Başyna giden "bagşylar"

BAŞYNA GIDEN ''BAGŞYLAR''

Gürrüň soňky ýyllarda belent dagyň göwsünden syzyp çykan dury çeşme ýaly aýdym atly bulagymyzy harlamaga çalyşýan ''bagşysumaklar'' hakda barýar. Bular barada öňem telim gezek ýazyldy. Ýöne, ynha, indi olaryň ýazgylarynam ýaýradyp ugradypdyrlar.
Şolaryň birine-de Arslan Ataýew, il arasynda aýdylyşyn...

Dowamy »

1048 18
Edebiýat, 3 years ago


Türkmen ýigidi nähili bolmaly?!

TÜRKMEN ÝIGIDI NÄHILI BOLMALY?!

Türkmen öz medeni gymmatlyklar ulgamynda nusgalyk adamyň şahsyýetini döredip bilen halkdyr. Biziň beýik nusgawy edebiýatymyzy okap gör! Türkmen dessanlarynda-da, şadessanlarynda-da, türkmen şygryýetinde -de sen bir şahsyýetiň – mert, merdana kişiniň merkezde durandygyny görersiň.
Ýaşlykdan düný...

Dowamy »

899 8
Edebiýat, 3 years ago


Ene - mähriñ adam keşbine girmegidir

ENE – MÄHRIŇ ADAM KEŞBINE GIRMEGIDIR

Zenan – mähek daşydyr!
Mähek daşynyň gyzylyň saplygyny görkezişi ýaly, her bir milletiň nämedigini onuň zenanlara bolan garaýşyndan we ol milletde aýalyň eýeleýän omundan bilip bolýandyr. «Zenan mähek daşydyr» diýen pelsepäni döreden türkmen milleti aýala aýratyn söýgi hem hormat bilen gar...

Dowamy »

747 4
Edebiýat, 3 years ago


Orta asyrlar taryhyny sarsdyran on waka

ORTA ASYRLAR TARYHYNY SARSDYRAN ON WAKA

Biziñ döwrümizde dünýä jemgyýetçiligini sarsdyrýan masgaraçylykly wakalar häli-şindi bolup dur. Öñki döwürlerde-de ýagdaý şundan gowy bolmandyr.
Patyşalardan Papalara, garamaýak halkdan şazadalara çenli kim bolsa bolsun, tapawudy ýok, masgaraçylykly wakalardan öz paýyny alypdyr. Bu elbet...

Dowamy »

1035 1
Edebiýat, 3 years ago


Ýat erkekleriñ gözünden goranmak üçin diñe aýallara niýetlenen otellerde dynç almalymy?

ÝAT ERKEKLERIÑ GÖZÜNDEN GORANMAK ÜÇIN DIÑE AÝALLARA NIÝETLENEN OTELLERDE DYNÇ ALMALYMY?

Düşünýän, haýsydyr bir aýal-gyz deñze dynç almaga gidende kupalnikli (içki eşikli) gezse, özüne lak atylmagyny ýa-da sykylyk çalynmagyny göwni isleýändir. Emma, aýallaryñ dynç alýan ýerini erkekleriñkiden aýry zonalara geçirenimiz bilen bu meselä...

Dowamy »

865 4
Sorag-jogap, 3 years ago


Zyna edenleriñ başyna injek howp-hatarlar

ZYNA EDENLERIÑ BAŞYNA INJEK HOWP-HATARLAR

● Aýal ýa erkek, kim bolsañam, zyna eden we ýanýoldaşyna ikilik eden adam - bulary özi hem görmezden gözüni ýummaz!

Zyna - ahlak gymmatlyklarynyñ düýbünden ýok bolmagyna getirýän, adamy ten we haýwany islegleriñ ýesirine öwürýän pis hereketleriñ biridir.
Ýaş oglan-gyz...

Dowamy »

944 1
Edebiýat, 3 years ago


Ýalan, ýalan, ýalan!

ÝALAN, ÝALAN, ÝALAN!

"Eý möminler! Neçün etmedik işleriñizi etdik diýip aýdýarsyñyz? Etmejek işiñizi aýtmak Allanyñ gatynda halanylmaýar".
"Gurhan".

Allanyñ Resulyna salawat we salam bolsun, bir gün sorapdyrlar:
- Musulman husyt bolup bilermi?
- Hawa, bolup biler.
- Ýalta bolup bilermi...

Dowamy »

828 5
Edebiýat, 3 years ago


Takdyrnama / Düýş ýorgut kitaby

TAKDYRNAMA 

Takdyrnama – köne türkmen dilinde aýdylyşy ýaly, Takdyrnama bilen halk irki döwürlerde-de gyzyklanypdyr. 
Eýsem düýşüň ylmy ýorgudy nähili?
Onuň ynsana geregi barmy?
Näme üçin hemmeler düýş görýärler?
Düýşleriň ýorgudynyň dürli-dürlüligi hem-de adaty dälliginiň sebäbi nämede?
Adam dü...

Dowamy »

1120 1
Edebiýat, 3 years ago


Kyssa muşdaklary üçin: Zyndanda ýanan şem / powest

ZYNDANDA ÝANAN ŞEM 

Kyssaçy Halbaý Haýydowyň «Zyndanda ýanan şem» powesti awtobiografik häsiýetli bolup, onda adam ykbalyndaky garaşylmadyk kyn pursatlar yzarlanýar. Eserde öňki SSSR döwründäki stalinizmiň birgiden nesiliň depesinden gürzi bolup inip, ýaňy-ýakyna çenli dowam edendigini (hatda bu gürziniñ häli-häzirlerem depämizde aý...

Dowamy »

833 1
Edebiýat, 3 years ago


Dowzaha girmeli alty aýal we olaryñ günäsi

DOWZAHA GIRMELI ALTY AÝAL WE OLARYÑ GÜNÄSI

Magraç gijesi Muhammet pygambere (s.a.w) behişt we dowzah görkezilipdir. Ynha, şonda dowzahy aýallar we olaryñ dowzaha iteren azabyñ sebäpleri şeýleräk görkezilýär...

Bir gün Hezreti Aly (r.a) aýaly Hezreti Patma (r.a) bilen bile Resulallanyñ (s.a.w) huzuryna girende, ony gö...

Dowamy »

1308 7
Sorag-jogap, 3 years ago


"Gorkut atada" aýal-gyzlar

«GORKUT ATADA» AÝAL-GYZLAR

«Gorkut ata» kitaby türkmen halkynyň arasynda täzeden dünýä indi. «Ol indi her bir türkmen üçin elýeterli boldy we birnäçe gezek neşir edildi. Bu uly manyly milli eser sowet döwründe oguz begleriniň ideologiýasyny arşa çykarýan eser hökmünde ýazgarylypdy we ony geçmişiň milli hazynasy hökmünde halkymyza hö...

Dowamy »

842 1
Edebiýat, 3 years ago


Oral seksi oñlaýanlara...

ORAL SEKSI OÑLAÝANLARA..

Sowal: Käbir adamlar "Oral seksi gadagan edýän aýat ýa hadys ýok" diýýär. Muny aýdýanlar hatda "Bakara" süresiniñ "Ekin meýdanyñyz bolan aýallara isleýşiñiz ýaly ýanaşyñ" diýýän ýerini öz sözlerine tutaryk görkezýärler. Şeýle-de, hadysa arkalanyp, spermanyñ (dölüñ) arassa bolýandygyny, şonuñ üçinem erkegiñ d...

Dowamy »

1607 13
Sorag-jogap, 3 years ago


Meşhur ýazyjylaryñ we akyldarlaryñ aýal-gyzlar hakynda aýdanlary

MEŞHUR ÝAZYJYLARYÑ WE AKYLDARLARYÑ AÝAL-GYZLAR HAKYNDA AÝDAN SÖZLERI

"On sany agzym, on sany dilim bolsa-da, aýallaryñ erkeklerden pul çilmek üçin edýän oýunlaryny sanap ýetişip bilmerin".
Owidiý

* * *

"Şemler bir sönensoñ, hemme aýallaram owadan..."
Plutarh

* * *

Dowamy »

995 10
Edebiýat, 3 years ago


Oral jynsy gatnaşygyñ zyýany

ORAL GATNAŞYK ÝOLY BILEN JYNSY MEÝLINI KANAGATLANDYRMAGY HALAÝANLAR ÜÇIN ÝAKYMSYZ FAKT

Belkäm, siz köplenç weneriki keseller diñe jynsy organlar arkaly ýaýraýandyr öýdýänsiñiz. Eger şeýle bolsa, ýalñyşýarsyñyz. Hususanam bu bakteriýalar aýal-gyzlar üçin hasam howply!
Bil sowuklamasy keseli diñe jynsy organlar arkaly ýaýraýan...

Dowamy »

2364 6
Sorag-jogap, 3 years ago


Oral jynsy gatnaşyk harammy?

ORAL JYNSY GATNAŞYK HARAMMY?

Dünýä jemgyýetleriniñ köpüsinde anal ýa-da oral jynsy gatnaşykda bolmak adaty ýagdaýa öwrülip barýar. Gynansak-da, şeýle jemgyýetleriñ arasynda musulman jemgyýetlerini hem görmek bolýar. Mysal üçin, partnýorlar tarapyndan ikitaraplaýyn amala aşyrylýan oral jynsy gatnaşyk türk jemgyýetinde giñden ýaýran. H...

Dowamy »

2035 34
Sorag-jogap, 3 years ago


Lilit simwolikasy

LILIT SIMWOLIKASY

Lilit ýewreý okkultizminde Hezreti Adam atanyñ birinji aýaly hasaplanýar. Ol adamsyny How eneden gabanyp, ondan bolanlary öldürjekdigine äht edýär. Lilit bäbek ölümleriniñ we göwreli aýallaryñ çaga düşmeleriniñ sebäpkäridigine ynanylýar. Ýagny, ol metafizik keşbe girip, her dünýä inen çaga musallat bolýarmyşyn. Onuñ...

Dowamy »

1087 11
Edebiýat, 3 years ago


Aýal

AÝAL

Aýal!
Tañryñ emri bilen döräliñ bäri,
Haýranlar galdyryp gelýäñ erkegi.
Yşk derdin berýänem, berýänem däri,
Özüñ. Bagly saña nesliñ ertesi.

Aýal!
Uçýañ peri bolup ertekilerde,
Durmuşda-da uçýañ, näzik - ýeñil sen.
Uçmaklyk ukyby ýok erkeklerde,
Erke...

Dowamy »

870 15
Edebiýat, 3 years ago


Lilit rowaýaty. Aýal şeýtanmy ýa ilkinji feministka

LILIT ROWAÝATY. AÝAL ŞEÝTANMY ÝA-DA FEMINISTKA?

Dünýä taryhynda ilkinji şeýtanpisint zenan ýa-da ilkinji feministka kim bolduka? Aslynda bu, käbir çeşmelerde geçýän Lilit sözüne siziñ nähili düşündiriş berjegiñize bagly.
Feminizm - gysgaça aýdanymyzda jynsy kemsitmä garşy çykýan we aýal-gyzlaryñ hak-hukuklaryny goramagy maks...

Dowamy »

963 6
Edebiýat, 3 years ago


Aýal-gyzlar näme üçin jelepçilik bilen meşgullanýarlar?

AÝAL-GYZLAR NÄME ÜÇIN JELEPÇILIK BILEN MEŞGULLANÝARLAR?

Biziň jemgyýetimiz jelepçilik nogsanlygy barada söz açmany halanok. Ilatyň aglaba böleginiň meseläniň düýp sebäpleri baradaky duşünjesi gaty pes bolup durýar. Adamlaryň jelepçilik bilen meşgullanýan aýal-gyzlara dürli garaýşy bar: biri ýigrenç bilen garasa, beýleki bir adam olar...

Dowamy »

1500 5
Sorag-jogap, 3 years ago


Italiýada diñe aýal bolmak

ITALIÝADA DIÑE AÝAL BOLMAK...

25-nji noýabr - "Zenanlara garşy zuluma garşy göreşmegiñ" Halkara güni. Bu gün Italiýada köpçülikleýin çäreleriñ birnäçesi geçirilýär. Men bolsa Toskana oblastynyñ 25 müñ ilatly Kartona şäherçesinde geçirilen "Diñe aýal bolmak" atly çäräniñ baýrak gowşuryş dabarasyna çagyrlypdym.
Gitdim we birnä...

Dowamy »

848 2
Sorag-jogap, 3 years ago


Zenanlar tarapyndan oýlanyp tapylan zatlar

ZENANLAR TARAPYNDAN OÝLANYP TAPYLAN ZATLAR

Öňräk üç-dört sany oglan bolup otyrkak birden bir mesele ýüze çykdy: Zenanlar dünýä belli açyşlar edip gördülermikä?! Hemmeler dymdy. Dogrusy biz olar baradaky maglumatlary bilmeýärdik. Şondan köp wagt geçmänkä meniň birnäçe maglumatlar elime düşdi. Zenanlaram dünýä belli açyşlar edip bilýä...

Dowamy »

1081 14
Tehnologiýa, 3 years ago


Soraýýany kim daşlamaly?!

SORAÝÝANY KIM DAŞLAMALY?!

Öñräk tanyşlarymyñ biriniñ öýünde otyrkam, ol "al görseñ, men-ä halamadym dogrusy, birhili yslamy garalap düşürilen kino ýaly" diýip bir wideodiski öñüme zyñdy. Men öýe gelemsoñ ol diski dessine kompýutere salyp, tomaşa etmäge durdum. Film 1986-njy ýylda Homeýniniñ döwründe Eýranyñ Kupaýeh diýen obasynda bol...

Dowamy »

1197 13
Edebiýat, 3 years ago


Gadymy dünýäniñ iñ güýçli on zenany

GADYMY DÜNÝÄNIÑ IÑ GÜÝÇLI ON ZENANY

Iññän gadymy eýýamlarda aýal-gyzlar jemgyýet tarapyndan köplenç kemsidilmä uçraýardylar. Olaryñ ady "şeýtan", "azgyn", "dinsiz", 'jelep", "güýçsüz" ýaly agyr kemsitme sözler bilen bir tutulýardy. Aýal-gyzlara gönükdirilen bu giñden ýaýran garaýyşlara garşy käbir aýallar bolsa, belki-de, şol döwrüñ...

Dowamy »

941 1
Edebiýat, 3 years ago


Juda ýaman gylyk

JUDA ÝAMAN GYLYK

Halk arasyndaky ynanja görä, jelepçilik ahlaksyzlygyň gözilginç ýagdaýa baryp ýetmesidir. Köpüň üýşen ýerinde bu ýaman gylyk hakynda gürrüň açmak uslyp bilinmeýär. Meniň söz açmagymyň özüne ýetik sebäbi bar. Soňky döwürde habar beriş serişdeleriniň güýçlenmegi, telewideniýäniň adamlary öz tanapyna barha buljum daňýa...

Dowamy »

1105 3
Edebiýat, 3 years ago


"Pis pisi tapar, suw pesi"

PIS PISI TAPAR, SUW PESI”

Türkmenleriň bu sözüniň üstüne many taýdan ugurdaşrak bolan ýene bir sözi goşsa bolar: “Deň etmän duş etmen”. Soňky sözüň Hudaýyň eradasyna ýöňkelip aýdylany görnüp dur. Suwuň näme üçin pesi tapýandygy düşnükli, emma pisiň pisi tapyşy görnüp duran hadysa bolmasa-da, biz onuň üçin kelle agyrtman, “deň etmän...

Dowamy »

990 9
Edebiýat, 3 years ago