Bagty bolup bar!

Bagty bolup bar!
Arzuwlarym doly durmuş toýuňa,
Ýazgydyň, nesibäň nagty bolup bar!
Ykbal ýodasynda baran öýüňe,
Asmanyň aýyndan ýagty bolup bar!

Başyňa täç edip gyzlyk edebiň,
Bagta ýorgun Taňryň sowgat edenin,
Ýar ýolunda dursun süňňüň, bedeniň,
Öý bezegi, arşy-tagty bolup bar!
...

Dowamy »

1006 12
Köneler, 9 years ago


HIÇ ZAT

HIÇ ZAT

Derwüşleriň biri arzyny mälim etmek üçin hökümdaryň huzuryna barypdyr. Gat-gat binanyň, aýlaw-aýlaw galanyň gapysynda bir derwezeban duran eken. Derwüş ondan özüni hökümdaryň ýanyna goýbermegi soraýar. Emma derwezeban yönekey geýimli derwüşe kanbir gabak galdyrmayar, «Hökümdaryň ýanyna girmekçimi? Sen kim?» diýip soraýar. «Me...

Dowamy »

817 8
Köneler, 9 years ago


SAŇA DIÝSELER...

Saňa „ýüregi daş ýaly” diýseler, ýüregiň ýumşaklygyna hem gözüň ýetýän bolsa, gynanma, sen olara aýt, adamlaryň teşneligini gandyrýan dury suwly çeşmeler hem daşlaryň arasyndan syzylyp çykýandyr. Gözelleriň boýuny-barmagyny bezeýän gymmatbaha göwherlerem daşlaryň arasyndan köwlenip alynýandyr. Diýmek, seniň ýüregiňde entek alara, buýsanara zat känd...

Dowamy »

913 17
Köneler, 9 years ago