda hemmäniñ dykkat merkezinde bolmagy isleýändir.

2. Gülýän wagty agzyny eli bilen ýapy...

Dowamy »

733 1
Bilim, 1 year ago


Durmush nira baryar,biz nira baryas.

Siz durmushda nira ylgayanyz?!
Bugune cenli yashanlarynyz size berilen zatlaryn hemmesini bir tarapda goy.Siz goymasanyzam onsuzam olar siz bilen.Yalnys dogry,govy erbet shu wagta cenli yashanlarynyzy we gecmishinizi uytgedip bilmersiniz.Yone bugununize gora geljeginizi saylap,uytgedip bilersiniz.
Diyersiniz her zat oz elimizdemi?!

Dowamy »

425 1
Edebiýat, 1 year ago


Koneler

OGLANLAR NAHILI GYZY SAYLAMALY?!

Sonky dowurde, bizin yurdumyzda bolup gechyan uytgeshmeler sebapli kop gyzlarymyz, oglanlarymyz azyp, gowy dal durmush alyp baryarlar we herkimin ozune gowy yanyoldash tapmagy biraz kynlashdy. Koplench biz oz dostlarymyzyn ya joralarymyzyn gepine gidyaris we sholaryn pikiri bn yashayarys. Sholaryn ide...

Dowamy »

846 6
Edebiýat, 1 year ago


Durdaneler

In uly baylyk-akyldyr,
in uly gedaylyk-akmaklykdyr.
Gorkularyn in gorkunjy-ozuni soymekdir.
Yagshylygyn in gudratlysy acyk govunlilikdir.
Akmak bilen dostlashmakdan uzakda durun,sebabi ol size komek etmek islese-de zyyan berip biler.
Gysganc bilen dostlashmakdan uzakda durun,sebabi siz ona matach wagtynyz hem kome...

Dowamy »

659 2
Edebiýat, 1 year ago


Oylanma

Hic hacanam "men beyleki adamlardan pesde,menden has beter guychliler kan " diyp oz umytlarynyzdan el cekman.Oz arzuwdyr-isleglerinizi oz elleriniz bilen gömmäñ.
"Beyigi gorup pikir et,pesi gorup shukur et " diylishi yaly.Oz arzuwdyr-islegleriniz ugrunda goreshin,dogumly, maksada okgunly bolun.
Her bir adamda "men belki bashararyn...

Dowamy »

376 0
Edebiýat, 1 year ago


Orazalarynyz Kabul bolsun.

Şeýle bir ýaşa durmuş seni gabansyn. Şeýle bir söý ölüm saňa rehim etsin Şeýle bir dost bol! Dosty bolmadyk utansyn. Şeýle bir ynsan bol! Ene-ataň saňa guwansyn! Päk ynsan bol Jennet seni sorasyn. AK ýürek bol ALLAŇ özi seni gorasyn. Seň häsiyetiň bütin dünýä ýarasyn. Gülüp ýaşa! Gül ýüzüň hiç solmasyn. Başarsaň bagt paýla, bagtam seni gözlesin. Şi...

Dowamy »

518 3
Edebiýat, 1 year ago


Orazalarynyz Kabul bolsun

Şeýle bir ýaşa durmuş seni gabansyn.
Şeýle bir söý ölüm saňa rehim etsin
Şeýle bir dost bol! Dosty bolmadyk utansyn.
Şeýle bir ynsan bol! Ene-ataň saňa guwansyn!
Päk ynsan bol Jennet seni sorasyn.
AK ýürek bol ALLAŇ özi seni gorasyn.
Seň häsiyetiň bütin dünýä ýarasyn.
Gülüp ýaşa! Gül ýüzüň hiç...

Dowamy »

498 0
Köneler, 2 years ago


Yasayyshyn manysy name?!....


Gadymy zamanlarda bir adam yasayyshyn many-mazmunynyn namedigni bilmek islapdir.
Pikirlenip tapan hic bir cozuwem onun islegni kanagatlandyrmandyr we başgalardan soramaly diyen karara gelipdir... Yene tapan cozuwi yeterlik bolmandyr.Bu sowalyn dine birje cozuwi bolmaly diyp onunden cykan her kimden sorapdyr...
Bu sowalynyn coz...

Dowamy »

530 0
Köneler, 2 years ago


DURDANELER.

Her bir musulman bendesi oz wagtyny uc dowre bolyar:
Birinji dowrunde Gudraty Guychli Allahyma shukurler aydar,ybadat eder,
Ikinji dowrunde oz nebsine eygerip hasap eder,
Ucunji dowrunde oz wagtyny halal we hayyr-sogap ishlere sarp eder.
Adam ogly iki zady elden gidermanka bizin durmusymyzdaky uly ahmiyete eyedigni bilme...

Dowamy »

481 0
Köneler, 2 years ago


Eger bir adam dymsa,ol onun akmaklygyny ,sadalygyny anlatmayar.
Adam ozuni sozi bilen däl-de pikirleri arkaly dolandyryar.Adamyn sozune däl-de etyan herekedine,ozuni alyp barshyna uns berin.Cunki herekedem pikirler esasynda janlanyar.
YOLAGCHY

Dowamy »

402 0
Köneler, 2 years ago


BAGYSHLAMAK.

Bir ynsany bagyshlamak ony däl-de ozunizi erkin ,gunasiz saymagynyza yol acyar.Bagyshlamak -bu govy sogap ishdir.
Ansat bagyshlamak bu-onun onki yalnyshlygyny tazeden gaytalamagyna mumkincilik berdiginizden habar beryar.Netijede yene ona shol bir yagdayy zynjyrlama hokmunde dowam etmegine mumkincilik beryarsiniz.Synan,indi shol yalnyslygy...

Dowamy »

431 0
Köneler, 2 years ago


ÇAGAŇYZY SÖÝÜŇ!!!
Çaga sany köp bolan maşgalalarda ähli çaga­lara deň garalmaly we şol bir
derejede üns berilmelidir. Ýogsam, olaryň aralarynda käbir düşünişmezlikleriň ýüze çykmagy ähtimal. Eger maşgalada diňe bir çaga bar bolsa, on­da ene-ata oňa
köpräk wagtyny sarp etmeli­dir. Çünki, ol çaga ýekesiräp bilýär.
Ýekes...

Dowamy »

504 0
Köneler, 2 years ago


Bankomatyñ içinde kartyñyz galan bolsa siz ony çykaryp bilmeyan bolsañyz okañ!!!

Kartyñyzy Bankomat yzyna çykarmayan bolsa ýörüte öz barlap gören usulym bar. Bankomatyñ "Отмена" (knopkasyny) duwmesini basyp saklañ we 3-5 minut eliñizi ayyrman saklañ. Bankomatdan her hili şygyrdy sesler çykar bankomadyñ içinde tupan turar siz oñ sesin...

Dowamy »

501 0
Köneler, 2 years ago


Sokratyň “üç elegi” (Rovayat)

– Bilýäňmi, dostuň maňa sen hakda nämeler diýdi?
– Dur, aýtjak bolýan zadyňy ilki “üç elekden” geçir – diýip, Sokrat ony saklapdyr.
– Üç elek?!
– Nämedir bir zady aýtmankaň ony üç elekden geçirip görmek gerek. Ilki bilen hakykat eleginden geçir. Munuň hakykatdygyna ynamyň barmy?

Dowamy »

504 0
Köneler, 2 years ago


AC BOLUN-PAYHASSYZ BOLUN!
(Stay hungry-stay foolish).

Steve Jobs'yň 2005-nji ýylyň 12-nji iýunynda Stenford uniwersitetindäki çykyşyndan bir bölek.

«Meniň üçünji taryhym - ölüm hakynda»
Entek 17 ýaşymda wagtym şuňa meňzeşiräk sitata okapdym: «Her günüňizi soňky günde ýaly ýaşasaňyz haçanam bolsa bir gün...

Dowamy »

462 0
Köneler, 2 years ago


Omrume pent

ÖMRÜME PENT

Şahyr şahyrlygyň çyn bolýan bolsa
Sönüp ýanyp ýene sönüp ýanyp git
Ynsanlyk ýazgydyň çuň bolýan bolsa
Gara ýere çümüp çykyp çümüp git

Hem akyl ber hem iliňden akyl al
Kitapdan däl gara ýerden nakyl al
Alan zadyň demiň bilen ýakyp al
Soň ýenede ýeriň süýdün emip git<...

Dowamy »

596 0
Köneler, 2 years ago


Salam dostlar.Mumkinmi?!

Dert çeksem aglasa, guwansam gülse,

Dowamy »

729 0
Köneler, 2 years ago


С праздником мужчины.

В День защитника Отечества достойны похвалыМужчины, поздравляем вас, желаем чтоб прошлиСвой путь достойно и легко, достигли чтоб побед,И силы чтоб хватило вам на целых на сто лет,Чтоб укрепляли мужество и быть всегда моглиТакими же вы сильными, чтоб счастье обрели,Пускай всё получается, сбываются мечты,Чтобы свое призвание всегда могли найти!

Dowamy »

516 0
Köneler, 2 years ago