EDEBIÝAT OGURLYGY 

kitapcy.com saýtynda Magtymguly Pyragynyň döredijiligi bilen bagly dörän ýiti jedel edebiýatda ogurlyk (plagiat) meselesine üns bermek hakynda pikir döretdi.
Meseläniň mazmunyny öwrenenimden soň okan zatlarymyň käbirini paýlaşmak dogry bolar diýip hasapladym. 
Mälim bolşy ýaly, plagiat – bu plagio-ogurlaýaryn diýen latyn sözünden gelip çykan adalga bolup, başga adamyň edebi, çeper, sungat, ylmy, oýlap tapyş, kämilleşdiriş eseriniň awtorlyk adyna, tölegine (gonoraryna), abraýyna bolan hukuklaryň dolulygyna ýa-da bölekleýin eýelenmegini aňladýar. 
Edebiýatyň taryhynda ogurlygyň (plagiatyň) anyklanylan (çaklanylan) halatlarynyň (jedelli ýa-da jedelsiz) mysallary hökmünde şu aşakdakylary görkezmek bolar: 

Makalany dolulygyna okamak isleýänler aşakdaky linke girsin:

http://kitapcy.com/news/2018-12-06-3788

Edebiýat, wagt tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir