Salam Hormatly Talyplar.com Agzalary gowymy ýagdaýlaryňyz men bu günki açan mowzugymyň sebäbi siziň teklipleriňiz gerek eger goldasaňyz diýjek bolýanyn Ýagny men şu saýtyň içindäki mowzuklardan ybarat bir kitap görnüşdäki bir programma düzsek nähili görýäňiz meselem SYRLY WAKALAR ýaly programma onuň içine Adolf gitler, Syrly hakykatlar, planetalar jynlar, syrly dürli jandarlar, gorkunç wakalar, ýenede başga temalar dan ybarat programma düzsek nähili görýäňiz.

Başga da tekliplerňiz bolsa teswirlerde galdyryp bilersiňiz Biz indi türkmeniň ösmegine biz goşandymyzy goşalyň türkmen programmalar olar ýaly kän däl Şonuň üçin siziň pikiriňizi bileýin diýdim gysgaça sözümi ulaltmany aýdyp geçenim boldy
PIKIRLERIŇIZE GARAŞÝAN ? ? ? ! ! !

Sorag-jogap, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir