Www.kitapcy.ml edebi çeper saýtyna agza bolmak üçin..

Türkmen edebiýaty
www.kitapcy.ml

Salam hormatly agzalar we myhmanlar. Direliş Edebiýat döredijilik toparynyň işinde käbir üýtgeşmeler bolup geçdi, indi saýt başgaçarak işleýär. Saýtda agza bolmak (registrasyýa etmek) funksyýasy ýola goýuldy. Ýöne teswir ýazmak üçin agza bolmak hökman däl, teswiri adaty myhmanlar hem goýyp bilý...

Dowamy »

151 3
Täzelikler, 5 days ago


Täze roman: "Ýazgyt"

Geçen asyryñ 20-30-njy ýyllarynda türkmen sährasyny basmaçy, bay-kulak bahanasy bilen gana çaýkan bolşewikleriñ Ýeroýlanduzda eden aýylganç gyrgynçylygyndan söz açýan "Ýazgyt" romany ýaşuly yazyjy Amanmuhammet Nepesowyñ ezber galamyndan ilkinji gezek www.kitapcy.ml (öñki direlisedebiyat.tk) saýtynda okyjylar kopçuligine yetirilýär. Powesti okamak ü...

Dowamy »

118 3
Edebiýat, 6 days ago


Bildiriş: Direliş edebiýat edebi-çeper saýty öz işini doly täzeledi.

Direliş edebiýat edebi-çeper saýty öz işini doly täzeledi.

Sanlyja aý mundan ozal açylanam bolsa, ýurdumyzyñ çar künjünde edebiýat muşdaklarynyñ wirtual ýankitabyna öwrülen saýty, mundanam beýläk öz işini kämilleşdirmek maksady bilen öz salgysyny üýtgedýär. Öñki sahypamyzda, gynansak-da, ýurdumyzyñ welaýatlaryndan girip okaýan okyjy...

Dowamy »

184 5
Täzelikler, 2 weeks ago


Eziz Nesin "Dostluk kömegi" (satiriki hekaýa)

Eziz Nesin "Dostluk kömegi"

Dünýä satirasynyñ klassygyna öwrülen meşhur türk ýazyjysy Eziz Nesiniñ ezber galamyndan "Dostluk kömegi" atly hekaýasyny ilkinji gezek türkmen dilinde okap bilersiñiz.
Hekaýa sünnet däbiniñ üsti bilen uzak Afrikada dörän täze döwletiñ we oña goñşy bolup duran bir musulman döwletiñ ýolbaşçylarynyñ a...

Dowamy »

129 3
Edebiýat, 3 weeks ago


Galphorlygy-da eder ýaly bolmady...

Eziz NESIN.

▶ GALPHORLUGY-DA EDER ÝALY BOLMADY

Ol häzire çenli ýaşap geçen galphorlaryñ iñ ussadydy. Bu onuñ öz-özüne beren bahasy däldi. Ol adamy haýran edýän derejede hoşgylawdy. Henize çenli bir ýerde özüni öwenini gören ýokdy. Ýogsam bolmasa ogurlyk, jübikeserlik, kezzapçylyk, galphorlyk we şuña meñzeş etmişleri e...

Dowamy »

109 0
Edebiýat, 3 weeks ago


N.Kesearkaçlynyñ "YNSAP ATLY MÄHRIBANYMA" atly goşgusyna tankydy syn

Has TÜRKMEN

▶ Nureddin Kesearkaçlynyñ "YNSAP ATLY MÄHRIBANYMA" atly goşgusyna syn

Türkmen şygryýetiniñ öñki döwürlere garanda häzirki döwürde geriminiñ has giñemegi, şeýle-de öñ ýadyrganyp seredilen pikir öwrümlerine, täze röwüşli kapyýadyr rifmalara, gulagyñ posuny açýan üýtgeşik metaforalara şygyr muşdaklarynyñ işdäm...

Dowamy »

130 1
Edebiýat, 4 weeks ago


Şeýtanyñ nalyşy

Has TÜRKMEN

▶ ŞEÝTANYÑ NALYŞY

                Akylyndan aşa düşen bu ynsan,
                Ynjan ynsabyna diýýärmi şeýtan?!

                                          Orazguly Annaýew.
       

Eý Hudaý!
Niçiksi zamana boldy,
Eýýäm geçip gidäýdimi on bir aý?!

Dowamy »

103 0
Edebiýat, 4 weeks ago


Has Türkmenden: "JYN DAWASY" powesti

Has Türkmenden täze proza eseri!

10 ýaşlyja oglanjygyñ ruhuny eýelemäge çalyşýan betniýetli jynyñ we ogluny onuñ elinden halas etjek bolup, çagasynyñ elini gaz plita tutup ýakan enäniñ dartgynly kyssasy...

Sud prosesinde hakyna tutulan aklawjynyñ çykyşyndan:

- Ynha, aýdaly: kiçijik gyzjagaza gulakhalka d...

Dowamy »

299 1
Edebiýat, 1 month ago


Osman Öde "ESERLER" (31 tomluk)

Özüni hakyky edebiýatçydyr öýdüp, ýat ýurtlardan öz iline, öz halkyna tarap üýrýän "ýazyjylaryñ" aýtmagyna görä, "türkmen okyjylaryna bu gün okar ýaly türkmen dilinde ýazylýan çeper eser ýokmuşyn..."
Bu ýapa degmez ýalany puja çykaran ýazyjymyzyñ biri hem Osman Ödedir.
Osman Ödäniñ 31 tomluk edebi mirasy: onuñ romanlary, powestleri, h...

Dowamy »

156 7
Edebiýat, 1 month ago


Has TÜRKMEN "Kyrk" goşgular toplumy

Käbir şahyrlaryñ ýazan eserleriniñ özünden öñ ölşi ýaly, käbir şahyrlaryñ ýazan eserleri bolsa, şahyryñ özünden soñ dogulýar we oña ikinji ömür ýaşadýar. Erkin formaly goşgulary bilen döwrüñ ruhuny, jemgyýetiñ aktual meselelerini, durmuşy hakykatlary hiç kimiñkä meñzemeýän özüne mahsus dil bilen seslendirmegi başaran Has Türkmeniñ goşgulary hem eýý...

Dowamy »

88 0
Edebiýat, 1 month ago


Ilmet Gurban / Goşgular

Döredijiginiñ güýzän we kämillik menziline ýeten çagy aramyzdan sogrulyp giden uly zehin Ilmet Gurbanyñ goşgulary bilen okyjylar öñ hem azda-kände tanyşdyr. Ilkinji gezek www.direlisedebiyat.blogspot.ru edebi-çeper sahypasy Ilmet Gurbanyñ goşgular ýygyndysyny okyjylaryñ dykgatyna hödürleýär. Okamaga howlugyñ !!!

Dowamy »

71 0
Edebiýat, 1 month ago


Seýitmyrat Geldiýew / Goşgular

Seýitmyrat Geldiýew ~ häzirki zaman türkmen poeziýasynyñ seýrek we juda kynlyk bilen gazanan uly zehini...
Biziñ bu kesgitlemämiziñ añryýany bilen dogrudygyna onuñ beýleki şahyrlar beýle-de dursun, hatda biri-birini gaýtalamaýan we meñzemeýän goşgulary hem aýdyñ güwä geçýär. Seýitmyrat Geldiýewiñ goşgular ýygyndysy ilkinji gezek www.direlis...

Dowamy »

90 0
Edebiýat, 1 month ago


Döwran Agaly "Sabyr käsesi"

Döwran Agalynyñ ýönekeý durmuşy wakalary ussatlyk bilen işläp, halallyk we haramlyk barada düşünjeleri siññin yzarlaýan "Sabyr käsesi" powesti we birnäçe hekaýasy ilkinji gezek www.direlisedebiyat.blogspot.ru edebi-çeper saýtynda okyjylara hödürlenýär.
Döwran Agaly halypa ýazyjy Osman Ödäniñ 31 tomluk edebi mirasyny kitaplaşdyran armazak mir...

Dowamy »

80 0
Edebiýat, 1 month ago


Gurbannazar ORAZGULYÝEW

Häzirki zaman türkmen prozasynyñ ýaşuly wekili Gurbannazar Orazgulyýewiñ hekaýalary, powestleri, romanlary we publisistik makalalary, ýol ýazgylary ilkinji gezek www.direlisedebiyat.blogspot.ru edebi-çeper saýtynda türkmen we rus dillerinde internet okyjylarynya ýetirilýär. Çeper edebiýatyñ ýeke-täk salgysyna öwrülen www.direlisedebiyat.blogspot.ru...

Dowamy »

79 0
Edebiýat, 1 month ago


Kakamyrat REJEPOW / Durmuşym, ykbalym, ömrüm

Häzirki zaman türkmen poeziýasynyñ ýyldyzy Kakamyrat Rejepowyñ goşgular ýygyndysy ilkinji gezek www.direlisedebiyat.blogspot.ru edebi-çeper saýtynda internet okyjylarynya ýetirilýär.

Çeper edebiýatyñ ýeke-täk salgysyna öwrülen www.direlisedebiyat.blogspot.ru sizi öz sahypalaryna çagyrýar.

Dowamy »

117 0
Edebiýat, 1 month ago


Pelle (ylmy-fantastiki hekaýa)

Has TÜRKMEN    

P E L L E    

(hekaýa)    

Ir bilen turanda oýananda, bütinleý başga dünýäde - başga ahwalda oýanan adamyñ fantastiki başdan geçirmeleriniñ kyssasy...
Has takygy, hekaýanyñ gahrymany ir bilen örende, dünýäni ahyrky günlerinde - kyýamat sagatlarynyñ öñüsyrasynda görýär... Teleko...

Dowamy »

159 3
Edebiýat, 1 month ago


YŞKYÑ AZANY romany

Şahyr Oguljennet Bäşimowanyñ Möwlana Jelaleddin Rumynyñ ömrinden söz açýan "Yşkyñ azany" taryhy-çeper romanynyñ doly nusgasy www.direlisedebiyat.blogspot.ru edebi-çeper saýtynda ilkinji gezek internet okyjylaryna hödürlenilýär. Okamaga howlugyñ.!

@ "Direliş Edebiýat"

Dowamy »

103 0
Edebiýat, 1 month ago


"Altynjan Hatyn" romany

Türkmen prozasynyñ röwşen ýyldyzy, täze türkmen edebiýatynyñ kerwenbaşysy Osman Ödäniñ "Altynjan Hatyn" taryhy romanynyñ üç kitaby hem www.direlisedebiyat.blogspot.ru edebi-çeper saýtynda internet okyjylaryna ilkinji gezek ýetirildi. Okamaga howlugyñ !

@ "Direliş Edebiýat"

Dowamy »

141 1
Edebiýat, 1 month ago


"Ölüp Direlen" romany

Ýazyjy Kakamyrat Ataýewiñ soñky döwrüñ türkmen edebiýatyna ýañ salan "Ölüp direlen" romany okyjylar köpçüliginiñ hem gyzgyn söýgüsine mynasyp boldy.

Romany okamak üçin www.direlisedebiyat.blogspot.ru edebi-çeper saýtyna okyjy bolmaga howlugyñ !

Dowamy »

99 0
Edebiýat, 1 month ago


BAKYLYK goşgular toplumy

Sylapberdi MUHAMOW

Sylapberdi Muhamow özboluşly döredijilik dünýäsi, öz owazy, sesi, galam ýörediş aýratynlyklary bilen şygyr muşdaklarynyň arasynda giňden tanalýar. Onuň goşgularynda beýan edilýän durmuş pelsepesi ata Watan, mähriban toprak, il-gün baradaky duýgy-düşünjeler bilen sazlaşykly şekilde birigip gidýär.
Türkmenis...

Dowamy »

138 0
Edebiýat, 1 month ago


Rahym ESENOW "Gyzyl patyşa" romany

Rahym ESENOW "GYZYL PATYŞA" romany


Dünýäde giñden tanalýan prozaçymyz, syýasy detektiw romanlaryñ ussady, Türkmenistanyñ Halk Ýazyjysy Rahym Esenowyñ "Gyzyl patyşa" ("Красный падишах") atly çeper-dokumental romany ilkinji türkmen döwleti hökmünde döredilen Türkmenistan SSR-niñ ilkinji Prezidenti Nedirbaý Aýtakowyñ durmuşyndan...

Dowamy »

263 0
Edebiýat, 3 months ago


MEN DÜRRE! (ýumoristik hekaýa)

MEN DÜRRE!

(ýumoristik hekaýa)


"Pikir beriñ! Gepleýär jon, rezin dürre! Meniñ watanym - Amerika! Amerikadan ilki size demokratiýa geldi, soñam jipler, iñ soñundanam men geldim. Biz, ýagny jip bilen jon ikimiz demokratiýanam ýanymyza alyp, bir gapdajyk siziñ ýurduñyza geldik. Dürräñ şarpyldysyna gulak asyñ!.."<...

Dowamy »

269 0
Edebiýat, 3 months ago


Orkun Uçar & Burak Turna "Metal çabga"

Orkun UÇAR & Burak TURNA

"METAL ÇABGA" romany

Türkçe ady "Metal Fırtına" ("Металлический шторм")

Türk ýazyjylary Orkun Uçar we Burak Turna tarapyndan ýazylan we 2004-nji ýylda "Timaş" neşirýaty tarapyndan neşir edilen "Metal çabga" atly syýasy-fantastiki romanynda ABŞ-nyñ Türkiýä eden ýaragly hüjüminden...

Dowamy »

288 0
Edebiýat, 3 months ago


Eý-hoo, adam öldürdik-maý?! (satiriki hekaýa)

EÝ-HOO, ADAM ÖLDÜRDIK-MAÝ? POLISIÝADAN GÖZÜMIZ AÇYLMADY

(satiriki hekaýa)


Nureddin ilki bir awtoulag aldy. Ol awtoulagly Ýewropa gezelenç etmekçidi. Iñ köp görmäge höwes edýän ýerem Şweýsariýady. Köpden bäri şular ýaly gezelenje çykmak isleýärdi, emma hiç ugruny tapyberenokdy. Ahyrsoñy arzuwyna-da ýetdi. Ol hem...

Dowamy »

343 8
Edebiýat, 3 months ago


Dek başym, dynç gulagym

DEK BAŞYM, DYNÇ GULAGYM

(ýumoristik hekaýa)

Başlygymyzy deñli-derejeli edip pensiýa ugratdylar-da, birdenem maña "Seni şonuñ ornuna goýjak" diýdiler. "Goly gandally gulam düýşunde beglik küýseýärmiş" diýseler, öñ ynanmazdym. "Eý, möhür-melamatly ýeri men oñarman" diýen bolsa mam keremli gürrüñiñ heseri kelläme urup, ýü...

Dowamy »

247 1
Edebiýat, 3 months ago