Imar, Rüşvet ve Yolsuzluk hikayeleri

Imar, Rüşvet ve Yolsuzluk Hikayeleri

Yazar: Ahmet Akgüç

Son günlerde ülkemiz, imar planı kaynaklı yolsuzluk ve rüşvet dedikoduları ile çalkalanıyor. Yolsuzlukların tarihi, insanlık tarihi kadar eskiye dayanır, yolsuzluk ve rüşvet günümüze gelene kadar da hep var olmuştur. Leyla ile Mecnun'un yazarı ve 1495 ile 1556 yıl...

Dowamy »

38 0
Edebiýat, 6 days ago


Коррупция в человеческим лицом

Внезапно скончался находившийся под домашним арестом сотрудник Главного управления собственной безопасности МВД Андрей Тимашов. Его обвиняли в получении крупной взятки. Однако люди, хорошо знавшие покойного, уверены, что невиновного Тимашова просто убрали, чтобы скрыть настоящие преступления. Полковника Гурова просят провести дополнительное расслед...

Dowamy »

74 1
Edebiýat, 6 days ago


Täze kitaplar

Saýtyñ kitaphanasynda täze goýlan elektron kitaplar:

1. Wasiliý Ýan "Baty han" (taryhy roman);
2. Aşyr Salyhogly "Aşyr Salyhyñ gündeligi" (aforizmler);
3. Aşyr Salyhogly "Umytly ojagyñ ody" (hekaýa);
4. Ogulsenem Taññyýewa "Eserler ýygyndysy" (hekaýalar we powestler);
5. Serdar Ataýew "Hekaýalar"...

Dowamy »

125 2
Edebiýat, 2 weeks ago


Kitap muşdaklaryna nobatdaky sowgadymyz

Türkmen sowet prozasynyñ in görnükli wekilleriniñ biri Hydyr Derýaýewiñ dört kitapdan ybarat roman-epopeýasy we Hywa Hany Abulgazy Bahadur Hanyñ "Türkmenleriñ nesil daragty" kitaby dolulygyna www.kitapcy.ml edebi-çeper saýtynyñ "Kitaphana" bölüminde.
Kitap muşdaklary üçin iñ gowy sowgat.
Ýükläp almak üçin saýtymyza geliñ...

Dowamy »

86 1
Edebiýat, 3 weeks ago


Ýagşylykdan ätläp bilmeýän şahyr

Ýazyjy ýazyjy hakda

▶ ÝAGŞYLYKDAN ÄTLÄP BILMEÝÄN ŞAHYR

(Agageldi Allanazarowyñ döredijilik portretine ştrihler)

1.

Şeýle bir hakykat bar: ynsan balasy öz islegine laýyk ene-atasyny, dilini, milletini, Watanyny saýlap-seçip alyp bilmeýär. Bu zatlar ezeli, gudraty güýçli Allanyñ emri bile...

Dowamy »

90 0
Edebiýat, 1 month ago


Kitapcy.ml saýtynda amatly hyzmat

Sahypamyzyñ okyjylary üçin

▶ AUDIOKITAPHANA

Sahypamyzyñ okyjy gatlagynyñ we agzalaryñ ýuwaşlyk bilenem bolsa artýandygy bizi diýseñ begendirýär. Şonuñ üçin hem talapkär okyjylarymyzyñ talabyna we bize bildirýän ynamyna jogap edip edebi-çeper saýtymyzda ses ýazgyly kitaplar ýerleşdirilen bölümi açmagy müwessa bildik. Dü...

Dowamy »

187 2
Edebiýat, 1 month ago


"Topraga duwlanan ägirt" romany

TOPRAGA DUWLANAN ÄGIRT

(Roman)
                                                       
♣ Pälwanyň ýaşlygy.       

Sakarçäge etrap Akýap  obasynda Altymyradyň adyny göterýän  sport  kluby bar. Bir topar çaga  garabaşynagaý bolup, gezekli-gezegine  demir göterýärler hem-de birek-biregiň berekellasyny ýetirý...

Dowamy »

145 0
Edebiýat, 1 month ago


Alp-Arslan / roman

ALP-ARSLAN

Birinji  bölüm.

Murgap derýasy   Mara  golaýlap  dört  bölege  bölünýärdi, Murgap   Soltangalanyň   günorta  günbataryndan, Mamajan-Majan   şäheriň  ortasyndan, Razy-Razik  Soltangala  bilen   Erk  galanyň  arasyndan ,Horasan    bolsa   şäherden    gaýradaky  obalaryň  üstünden  geçýärdi  we  bir  daragtyň...

Dowamy »

77 0
Edebiýat, 1 month ago


Osman Ödäniñ "Ogry depe" hekaýasy

Osman ÖDE
▶ OGRY DEPE
(hekaýa)
I.
...Bu habar sähel salymda onçakly uly bolmadyk obany öýme-öý aýlanyp, uludan-kiçä  hemmäni laňňa aýaga galdyrdy. Gaharyna her kim degenek taýak agtardy.  Obada eliňi uzadan ýeriň taýak.
Obanyň insizje egri ýollary elleri taýakly, gahar-gazaply adamlardan doldy. Olaryň ugry obany...

Dowamy »

98 0
Edebiýat, 1 month ago


SAHYPAMYZYÑ KITAPHANA BÖLÜMINDE INDIKI GOÝULJAK ÇEPER ESERLER

SAHYPAMYZYÑ KITAPHANA BÖLÜMINDE INDIKI GOÝULJAK ÇEPER ESERLER

"Türkmen edebiýaty" ady bilen açan www.kitapcy.ml edebi-çeper saýtymyz gysga wagtyñ dowamynda edebiýat muşdaklarynyñ hemrasyna öwrüldi diýip ynamly aýdyp bileris. Muny sahypamyza agza bolmaga isleg bildirýän, döredijiligini köpçülik bilen paýlaşmak isleýän ýaşlardan we ýön...

Dowamy »

111 3
Edebiýat, 1 month ago


Öwezdurdy Nepesowdan täze üç roman sowgat

"Uzak-uzak ýyllar" atly ilkinji romany arkaly türkmen prozasy bilen halk köpçüliginiñ arasyna köpri salan ussat ýazyjy, "Pyragy", "Jylawsyz sähra", "Garry töññäniñ baldaklary", "Hemişelik dogan Gün", "Parlamentiñ synmagy", "Bedew dünýäsi", "Döwletbaşy", "Iñ soñky tomus", hususanam "Zyýarat", "Kyýamat-magşara çenli", "Gyrnak" romanlary bilen adygan...

Dowamy »

91 0
Edebiýat, 1 month ago


"Yşk şerbedi" hekaýasyny okamak üçin

Milli prozanyñ muşdaklaryna !!!

Gowgaly XIII asyr....
Eýýamlar ýapyp, eýýamlar açan şan-şöhratly türkmen halkynyñ döwletli döwranynyñ sowulyp, salpaýak mongol basybalyjylarynyñ halklara gan ýuwutdyran asyry. Hut şol asyryñ birinji çärýeginden tä XX asyryñ 91-nji ýylyna çenli, tas sekiz asyrlap (790 ýyl) türkmen halky başga ýu...

Dowamy »

156 2
Edebiýat, 1 month ago


Amanmuhammet Nepesden üç roman sowgat

Milli edebiýatymyzyñ muşdaklaryna !!!

▶ Ýazyjy Amanmuhammet Nepesden sowgat üç roman

Ýaşuly ýazyjy Amanmuhammet Nepesowyñ şöhratly türkmen soltany Alp-Arslan Soltandan söz açýan "Alp-Arslan", ady dünýä dolan türkmen agyr atletikaçysy Altymyrat Orazdurdyýewiñ ömründen söz açýan "Ýere duwlanan ägirt", geçen asyryñ birinj...

Dowamy »

128 0
Edebiýat, 1 month ago


Www.kitapcy.ml edebi çeper saýtyna agza bolmak üçin..

Türkmen edebiýaty
www.kitapcy.ml

Salam hormatly agzalar we myhmanlar. Direliş Edebiýat döredijilik toparynyň işinde käbir üýtgeşmeler bolup geçdi, indi saýt başgaçarak işleýär. Saýtda agza bolmak (registrasyýa etmek) funksyýasy ýola goýuldy. Ýöne teswir ýazmak üçin agza bolmak hökman däl, teswiri adaty myhmanlar hem goýyp bilý...

Dowamy »

243 3
Täzelikler, 2 months ago


Täze roman: "Ýazgyt"

Geçen asyryñ 20-30-njy ýyllarynda türkmen sährasyny basmaçy, bay-kulak bahanasy bilen gana çaýkan bolşewikleriñ Ýeroýlanduzda eden aýylganç gyrgynçylygyndan söz açýan "Ýazgyt" romany ýaşuly yazyjy Amanmuhammet Nepesowyñ ezber galamyndan ilkinji gezek www.kitapcy.ml (öñki direlisedebiyat.tk) saýtynda okyjylar kopçuligine yetirilýär. Powesti okamak ü...

Dowamy »

187 3
Edebiýat, 2 months ago


Bildiriş: Direliş edebiýat edebi-çeper saýty öz işini doly täzeledi.

Direliş edebiýat edebi-çeper saýty öz işini doly täzeledi.

Sanlyja aý mundan ozal açylanam bolsa, ýurdumyzyñ çar künjünde edebiýat muşdaklarynyñ wirtual ýankitabyna öwrülen saýty, mundanam beýläk öz işini kämilleşdirmek maksady bilen öz salgysyny üýtgedýär. Öñki sahypamyzda, gynansak-da, ýurdumyzyñ welaýatlaryndan girip okaýan okyjy...

Dowamy »

247 5
Täzelikler, 2 months ago


Eziz Nesin "Dostluk kömegi" (satiriki hekaýa)

Eziz Nesin "Dostluk kömegi"

Dünýä satirasynyñ klassygyna öwrülen meşhur türk ýazyjysy Eziz Nesiniñ ezber galamyndan "Dostluk kömegi" atly hekaýasyny ilkinji gezek türkmen dilinde okap bilersiñiz.
Hekaýa sünnet däbiniñ üsti bilen uzak Afrikada dörän täze döwletiñ we oña goñşy bolup duran bir musulman döwletiñ ýolbaşçylarynyñ a...

Dowamy »

176 3
Edebiýat, 2 months ago


Galphorlygy-da eder ýaly bolmady...

Eziz NESIN.

▶ GALPHORLUGY-DA EDER ÝALY BOLMADY

Ol häzire çenli ýaşap geçen galphorlaryñ iñ ussadydy. Bu onuñ öz-özüne beren bahasy däldi. Ol adamy haýran edýän derejede hoşgylawdy. Henize çenli bir ýerde özüni öwenini gören ýokdy. Ýogsam bolmasa ogurlyk, jübikeserlik, kezzapçylyk, galphorlyk we şuña meñzeş etmişleri e...

Dowamy »

143 0
Edebiýat, 2 months ago


N.Kesearkaçlynyñ "YNSAP ATLY MÄHRIBANYMA" atly goşgusyna tankydy syn

Has TÜRKMEN

▶ Nureddin Kesearkaçlynyñ "YNSAP ATLY MÄHRIBANYMA" atly goşgusyna syn

Türkmen şygryýetiniñ öñki döwürlere garanda häzirki döwürde geriminiñ has giñemegi, şeýle-de öñ ýadyrganyp seredilen pikir öwrümlerine, täze röwüşli kapyýadyr rifmalara, gulagyñ posuny açýan üýtgeşik metaforalara şygyr muşdaklarynyñ işdäm...

Dowamy »

176 1
Edebiýat, 2 months ago


Şeýtanyñ nalyşy

Has TÜRKMEN

▶ ŞEÝTANYÑ NALYŞY

                Akylyndan aşa düşen bu ynsan,
                Ynjan ynsabyna diýýärmi şeýtan?!

                                          Orazguly Annaýew.
       

Eý Hudaý!
Niçiksi zamana boldy,
Eýýäm geçip gidäýdimi on bir aý?!

Dowamy »

157 0
Edebiýat, 2 months ago


Has Türkmenden: "JYN DAWASY" powesti

Has Türkmenden täze proza eseri!

10 ýaşlyja oglanjygyñ ruhuny eýelemäge çalyşýan betniýetli jynyñ we ogluny onuñ elinden halas etjek bolup, çagasynyñ elini gaz plita tutup ýakan enäniñ dartgynly kyssasy...

Sud prosesinde hakyna tutulan aklawjynyñ çykyşyndan:

- Ynha, aýdaly: kiçijik gyzjagaza gulakhalka d...

Dowamy »

367 1
Edebiýat, 2 months ago


Osman Öde "ESERLER" (31 tomluk)

Özüni hakyky edebiýatçydyr öýdüp, ýat ýurtlardan öz iline, öz halkyna tarap üýrýän "ýazyjylaryñ" aýtmagyna görä, "türkmen okyjylaryna bu gün okar ýaly türkmen dilinde ýazylýan çeper eser ýokmuşyn..."
Bu ýapa degmez ýalany puja çykaran ýazyjymyzyñ biri hem Osman Ödedir.
Osman Ödäniñ 31 tomluk edebi mirasy: onuñ romanlary, powestleri, h...

Dowamy »

200 7
Edebiýat, 3 months ago


Has TÜRKMEN "Kyrk" goşgular toplumy

Käbir şahyrlaryñ ýazan eserleriniñ özünden öñ ölşi ýaly, käbir şahyrlaryñ ýazan eserleri bolsa, şahyryñ özünden soñ dogulýar we oña ikinji ömür ýaşadýar. Erkin formaly goşgulary bilen döwrüñ ruhuny, jemgyýetiñ aktual meselelerini, durmuşy hakykatlary hiç kimiñkä meñzemeýän özüne mahsus dil bilen seslendirmegi başaran Has Türkmeniñ goşgulary hem eýý...

Dowamy »

134 0
Edebiýat, 3 months ago


Ilmet Gurban / Goşgular

Döredijiginiñ güýzän we kämillik menziline ýeten çagy aramyzdan sogrulyp giden uly zehin Ilmet Gurbanyñ goşgulary bilen okyjylar öñ hem azda-kände tanyşdyr. Ilkinji gezek www.direlisedebiyat.blogspot.ru edebi-çeper sahypasy Ilmet Gurbanyñ goşgular ýygyndysyny okyjylaryñ dykgatyna hödürleýär. Okamaga howlugyñ !!!

Dowamy »

119 0
Edebiýat, 3 months ago


Seýitmyrat Geldiýew / Goşgular

Seýitmyrat Geldiýew ~ häzirki zaman türkmen poeziýasynyñ seýrek we juda kynlyk bilen gazanan uly zehini...
Biziñ bu kesgitlemämiziñ añryýany bilen dogrudygyna onuñ beýleki şahyrlar beýle-de dursun, hatda biri-birini gaýtalamaýan we meñzemeýän goşgulary hem aýdyñ güwä geçýär. Seýitmyrat Geldiýewiñ goşgular ýygyndysy ilkinji gezek www.direlis...

Dowamy »

141 0
Edebiýat, 3 months ago