Asylly gyz

Nämä gerek seni öwmek?
Sen muňa düýpden mätäç däl.
Ýogsa, egniňde çit köýnek,
Başyňda tahýa. Tylla täç däl.

Iş edinmen işim taşlap,
Sen ne Gün, ne ýyldyz, ne Aý.
Ýönekeý adyňdan başlap,
Ah, ýöne durkuň göwnejaý!

Gaşlaň ýatladanok ýaýy,
Eginbaşyň däl şaý-sepli.
Ýön...

Dowamy »

366 0
Edebiýat, 8 months ago


Goýma namardyň gеpinе!

Kim niçik bada noş eder,
Kim bakar kimiň nepine?
Allahym, senden dilegim,
Goýma namardyň gepine!

Bimarlyk ukusy tutan,
Göwni açyk, sada ilim.
Seň ykbalyň görüp, Watan,
Boldy ýürek dilim-dilim.

Gark bolup gaflatda ýatmaz
Bu gün halal duzuň iýen.
Dagamanka asly ýurd...

Dowamy »

317 0
Edebiýat, 8 months ago


Türkmеniň ykbaly

Türkmeniň ykbaly – dagyň ykbaly!
Kän asyrlap onuň düýbün köwdüler.
Ýerde durup öwüp bolmaýan ýaly,
Basgylap, üstüne çykyp öwdüler.

Türkmeniň ykbaly – çölüň ykbaly!
Öz inine siňmedi öz ekini.
Akdyr gara, mawy altyn köwdürip,
Mis teňňeden tölediler hakyny.

Türkmeniň ykbaly – derý...

Dowamy »

306 0
Edebiýat, 8 months ago


Çöl etdiň

Eý, Taňrym, niçiksi zamana boldy,
Merdi neçün namartlara gul etdiň?
Daglar, daşlar sarsyp amana geldi,
Keremli derýany neçün çöl etdiň?

Öňe saldyň binamysy jemleýip,
Gören muňa başyn ýaýkar geňleýip,
Iliň-günüň otyr seniň eňreýip,
Neçün ah-pygany beýle bol etdiň?

Niçeler gezmiş...

Dowamy »

388 2
Edebiýat, 8 months ago


Ah, mеn dogry sözüm diýmеdim ýara!

Ýar diýdi: ”Durnalar ýurdun taşlaýar…”
Men diýdim: ”Watany bardyr başga-da.”

”Durmuşyň özeni – söýgi” diýende,
”Söýene durmuş ýok!” diýdim men gende.

Ýar diýdi: ”Meň göwnüm – arş içre gämi”.
Men diýdim: ”Arş – diňe Ýeriň dowamy!”

”Gar ýagýar, iň ak zat…” diýdi ol garap.
Ýadaw...

Dowamy »

346 0
Edebiýat, 8 months ago


Niçikdir bu gün halyňyz?

Hakyna tutma bagşylar,
Niçikdir bu gün halyňyz?
Ýamana ýaran ýagşylar,
Niçikdir bu gün halyňyz?

Namysyn küle atanlar,
Gaflat ukuda ýatanlar,
Haýp, duza gaçyp ýitenler,
Niçikdir bu gün halyňyz?

Ysyrganyp soraşanlar,
Ýeňi tygly görüşenler,
Ýallaklykda ýaryşanlar,

Dowamy »

399 2
Edebiýat, 8 months ago


Sen beýik

Sen jedel edýärsiň men beýik diýip,
Misli lälik çaga,
Tekepbir gende.
Herimiz bir ýanna münýäs tereziň:
Seň münen tarapyň galýar belende
Meň münen tarapym gaçýar aşaga,
Dogrudan,
sen menden beýik ekeniň.

Dowamy »

528 1
Edebiýat, 1 year ago


GÖZDAŇDY

Gözdaňdy oýnuny oýnaýar ýaşlar
Tutan oglan posa alýar muzduna.
Tutup bir-biregi ogşaýar ýaşlar
Biz bu oýny oýnapdyrys mugtuna

Gözi daňlan aýlanyp ýör arada
Ol derleýär
ol sermeýär howany:
«Jadyly gyz, nirede sen
nirede?»
Nirede sen, onuň söýýän juwany?

Dowamy »

569 1
Edebiýat, 1 year ago


Şiraly Nurmyratdan

Ähli kişi düşünmese bir zada
Bir kişi bar zady bilýän bolmaly
Ýurduň içi agy bolsa durşuna
Hool ýokarda biri gülýän bolmaly

Dowamy »

595 0
Edebiýat, 1 year ago


Şiraly Nurmyratdan

Häkimiýet nyrh kesdi,geçmedim sana
Ýürejigmi çöwrüp başa geýdiler
Öz öýümde döndürdiler myhmana
Myhmanhana bardym ýer ýok diýdiler

Dowamy »

574 0
Edebiýat, 1 year ago


Oyanyn !

Görogly ýok,gyljyndan gan saçara,
Beýle mydar dowam eder haçana?
Her kim Ezraýyla göz dikip otyr,
Betbagt halkym,günüň galdy ajala.
G.S

Dowamy »

602 1
Edebiýat, 1 year ago


Dörtlemeler

Gel, ikimiz şert edeli, byradar –
Öz agzyň-a bir ýum, meňkä-de bakma:
Gel, men-ä döşüme urmaýyn hergiz,
Senem, gaýrat et-de, arkama kakma.

*
Şahyr bolsaň goşgujygňy ýazyber,
Derwüş bolsaň ýol soraman geziber.
Göreşmäge orta çykyp bilmeseň –
Biliňdäki guşajygňy çözüber.

...

Dowamy »

520 0
Edebiýat, 1 year ago


Şwesiya

Agam yok garada yok
Ganam yok yarada yok
Bir tâsin ile düşdük
Begem yok törede yok

Haywan adam deninde
Adam huday deninde
Boynun sallap duran yok
Patyşanam önünde

Şagal şagal yerinde
Gurt yerinde gurt eken
Özünde doglan bolsan
Yaşalayjak yurt eken
<...

Dowamy »

665 4
Edebiýat, 1 year ago


?

Rastdyr,beýik döwlet diýilse meger,
Kanunyň öňünde egilse eger.
Öz raýaty bilen kazylaşanda,
Dawa çözülende ýeňilse eger.
G.S

Dowamy »

501 0
Edebiýat, 1 year ago


?

Ol kim idi halkdan arasy daşdyr
Halka içirdigi diňe gözýaşdyr
Nirede haram iş, ol diňe başdyr
Bilmediksiränler oňa syrdaşdyr

Halkyny agladyp şatlykda gezer
Ilini tozduryp,gozlerin süzer
Ýaşlykda ezilip,üýşüp.depilip
Bu gün erkeksiräp,eňegiň ezer

Dowamy »

603 2
Edebiýat, 1 year ago


Student we geday

Ine, ýene ýöräp barýan köçeden
Howa-da şeýlebir, şeýlebir sergin.
Maltepäñ ýanyndan geçiberemde
Bir garryja mama uzatdy elin.

Eşiklerem gaty horaşajady
Mümkin, ýokdur onuñ hiçbir hossary.
Şol garypja mamañ ýowuz kysmaty
Oýandyrdy meniñ gaýgy-gussamy.

Undup men özümiñ studentli...

Dowamy »

703 5
Edebiýat, 1 year ago


Nebis

Ten ýapmaga köýnek istär ýalaňaç,
Köýnekli diýr: «Wah, üstünden don bolsa!»
«Baş saglyk» diýp, Hakdan dilär garny aç,
Bäşin tapan arzuw eder – on bolsa.
Magtymguly


Adam diýgen garynja deý bor eken,
Şam-u-säher daşar eken içerik....

Dowamy »

633 1
Edebiýat, 1 year ago


Mugallym

O döwürler mekdep ikinji öýdi,
Mugallym ikinji ene-atady.
Howlugsagam ir ertirki okuwa,
Säher daňy öz wagtynda atardy.

Mekdep sary toýa barýan mysaly,
Uçardyk ökjämiz degirmän ýere.
Uly arakesme gutaran wagty
Ýüwrüp yzymyza girerdik ýene.

Gep diňe bir ylym-bilimde däldi,

Dowamy »

612 1
Edebiýat, 1 year ago


Syyasat

Syýasat bir üsti ot-çöpli batga,
Çümdüňmi, çykmagyň gümana, meger.
Biri saňa halas golun uzatsa,
Beýlekiler onam itip goýberer.

«Nätdik!» diýşip, owkalarlar ellerin,
Soňra garaşarlar indiki pida.
«Hapa batsaň boýuň bile» diýleni,
Başaşak çümenden eşdilmez seda.

Şahyr bol...

Dowamy »

526 0
Edebiýat, 1 year ago