Futbol janköyerleri ýene ekran başyna...

Hormatly futbol muşdaklary Bu gun yagny 8-nji awgust guni Çempionlar ligasynyñ şu möwsüminiň 8/1 finalynyñ galan iñ soñky 2 duşuşygy geçiriler. Bugun Barselona we Napoli klublary Barselona şäherinde Nou Camp stadionynda garşy garşa gelerler. Birinji oyunda Napoliniñ yerinde 1-1 netije bilen tamamlanypdy.
Ýene bir gyzykly duşuşyk Myunhende Al...

Dowamy »

28 0
Sport, 8 hours ago


Real hem Yuwentus Çempionlar ligasyny terk etdiler

Hormatly futbol jankoyerleri Düýn 7-nji awgustda Real-Manchester City hem-de Yuwentus-Lion jogap duşuşyklary geçirildi. Elbetde Real we Yuwentus jankoyerleri oten agşamky täsinligiñ şayady bolandyrlar. Yagny Real Madrid Santiago Bernabeu-e gelip 2-1 hasabyna utup giden City-ny ikinji oyunda synaga çekmek üçin Etihad-a geldiler. Yone City hem ätiýaç...

Dowamy »

58 0
Sport, 14 hours ago


Çempionlar ligasy 2019-20

Salam hormatly futbol janköýerleri. Şu günden başlap Çempionlar ligasynyň pandemiýa sebäpli uzaga çeken bu möwsüminiň galan oýunlary geçiriler. Öňden hem belleýşimiz ýaly öý/myhmançylyk görnüşinde geçirilýän duşuşyklar UEFA-nyň permany bilen pleý-off tapgyrynyň galan oýunlary ýagny çärýek finaldan başlap duşuşyklaryň ykbaly boş tribunalar astynda...

Dowamy »

81 5
Sport, 1 day ago


????????

Men bir zada düşünemok. Näme üçin turkmen halky biri-birini o welayat, bu welayat, o tire bu tire , teke, yomut, cowdur we şm diyip kemsidyarler? Hemmesem turkmençe gurleyan turkmen halky. Ya bu zatlar kabir turkmenleriň düşünjesiniň pesligindenmi ya-da şeydip aýyl-saýyl etmek çyndanam zerurmyka? Mysal ucin (añyrdan gelen pes düşünjeli basga welaya...

Dowamy »

457 13
Sorag-jogap, 1 week ago


Agshamyňyz haýyrly bolsun.

Salam Talyp.comyñ agzybir agzalary haýyrly agşamlar.

Dowamy »

416 55
Sorag-jogap, 2 weeks ago


Ýüzärlikmi ýa Üzärlikmi?....

Türkmen halkynyň dermanlyk ösümlik hasaplanýan, halk içinde: "Ýüz derdiň dermany, Ýüz äriň güýji bar" diýilip baha berilýän bu dermanlyk ösümlik Asyrlar boýy ýüzärlik ady bilen belli bolsa-da milli Telewideniýämizde bu ösümlige üzärlik diýip atlandyrýarlar. Ýagny gabat gelýän bolsaňyz (Zyýanly mikroplary ýok etmek üçin öýleriñizde Üzärlik tütetmeli...

Dowamy »

336 10
Sorag-jogap, 2 weeks ago


Bank kartynyň CVC kodyny nädip bilmeli?

Bank kartynyň amatlyklaryndan doly peýdalanyp, Internet tory arkaly harytlary we hyzmatlary satyn almak üçin bank kartynyň CVC kodyny bilmek zerur. Internet arkaly tölegi geçirmek üçin bank kartynyň özi hökmany däl, diňe bank kartynyň rekwezitleri we CVC kodyny bilmek gerek. Bank kartynyň CVC kody kartyň hakykylygynyň kepili bolup durýar.
Ba...

Dowamy »

215 0
Tehnologiýa, 3 weeks ago


Güleliň....

- Satyjy dayza duyn siz maňa ýalňyş gaytargy beripsiňizä
- Düýn beren bolsam senem düýn gelmeli ekeniňda bugun gija galypsyn köşek
- Aý bolyada Onda duynki artykmaç beren 50 manadyň mende galya.
......
Moskwa gezmage gelen Amerikan Ors dostuna jañ etya:
- Salam Iwan häzir köcede minus 40 gradus, men hazir astanowk...

Dowamy »

394 6
Täzelikler, 4 weeks ago


La liga gysgaça teswir. 5-nji iyul 2020ý

Koronawirus sebapli yewropa yurtlarynyñ milli futbol çempionatlary birnace wagtlyk karantin režimine salnypdy. Şolaryň biri hem ispaniyanyñ La liga çempionady.
Karantinden dikeldilenine 1 aýa golaý wagt bolan La ligada hem möwsüm tamamlanmaga golay. Şu günler möwsümiň aygytlayjy oyunlary gyzgalaňly dowam edýar. Çempionlyk ugrunda esasan Real...

Dowamy »

214 3
Sport, 1 month ago


Akylly daýhan

Gadym zamanlarda bir patyşa köşgüne gelýän ýoluň ortarasynda uly gaýa daşyny goýdurupdyr. Ýurduñ iñ atly täjirleri, iñ uly kerwenleri we köşk işgärleri şol ýoldan gatnapdyrlar. Patyşa indi olaryň neneñ çykalga tapjakdyklaryny görmek üçin şol yola seredip oturyberipdir. Emma hiç hili üytgeşikligem bolmandyr, täjirlerem, köşk işgärlerem daşyñ daşynda...

Dowamy »

222 0
Edebiýat, 1 month ago


Gyzlar hakynda 10 geň hakykat

Salam dostlar. gelin temany azajyk uytgedeliň. Gyzykly temajyk siz bilen paylashayyn diydim.
Aslynda gyzlar bilen oglanlaryň gurluşy we fiziki aýratynlyklary köp. Arassaçylykdan başlap beýleki häsiýetlere çenli arada uly tapawut bar. Olar oglanlara garanyňda has inçe ruhly we duýgyr bolýarlar. Geliň onda gyzlara degişli bolan 10 hakykaty bi...

Dowamy »

581 6
Täzelikler, 1 month ago


Çempionlar ligasy

UEFA Çempionlar ligasynyň oýunlaryny dikeltmegi meýilleşdirýär. Futbol Italiýa “Sky Sports”yñ habar bermegine görä UEFA 7-8-nji awgust aralygynda Çempionlar ligasynyň oýunlaryna täzeden başlamagy meýilleşdirýär. Koronawirusyň ýaýramagy bilen yza süyşurilendigi sebäpli şol günler 1/8 finalyň ilkinji oýunlary oýnalar. Bu ýagdaýda toparlaryň 29-nj...

Dowamy »

163 1
Sport, 1 month ago


"Mobil bank" bilen işiňi aňsatlaşdyr !

“Mobil-banking”– bu siziň hasaplaryňyzy oňaýly we döwrebap dolandyrmak üçin niýetlenen hyzmatdyr. Mobile banking arkaly Siz islendik wagtda Bankda öz hasabyňyzdaky galyndy serişdeleri barlamak, karzlary üzmek, mobil we öý telefonlaryňyzyň hasabyny doldurmak, IP teleýaýlymynyň we Internet ulgamynyň töleglerini tölemek, şeýle hem, öz hasaplaryňyz boý...

Dowamy »

371 4
Tehnologiýa, 2 months ago