Hemmäňize salam t/comyň agzalary! Dogrudanam haçanda söýen ýürekler bile bolan wagtlary bu dünýe olar üçin ertekä öwrülýär, olary söýgi, mähir gurşap alýar. ýöne şeýle bir günler gelýär, olar biri-biriniň ýüreklerine düşip, söwüşip başlaýar, şeýlelikde olaryň söýgisi bozulýar. Emma belli bir wagtdan soň oglan öz edenlerine düşünip, onsuz ýaşap bilmejegini bilýär. Näme etmeli? Gyzyň ýanyna baryp bagyşla diýmelimi ýa-da duýgularyňy içiňde saklamalymy "gel gowusy sesimi çykarmaýynla". Oglany görüp gyzyň ýüregi ýuwaşlyk bilen aglaýar, şeýlelikde gyz ýekelikde galmajagyny subut etmek üçin başga bir oglany tapynýar, ýöne gyz ol oglany söýenok, onda başga çykalga ýok. Wagtyň geçmegi bilen oglan ol gyzyň başga birini tapanlygyny eşidýär, onuň içini gawanjaňlyk gurşaýar. Gaharyna olam ar almak üçin özine gyz gözleýär. Netijede olaryň hersiniň taýy bar, muňa garamazdan olar biri -birini ýadyndan cykaranoklar, şeýlelikde olaryň arasyndaky çyn söýgisi ýitýär. -Hawwa söýgini şu derejä getirmek nämä gerek, näme üçin? -Hasrat çekmek üçinmi? Söýgiňizi öldürmäň! Olar biri-birini söýýärler emma näme üçin bile bolup bilenoklar. Netije cykaryň, sizem ýalňyşaýmaň. Her kimi söýüp bolanok, söýgi bir gezek gelýändir öz söýgiňizi goraň!

Köneler, Clasic tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir