Hemmäñize salam talyplar comyñ agzalary! Meñ size 3 sany soragym bar, bilerin diýseñiz okap görüñ! Eger bilseñiz jogabyna garashýan! 1.sorag: " iki ata, iki ogul, paýlashdylar 3(üç) towshan! Her kime näçe towshandan ýetýär? 2.sorag: aýdaly bir çagjyk shäherde azashýar, ol näme etjegini bilmän köçä çykyp "taksi" saklaýar. Ol taksista sheýle diýýär: - "kaka meni öýüme alyp git" diýýär. Taksist oña: - "men señ kakañ däl" diýýär. $ol mashyndaky adam kim? 3.sorag: bu soragym oglanlara degishli! Hemme oglanlañam bashyndan geçen wakamyka diýýän! Bu waka ine sheýle: - Aýdaly siz bir doktaryñ ýanyna bardyñyz, ol doktor sizi tutup krowadyñ üstüne ýatyryp, e$igiñizi çykarýar soñam i$ini bitirip, sizi göýberýär! Sorag: doktar sizi näme edýär?

Köneler, Clasic tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir