KITAP GURDY, KITAP DÄLISI, KITAP HASSASY 

Kitap biziň medeniýetimiziň içinden şeýle bir eriş-argaç bolup geçipdir welin, kitap hakda, okamak hakda dilimizde birgiden aýtgylar (frazeologizmler) döräpdir. Muňa mysal edip «kitap gurdy», «kitaba gyzykýan», «kitaphon», «kitap dälisi», «kitap aşygy», «kitap hassasy» ýaly sözleri görkezip bolar.
Onsoňam, daşary ýurt dillerinde «bibliýoman» diýip giňden ýaýran söz bar. «Bibliýoman» diýmek «kitap hassasy» diýmekdir. Ýagny “kitapsyz oňup bilmeýän”, “kitap bilen kesellän”, «kitap dälisi» diýmekdir.
Bu sözüň Osmanly medeniýetindäki manysy bolsa, «mejänin-i kütüp”, ýagny “kitabyň mejnunlary” ýa-da “muhibbän-y kütüb”, bu bolsa “kitaby söýüjiler” diýmekdir. 
Indi bolsa, sizi kitap aşyklarynyň haýran galdyryjy dünýäsi bilen ikiçäk galdyrmak isleýäris: 

Makalany dolulygyna aşakdaky salgydan okap bilersiñiz:

http://kitapcy.com/news/2020-06-12-11731

Edebiýat, wagt tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir