men şu wagt okadym Lebapdakylar, Marydakylar görüşende näme Aşgabatlylar görüşüp bilemizokmy men gurnajak adam barmy? öz nomeriňizi ýazyň ýada 61344945 belgä jaň ediň täze ýyldan öň gurnaly. hany sesleneliň!!!!

Sorag-jogap, 12 tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir