Gowy görýän aýdymçym!

Salam talyplar com'uñ hormatly agzalary!
Men bu temany açmagymyñ sebäbi, siziñ pikirleriñizi bilesim gelýär. Geliñ her-kim öz gowy görýän aýdymçylaryny ýazsyn! Meñ pikirimçe her-bir adamyñ öz gowy görýän aýdymçysy barmyka diýýän. Jogaplaryñyza garaşýan, sagboluñ.

Dowamy »

2833 50
Köneler, 8 years ago


00:00

Hosh gal: 2011 ýyl.
Salam talyplar comyñ agzalary!
Häzir biziñ gözel Türkmenistanymyzda sagat 00:00, täze ýyla salnyja minutlarymyz galdy, menem öz gezegimde siziñ ähliñizi ýetip gelen täze 2012 ýyly bilen gutlaýan! Size jan-saglyk, uzak ömür, bagyt arzuw edýän!!!
Hosh geldiñ 2012 ýyl.

Dowamy »

931 9
Köneler, 8 years ago


Allady meni

Murgapdan öwüsýär, säher shemaly,
Bu gün çykjak gyzyñ, niçikdir haly
Alajym ýok elde, ak bolsun ýoly
Dostlar söýen gülüm, allady meni.

Gelin alyja garashdym, sakladym ýoly
Deñime ýetende, boldum men däli
Çal BMW-ñ öñüne atylan haly
Içindäki gelin, allady meni.

Gün-gushlugam bol...

Dowamy »

551 3
Köneler, 8 years ago


Eger bilseñiz!

Salam t/comyn agzalary!
Mende bir sorag eger bilseñiz!
Ine soragym sheýle:
ýagny "garyplara" zyñýa, "baýlaram" jübisinde göterýär, "çagalaram" iýýä?
Üçisiniñem jogaby bir zat.

Dowamy »

664 5
Köneler, 8 years ago


Sorag? sorag? sorag?

Hemmäñize salam talyplar comyñ agzalary!
Meñ size 3 sany soragym bar, bilerin diýseñiz okap görüñ! Eger bilseñiz jogabyna garashýan!
1.sorag: " iki ata, iki ogul, paýlashdylar 3(üç) towshan! Her kime näçe towshandan ýetýär?
2.sorag: aýdaly bir çagjyk shäherde azashýar, ol näme etjegini bilmän köçä çykyp "taksi" saklaýar. Ol tak...

Dowamy »

1218 24
Köneler, 8 years ago


Ýalan söýgime jogap!

Salam talyplar comyñ agzalary!
Ýene-de men, siziñ köpiñiziñ ýigrenen agzañyz!
Eger ýadyñyzda bolsa meniñ geçen gezekgi "söýgi oýunlary" atly bir temamda özimiñ ýalan söýgim, bir gyzy "aldanlygym" barada aýdypdym! Siziñ köpiñiz, meniñ dogrymy aýtmagymy a kä biriñiz "gargap" ýazypsyñyz! Hawa, men hakykaty aýtdym, Inede netijesi:
...

Dowamy »

1207 10
Köneler, 8 years ago


Söýgi oýunlary

Salam talyplar comyñ agzalary!
Öz shahsy meseleleriñ barada ýazmak birhili bolsada, öz ýalan söýgimi siziñ bilen paýlashaýyn diýdim.
Hawa, men onuñ bilen, bile okaýardym. Ine bir günem oglanlar degishjek bolupdyrlarmy ýa bashka zatmy bilmedim? Olar meñ adymdan "söýgi hatyny" ýazyp, ol gyza söýýänligim barada aýdypdyrlar. Meñ bu barada...

Dowamy »

2613 83
Köneler, 8 years ago


Söýgiñizi gorañ!!!

Hemmäňize salam t/comyň agzalary!
Dogrudanam haçanda söýen ýürekler bile bolan wagtlary bu dünýe olar üçin ertekä öwrülýär, olary söýgi, mähir gurşap alýar. ýöne şeýle bir günler gelýär, olar biri-biriniň ýüreklerine düşip, söwüşip başlaýar, şeýlelikde olaryň söýgisi bozulýar. Emma belli bir wagtdan soň oglan öz edenlerine düşünip, onsuz ýaş...

Dowamy »

701 5
Köneler, 8 years ago