"birbiriňi çapmak ermes ärlikden bu iş şeýtanydyr, belki körlükden." magtymguly birbiriňi kowmak ermes ärlikden bu iş şeýtanydyr, belki körlükden. ataň öýnüň kerebi däl, bu kerep adam lezzet almaz beýle zorlukdan kowmak - kemsitmekdir owal ahyrda beýle päle türkmen garşydyr mydam kesek atsaň bir turkmeniň ýüzüne kösenersiň şuny bek bil eý, adam. eger rugsat bolsa eziz halaýyk birje sözüm meniňem bar faraba: -bogazyndan bogup saýrak dilleriň "talyplary" öwüripsiň haraba utan kast etmekden turkmen sözüne dile kast edenler ile-de eder beýle näkeslerden aman eý, aman dostlar, çynym bilen edýarin heder

Köneler, ýadan. tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir