Bu, Ýyllar öň bir başlangyç kalas okuwçylaryň klas ýolbaşçysynyň başyndan geçiren hekaýasydyr. Maral mugallym mektep döwri başlanda bäşinji klas okuwçysy Serdary syn edip onyň başga çagalar bilen oýnamaýandygny, eşiklerniň kirli, saçynyň ösgündigi onuň ünsüni çekipdi. Maral okuwçyň dokumentlerni barlamana karar berdi. Barlag geçirende haýran galdi. Sebäbi birinji klasdaka klas ýolbaşçysy:” Serdar, akylly we göwni açyk biri, öý işlerni wagtynda ýerine ýetirýä we oň doslary ony gowy görýä.” Diýärdi. Ikinji klas ýolbaşçysy: “Gaty gowy okuwçy, ýöne ejesiniň agyr ýaramaýanlygy ony gaty ginandyrýa, we oň öýündäki atmosfera gaty agyr bolmagy müňkin.” Diýärdi. Üçünji klas daky mugallymy: “ Ejesiniň aradan çykanlygy oň üçin gaty kin boldy. Kakasy oňa ýeterlik üns berenok we bir zatlar edilmese öýündäki ýagdaý oňa erbet täsir etjek.” Diýip ýazypdyr Dördünji klas daky mugallymy :” Serdar gaty ýuwaş we okuwa bolan gatnaşygy erbet. Hiç dosdy ýok we kä wagyt sapakda ýatyp galýa” diýärdi. Maral Mugallym meseläň nämededigne düşündi. Okuwçylar oňa 8 martda owadan buketler we sowgatlar getirende özüni erbet duýupdy sebäbi Serdar oňa goňur gaty kagyza dolanan sowgat getiripdi. Bu gorkunç sowgady beýleki okuwçylaryň arasynda açmak ony bi injalik etdi. Bir iki sany gaşy gaçan, köneje bilezik we ýarsy doly çýşede ulanylan duhi çüýşesini beýleki okuwçylar görende güldüp başladylar.Emma Maral mugallym bilezigiň nähilek owadandygny we duhidan sepinip nahilek gowy isiniň bardygny aýdyp okuwçylaryň gülmesini saklady. Şo gün Serdar Mugallymynyň ýanyna gelip ” siz şu gün edil meň ejem ýalak boldyňyz we gowy ysyňyz maňa uzakly gün ejemi ýatlatdy” diýdi. Çagalar gaýdansoň, mugallym uzin wagytlap aglady. Şondan soň Serdara aýratyn üns berdi. O kuw döwründe Serdaryň ýenede okuwa bolan höwesiniň artyp başlandygny gördi; oňa näçe kän üns berdigiçe Serdar hasam gowlanýardy. Okuw ýylynyň ahyrynda Serdar iň zehinli we iň gowy görýän okuwçysy boldy. Bir ýyl soň gapysynda bir hat gördi. Hat Serdardandy ; Şu güne çenli gören mugallymlarnyň arasynda iň gowi mugallymdygny ýazýardy. Ondan ikinji haty alýança alty ýyl geçti. O, ikinji hatynda; Mekdebi gutarandygny we mekdepde iň gowi okan okuwçy saýlananlygny we ýenede şu güne çenli gören mugallymlarnyň arasynda iň gowi mugallymdygny ýazýardy. Maral Mugallym, dört ýyl soňra Serdardan ýene bir hat aldy. Uniwersitetda okaýandygny we üstünlikli tamamlamak üçin elinde baryny edýändigni we entägem ömründe duş gelen mugallymlarnyň arasynda iň gowi mugallymdygny ýazýardy. Ýenede dört ýyl geçti we Maral Mugallym ýenede bir hat aldy. Serdar üstünlikli uniwersitedi tamamlandygny we has ýokary derejeleri okamany pikir edýändigni ýazýardy. Ýenede iň gowi görýän mugallymydygny aýdýardy. Bu gezek hatyň aşagynda gol has uzynyrakdy, adynyň aşagynda Medisina Ylmynyň Doktortory goşulypdyr. Maral Mugallym şo ýylyň ýazynda Serdardan ýene bir hat aldy. Serdar Bu hatynda gowy bir giz bilen tanyşandygny we şoňa öýlenjekdigni aýdýardy. Bir näçe ýyl öň kakasynyňam aradançykanligy üçin, Maral Mugallyma toýda ene – ata üçin aýrylan ýere oturmagny haýyşt edýardi. Maral mugallym bu haýyşdy begenç bilen kabul etdi. We Maral mugallym, toýa gidende gaşy gaçan bilezigi dakdy we şo sowgat beren ejesini ýatladýan isly duhisinam sepinmäni ýatdan çykarmady. Bir birlerni söýgi bilen gujaklanlarynda, Serdar Maral mugallymyň gulagyna “ Maňa inandyňyz, özümi gereklidigmi düşündirdiňiz we maňa ýaşamana umit berniňiz üçin size gaty minnetdar. Maral mugallym gözleri ýaşardy we jogap berdi; “Asyl men saňa minnetdar, seni tanaýançam men mugallymçylygyň nämedigni bilmeýän ekenim.” Diýdi.

Köneler, kemaltm tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir