Rahym ESENOW "Gyzyl patyşa" romany

Rahym ESENOW "GYZYL PATYŞA" romany


Dünýäde giñden tanalýan prozaçymyz, syýasy detektiw romanlaryñ ussady, Türkmenistanyñ Halk Ýazyjysy Rahym Esenowyñ "Gyzyl patyşa" ("Красный падишах") atly çeper-dokumental romany ilkinji türkmen döwleti hökmünde döredilen Türkmenistan SSR-niñ ilkinji Prezidenti Nedirbaý Aýtakowyñ durmuşyndan...

Dowamy »

181 0
Edebiýat, 1 month ago


MEN DÜRRE! (ýumoristik hekaýa)

MEN DÜRRE!

(ýumoristik hekaýa)


"Pikir beriñ! Gepleýär jon, rezin dürre! Meniñ watanym - Amerika! Amerikadan ilki size demokratiýa geldi, soñam jipler, iñ soñundanam men geldim. Biz, ýagny jip bilen jon ikimiz demokratiýanam ýanymyza alyp, bir gapdajyk siziñ ýurduñyza geldik. Dürräñ şarpyldysyna gulak asyñ!.."<...

Dowamy »

182 0
Edebiýat, 1 month ago


Orkun Uçar & Burak Turna "Metal çabga"

Orkun UÇAR & Burak TURNA

"METAL ÇABGA" romany

Türkçe ady "Metal Fırtına" ("Металлический шторм")

Türk ýazyjylary Orkun Uçar we Burak Turna tarapyndan ýazylan we 2004-nji ýylda "Timaş" neşirýaty tarapyndan neşir edilen "Metal çabga" atly syýasy-fantastiki romanynda ABŞ-nyñ Türkiýä eden ýaragly hüjüminden...

Dowamy »

195 0
Edebiýat, 1 month ago


Gurbanmyrat işana

GURBANMYRAT IŞANA

"Işanym, işanym, ýör-hä-ýör boldy..."
(Köne aýdymdan)

Işanym,
işanym, gözleriñ aýdyñ,
Adyñ ýene doga boldy illerde.
Men Sizi hemişe keramat saýdym -
Agyr-agyr geçmişlerde -
düýnlerde.

Gara ýel dek güwläp gygyrýanlary,
Diýdim: "Tañry öz p...

Dowamy »

207 4
Edebiýat, 1 month ago


Eý-hoo, adam öldürdik-maý?! (satiriki hekaýa)

EÝ-HOO, ADAM ÖLDÜRDIK-MAÝ? POLISIÝADAN GÖZÜMIZ AÇYLMADY

(satiriki hekaýa)


Nureddin ilki bir awtoulag aldy. Ol awtoulagly Ýewropa gezelenç etmekçidi. Iñ köp görmäge höwes edýän ýerem Şweýsariýady. Köpden bäri şular ýaly gezelenje çykmak isleýärdi, emma hiç ugruny tapyberenokdy. Ahyrsoñy arzuwyna-da ýetdi. Ol hem...

Dowamy »

253 8
Edebiýat, 1 month ago


Ýigrimi ýaşly it hakynda goşgy

ÝIGRIMI ÝAŞLY IT HAKYNDA GOŞGY


Ýigrim ýaşan iti görüp hopukdym,
Göwre ejiz götererden kellesin.
Kirpiksiz gözünden ýaşlar akypdyr,
Diýýär öýdýän: "Çagalarñyz degmesin!.."

Olar bolsa, päheý, tapýar erbedin:
Guýrukdan çekýärler,
geçýärler ätläp,
It janawer gurtlap ýatyr k...

Dowamy »

176 1
Edebiýat, 1 month ago


Bazara çykarylan şagal hakynda goşgy

BAZARA ÇYKARYLAN ŞAGAL HAKYNDA GOŞGY

Ak bazara şagal çykaran biri ~
Görse güpürdimiş öñi hem yzy.

Bazar dowul tapyp, güwläp duranmyş,
Adam bary muny geñläp duranmyş.

"Şagal-aý!.." Gygyrýar bir gaba telpek,
Aý görene dönýär hyñ beren millet.

"Sered-ä, ogruja gözüne sere...

Dowamy »

168 0
Edebiýat, 1 month ago


Şeýtan

ŞEÝTAN


Şu gün säher bilen
Iş ýerimde işlän bolup otyrkam,
Meniñ açyk duran gapymy kakman,
Sorap bilinmedik islegme bakman,
Şeýtan gelip girdi meniñ ýanyma.
Ilki tanamadym,
Bilip bilmedim,
Näçe agram salsam-da men añyma.
Onuñ keşbi,
Oñ görnüşi däl eken,
Aýdy...

Dowamy »

164 0
Edebiýat, 1 month ago


Arçman ata. Gözbaş

ARÇMAN ATA. GÖZBAŞ


Üç ýüz sekizinji. Öñki otagym.
Ilim, ruhuña gitmäge geldim.
Bu gijeler dañlar bilen ataryn ~
Özümi gözbaşa tutmaga geldim!

Men şeýle bir mätäç,
ynha, şu günler,
Baky çeşmelerden gana içmäge.
Atalarmyñ-babalarmyñ öñünden
Günäm hem sogabym bilen...

Dowamy »

153 0
Edebiýat, 1 month ago


"5 ŞAPBAT" antologiýasyndan: BAÝRAM JÛTDINIÑ ŠAPBADY

ŞAHYRSUMAK ŞOWAKÖRLERE BAÝRAM JÜTDINIÑ BERJEK ŞAPBADY


"ŞAHYR BOLÇULYGYNDA ŞYGYR GYTÇYLYGY" DIÝEN MAKALANYÑ AWTORY DURDYMUHAMMET NURALYÝEWE DUÝGUDAŞLYK

Janyñ ýakma, däl-ä bagyr azapdan,
Derýa boýlap, düre-sadaba ýetmez.
Pysyrdaşyp uçjak bolşy güzapdyr,
Bagdat aşýan şahyr hatara ýetmez.
...

Dowamy »

185 1
Edebiýat, 1 month ago


Gurt çagasy

GURT ÇAGASY

Ony güjükligne getirip çölden,
Et berjek boldular gapyda ~ elden.

Almady. Aýñalman geçdi ýasyndan,
Itler hol beýlede gaçdy ysyndan!

Agşamlar aw küýsäp, çyñsady näler,
Türkmen sährasynda myrady galan ~

Bendi otyr, ynha, üýtgedip ýurdun,
Onuñ damarynda...

Dowamy »

156 2
Edebiýat, 1 month ago


Gara batyra

GARA BATYRA


Meniñ oglanlykda eşiden sözüm:
"Gara batyr!
Gara batyr!
Gara batyr!!!
Gojalar şeý diýip, agyr dymardy,
Eneler şeý diýip, aglap oñardy...

Ýigit çykdym, başga-başga döwürdi -
Ýyllar ömrümizi darap,
egirdi.
"Ýandaklyagyzda" oba bagşysy -
Ç...

Dowamy »

176 1
Edebiýat, 1 month ago


Dek başym, dynç gulagym

DEK BAŞYM, DYNÇ GULAGYM

(ýumoristik hekaýa)

Başlygymyzy deñli-derejeli edip pensiýa ugratdylar-da, birdenem maña "Seni şonuñ ornuna goýjak" diýdiler. "Goly gandally gulam düýşunde beglik küýseýärmiş" diýseler, öñ ynanmazdym. "Eý, möhür-melamatly ýeri men oñarman" diýen bolsa mam keremli gürrüñiñ heseri kelläme urup, ýü...

Dowamy »

169 1
Edebiýat, 1 month ago


Maşyny şeýdip paýlamaly...

"MAŞYNY ŞEÝDIP PAÝLAMALY"


(ýumoristik hekaýa)

- Ýuwaş, ýoldaşlar, galmagal etmäñ! Gykylygyñyz maşyn nobaty elinden alnanyñky ýaly, ýaman batly çykýa-la? Peseldiñ sesiñizi, "tamda gulak bar" diýipdirler. Bular öz aralarynda paýlaşyp bilenoklar, onsoñ bizem tamakin it ýaly, şularyñ agzyna bakyp tamşanyp oturma...

Dowamy »

162 0
Edebiýat, 1 month ago


Köçe dramasy

KÖÇE DRAMASY

(ýumoristik hekaýa)


Halys lütüm çykdy. Gözleýän adresim edil asmana uçan ýalydy. Bir-birine degşip oturan ekiztaýy ýaly meñzeş jaýlar gözüme çöp atdy.
Teý bolmady. Ahyry özüm dek agtarýan ýerini tapmaýanlaryñ ulanýanja "usulyna" ýüz urdum.
Iki jaýyñ aralygynda çagasynyñ elinden tutup...

Dowamy »

162 0
Edebiýat, 1 month ago


Amerikalylaryñ söýüp okaýan ýazyjylary

AMERIKAN HALKYNYÑ IÑ KÖP TÄSIRLENEN ÝAZYJYLARY BELLI BOLDY
Ýakyn günlerde geçirilen bir barlagyñ netijesi amerikan halkynda çuññur täsir galdyran ýazyjylary we kitaplary belli etdi.
Amerikan kongresiniñ kitaphanasy tarapyndan düzülen bu sowalnamada amerikalylara öz durmuşlarynda yz galdyran kitaplar we ýazyjylar barada soraldy. Edebiý...

Dowamy »

191 3
Edebiýat, 1 month ago


Hezreti Isa bilen iki kişi (satiriki hekaýa)

"SAG ÝAÑAGYÑA URANA ÇEP ÝAÑAGÑAM ÖWÜRMEK" / HEZRETI ISA BILEN IKI KIŞI

Günlerde bir gün Hezreti Isa, plastiki hirurgiýanyñ operatory we awtomobil ussasy dagylar bilen bir kazinoda oturypdyrlar. Hezreti Isa olara dini öwüt-ündewleri edýärdi. Özara gürleşip durkalar awtomobil ussasy, Isa pygambere:
- Eý beýik mugallym! Adaml...

Dowamy »

228 3
Edebiýat, 1 month ago


Bäbekleri kislorod halas edip biler...

Birahatlanýan bäbekleri kislorod testi halas edip biler             

 Angliýada alymlar az we gysga wagtlaýyn dowam eden test arkaly dogabitdi kalp birahatlygy bolan birnäçe bäbegiň ömrüniň halas etmek mümkinçiliginiň bardygyny subut edipdirler.        
20.055 sany ýaňy dogulan çagalaryň ganyndaky kislorod derejesini barlanlar...

Dowamy »

170 0
Bilim, 1 month ago


Mertebe dessany: Ýalan we Çyn we HAKYKAT

IX. ÝALAN WE ÇYN  
Biz ýetmiş ýyllap”Türkmenistan Russiýa meýletin birleşdi” diýip gezdik. Ýowuz ýalan öňe düşdi. 37-nji ýylyň ýalnynyň içinden çirkizilip-çürtülip, geçen ýaşulular nämäniň-nämedigini magat bilýän bolsalar-da, gepläp bilmediler, lal açdylar. Soňraky nesiller bolsa totyguşa döndüler. Näme diýseler, şony dogrudyr öýtdüler. Ýow...

Dowamy »

229 1
Köneler, 1 month ago


Mertebe dessany: BIZ NÄME GAZANDYK WE AKWARIUMDAKY BALYKLAR

VII. BIZ NÄME ÝITIRDIK, NÄME GAZANDYK ?!   SSSR binýat edilip, Türkmenistan hem onuň içine girizilenden soň türkmeniň gören zyýany, çeken ýitgisi çensiz-çaksyz boldy diýip aýtmaga esas bar. Bolşewikler ideologiýasy hemme zady orslaşdyrmaga örän bilniksiz gönükdirildi. 100-den gowrak milleti özüne birleşdirýän metropoliýa halklaryň hiç biriniň hem,...

Dowamy »

193 1
Köneler, 1 month ago


Mertebe dessany: DOK ÖÝÜÑ AÇLARY WE DEÑLIK - O DÜNÝÄDE...

V. DOK ÖÝÜŇ AÇLARY...  
Baryp, graždanlyk urşunyň möwjeýän ýyllarynda bolşewikler hökümetiniň baştutany Wladimir Lenin Çeleken nebitine umydyny dikýändigini mälim edipdi. Türkmenistanyň pagtasy, garaköli baganasy, beýleki baýlyklary Orsyýede gerekdi. Eýýäm şol wagtlarda Garabogazkölde nähili baýlyklaryň bardygyny bolşewikleriň hökümeti bilý...

Dowamy »

196 3
Köneler, 1 month ago


Mertebe dessany: Taryhyñ ýazylmadyk sahypalary we Şeýtan oýunlary...

III. TARYHYŇ ÝAZYLMADYK SAHYPALARYNY KIM DOLDURMALY?!.
Watany hiç haçan hiç kime ýöne ýere bermeýärler. Watanyň diňe deň bolmadyk söweşlerde gan dökülip, uly ýitgiler çekilip elden gidrilmegi mümkin. Muňa alaç ýok. Bu – ykbal. Gökdepe gandöküşikliginde güýçler babatda ýagdaýyň nähilidigi barada bu söweşiň häzirki zaman bilermeni, ýazyjy Narg...

Dowamy »

177 0
Köneler, 1 month ago


Mertebe dessany: WATAN MERTEBEDIR!

MERTEBE  DESSANY
(publisistik oýlanma)      
Ruhubelentligiň iň ýokary ýüze çykmasy Watansöýüjilikdir. Çünki Watan mertebedir. Dünýäde Garaşsyz Türkmenistan döwletiniň barlygy – taryhy hakykat. Ol Bölünmezdir, Bitarapdyr, Müdimidir! Bu taryhy hakykaty inkär edip biljek hiç zat ýokdur! Türkmen milleti ýitip ýok bolup gitmek howpundan...

Dowamy »

214 0
Köneler, 1 month ago


Türkmenleriñ Adat Hukugy

TÜRKMENLERIŇ ADAT HUKUGY    
Respublikamyzyň syýasy garaşsyzlygynyň berkarar edilmegi, mundan has ozalrak türkmen diliniňem döwlet dili diýlip ykrar edilmegi, geçmişdäki baý ruhy hem material mirasymyzy doly öwrenmäge, şu esasda-da, onuň oňaýly hem-de halkymyza eý bolan taraplaryny gündelik durmuşymyzda ulanmaga giň ýol açdy.
Şu nukda...

Dowamy »

186 0
Köneler, 1 month ago


Pelle (ylmy-fantastiki hekaýa)

PELLE
(ylmy-fantastiki hekaýa)

Tüýs dünýäni topa tutsalar, gulagynyñ ýele ýanyndanam geçenok diýleni boldy. Dünýä şol gün düýbünden başga günde dañyny atyranam bolsa, Hoja guşluk çagy oýandy. Hemişe "tur, azana gygyrylýar, namaz wagty boldy" diýip, ýerinden galkýança iñirdäp, turansoñam adamsynyñ gatañsy ýañaklaryndan taýly ge...

Dowamy »

174 1
Edebiýat, 1 month ago