Adamyñ gülşüne seredibem onyñ häsiýetini bilmek mümkin eken. Bu ýar saýlaýanlara, dost tapanlara we ähli ýagdaýda ýanyñyzdakylary bilmek mümkinçiligini beýär.

1. Gülýän wagty ýokarky dodagy aşakgy dodagyna degip dursa, bu adam durmuşda hemmäniñ dykkat merkezinde bolmagy isleýändir.

2. Gülýän wagty agzyny eli bilen ýapyp durýanlar bolsa, öz güýjine ynanmaýan, çetde durmagy dogry hasaplaýan adamlardyr.

3. Kellesini arka taşlap gülýänler ynanjañ, akylyna däl, köplenç kalbyna gulak asyp iş edýän adamlardyr.

4. Güleninde kellesini elleri bilen tutýanlar hyýalbent adamlar hataryna girýärler. Olaryñ arzuw edýän zatlary köplenji arzuw bolup galýandyr. Sebäbi olar dünýäde duşmaýan, diñe hyýallarda bar zatlary arzuw edýärler.

5. Gülende burnuny üýtgedýän (ýokara edýän ýalyrak) ol ýa bul zada garaýşyny tiz-tiz üýtgedýän, onuñ bilen bile duýgylara berilýän we kejir adamlardyr. Olar köplenç töwerekdäkiler bilen keýpine görä gürleşýärler.

6. Agzyny açyp, xah-xah edip gatydan gülýänler qözüne ynamy belent adamlar toparyna degişlidir.

7. Gülende kellesini aşaga garadyp yuwaş gülüp goýýanlar açykköñül, her dürli ýagdaýa tiz öwrenişýän adamlardyr.

8. Her sapar dürli gülýän adamlar, ilkilik bilen öz pikrini üstün goýup iş tutýanlardyr.


Men gulushuma yok eken. 😄 Belki sizin gulshuniz bardyr 😂😂😂

Bilim, Mesmelejigim tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir