Nurmagamedow Getçiden üstin çykdy we karýerasyny tamamlandygyny nygtady.

Nurmagamedow Getçiden üstin çykdy we karýerasyny tamamlandygyny nygtady.

Habib Nurmagomedow 70 kg çenli agram derejesinde Absolýut göreş çempionaty (UFC) söweşinde amerikaly Jastin Getjiden üstün çykdy.

Rus söweşijisi üçünji gezek ýeňil agramda UFC-niň çempiony titulyny gorady. Geçen gezeklerde ol çempion guşagyny irla...

Dowamy »

503 5
Sport, 2 months ago


El Classiko!

Essalowmaleýkim ähli ildeş doganlar sporta we fudbola parhsyz bolmadyk saýtdaşlar. Sizleri fudbol älemini we gallaktikany iki tarapa bölýän "El Classiko" dýip atlandyrylýan dünýäniñ tanykly gigamon klublary bolan Barselona we Real Madrid toparlarynyñ arasyndaky duşuşygyñ netijeleri bilen tanyşdyrmakçy.

Ispaniýa çempionaty 7-nji tur...

Dowamy »

279 0
Sport, 2 months ago


"Dünýede"

Dünýede

Bir nijäni sen üstüňden agtardyň,
Köpü aglap köpü güldü dünýede.
Oýnadyp ýaýnadyp topraga gardyň,
Adam Ata döräp öldü dünýede.

Iň agyr nalyşdyr ynsan nalyşy,
Bu nalyşy eşitmesin hiç kişi.
Zar aglamak bolar mydam endişi,
Jennetden kowuldy dünýede.

Kabyl ge...

Dowamy »

210 0
Edebiýat, 2 months ago


"GELIN ŞAHYRLARYŇ ŞYGRYN OKASAM"

GELIN ŞAHYRLARYŇ ŞYGRYN OKASAM

Gelin şahyrlaryň ýazýan şygryny
Pynhanlykda okamany halaýan.
Ol goşgular höwes bilen tolkunyp,
Şonda meniň duýgularmy talaýar.

Ol goşgulaň özem halys ýürekden
Öz derdini, hyjuwyny paýlaşýar.
Pyşyrdylar bir-birinden ýakymly,
Olary diňleseň, höwesiň...

Dowamy »

166 0
Edebiýat, 3 months ago


"Bagyşla sen meni, ilkinji söýgim, Ýüregimi açyp bilmänim üçin"

ILKINJI SÖÝGIM

Ýadymda, şol günem bir dabarady,
Ýadymda dabaraň göçgünli sazy.
Uçilişäň ýaýraň giň klubudy,
Şol gün ol gujagna toplapdy bizi.

Gyzlaryň hemmesi bir gowy bolşup,
Bezenşip-beslenşip gelipdi oňa.
Olaň arasynda ogryn seredip,
Sen bir zatlar diýdiň göz bilen maňa.

Dowamy »

209 0
Edebiýat, 3 months ago


"COVID-19 pandemiýasynyň ikinji ýaýylma hadysasynyň ýokdugyny nygtadylar"

Koronawirusyň görnüşleri we formasy COVID-19 pandemiýasynyň ikinji ýaýylma hadysasynyň ýokdugyny görkezýär. Bu barada Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça sebit müdiri Dorit Nisan habar berdi. Muny RIA Nowosti ýetirýär.

“Pandemiýa 2020: çagyryşlar, çözgütler, netijeler” atly maslahatda çykyş eden, N...

Dowamy »

288 1
Täzelikler, 3 months ago


"Kriştianu Ronaldo koronawirus ýokuşanlygy mälim boldy"

Portugaliýanyň milli ýygyndysynyň we "Ýuwentusyň" hüjümçisi Kriştianu Ronaldunyň koronawirus üçin barlagy položitel çykdy diýip, Portugaliýanyň Futbol Federasiýasy habar berdi. 35 ýaşly oýunçynyň "özüni duýşy gowy, simptomlar ýok we karantina alyndy" - diýlip, PFF-iň beýanynda aýdylýar.

Çarşenbe güni Milletler ligasynyň toparçasynda...

Dowamy »

303 0
Sport, 3 months ago


"Barselonanyň hüjümçisi Lionel Messi ýylyň başyndan bäri iň gymmatyny ýitiren oýunçylaryň sanawynda ikinji ýeri eýeledi"

Messi bahasy arzanlan oýunçylaryň sanawynda ikinji orna geçdi.
"Transfermarkt" portalynyň habaryna görä, Barselonanyň hüjümçisi Lionel Messi ýylyň başyndan bäri iň gymmatyny ýitiren oýunçylaryň sanawynda ikinji ýeri eýeledi diýip, RIA Nowosti habar berýär.

Öňki gymmatyndan 40 million ýewro arzan baha kesilýän argentinaly hüjüm...

Dowamy »

272 0
Sport, 3 months ago


"Türkmen bolmak hiç wagt aňsat bolmandy, Häzirem aňsat däl mynasyp bolmak."

BU GÜN TÜRKMEN DIÝMEK

Türkmen bolmak hiç wagt aňsat bolmandy,
Häzirem aňsat däl mynasyp bolmak.
Türkmen diýmek, bu gün Garaşsyz Watan,
Hemem şol gowlugyň gadyn bilmek.

Türkmen diýmek, bu gün ýaşyl Tuguňa
Guwanmak parladyp, ýüregiň bilen.
Hemem oňa hyzmat etmek söýüpler,
Geçmişi...

Dowamy »

187 0
Edebiýat, 3 months ago


Adam köpçüliginde ynsan gytçylygy...

Adam köpçüliginde ynsan gytçylygy...

Ilki bilen Essalowmaleýkim hormata mynasyp gardaşlar we söze nämynasyp saýtdaşlar. "Sabirowa_M" atly agzañ açan "Häsiýetnama #2" diýen mowzugynyñ aşagyndaky teswirleri okap çykyp şu mowzugy açmasam bolmaz diýen karara geldim. Şol teswirleri okap esasy dawalaşyp oturan Perhat Sabirow bilen Mähri ek...

Dowamy »

625 25
Täzelikler, 3 months ago


"Wysala ýetmedik söýgi ýa-da ajy aýralyk. Sen gitdiñ..."

"Wysala ýetmedik söýgi ýa-da ajy aýralyk. Sen gitdiñ..."

"Bu dañ öñkilerden şeýle üýtgeşik.
Meni senden, seni menden aýyrdy."

Sen gitdiñ - gözeller kän dünýäde sen şolaryñ biridiñ. Aşyklar kän dünýäde men olaryñ biridim. Aýra düşen ykballar kän dünyäde biz şolaryñ biridik. Hüýrler ýaly görküñ, gunça ýaly lebiñ,...

Dowamy »

335 3
Edebiýat, 3 months ago


"Meň begenşim ýaly begenen däldir, Hatda Kolumb Amerikany açanda."

Sen hakda aýdaryn

Biljek ömri juda artyk söýüp-de,
Berseň eger özüň bilen çuň ykbal.
Hyýallaryň Ewerest deý beýikde,
Gözleriňde Marian ýaly çuňluk bar.

Ekwator deý guşak bolsam biliňe,
Demirgazyk polýusyňda gar bolsam.
Inkär etmen hyýallaryň birinem,
Ýer şarynyň bir ýer...

Dowamy »

371 3
Edebiýat, 3 months ago


"Klasdaş" ahmyrly söýgi hakda goşgy...

Klasdaş..

Uly ýola garap dymyp otyryn,
Çykyp gyradaky çile klasdaş.
Müñ bir gaýgy gama çümüp otyryn,
Berlip müñ ham hyýala klasdaş.

Birmahallar şadyýandym, alçakdym,
Wah bolmady şo bolşuma galjakdym,
Söýgüniñ yzynda ylgap daljykdym,
Tas dönüpdim sañsar mala klasdaş.

Dowamy »

417 1
Edebiýat, 3 months ago


Bu dan onkilerden seyle uytgesik. Meni senden,seni menden ayyrdy...

Awtor: Mahym (awtoryñ haýşdy boýunça saýda goýuldy!)

Salam yurekdesss......bu yenede men......Mahymyn....gowmy yagdaylan.......ertirin hayyrly bolsun bugunki dogjak gun sen durmusunda dogan ahli gussalanny gaygylanny sana mynasyp dal adamlary we ahli sowsuzluklaryny gic oylanler yasanda alyp gitsin.....durmus yolunda nesip bolsa ahli...

Dowamy »

338 0
Edebiýat, 3 months ago


Gitseñ yza haçan gaýdyp gelersen?!

Gitseñ yza haçan gaýdyp gelersen?!

Kyn bolar señ ýok döwürleñ geçmesi,
Sebäp sensiñ ylhamymyñ çeşmesi,
Gurbanyñ men, señ näzleriñ teşnesi,
Ýakynlaşman senem menden gidersen,
Gitseñ yza haçan gaýdyp gelersen?!

Zar bolarmen, gözlem ýoluñda galar,
Sensizlikde düşer köñle belalar,
...

Dowamy »

284 0
Edebiýat, 3 months ago


Gitseñ yza haçan gaýdyp gelersen?!

Gitseñ yza haçan gaýdyp gelersen?!

Kyn bolar señ ýok döwürleñ geçmesi,
Sebäp sensiñ ylhamymyñ çeşmesi,
Gurbanyñ men, señ näzleriñ teşnesi,
Ýakynlaşman senem menden gidersen,
Gitseñ yza haçan gaýdyp gelersen?!

Zar bolarmen, gözlem ýoluñda galar,
Sensizlikde düşer köñle belalar,
...

Dowamy »

239 0
Edebiýat, 3 months ago


"Wysala ýetmedik söýgi ýa-da ajy aýralyk.."

"Wysala ýetmedik söýgi ýa-da ajy aýralyk.."

Her bir täze görüşen ynsanyñ bilen başlanan söhbetdeşligiñ we duýadansyz gelen duýgulara sebäp bolýan sözleriñ hem ilki başyny başlaýan söz "Salam" bolsa gerek. Söýgi bilen iki ynsany ysnyşdyran yşka sebäp bolýan söz başam şol bolýan eken. Durmuşdan hiç zat tamakin bolman ýaşap ýören bir gü...

Dowamy »

368 0
Edebiýat, 4 months ago


Söýgi serirleri...

Söýgi setirleri.

"Sen meniň ýyldyz süýnende eden arzuwum däl, Azan okalanda eden dilegimsiň..."

*****

Saňa aýdasym gelýä…
Şelpesin ýel öpen tuduň astynda.
Aýly gijelerde ýalňyz galýanym.
Näme hakda oýlanýanym aslynda.

Saňa aýdasym gelýä…
Syrly gijelerde uky berm...

Dowamy »

409 1
Edebiýat, 4 months ago


"Gyz tisgindi, Özem ýaman tisgindi.."

PURSAT

Gyz tisgindi,
Özem ýaman tisgindi,
Garaşan hem garaşmadyk sözüne.
Aýdylanlar ýürekdendi, kesgindi,
Ýer ýok onda degişmä ýa hezile.

Bütin durky bilen sygjak ol häzir
Tapsa ýerden ýarym garyş gädigi.
Ýaňja eşdenne-de ynanmady gyz:
«Eý-ho!
Eý-ho, hakyt, şeý di...

Dowamy »

389 0
Edebiýat, 4 months ago


"SÖÝGI PURSATLARY"

SÖÝGI PURSATLARY

Söýgi bir gün bir janana öwrülip,
Näz-kereşme bolup ýanyma geldi.
Demi bilen çoýup meniň kalbymy,
Gollaryny çolap boýnuma saldy.

Yzyna düşürip äkitdi soňam,
Onuň posalarna boldum men maýyl.
Süýji-süýji sözler diýdi pyşyrdap,
Ýene-de kän gowluk boldy meň paýym.<...

Dowamy »

326 0
Edebiýat, 4 months ago


“Bagyşla mugallym”

“Bagyşla mugallym”

Bagyşla,mugallym diňlemändirin,
Seň jan edip beren leksiýaňy men.
Şol säwlikden häli-hälem kösenýän,
Kän gowy bilemok leksiýämy men

Şeýle boljagyny aňýardym öňden,
Men närza däl,zerurlygy duýşumdan.
Ýöne welin şonda-da men sözleňi,
Geçiripdirin gulagymyň duş...

Dowamy »

376 1
Edebiýat, 4 months ago


"Sen nirede?"

SEN NIREDE

Gözleglerim şowsuz meniñ,
Barmyka ýa ilden kemim.
Boýma boý, deñme-deñim,
Sen nirede, sen nirede?

Aýsyz gijeler garañky,
Zaryñdan dünýäm garaldy.
Saçlarmy şemal darady,
Sen nirede, sen nirede?

Göwnümi ynjydýar ýyllar,
Doñan ýürek haçan ýylar?!

Dowamy »

308 0
Edebiýat, 4 months ago


"Ýürekdeşim, ýüregimdeş..!" oýlanma

Ýürekdeşim, ýüregimdeş..!

"HÜÝRSYPAT GYZA

Gözleň çydamymy synaga salýar,
Sözleň gülle bolup ötýär içimden.
Saňa duşup, haýallady hyýallam,
Saňa duşup, galdym wagtyň göçünden.

Ömrüme gülgüne öwüşgin çaýdyň,
Özüme özümi garşy goýduň sen.
Ýylan ýaly sypyrdym-da geýimim,

Dowamy »

382 2
Edebiýat, 4 months ago


"Täze gelin"

TÄZE GELIN

Nätanyş töwerek,
Nätanyş ojak,
Diňe bir söwer ýar tanyş hem ýakyn.
Bilýär gelin ýat hem bolsa özüniň,
Indi ýat däldigni bu ojak üçin.

Gaýynene töwerekde hozanak,
Eý görýär çagalar «Gelneje» diýşip.
Gyzjagazlar ony ussat hasaplap,
Keşde öwrenýärler ýanyna üýşüp...

Dowamy »

382 0
Edebiýat, 4 months ago


ÝÇL Final!

Essalowmaleykim gadrly dost, doganlar inede ýewropa çempionlar ligasynyñ final duşuşygyna-da sag-salamat ýetip geldik. Takmyn edişimiz ýaly "PSJ" toparyny ýeñmegi başaran "Nemis ulagy" çempionlygy öz adyna resmileşdirdi.

UEFA Çempionlar Ligasy Final
23/08/2020

PSJ      0:1      Bawariýa
                  ...

Dowamy »

447 1
Sport, 4 months ago