YekeTak Lampa :)

Hemmä salam! Bizde ýeke üýtgeşmeler dowam etýär! Häzirki üýtgeşmämiz bu ÝekeTäk Lampa diýip atlandyrylýar!
Ünüs beren bolsaňyz saýtyň çep tarapynda Lampa şekli çykandyr, şol şekile basmak arkaly siz, saýtyň gijeki temasyndan peýdalanyp bilýäňiz!
Häzirki wagtda gijeki tema üstünde işlenmeler dowam etýär.

Gijeki tema bar...

Dowamy »

175 15
Täzelikler, 8 hours ago


Ýeňijiler TOP3 #talypçy

Bugün bolsa, bäsleşigiň soňyny jemleýäris! Reýting hasaplap beren Perhat dostuma/doganyma minnetdarçylyk aýtýaryn!

1. Perhat Sabirovv.
2. sssss_1.
3. Ladakalina.

Telefon belgilerňiziňiziň, soňky 2 sifirini şu tema oklaň, we maňa şol nomerdan SMS ýazyň. Pullaryňyz telefon belgiňize oklanylyp beriler, Ýeňij...

Dowamy »

182 12
Täzelikler, 1 day ago


ÝekeTäk.Ru - Ýene Liderligi dowam etýär :)

Essalowmaleýkum hormatly ÝekeTäk saýtynyň ÝekeTäk ulanyjylary! ÝekeTäk saýtymyzda pul gazanmagyňyz mümkin! Gazanan pullarňyz telefon belgiňize oklanylyp berilýär !
Nädip pul gazanmak barada aşakda doly maglumat alyp bilersiňiz!

Nädip pul gazanmaly?! Pul gazanmak üçin siz saýtda aktiw bolmaly! Her sagat 00-da Pikirler bölümine...

Dowamy »

201 7
Täzelikler, 4 days ago


Haçan biz Meetde gürleşip bileris?!

Hemmä salam! Google Meet bilýäňizmi?! Onlaýn wideo duşuşuk... Haçan biz talypçylar bolup, Meede görüşeris, wagt belleşeliň!
Meetden peýdalanmak üçin Gmail poçta gerek. Belli wagtyny aýtsaňyz, duşuşuk ssylkasyny oklardym, şu taýyk :)

Dowamy »

145 13
Sorag-jogap, 4 days ago


Üns beriň bäsleşik! #talypçy #bäsleşik #täze

Hemmä salam! 11.01.2021 seneden, 17.01.2021 sene aralygynda, Talypçylar bäsleşigi geçirilýär!
Bäsleşikde iň aktiw bolan mowzuklar, teswir ýazmak boýunça, mowzuk açmak boýunça, görülmeler, teswirler boýunça awtorlara TOP 3 reýting hasaplanylýar!

Bäsleşige islendik agzlar gatnaşyp biler! Bäsleşik şertleri!
bäsleşik üçin b...

Dowamy »

98 1
Täzelikler, 5 days ago


Ejeme gyz, bolup bilseň ;) #talypçy

Gyzym diýip çagyrsa, how diýip galsaň
Kalbuna ýol tapyp, göwnüni alsaň
Ejemjan diýip ýüzlenseň, ýüzlenip bilseň
Iň bagytly zenan sen, bolarsyň bilsen
Söýgülim ejeme gyz bolup bilseň ;)

Ejemjanyň göwni, gyz mährine zar
Üç ogul, bir gyz alyp, çeken kän azar
Şu sözüm unutma, unutma asla
I...

Dowamy »

82 4
Edebiýat, 6 days ago


TOP3 Türkmen Portal saýtlary! #talypçy

Hemma salam! Men bugun sizlere, virus reklama, girişler, meşhurlygy boýunça ýazylan Türkmenistanyñ Portala öwrülen saýtlarynyñ sanawy bilen tanyşdyrmakçy! Diýmek başladyk!!!

TOP 1 - ORUN: TmCars.info bildirişler portaly! Bu saýt 2018-nji ýylda Clean Code Tm tarapyndan döredilen, bolup bu sahypa Pr-Cy analizi boýunça, her gün 10000 gi...

Dowamy »

158 4
Täzelikler, 6 days ago


Kompýuterde Track ýazmak #talypçy

Hemmä salam! Ýakynda täze zada gyzyklanyp başladym. Arada medenýet merkeziniň sazçylar bölümine baramda Maksat diýen tanyş adamym, FL12-da track ýazyp dur eken :-) mende hem höwes döredi.
Käbirleri aýdym, saz, pop, hiphop saz ýazmaga gyzyklanýanyňyz bolmagy mümkin! Şonuň üçin şu blogy ýazaýyn diýdim :-)

Track, saz, aýdym ýazma...

Dowamy »

97 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Ejeme gyz, bolup bilseň ;)

Gyzym diýip çagyrsa, how diýip galsaň
Kalbuna ýol tapyp, göwnüni alsaň
Ejemjan diýip ýüzlenseň, ýüzlenip bilseň
Iň bagytly zenan sen, bolarsyň bilsen
Söýgülim ejeme gyz bolup bilseň ;)

Ejemjanyň göwni, gyz mährine zar
Üç ogul, bir gyz alyp, çeken kän azar
Şu sözüm unutma, unutma asla
I...

Dowamy »

120 4
Edebiýat, 1 week ago


Soňyň barmy jogapsyz söýgi?!

Nägehan elime, alaýsam galam,
Dertlerim götermez bu älem jahan,
Bir sowal gynasa, titreýär tenim
Soňyň barmy, jogapsyz söýgi.

Seniň eliňde, men ýeke oýunjak,
Düşünmedim ýa düşmedim bar zada.
Belki edensiň sen hatda oýunjak,
Maňlaý şeýlemdimi, jogapsyz söýgi.

Gözleriň bil...

Dowamy »

155 15
Edebiýat, 1 week ago


Üns beriň bäsleşik! #talypçy #bäsleşik #täze

Hemmä salam! 11.01.2021 seneden, 17.01.2021 sene aralygynda, Talypçylar bäsleşigi geçirilýär!
Bäsleşikde iň aktiw bolan mowzuklar, teswir ýazmak boýunça, mowzuk açmak boýunça, görülmeler, teswirler boýunça awtorlara TOP 3 reýting hasaplanylýar!

Bäsleşige islendik agzlar gatnaşyp biler! Bäsleşik şertleri!
bäsleşik üçin b...

Dowamy »

170 6
Täzelikler, 1 week ago