Gizlin söýgim umumy manysy 1 aýdymda #nesip bolsa!

Wakanyň dowamy bar entäk. Käbirleri üçin hekaýanyň :)
Ýöne bir aýdym edesim geldi we häzir ylham gelip şu aýdymy ýazyp başladym!

Ynanamok, ynanamok, indi seň ýalanyňa
Ynanamok, ynanamok, söýgiňden ýananyma
Ynanamok, ynanamok, duz atma ýaralama
Söýgimi garalama, adymy garalamow

Ýadadym çekmek...

Dowamy »

201 18
Edebiýat, 11 hours ago


Gizlin söýgim #5

Gizlin söýgim #5-nji bölüm

Ýöne gynansakda, aradan şeýlebir galp çykdy. Ol galpdan men geçip bilmedim we söýgimden aýryldym. Aradan geçen kän günlerde biziň söýgi dowam etýärdi. Tomus aýlary, tomysky dynç alyşa çykdyk. Ýagny okuwlarmyzy dyndyk, Leýli oba geldi. Gelen güni agşam, emelläp, jaň edip gürleşip, duşuşyga çykardym. Agşamky...

Dowamy »

277 42
Edebiýat, 11 hours ago


Gizlin söýgim #4

P.s: wakadaky görkezilen wagt, seneler hakykat. Azajyk hasaplap görüňler :) entäk, 2 ýyl bar öňümizde ;) we wakalar çyn. Mistiki hekaýa diýip bilerin. Käbir ölüp bilmeýänlere teswir ýazmalygy maslahat berýän :) Sebäbi meň eden işlerimi başarman, at dakýaňyzlaraaa. size bolsa menden jogap barmadygyna ölüp bilmän dursuňyzlar.

Gizlin sö...

Dowamy »

214 14
Edebiýat, 13 hours ago


Gizlin söýgim #3

Gizlin söýgim #3-nji bölüm

Ýöne biziň, didarlaşyp, hergün bir-biregi görmegimiz hem kän uzak wagt bolmady...

Indi men ol gyza doly tabynlykda, esiri bolupdym. Ol gyz bilen biziň soňky geçen gaýgyly günlerimizde, penjireden düşýän günüň şöhlesini, söýgimiň gözüni gamaşdyrmana derek, düşýän günüň nuryna seredip hyýal sür...

Dowamy »

247 14
Edebiýat, 18 hours ago


Gizlin söýgim #2

Gizlin söýgim #2-nji bölüm

Aradan 3 aý geçdi... Dostlarmyz, synpdaşlarmyz bilen oturşlyk(üýşmeleň) etdik. Üýşmeleňe ikimiz hem bardyk. Baranymyzda hem hiçkim bilen gürleşmän çet gyra geçip, telefonda SMSleşip oturdyk SMS-de şeýledi:

Men: gelää, ýanyma Leýli
Leýli: ýok oglanlar bara ýanyňda, sen gel ýanyma Pälwan...

Dowamy »

217 8
Edebiýat, 20 hours ago


Gizlin söýgim #1

Gizlin söýgim #1-nji bölüm

Salam. Men Pälwan. Bu wakany ýazmagymyň sebäbi meni içki duýgularym öz erkime goýmady we derdimi sizler bilen paýlaşasym geldi. Waka aslynda men 7 ýaşymda başlapdy. Ilkinji gezek mekdep gapysyndan ädemde bir enaýy gyza, mende dörän söýgidi.
Ol gyz şeýlebir gowydy, şeýlebir peridi. Gören adamy, gören...

Dowamy »

236 6
Edebiýat, 1 day ago


Dinozawrik oýuny hackladym 😱 Hakkerlik syrlary #öwreniji

Salam dostlar! Google Chrome brawzerinde internet ýok wagty, probely basmak arkaly oýnalýan Dinozawrik oýuny hackladym. Ýagny siziň özüňizden çykýan bäsgelçilikleri, ýokary bökmesizden, geçmek mümkin bolýar! Muny siz hem synlap görmegiňiz mümkin. Munuň üçin, dinozawrik çykanynda F12 düwmä basýaňyz we Console bölüme geçip, konsula şu ýazgyn ýazýaňyz...

Dowamy »

210 9
Täzelikler, 2 days ago


Isleýäňizmi?!

Salam! Bu şahyr. Siz öz gynançly durmuşyňyzy aýdyma geçirmek isleýäňizmi?! Ynanýaňyzmy?, bu 100% mugt!
Kimde gynançly, söýgi/aýralyk/durmuşy/gyzykly wakalar bolan bolsa, biziň poçtamyza ýazyň! Biz siziň durmuşyňyzy aýdyma geçirip bereris!

Poçta: palwanakmyradow03@gmail.com
Tel: +99364279765

Dowamy »

181 8
Sorag-jogap, 2 days ago


Gutlag goşgusy @körpejik

Bugün seniň, doglan günüň!
ÝekeTäk sen, Güliruh gülüm!
Mydam gülsün, ýüzüň seniň!
Bolsun gurban, janym meniň!

Ýaşyň uly, 3 ýaş menden!
Söýdüm seni, hergün herdem!
Goňur(Sary) gözüň(saçyň), bardyr gördüm!
Kalbyň päk seň, anyk bildim!

P.s: aramyzda diňe doganlyk baglanşygy, uly s...

Dowamy »

117 10
Edebiýat, 2 days ago


Körpejik doglan günüňiz bilen!

Salam Körpejik. Doglan günüňiz bilen, uzak ýaşaň. ýüregiňizde beslän arzuwlarňyza ýetiň.! Işlerňizde üstünlik perişdämmm!

Dowamy »

124 9
Täzelikler, 3 days ago


N_Kuryazow doglan günüň bilen

Dos uzak ýaşa, doglan günüň bilen!

Dowamy »

53 1
Täzelikler, 3 days ago


Öwreniji - YouTube

Salam doslar! Täze açylan Öwreniji - YouTube kanalyna sizi çagyrýarys! Gaty gyzykly wideolary paýlaşmakçy nesip bolsa!
Häzir bolsa kanalymzda ilkinji wideo aşakdaky ssylkada!
Kanala agza boluň :)

Ilkinji wideom(Kompýuterde aýdym ýazmak): https://www.youtube.com/watch?v=ETZW0Z7i-Ao

Kanal ssylkasy: https://...

Dowamy »

136 8
Täzelikler, 4 days ago


Dawa tapmagyň täze usuly?!

Nämow özüňi akylly görkezip, dawa ýene göterjek bolýaňyzmy?! Indi men siz ýaly haramzadalara jogap berjekdäl. Allaň öňünde jogap bersiňizler entäk. Bolýa siz, sen akylly menden. Çözýäniski sen. Men çözmeýäniski. men ökde däl, sen ýaly. diňe öňe. bass, eliňden gelenini et, meni garalamak üçin. meni peseltmek üçin bar güýjüňi işe sal güjüjek, men sen...

Dowamy »

250 24
Sorag-jogap, 4 days ago


Düşünmedimle?

Näme boldy saýtda? Gray_wolf? nämä maňa sögünýäň? saglykmy? hany doly düşündirdä indä?... ýene özüň başlajak bolýaň???

Dowamy »

190 17
Sorag-jogap, 4 days ago


Soyguli.Com - Domeni satylýar

Arzana satjak şol domeni öz bahasyndan. Geregiň jaň edäý 64279765

Dowamy »

154 6
Täzelikler, 5 days ago


1 söz az, 2 söz köp

salam. öňküje zetpro. Men gaharjaň, tiz gaharym gelýä, tiz öýkeleýän. Ýöne tiz hem öýkeleşikden açylýan. Gynansakda käbirleri, men hakymda doly bilmän men garalap ýörler.
Aý garala beriňler. Eliňizden gelýärä siziň. Men şolar ýaly nejis adamdyryn. Nejisdirin, bu hakykat ýaly. Sebäbi men hak sözlämde hiçkimden ses hem çykanok, a galp sözlämde...

Dowamy »

197 10
Sorag-jogap, 5 days ago


Göriplik etme

Bagytlynyň gününe göriplik etme
Hemmäň bagty çüwsün diýip tama et
Ýüzüňi ýagta tut, päliňi ýagşa
Ak arzuwlar bersin saňa, hemaýat

Gara bulut gonsa, goňşyň üstüne
Şol buluduň syrylmagyny tama et
Birden goňşyň güni düşse başyňa
Ak niýetiň bersin saňa, hemaýat

Biri saňa töhmet ats...

Dowamy »

253 26
Edebiýat, 5 days ago


Öýümdäki nätanyş we göripler

Kakam her gün ir bilen turup işine giderdi. Ençeme ýyllaryň dowamynda okanlary, öwrenenleri we gazanan tejribeleri bilen öz çagalary üçin eklenç ederdi. 40 ýaşyna gelende jaý saldyrdy, awtoulag edindi. Bir gün nätanyş biri gelip sen-men ýok biziň jaýymyzda ýaşap başlady. Kakamyň awtoulagynda taksiçilik edip pul gazanyp başlady. Ol nätanyş, gelýän m...

Dowamy »

258 7
Edebiýat, 5 days ago


Perhat Sabirow, dostum gullukda!

Dostum Perhat, belki blogy okaýansyň, belkide ýok :( ýöne janyň sagbolsun, nesip bolsa gullugyňy 2 ýyldan dynyp gelersiň...
Karoçim, dos nirde bolsaňam janyň sag, başyň dik bolsun!
Daşoguzyň hem badyny gör!

Umuman dostlar, Perhat agam, Daşoguzyň özüne düşüpdir gulluga... :)

Dowamy »

529 48
Täzelikler, 1 week ago


Kim boldy?! - ZET-PRO2003

Jogaby ýokmy soragym
Gökden ýerden soradym
Kalba urduň Ýaragyň
Otdan ýelden goradym

Ýardam ber sen Tapmaga
Wah rahat ukyda ýatmaga
Ýol gözleýän Yza gaýtmaga
Göwnüňe degse aýt maňa

Kim boldy aýralyga sebäp kim boldy
Sem bol diý joralaň ählisine sem bol diý
Kem bol...

Dowamy »

214 8
Edebiýat, 1 week ago


Dar Dar - S Beater

Tans hana maňa dar,
Ýer beriň maňa gyradan,
Ol tansyň maňa az,
Az tans etmesemem daňada

Aý-terek, gün terek,
Bize tans etýän gerek, şatlanýan gerek,
Hiçkime her gezek, bermeýän gezek
Tans edip bilmeýänlere, gurnaýan duzak

Özüne gapjaýa, bu aýdyma diý gapan
Özgesin tapmaý...

Dowamy »

80 1
Edebiýat, 1 week ago


Aýdyň oňa

Bakyndanda ýüregim diýdi ýareý
Söýüpmişin maňa diýdi janeý
Pikirleriniň bary menmi? menmi?
Bilemok söýgüsi çynmy?! ýalanmy?!

Gözleri bakýar zaryn-zaryn
Söýdimikä meni mejnun ýaly
Bir görseň ynanmaly ýaly
Birde oňa ynamym ýok ýaly

Aýdyň oňa baryň aýdyň oňa
Ýüregimi gümana...

Dowamy »

97 4
Edebiýat, 1 week ago


Amalia - Aýdyň oňa

Gaty bet bolan, diňläp görenler bamy? men häzirem diňläp lezzet alypdurunaý :)

Dowamy »

140 1
Sorag-jogap, 1 week ago


Başarmaýaň diýdi

Gyz synpdaşym Gülälek, bilen bäs etdik, ýagny. Men Gülälek hakda diňe G harpdan başlanýan, 1 bent goşgy ýazmalydym 1 sagatda! Ýazdym hem. Sizem baha beriňler teswirlere garaşýan:

Gülälege, gülki gowy gelişer!
Gelişmez gedemlikden, gerilip gezmek!
Güler gözi, gara gaşy, gyrmançak,
Göreni gölerdýär, göwherdir göwni...

Dowamy »

206 15
Edebiýat, 1 week ago


Ring my bells 2021

Buda bet aýdym we bet aýdymçy ekeni! Aýdym hem full bolan, diňläp görüňler: http://islenen.com.tm/aydym/selbi-ylyasowa-ring-my-bells-2021

Dowamy »

74 0
Täzelikler, 1 week ago