Murgapdan öwüsýär, säher shemaly, Bu gün çykjak gyzyñ, niçikdir haly Alajym ýok elde, ak bolsun ýoly Dostlar söýen gülüm, allady meni. Gelin alyja garashdym, sakladym ýoly Deñime ýetende, boldum men däli Çal BMW-ñ öñüne atylan haly Içindäki gelin, allady meni. Gün-gushlugam boldy, wagt az galdy Señ gelin alyjyñ geldi, aýdym saz boldy Ashyk oglan senden, umydyn üzdi Bilmen niçün ol gyz, allady meni. Ine dostlar sheýdip men ýarsyz galdym Elime köneje, gitaram aldym Oturup ak kagyza, aýdymym ýazdym Alma ýañak bir gyz, allady meni Içindäki gelin, allady meni!

Köneler, Clasic tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir