söýgülim, seni ram'ymyň göterip bilmejegi derejede söýýän! zipsiz, zatsyz bolşuň ýaly... seni ilkinji gören badyma formatlandym. maňa şeýle bir sistema transfer etdiň welin, mundan beýläk hiçhili command meni senden aýra salyp bilmez. seniň bilen multimedia-da içinde, her hili mediada bagtly bolup biljegimizi bilýän. seniň megahertz'iň meni oda salýar, bakyşlaryň meni çuňňur scan edýär. saňa doly ynanýaryn, bu hatymy başga hiç kime forward etmejegiňi hem bilýän. men saňa öýlenmekçi. gaýgy etme, hiç nätanyş software'ler bilen aragatnaşygym bolmady. seniň hardware'iňi gaty öwdiler. ýöne bilýänsiň, meniň üçin software owadanlygy hardware owadanlygyndan öňde durýandyr. seniň bilen bile köp köp dvd'ler göreris. saňa toýumyzyň ýyllygyna bagyşlap 24x tizlikli rewritable dvd alyp berjek. gülgüne kysymly case'imiz, içinde-de nur ýalyjak harddisk'jiklerimiz bolar. dynç alyş günlerimizde ikimizem windows explorer bolarys. soňundan bolsa "niredesiň internet..." saňa owadan görünmek üçin şeýle bir köp işlärin welin, üç hepde soň garşyňa 21 inch plazma ekran bolup çykaryn. ondan soň isleseň meni diwaryňa-da asyp bilersiň. agşamlary dyzlaryň üstünde laptop ýaly ýataryn. asla sleep mode'a geçmerin. biz seniň bilen çyrany öçürip, klawiatura gujaklarymyzda, daňa çenli chat ederis. myhman jaýymyzyň töründe kakamdan galan 10 megabyte'lyk köneje kompýuterini goýmakçy, ýanynda-da 5.25 inch'lik disketjikjer... o biziň üçin uly ýadygärlikdir. hatda täze ýyl gijeleri tetris zadam oýnap bileris. özümizi hemişe up-to-date tutarys. zamanada näçelik ram moda bolsa şony ulanarys. biri-birimizden pikip download'yny problema etmeris. aramyzda hiç hili sene-mene bolmaz, herkim biri biriniň surf'ine hormat goýar. o, size ejesini gudaçylyga ugradan pyýadaň site'yny hack ettim, ejesinem crack etdim... tv card'yny gyz tarapy alarmyş. saňa, bukjaňdaky iş edinip ýygnan cd'leriň bilen garaşýan. menem saňa eýýämdenamazon.com'dan bäş gaşly ýüzük zakaz edip goýdum. toýumyzda sazy real player çalar. homepage'iňdäkilere salam aýt. her byte'yňdan öpýän. yazan:nabelli

Köneler, shahyr tarapyndan 9 years ago
  MELISSA 9 years ago
 • Sen name bilmeyan zadyny okuwcydan sorayan makow mugallymmy? :-)
  Crash 9 years ago
 • Sen name bilmeyan zadyny okuwcydan sorayan makow mugallymmy? MELISSA | 2010-07-30 07:44:47
  yok
  Crash 9 years ago
 • sen name yok diyer yaly men sen yanyna pul dilap baran gedaymy???
  moonguse 9 years ago
 • Crash mana a asyr nomerini ayt mts ocik yatyr
  Crash 9 years ago
 • 866953868
  moonguse 9 years ago
 • Su wagt jan etme men yatyryn ertir özim aylaryn 65 lik nomerini tapdym su wagt
  Crash 9 years ago
 • ok. moon gozumi achanyn uchin sagja bol dost.
  moonguse 9 years ago
 • Men sen gøzuni acamok yöne senden birzat hayy$ etdim welin senden tamam cykmady. Hay blyaa :(
  Crash 9 years ago
 • way men name etdimay? Men adynam tutman indi zayeball shondan doss... Arkain bolay... Adyny tutsam heley bolain... Soz berdim sozumde tapylyandyryn...
  moonguse 9 years ago
 • way men name etdimay? Men adynam tutman indi zayeball shondan doss... Arkain bolay... Adyny tutsam heley bolain... Soz berdim sozumde tapylyandyryn... Crash | 2010-07-31 10:33:48

  sogunman gaytam bagysla diyen bolsan ona abrayly bolardyn. henizem gic dal crash! ozune kicilik bilme. (adyny yazmak hokman dal)
  Merw92 8 years ago
 • 21 asyryň söýgist diýsene!?!
  Gooool 7 years ago
 • intresni soygi eken.
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri