Salam talyplar comyñ agzalary! Ýene-de men, siziñ köpiñiziñ ýigrenen agzañyz! Eger ýadyñyzda bolsa meniñ geçen gezekgi "söýgi oýunlary" atly bir temamda özimiñ ýalan söýgim, bir gyzy "aldanlygym" barada aýdypdym! Siziñ köpiñiz, meniñ dogrymy aýtmagymy a kä biriñiz "gargap" ýazypsyñyz! Hawa, men hakykaty aýtdym, Inede netijesi: men oña söýmeýänligim barada, hemme zady bolshy-bolshy ýaly, oglanlañ oýun edip hat ýazandyklaryny aýtdym welin..... Ol agladyda maña sheýle diýdi: "eger men bu dünýäni sensizlikde geçirmeli bolsam! Goý onda bu dünýe meñ üçin "san" bolup galsyn" diýdi-de telefonyny öçürdi. men onuñ bu sözlerine düshünmedim? Men bilemok? onuñ kellesinde näme pikiriñ bardygyny! Ýöne onuñ aýdan sözleri, näme diýdigi? Eger kyn görmeseñiz, gaýrat edip aýdaýyñ! Menä dogrymy aýtsam, bu eden hereketlerime, özimi sheýle-bir ýigrenýän!

Köneler, Clasic tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir