Owerdraft- Maliýe üpjünçiliginiñ kepili!!!

Salam dostlar. Bugunki mowzuk Owerdraft karzy barada..
Owerdraft - Bu näme??
2020-nji ýylyň maý aýynda Türkmenistanyň “Türkmenistan” döwlet täjirçilik banky “Altyn asyr” bank kartlaryny saklaýjy müşderileri üçin “Owerdraft” bank hyzmatyny hödürledi. “Owerdraft” hyzmaty – bu bank kartynyň galyndysy azalyp töleg geçirmek üçin pul serişd...

Dowamy »

101 0
Tehnologiýa, 1 day ago


Kärler hakynda degisme äheñli...

Bu durmushda her bir adam bir karden corek iyer.
Chasawoy durup iyer,boksyor urup iyer.
Komersant satyp iyer, garawul yatyp iyer.
Serhosh surjuni post gai-da milisya tutup iyer.
Doktor ukoldan iyer bagbanam gulden iyer.
Temmakini kule garyp nas satan kulden iyer.
Futbolist depip iyer waratar gapyp iye...

Dowamy »

202 2
Täzelikler, 1 day ago


Smile :-)

Rus orta mekdepleriniñ birinde rus dili dersinden sözleriñ dürs yazuwy boýunça diktant gidip dur.
Mugalym diktovat edýar:
"Народы мира борятся за свое освобождение"
Maşajyk mugalymdan sorayar: Mariya Iwanowna setire syganok welin "На" bir setirde "роды" bolsa aşaky setire geçirsem bolyamy?
- Howa.
Mugalym yene do...

Dowamy »

300 3
Täzelikler, 3 days ago


T.com gosgy

Salam dostlar. Menem talyplar.com barada samsyjak gosgyny paýlaşayyn diydim. :)

Saýtlaryñ seresidir
Talyplar.com Talyplar.com
Internediñ bezegidir
Talyplar.com Talyplar.com

Uzap gidyäñ lenta ýaly
Geçmişe hem geljege
Munda maglumat kandir
Gözläp tapyp aljaga

Yönek...

Dowamy »

113 2
Sorag-jogap, 4 days ago


Hadys

Allanyñ resuly Muhammet Pygamber aýtdy:
"Benda ýedi zadyñ sogaby ölenden soñ gabyrda wagty hem gelip durar"
1. Kim ylym öwretse
2. Suw çekse
3. Guýy gazsa
4. Bag oturtsa
5. Mesjit gursa
6. Kuran paýlasa
7. Ölenden soñ oña Alladan bagyşlanmagyny dilejek perzent goýup gitse

Dowamy »

207 4
Bilim, 1 week ago


Gaty pikirlendiren sowal

Salam dostlar. Muny siziñ bilen paýlaşayyn diydim, belki aranyzda bilyaniniz bardyr.
Gar ýaly ak, gije ýaly gara,
Iýmesi haram, içmesi halal,
Erkekler günde 3 gezek gorer,
Ayallar ömründe 1 gezek görer.
Jogaby näme bolup bilerka ?

Jogabyny özümem bilemok. Paýlaşmak ücin gyzykly sowal.

Dowamy »

365 5
Sorag-jogap, 1 week ago


@ HistoryNick

Salawmalikm hormatly talyplar.comyñ mahriban agzalary,doganlar,jigiler, agalar,uýalar. Bu gunki açan temam adyndan belli bolşy ýaly Talyplar.comyñ agzalarynyñ Niki (Lakamy) barada. Her bir şahs ilki bu saýta agza bolanda özüne bir Niki saýlanda öz at familiýasyny goýýan hem bar, aglaba bölegi bolsa Lakam goýýar. Meni hem her bir agzanyñ Niki saýlap...

Dowamy »

454 25
Sorag-jogap, 1 week ago


Gyzykly maglumatlar

Gyzykly maglumatlar.

Pişikler ömrüniň 70%-ni ýatyp geçirýärler. Ýataýmasa näme işlesin :)
***
Çili döwletiniñ Kalama şäherinde hiç wagt ygal ýagmandyr. Öz ýaşaýan ýeriñe şükür edýärsiñ :)
***
Kosmosda aglap bolmaýar. Ol ýerde grawitasýa güýjüniñ ýokdugy sebäpli, gözýaşlar akmaýar. Emosiýasy güýçli Aýal gyz...

Dowamy »

545 1
Tehnologiýa, 4 weeks ago


Baýram krem hakynda goşgy (degişme äheñinde)

Adyñ seniñ krem Bayram,
Haýran saña Elin Ayran,
Aşak, ýokaryk, ileri, gaýra,
Ulanýanym Baýram krem.

Tene degse ýag ýalydyr,
Çalynan adam dag ýalydyr,
Oriflame ýanyñda nol ýalydyr,
Nokat com sen Baýram krem.

Bahañ seniñ elýeter,
Gury agyryñ tiz ýiter,
Tüweleme abra...

Dowamy »

397 7
Täzelikler, 1 month ago


18 ýaş hakda goşgy.

Saparmyrat TÜRKMENBAŞY.

Gadyryny biliñ 18 ýaşyñ.

Ýüregiñ böküp dur dünýä sygañok,
Sähel zada gülen 18 ýaşym.
Uly dünýä bir garaýşa degenok,
Wah özgesi ýalan 18 ýaşym.

Duýmandyryn neneñ-niçik geçeniñ,
Toýlarda tans oýnap serden geçenim,
Şool gözeliñ gözlerine gaçanym,

Dowamy »

377 2
Edebiýat, 1 month ago


Degişmeler ýygyndysy 2. (1njini Gyzlara okamagy maslahat beremok)

Moskwa. Aeroport:
Bir türkmen adam aýalyny ýitiripdirde şony gozlap tutuş zala gygyrya diyyä:
- Eneş ej*ñ s**eyin nirde sen? Eneş ej*ñ s**eyin nirde sen??
Onuň yanyna aeroportyñ işgär aýaly gelip ondan soraya:
- Что случилось?, Почему вы кричите, люди пугаются.
- Я потерял жену.
- Нечего страшного пойдём...

Dowamy »

929 3
Täzelikler, 1 month ago


Degişmeler ýygyndysy...

Bir urus weterany urusdan gurruñ berip otyr diyya:
-Mundan Bres galasyndan çykdyk nemeslere topuldyk. Nemesler guycli geldi gaçyp-gaçyp Minski şaherine geldik. Ýenede guyc toplap nemeslere topuldyk nemesler guycli geldi gaçyp-gaçyp Kiyew şäherine geldik.
Şol gürrüñi yza gaçyp gelyas diyada. Ahyrynda:
- Moskwa şaherinine yetemiz...

Dowamy »

736 3
Täzelikler, 2 months ago


Agshamyňyz haýyrly bolsun.

Salam Talyp.comyñ agzybir agzalary haýyrly agşamlar.

Dowamy »

642 55
Sorag-jogap, 3 months ago


Bank kartynyň CVC kodyny nädip bilmeli?

Bank kartynyň amatlyklaryndan doly peýdalanyp, Internet tory arkaly harytlary we hyzmatlary satyn almak üçin bank kartynyň CVC kodyny bilmek zerur. Internet arkaly tölegi geçirmek üçin bank kartynyň özi hökmany däl, diňe bank kartynyň rekwezitleri we CVC kodyny bilmek gerek. Bank kartynyň CVC kody kartyň hakykylygynyň kepili bolup durýar.
Ba...

Dowamy »

458 0
Tehnologiýa, 3 months ago


Güleliň....

- Satyjy dayza duyn siz maňa ýalňyş gaytargy beripsiňizä
- Düýn beren bolsam senem düýn gelmeli ekeniňda bugun gija galypsyn köşek
- Aý bolyada Onda duynki artykmaç beren 50 manadyň mende galya.
......
Moskwa gezmage gelen Amerikan Ors dostuna jañ etya:
- Salam Iwan häzir köcede minus 40 gradus, men hazir astanowk...

Dowamy »

631 6
Täzelikler, 3 months ago


Gyzlar hakynda 10 geň hakykat

Salam dostlar. gelin temany azajyk uytgedeliň. Gyzykly temajyk siz bilen paylashayyn diydim.
Aslynda gyzlar bilen oglanlaryň gurluşy we fiziki aýratynlyklary köp. Arassaçylykdan başlap beýleki häsiýetlere çenli arada uly tapawut bar. Olar oglanlara garanyňda has inçe ruhly we duýgyr bolýarlar. Geliň onda gyzlara degişli bolan 10 hakykaty bi...

Dowamy »

867 6
Täzelikler, 3 months ago


"Mobil bank" bilen işiňi aňsatlaşdyr !

“Mobil-banking”– bu siziň hasaplaryňyzy oňaýly we döwrebap dolandyrmak üçin niýetlenen hyzmatdyr. Mobile banking arkaly Siz islendik wagtda Bankda öz hasabyňyzdaky galyndy serişdeleri barlamak, karzlary üzmek, mobil we öý telefonlaryňyzyň hasabyny doldurmak, IP teleýaýlymynyň we Internet ulgamynyň töleglerini tölemek, şeýle hem, öz hasaplaryňyz boý...

Dowamy »

578 4
Tehnologiýa, 4 months ago