Etmişe iteklemek (satiriki hekaýa)

"ELIÑIZI WYŽDANYÑYZA, ÖZÜÑIZI MENIÑ ÝERIME GOÝUŃ" / ETMIŞE ITEKLEMEK
(satiriki hekaýa)

Hormatly kazy jenaplary! Günäkärdigimi ýa-da däldigimi bilmegiñiz üçin wakany bolşy-bolşy ýaly dykgatyñyza ýetirmegim gerek. Men görgüli altmyş sekiz ýaşymda, çagaly-çugaly adam. Giýewlerim, gelinlerim, agtyklarym bar. Heý, bu ýaşdaky adam ý...

Dowamy »

105 0
Edebiýat, 1 week ago


Süpük (satiriki hekaýa)

AHLAKDAN, YNSAPDAN, WYŽDANDAN, ALLA GORKUSYNDAN NAM-NYŞAN GALMANDYR!

(satiriki hekaýa)


Indi has gowy düşünip galdym, Zübük* bir adamdan ybarat däl, biziñ hemmämiz ýeri gelende barypýatan zübük ekenik. Egee biziñ hemmämiz zübük bolmasadyk, aramyzdan munça zübükler çykmazdy. Her birimizde bolan az-owlak zübüklikl...

Dowamy »

111 2
Edebiýat, 1 week ago


Syçanlar bir-birini iýýär! (satiriki hekaýa)

Ýurtlaryñ birinde: SYÇANLAR BIR-BIRINI IÝÝÄR!

(satiriki hekaýa)

Gadym zamanlarda... Bir alys ýurtda...
Ýok, ýok, erteki däl bu... Iñ gowusy nirde bolanyny, haçan bolanyny gürrüñ bereýin.
Wagty: Miladydan soñra...
Ýeri: Ýer togalagynyñ bir ýerinde...
Ynha, ýeri belli, wagty belli...
G...

Dowamy »

136 1
Edebiýat, 1 week ago


Ýurtlaryñ birinde: MERHUMYÑ WESÝETI

ÝURTLARYÑ BIRINDE: MERHUMYÑ WESÝETI
(satiriki hekaýa)

Kasym ependiniñ birgeñsi ynançlary bardy. Hoşniýetli kalbynda haýwanlara bolan söýgüsine giñden orun beren Kasym ependiniñ öýünde süri-süri pişikdir, itler mekan tutupdy. Onuñ iñ halaýan zady kepderilere çörek owradyp bermekdi. Ömründe bir gezegem et iýmändi, howlusynda her...

Dowamy »

115 0
Edebiýat, 1 week ago


Pallaýan adamlaryñ ýurdy (satiriki hekaýa)

PALLAÝAN ADAMLARYÑ ÝURDY
(erteki)

Bir bar eken, bir ýok eken. Saña bolsa maña ýok eken, maña bolsa saña ýok eken.
Gadym zamanlarda Ýer togalagynyñ bir ýerinde bir ýurt bar eken. Bu ýurduñ adamlary bagtyýar durmuşda ýaşap ýörkäler, günleriñ bir güni, Hudaý hiç kimiñ başyna salmasyn welin, bir ýokanç kesel ýaýrap, olary a...

Dowamy »

134 0
Edebiýat, 1 week ago


Hasaply düwünçek

HASAPLY DUWÜNÇEK
(hekaýa)

Nazaryñ kakasy Aman aga ogluna mydam şeýle diýerdi: "Oglum, adamyñ göwnüne degiji bolma. Oñarsañ arak-şerapdanam, gyz-gyrkymdanam daşda bol diýjek welin, barybir sen ony oñarmarsyñ. Meniñ özüm-ä oñarmadym. Ýöne, näme, ýaş ortalaberse, çagalaram ulalşyberse, otüki mesçiliklerdenem galyberýän ekeniñ.

Dowamy »

145 2
Edebiýat, 2 weeks ago


Seýit Nejepi

▶ SEÝIT NEJEPI
Güneşli diýarymyzyñ her künjegi geçmişde ýaşap geçen beýik şahsyýetleriñ kümmetlerinden doly. Beýik ussat Mehmet Akif Ersoýyñ:
"Basan ýerleriñi toprak diýip geçme, tana,
Pikir ber, astynda müñlerçe kepensiz ýatana!" ~ diýşi ýaly, Watanymyzyñ her garyş topragyna merdana ata-babalarymyzyñ gan-damary we ruhy siñendi...

Dowamy »

82 0
Köneler, 2 weeks ago


Sensiz setirler...

✔ "Sensiz setirler..."

Ýene tenha gijeleñ tagamsyz çaýy bilen,
Tümlügiñ täk buýsanjy--ýaşmaksyz aýy bilen,
Wepadar ýalñyzlygyñ ylham serpaýy bilen,
Dümtünip keşde çekýän hakyda sapagyndan;
Ýene tenha gijeleñ tagamsyz çaýy bilen...

Göýä gapymy kakýa şemalyñ aýak sesi,
Ýa haýp tolgunýam...

Dowamy »

168 1
Köneler, 2 weeks ago


Wah, şu siñekler bolmadyk bolsa?!.

WAH, ŞU SIÑEKLER BOLMADYK BOLSA...(ýumoristik hekaýa)

Ol on ýaşyndaka şeýle diýdi:
- Wah, meniñem bir portfelim bolsady! Wah, meniñem bir beýleki çagalaryñky ýaly kitabym, oýunjagum bolsady! Ana şonda meniñ nähili okaýşymy görerdiñiz. Meniñ bolsa hiç zadymam ýok. Şu ýagdaýda nädip okaýyn-a men?.. 
◆ ◆ ◆
On üç ýaş...

Dowamy »

188 2
Edebiýat, 2 weeks ago


Stawropol we Astrahan türkmenleri

STAWROPOL TÜRKMENLERI
Olar Russiýanyñ Ýewropa bölegine 1653-nji ýylda Hywa hanlygyndan göçüp barypdyrlar. Mañgyşlagyñ, Astrahan sähralarynyñ üsti bilen Stawropol guberniýasynyñ demirgazygyna, Kum we Manyç derýalaryna baka geçip gidipdirler. 1653-nji ýylda Kawkaza 1665 öýli türkmen göçüpdir, 1790-njy ýylda bolsa ýene 64 öýlu türkmen we 80 öýl...

Dowamy »

105 0
Köneler, 2 weeks ago


Ýaş galamdaşyma!

♦ ÝAŞ GALAMDAŞYMA!
Ine, sen goşgy ýazýaň. Ýazan goşgyň onda-munda çap edilýär, internet arkaly köpçülige ýetirilýär. Şygyr muşdaklary olary okaýar. Halamadyk okyjy köplenç pikirini özünde saklaýar. Çünki, goşgynyň ýaramazdygyny awtora aýtmak bilen galapyn özüni ýigrendirýändigine onuň akly ýetip dur. Okyjylaryň içinde goşgyny okap, awtoryň g...

Dowamy »

158 1
Köneler, 2 weeks ago


Osmanly döwleti türk döwletimi?

TARYH
▶OSMANLY DÖWLETI TÜRK(MEN) DÖWLETIMI?
Imperiýa döwletlerinde köpdürli milletler ýaşaýar we köp dil bolýar. Hökümdar olaryň hemmesiniň atasy hökmündedir. Olary bir ýerde, bir jemgyýetde agzybir we jebis ýaşatmaga seretmelidir. Her kim bolsa, öz saýlap alan dünýäsinde we öz medeniýeti bilen ýaşaýar.  
Osmanly döwleti mongo...

Dowamy »

104 1
Köneler, 2 weeks ago


Ýagyş we Deñiz

ÝAGYŞ WE DEÑIZ

Bilemok
Hazarmy,
Gulzummy,
Azow.
Parhy näme Egeými ýa Akdeñiz.
Belki-de ol Köpetdagyñ goýnunda
Million ýyl öñ gurap,
çöl bolup giden
Dünýäñ kartasynda ady ýok deñiz.
Bilemok
Wagty-da belli däl onuñ
Geçmişdemi,
Ýa şu günmi,
Ertemi...

Dowamy »

109 1
Edebiýat, 2 weeks ago


Hakym bar ýaly...

HAKYM BAR ÝALY

"Men ýaraly gurt sen gurbanlyk guzy   "
Baryş Manço

Men ýaraly gurt - sen gurbanlyk jeren
Yşk bize gadagan bolsa-da i:rden;
Ikimiz şu sähraň bagryndan inen,
Ikimizem ganýas şol bir güzerden...

Bu hekaýa bize gadagan ýaly
Ýöne sähram sensiz bitagam ýaly......

Dowamy »

89 0
Köneler, 2 weeks ago


Asman bilen ýürekdeş...

ASMAN BILEN ÝÜREKDEŞ....

Asman aglaýar...
Sebäp näme, oña monjuk dökdüren....
Asman aglaýar,
Onuñ gözýaşlary ýere bat bilen urulýar...
Göz ýaşlar...
Olaryñ her dänesinde müñ owaz bardyr belki...
Belki olar bize bir zatlar duýdurmak isleýändir...
Ol gözýaşlar belki Asman Atanyñ Zemin en...

Dowamy »

123 4
Köneler, 2 weeks ago


Ýagyş

ÝAGYŞ
Ýagyş damja-damja dol ýüregime
Kükesin ruhumda uçmahyň ysy.
Ýag sen, zerre-zerre syl yüregimi,
Açylsyn gubarlan göwnümiň posy.

Asmandan reňk alan pikirlem, belki,
Seniň güwäligiň bilen aklanar...
Çyrmaşyklar basan tozanly ýollar
Her damjaňda kir-kimirden saplanar...

...

Dowamy »

148 2
Köneler, 2 weeks ago


Ejeme hat

EJEME HAT
Didäme siňdirip didäň nuruny,
"Sag aman bar" diýip salaňsoň ýola,
Ak pataňda ýitirmedim ugrumy,
Dilegleriň ýetirendir wysala.

Meň üçin tiz geçer talyp ýyllarym,
Bilýärin, seň üçin ömre barabar.
Diýersiň elmydam: "Neneň günleriň,
Ýat ýerlerde habardarrak bolawer".

Dowamy »

69 1
Köneler, 2 weeks ago


Amerikan imperializmi türkmen edebiýatynda

AMERIKAN IMPERIALIZMI TÜRKMEN
EDEBIÝATYNDA

Annaberdi Agabaýew

Prezident Reýgana açyk hat
(Ak tama gowuşmaly ak nama)

Ser!
Köp gürrüñ edýäñiz ýakyn-yrakda
Adamyñ hukugyn goramak hakda...
Meniñ hukugymy meniñ ilimde
Işde,
...

Dowamy »

77 0
Edebiýat, 2 weeks ago


Öter...

"ÖTER..."
Eý, dili-nadan, tekepbir bolma bul döwran öter!
Bakydyr ba:ry daragtyñ panydan bagban öter.

Gör, bu gün ebri-syýa elde şimşi:ri - desti-hat,
Erte mundan ak-gara her ne ebru-ba:ra:n öter.

Jem kylyp, mugtatlaryn diwan gurupdyr Şa-Senem,
Taýreder düýdi-hak Gökde, zeminden diwan öter.<...

Dowamy »

59 0
Köneler, 2 weeks ago


On üç

ON ÜÇ

Ýalançy sen - Azazylyñ ganjygy.
Görip sen - gäwüriñ haram doñuzy.
Gybatçy sen - jähennemiñ maýmyny.
Töhmetçi sen - Bafomediñ geçisi.
Ikiýüzli, arabozar eşek sen.
Ilki halymsyrap öten-geçene
Senuber ýalyny aldawa salyp
Arkasyna hopba bolandan soñra
Düşmän ýören mahluk rudap...

Dowamy »

136 4
Edebiýat, 2 weeks ago


Daşary ýurda ýaşamaga, işlemäge we okamaga gidýänlere maslahat!

DAŞARY ÝURDA GEZELENJE GITMEK ÝA-DA ÝAŞAMAGA GITMEK ÜÇIN
BILMELI ZATLARYMYZ
Başga ýurda wagtlaýyn ýa-da düýpli gideniñizde hökmany biläýmeli zatlar
Ilki bilen şu soragy özümize bermelidiris?
"NIRÄ WE NÄME MAKSAT BILEN GIDÝÄRIS?!"
Hiç ýerde-de akyp ýatan bal ýok diýlişi ýaly, her ýurtda ýaşamagyñam özüne ýetik kynç...

Dowamy »

178 1
Köneler, 2 weeks ago


Parawbibi

RUHY SÜTÜNLERIMIZ
▶ PARAWBIBI
♣ Parawbibi

Türkmen gyzlarynyñ beýik edebin,
Galdyrdyñ asmana parlak tug deýin,
Şol buýsanjy ezizleýip gideýin,
Diýip daga siñen, jan Parawbibi.

Beyniýetler abansa-da howp salyp,
Daglardan dilediñ medet, delmuryp,
Çydamady daglar lerzana gel...

Dowamy »

182 2
Köneler, 3 weeks ago


Garyn tansy (poema)

GARYN TANSY

Prologly hem epilogly, ençeme monologly, gadymy geçmişden hem häzirki günden bir jüp sahnaly
DRAMATIK POEMA

▶ PROLOG
E l k y s s a. Iki müñ ýyl mundan ozal grek filosofy Diogenden nahary haýsy wagt iýmeli diýip sorapdyrlar.
Filosof:
- Barly adam islän çagy iýmeli, garyp tapan ça...

Dowamy »

256 0
Edebiýat, 3 weeks ago


Rus Oligarhlarynyñ global intrigalary

RUS OLIGARHLARYNYÑ GLOBAL INTRIGALARY
"Oligarh" termini "oligarhiýa" sözünden gelip çykan rusça sözdir. (Bu türkmençe "aýratyn talañçy" diýen manylary añladýar. Olara açgöz doýdum-dolmazlar diýseñem gelişmän duranok). Günbatarda oligarh sözüne sinonim ilkinji gezek 1880-nji ýylda "talañçy baron" (robber baron) görnüşinde ABŞ-da ulanylypdyr....

Dowamy »

120 0
Köneler, 3 weeks ago


Parahoryñ monology

PARAHORYÑ MONOLOGY


Hawa,
Men parahor!
Sözüñiz barmy?
Meni ýazgarmaga ýüzüñiz barmy?
Kim meni ýazgarsa alnyna gelsin! -
diýip, elim salgap gargynmasam-da
Bu zatlaryñ niçik, nirden başlanyn
Gowy bolardy kem-käsleýin ýatlatsam...
Ilki maña "Haram näkes, parahor,
Sizi...

Dowamy »

189 2
Edebiýat, 3 weeks ago