Salowma

Millet gowymysizler?! ;)

Dowamy »

134 4
Täzelikler, 1 week ago


Ýene-de setir... #ylhamly_setirler #biznes

Eger bahasyna seretmän zat alasyň gelýän bolsa - Sagadyňa seretmän işle
----------------------
Hiçkimi durmuşuňyzda saklamana synanşmaň! Goý olar siziň durmuşuňyzda galmana synanşsyn!
----------------------
Käte kyn ýagdaýlarda bize ýeke-täk düşünjek zat Aýdym bolýar.
----------------------
Üns bermeýän ähl...

Dowamy »

305 6
Edebiýat, 1 month ago


PIKIR = HEREKET (NEURALINK)

Önümçilik tejribeligini (edara) geçen döwrümde men köplenç bir ýaşula kompýuterdäki işlerine kömekleşýärdim (näme üçindir ýaşulylar we çagalar has gowy düşünişýän). Ýaşuly 60 ýaşlarynda we öñ 1-2 edarada başlyk bolupdyr. Berýän soraglaryndanam ýaşulyñ köp zatlary bilýändigini bildirýärdi. Ýaşulyñ matematika bilen baglanyşygy diñe goşmak-aýyrmak bol...

Dowamy »

522 17
Tehnologiýa, 1 month ago


Goşgy ýa-da Beat sözlerini ýazmak, barada şahsy pikirim #ösüş

Goşgyda ýa-da Beatda Gynançly tema...

Elbetde biziň häzirki sosýal dumuşymyzdaky Edebiýat göz öňüne getirleninde, gynançly temalar has öňe çykýar. Biziň Watanymyzda häzirki döwürde ýaşlaryň we düşünjeleriň kämilleşýän geçiş döwri bolany üçinde, esasan Aýralyk temada hekaýa, goşgy ýa-da bir aýdym ýazylanyna has meşhurlyga alyp gelýär....

Dowamy »

265 12
Edebiýat, 1 month ago


Ideýa gelende, täze proýektim

BAN.NET - Isläniňi et!

Ählisi bar şu ýerde hem!

Dowamy »

249 4
Täzelikler, 1 month ago


Salam

Salam! Men sizi http://soyguli.ru/ saytyna chagyryaryn! Bu ýerde siz dost tapynyp bilersiňiz!

p.s: ichi yanyp musor bedre diyyanler uchun hasam govy movzuk, yazayn bet edip... Wepa bas

Dowamy »

268 267
Täzelikler, 1 month ago


Hello

soyguli.ru saytama acylypdyr :)
We-Pro USTUNLIK!!!

Dowamy »

241 9
Täzelikler, 1 month ago


Hälkiň dowamy -> LeýlaM gel bärik

Hany näm boldy saňa?! Jaň et!!!

Dowamy »

295 3
Sorag-jogap, 1 month ago


Ai :)

menemä ýöredim menzilime.. Bamysyňyzlar dosjagazlarym? ))

Dowamy »

662 84
Sorag-jogap, 1 month ago


Salam

salam millet. araňyzda aýdym saýt ýöretmäne höwes etýänlere betinden.com saýtyny bermekçi.
saýt gury boş ýatyr. admin login parolny berip biljek, gowy ýöredip biljege. habarlaşaýyň, 63415125(Muhammetali)

@myhman

Dowamy »

206 2
Täzelikler, 2 months ago


Soňky blog, soňky paýyş...

ee, seň durmuşuňy sikeýinmi jelepden dörän çaga!!! Sikede däl sen twaryň men barada näme diýýäni!
indi bolsa zet-pro blog açdy diýip götüňi iň soňkyda berde, blog ýazmaga başlaa..

Dowamy »

437 22
Sorag-jogap, 3 months ago


Talyplar - Real duşuşuk

Geliň Realda duşuşalyň?!

Aşgabat-dakylar bilen...

Dowamy »

675 70
Sorag-jogap, 3 months ago


Ejeme gyz, bolup bilseň ;)

Gyzym diýip çagyrsa, how diýip galsaň
Kalbuna ýol tapyp, göwnüni alsaň
Ejemjan diýip ýüzlenseň, ýüzlenip bilseň
Iň bagytly gyzsyň, bolarsyň bilsen
Söýgülim ejeme gyz bolup bilseň ;)

Ejemjanyň göwni, gyz mährine zar
Üç ogul, bir gyz alyp, çeken kän azar
Şu sözüm unutma, unutma asla
Iň b...

Dowamy »

329 7
Edebiýat, 3 months ago


Websaýt hyzmatlary

Islendik görnüşdäki websahypalary döredip berýäris! Işiň sypady, arzan baha, gysga wagtda siziň internet ulgamynda proýketiňizi döredip berip bilýäris!
Eden işimize 3 aý kepillenme(garantiýa) berýäris we 3 aý dowamyna hem siziň taslamaňyza tehniki goldawy 100% mugt hödürleýäris!
Eden işlermize meselemler bar.

Egerde siz...

Dowamy »

225 3
Täzelikler, 3 months ago


Bu Watanda!

Öňe Türkmenistan...
Türkmenistan!!!

Bu watandaaa.
Bu watanda!!!

Geçmişe buýsanç, geljege höwes, döreýändir,
Bu watanda!!!
Asuda parahat, ak ýollardan, ýöreýän men,
Bu watanda!!!
Mert ýigitleriň, öçmejek ruhy, siňdendir baky,
Bu watanda!!!
Çalyşmaryn seni, hiç bir...

Dowamy »

198 3
Edebiýat, 3 months ago


Ählisi ölsün!

Men gitýärin, doly oýyňdan öçüp
Ýalanlardan gaçyp... dünýäden gaçyp
Durmuşdan ýadadym, töhmetden irip
Indi bilýänläm hem, ýat bolman ölsün!

Näzleriň etme, indi çekmerin men,
Hawa sen bilýän, şol nejisdir men,
Doň ýürek, wepasyz, ýalançydyryn men,
Indi ýatlama, goý, yşk bolman ölsün!

Dowamy »

313 13
Edebiýat, 5 months ago


Abaddon doglan günüň bilen :)

uzak ýaşa bratok :) işiňde üstünlik. Aý näme aramyzdaky dawa doglan gün gutlagyny pozmana, güýji ýetmez... :)

ikimizede üstünlik ;) herekete bereket diýipdirler, bas 180-de öňe

Dowamy »

378 9
Sorag-jogap, 5 months ago


Wepa(Atamyrat) dostum doglan güniň bilen!!!

Hemmäňize salam! Bu gün Wepa ýagny Atamyrat dostumyň, Soyguli.Ru admininiň doglan güni!!!
Dostjanym uzak ýaşa, görjegiň gowylyk bolsun! 2 ýyl gullugyň 2 gün ýaly geçsin, nesip bolsa indiki ýyla gelýäň dostum! Ýene bir gezek uzak ýaşa! gutlamak bilen köneje dostuň, jigiň Pälwan!

Dowamy »

254 4
Täzelikler, 6 months ago


Hoş gal Mekdebim - 2021 Uçrumlaryna - ZET-PRO2003

Ýadymda süýji günlem, elimde harplygym,
Ýadymda ilki söýgim, ýazanja hatlarym
Indi bu zatlaryň barsy, bolar ýatlama
Garaşyp ýetilende, güneşli ak daňa

Bagyşlaň mugallymlar garagoldyk, biz çagadyk
Bilemzok beýle tiz geçjegin, wagty sagadyň
Diýýädiňiz geler bir gün, jüýje sanalşyk
Ine bu sanalş...

Dowamy »

234 3
Edebiýat, 6 months ago


Doglan günüň bilen, Ejeşam!!!

Gutly bolsun, Ejeşajan doglanyň
Näzik billi, owadan sen, peri sen
Gowy gyz sen, bilýän seniň gowlygyň
Uzak ýaşa, Ejeşjan, goşgym saňa besleýän!

Diýärin bagytly bolgun, sen her dem
Söýeniň bilen, algyn her demiň dem
Aýrylma ýalňyşyp, düşüň ýaly
Diýýärin bol, mydam sen bagtyly!

T...

Dowamy »

308 8
Edebiýat, 6 months ago


Uzak ýaşaň agamjan!

Uzak ýaşa agamjan,
Gutly bolsun doglanyň
Düýämiň nur söhlesi,
Sensiň meniň agamjan

Etsem size päk arzuw
Sygmaz depdere ýazuw
Derdime derman çözüw
Agamjan siz, Agamjan

Aýmakçydym şuny men
Uzak ýaşaň agamjan
Bagytly boluň, ömüirlik
Şol ýetikdir doganjyk!

Dowamy »

293 3
Edebiýat, 6 months ago


Haçandan bäri

Söýenim seni men öňden halaýan
Öňden bäri sen meň ýüregime ýaraýaň
Utanyp söýgimi saňa aýdyp bilmeýän
Sen nirä ýöreseň menem şoňa ýöreýän

Ýalan sözleme seni men gowy tanaýan
Bir ýerde duranok seniň gözüň oýnaýa
A men bolsa ýeke gezmegi halaýan
Maňa biderek wagtyň gidiriýäň

Ýok...

Dowamy »

313 1
Edebiýat, 6 months ago


Gutlag

Iň gözel gijeleriň biri: Gadyr gijesi... Bu gijede etjek doga-dilegleriňiz, okajak namazlaryňyz, berjek sadakalaryňyz kabul bolsun! Bu mukaddes gijäniň hormatyna, siziň bilip we bilmän eden günälerňiz geçirilsin!
GADYR GIJÄŇIZ KABUL BOLSUN!

#Ejeşa

Dowamy »

217 2
Täzelikler, 6 months ago


Ayal dogan hakda(bolan waka)

Gadym zamanlarda iki sany bay sowdagar dost bolupdyrlar. Ikisi bile dasary yurtlara gidip sowda edip geler ekenler ikisem bir seyle baymys vln akyl tutar yaly dal diyya. Sol iki sany dostun biri yetim adam ekeni ne kakasy ne-de ejesi ba ekeni. Dine bir sany ayal dogany bar ekeni. Bir gun sol yetim adam otyrka tarpba tayyn aradan cykya. Name bolup o...

Dowamy »

430 2
Edebiýat, 6 months ago


Ritoriki sowal

Garanky gijeler gozlenden doyan,
Tamdyra nan yapyp didary köyen,
Sana corek berip ozi gam iyen,
Enani soymesen kimi söyjek sen?

Sen tüm bolsan sana Gün bolup batan,
Bar duygusyn gyzgyn gursagna atan,
Yokkanam suratyn gujaklap yatan,
Zenany soymesen kimi söyjek sen?

Kerim Hally

Dowamy »

226 0
Edebiýat, 6 months ago