Ýekeje bol ýeketäk #YekeTak.Ru

Internetde köp saýt bar
Seniň ýaly ýekeje
Işden gelsek howlukýas
Yazyşmana ýenede

Içiňde köp many bar
Dürli dürli mowzuklar
Okap gözüň doýmaýa
Ýekeje sen ýekeje

Agzaň ýetdi 500e
Indi ýetsin on müňe
Köpler arzuw etsinler
Saňa girmäne ýene

Ýeke...

Dowamy »

161 8
Edebiýat, 1 week ago


Saýt hakynda #YekeTak.Ru

Döräpdir ajap saýt,
At dakylan "Yeketäk"
Henizä adyganok,
Arşa çykar, dur entäk!

Mowzuklary paýlaşyň,
Saýlap, manylysyny!
Bimany mowzuklaryň,
Kötekläň barysyny!

Çünki hemme okaýar,
Hemmelere dynç gerek,
Bimany mowzuklary,
Paýlaşmak nämä gerek?

...

Dowamy »

271 17
Edebiýat, 1 week ago


YEKETÄK SAÝT ÜÇIN

Pälwan Akmyradow-dyr,
Türkmeniň Web masteri.
Yeketak.ru - dyr,
Muňa aýdyň, Rast Delil.

Bu zatlara hemmäňem,
Ötip baranok dişi.
Bloglar.ru - Mmuzon.ru
Bularam, Pälwanyň işi.

Şeýle zehinli ýaşlar,
Mundanam has köpelsin.
Türkmeniň at-abraýyny,
Belentlere göter...

Dowamy »

236 20
Edebiýat, 1 week ago


Yeketäk sayt Yeketak.ru?

Ýeketäk saýt: YEKETAKDIR
Agzalarnyň kalby päkdir.
Men mydamaaa şeýle diýýän,
Ýeketäkdãki ýeketäklermi söýýän.

Mydama yeketak.ru -da-dyr köýim
Pikirler bölimi saýtdaky öýim
Hany pikirdeşler - Pikirleşeliň
Geliň ýazyşalyň, hem Degişeliň


Dost bolsun dostyň diregi,
G...

Dowamy »

120 7
Edebiýat, 1 week ago


YekeTak sayt YekeTak.Ru

Biz yeketak
Yureklermiz pak
Gal ikichak
Sayt yeketak

Soygi yeketak
Dostluk yeketak
Bizem yeketak
Sayt yeketak.

Palwana sagbolsun
Saytynyz gullesin
Agzalary munlesin
Muny herkim dinlesin

Internet aleminde
Bu bir uly ustinlik
Peyd...

Dowamy »

155 12
Edebiýat, 1 week ago


Gözel gyzlar (degişme, göwne alma ýok!)

Gözel peri gyzlara
Bolmaýan men ýaranjaň
Özlerä ýaramaýar
Maňa ýeke bakmana

Gyzlar göwnün almana
Etmeýärin hereket
Nähili bolsa şonýaly
Boluwersin muhabbet

Yzlaryndan gezmeýän
Söýdüm diýip bulanyp
Gerek bolsa özleri
Aýtsyn meýli uýalyp

Asyl s...

Dowamy »

159 4
Edebiýat, 1 week ago


Men üçin hem, özüňi sakla!

Söýdüm diýen sözüňi sakla,
Maňa garaşan gözüňi sakla,
Seni tapyp, ýanyňa bararyn,
Men üçin hem, özüňi sakla.

Sakla, dildäki dessan söýgiňi,
Sakla, maňa göwün söýgi hatyňy,
Maňa diýip ähli ýazan sözleriňi,
Men üçin hem, özüňi sakla.

Gözüňden atylsa müň damja ýaş,
Seni has...

Dowamy »

128 2
Edebiýat, 1 week ago


Ýeke meni, söýseň boldy ezizim!

Isle, meýli her gün seni diýeýin,
Elleriňe gyzyl bägül bereýin.
Meýli sen diýip, ganlar içeýin,
Ýeke meni, söýseň boldy ezizim!

Imo et, seň üçin döweýin dagy,
Ýüzüňe düşürerin ne çaňy, ne dagy,
Seniň adyň berip guraryn bir bagy,
Ýeke meni, söýseň boldy ezizim!

Dünýä aladasyndan...

Dowamy »

108 2
Edebiýat, 1 week ago


Android programma dörediji

Essalowmaleýkum hormatly talyplar.com agzalary we myhmanlary!
Bilişime görä araňyzda Android Studio-da Java programmalaşdyrma dili arkaly Android programma döredijiler bar ýalyla.
Bir proýekt bar, web application ugry boýunça programma döretmeli.
Dogruragy bir websaýtyň programmasyny ýasamaly. Programmistiň islegine görä, isle...

Dowamy »

368 0
Sorag-jogap, 2 weeks ago


SEO barada gysgaça

SEO näme?
SEO - Search Engine Optimization, türkmençe Gözleg Motorynyň Optimizasiýasy.
Hemmä mälim bolşy ýaly Google kompaniýasy 2012-nji ýyldan bäri, Gözleg motorynda gözlenilýän sözi görkezmän, şol gözlenilýän sözüň Page Rank- ýagny sahypanyň derejesine görä çykaryljagyny mälim etdi. Häzirki döwürde Page Rank-y ähli gözleg motorlary...

Dowamy »

227 0
Bilim, 2 weeks ago


YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostluk, Söýgi

Essalowmaleýkum hormatly agzalar!
https://yeketak.ru saýtyna Noýabr aýynyň 10-a çenli ýüklemeler bölümine aýdymlarňyzy, wideolarňyzy, suratlarňyzy, programmalarňyzy mugt goýdurup bilersiňiz!
Goýdurmakçy faýlňyzy şahsy hat arkaly @paliwan agaza ugratsaňyz, biz size faýlňyzy jaýlap bereris.

Dowamy »

246 0
Täzelikler, 2 weeks ago


Kiçijik haýyşt

Salam dostlar! Kiçijik haýyştym bar, ýagyny mobil internetden girýänler, https://yeketak.ru saýtyna girip görüň gowy işleýärmikä? jogap teswirde ýazaýyň...

Dowamy »

270 6
Täzelikler, 2 weeks ago


YekeTak.Ru - Ýakynda täzelik

Essalowmaleýkum hormatly talyplar.com azalary we myhmanlary! Biz sizi https://yeketak.ru saýtyna çagyrýarys!
Saýtda wagtyňyzy hoş we gyzykly geçirip bilersiňiz!

Ýakynda ýaryş hem geçirilýär, şol sebäpden saýtda aktiw bolmagyňyzy haýyşt etýäris!

YekeTak.Ru administrasiýasy!

Dowamy »

226 6
Täzelikler, 2 weeks ago


Bloglar.Ru - Peýdaly bloglar!

Essalowmaleýkum hormatly agzalar! Ine size blog paýlaşmak üçin täze platforma!
Saýtda Blog ýazyp aktiw bolarsyňyz diýip umyt etýäris.

Saýt barada pikirlerňizi, teswirlerde ýazyp bilersiňiz!

Hormat bilen, ASoft!

Dowamy »

203 3
Täzelikler, 2 weeks ago


YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostluk, Söýgi

Essalowmaleýkum Talyplar.Com agzalary we myhmanlary!
Giç ýagşy :D https://yeketak.ru bar diýip aýtmaga geläýipdim menää :)

Edil häzirki wagtda Mobil Internet-de hem saýt işleýär öýtýän. :)

Hormat bilen...

Dowamy »

316 6
Täzelikler, 3 weeks ago


Kompýuterden gözleriňiz ýadasa, olara dem bermäge kömek etýän saýt açyldy!

Kompýuter başynda köp oturýan bolsaňyz, gözüňiziň ýadamagy adaty halatdyr. Şol sebäpden doktorlar we özi işiniň ussatlary mälim wagt aralagynda gözlere dynç bermegi we gözler üçin mahsus bolan maşklary ýerine ýetirmegi maslahat berýärler.

Edil şolar ýaly maşklary özünde jemleýän, kompýuterden gözler ýadanynda, olary dem bermäge ýarda...

Dowamy »

398 2
Täzelikler, 1 month ago


Ýürek 250 million gezek urmagy üçin näçe wagt gerek?

Häzirjik bir suraty gördümde, özümçe hasap-kesip edip gördüm.

Suratda ýazylmagyna görä:
1 200 000 filtrli böwrek
576 megapiksel göz
2.5 million GB ýat
Bütin ömür 250 millon gezek urýan ýürek
100 000 km damar sistemasy.

Seretsem diňe şul ýürek urşuny hasaplamagym mümkin eken, çünki böw...

Dowamy »

427 2
Sorag-jogap, 1 month ago


Men seni söýýärin!

Men seni söýýärin, gunça lebiňi
Öpemde titreýän, çygyň mysaly
Men seni söýýärin, gijäň ýarynda
Ýalpyldap ýanýan, şemiň mysaly

Men seni söýýärin, gaty gujaklap
Jarlykdan asylan, bir gaýa ýaly
Men seni söýýärin, özümden gorkup
Arkaňda gizlenýän, bir saýa ýaly

Men seni söýýärin he...

Dowamy »

339 2
Täzelikler, 1 month ago


Men ölsem çukurrak gazyň gabrymy

Men ölsem çukurrak gazyň gabrymy
Başyma daş ediň çydamly sabrymy.
Ýöne topragyma goşmaň jebrimi.
Haýyşt gabrymda, ýataýyn kemsiz.

Men ölsem götermäň goh-galmagal.
Bilýärin gözüňizde ýaş, diliňizde şat.
Razymen unuduň ýylda etmäň ýat.
Haýyşt gabrymda, töhmesiz ýataýyn.

Men ölsem...

Dowamy »

406 11
Edebiýat, 2 months ago