IHSAN ELIAÇYK: "HÄZIRKI BOLÝAN ZATLARA SEREDIP, ATEIST BOLSAÑYZ - JAÝYZDYR, MENEM ŞU "DINIÑ" ATEISTI" 

● Ylahyýetçi alym Ihsan Eliaçyk gyzgyn seslenme döredýän çykyşlary etmäge dowam edýär.... 

Eliaçyk häzirki bolýan zatlaryñ hakyky yslam bilen hiç baglanyşygynyñ ýokdugyny, bulara seredip, "heý, Allanyñ dinem şeýle boljakmy?" diýip, ateist bolýanlaryñ köpelip biljekdigine ünsi çekip, "menem şu dinin ateisti" diýdi. 
"Antikapitalist musulman" diýip tanalýan Ihsan Eliaçyk Antalýanyñ Konýaalty munisipialetiniñ gurnan kitap sergisinde çykyş etdi.
Hadyslar we yslamyýet boýunça eden çykyşynda alym yslam dininde özgäniñ malynyñ we ýeriniñ basylyp alynyp, olja edinmegiñ ýokdugyny aýtdy. Yslamda başgalaryñ ýer-ýurduny eýelemegiñ pygamberimizin (s.a.w) aradan çykmagyndan soñ başlandygyny aýdan Eliaçyk şeýle diýdi:

Makalanyñ dowamyny şu aşakda görkezilen linke girip okap bilersiñiz:

http://kitapcy.com/news/2020-12-31-13100

Sorag-jogap, wagt tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir