Maralyn Hekayasy

Bu, Ýyllar öň bir başlangyç kalas okuwçylaryň klas ýolbaşçysynyň
başyndan geçiren hekaýasydyr.
Maral mugallym mektep döwri başlanda bäşinji klas okuwçysy Serdary syn
edip onyň başga çagalar bilen oýnamaýandygny, eşiklerniň kirli,
saçynyň ösgündigi onuň ünsüni çekipdi.
Maral okuwçyň dokumentlerni barlamana karar be...

Dowamy »

1491 20
Köneler, 10 years ago


Atdakmak

Seýranmy ýa Sergezdan?

Iki ýaşulynyň geň söhbetine şaýat boldum. Olaryň sakgallysynyň sakgalyny daraklaýşyny, eňegi ýylmananynyň janygyp jibrinşini, öňündäki käsesine guýan çaýyny sowap-sowamanka içişini we beýleki hereketlerini taşlap, başardygymdan diňe söhbetlerini kagyza geçirmegi dogry hasapladym. Ýetmezini özüňiz doldurarsyňyz-...

Dowamy »

12011 14
Köneler, 11 years ago


Dilbilmеzlik dеrdi

Dilbilmеzlik dеrdi

Bir zаdа аkyl ýеtirsеň, düşünsеň, düşünmеý¬äniň ýüzünе gеň gаlyp bаkýansyň. Düşündirjеk bоlаrsyň, düşünsе bеgеnеrsiň, düşünmеsе... еnе düşündirm¬gе çаlşаrsyň, şоndа-dа gаrşyňdаkyň аkyly kаbul etmеsе, eliňi sаlgаp gеçip gitsеň nе ýagşy, gаhаryň gеlеr, jаnyň ýanаr. Аhyry köşеşеrsiň, hеm оýlаnаrsyň - "Bu nä¬mе üçin bе...

Dowamy »

1490 24
Köneler, 11 years ago


SALAM MEN TAZE

Salam Gadyrly Agzalar
Men sayda taze geldim ...
Hosh geldim...
Meni tanayanlar bar bolsa hemmesine yalkimli salam ...

Dowamy »

1435 20
Köneler, 11 years ago