NÄME ÜÇIN ULY ÝAŞLY ERKEKLER ÖZ HEREKETLERI ÜÇIN JOGAPKÄRÇILIK ÇEKMEÝÄRLER?

NÄME ÜÇIN ULY ÝAŞLY ERKEKLER ÖZ HEREKETLERI ÜÇIN JOGAPKÄRÇILIK ÇEKMEÝÄRLER?

O döwür men 17 ýaşymdadym. Gapy öndüriji kärhanasy bolan telekeçiniň elinde işlemäge başladym. Bu meniň aýlyk alyp işlän ilkinji işimdi. Iş wagty başlygym hiç hili üm-yşarat etmeýärdi ýa-da lak atmaýardy. Onsoňam ol öýlenendi, çagalary hem bardy. Ýöne kimi bu...

Dowamy »

197 1
Täzelikler, 5 days ago


Bagyşlawer, Mähre zar gyzlyk dünýäňe...

Bagyşlawer.

Ir säher "Ertiriň haýyr" diýmedim,
Hal-ahwalyň soramadym ýygydan.
Düşünýän, kän gezek igenensiňem
Bolmanyma "Hyýaldaky ýigidiň".

Gujak-gujak gül bermedim iller deý,
Doglan günüň ýatdan çykdy kä pille.
Meni "şahyr" diýip söýenem bolsaň,
Şahyrlarça wasp etmedim käkill...

Dowamy »

119 1
Edebiýat, 5 days ago


BIR GEZEK СOVID-19 BILEN KESELLÄP GUTULSAŇ, KESEL TÄZEDEN ÝOKUŞYP BILÝÄRMI?

BIR GEZEK СOVID-19 BILEN KESELLÄP GUTULSAŇ, KESEL TÄZEDEN ÝOKUŞYP BILÝÄRMI?

COVID-19-yň gaýtadan ýokaşmagy şu güne çenli keselden sagalan adamlarda entek doly tassyklanmady. Hususan-da, täzeden ýokuşmanyň bolup geçmeýändigini alymlar entek subut etmediler. Ýöne, endemik betakoronawirus bilen kesellän adamlarda ýokuşma başlanyndan 90...

Dowamy »

178 0
Täzelikler, 6 days ago


HLORY ÝA-DA NATRINIŇ GIPOHLORIDINI HOWA SEPMEK KORONAWIRUSY ÖLDÜRIP BILÝÄRMI?

HLORY ÝA-DA NATRINIŇ GIPOHLORIDINI HOWA SEPMEK KORONAWIRUSY ÖLDÜRIP BILÝÄRMI?

Türkmenistanda natriniň gipohloridi(agardyjy) we hlor dezinfisirleýji serişde hökmünde ulanylyp gelinýär. Bu baradahabarlarda şeýle diýilýär:

"Ýokançlyklardan goranmak üçin,howadan dezinfeksiýa işleri alnyp barylýar. Ýeňil motorly uçarlar köp...

Dowamy »

129 0
Täzelikler, 6 days ago


Salam eje! Bu ýene men - Ikinjiň...

Salam eje! Bu ýene men - Ikinjiň...

EJEME HAT. Salam eje! Bu ýene men - Ikinjiň. Öz aýdyşyň ýaly - ýaşajyk şahyr!

Oýlanyp - oýlanyp säher, ikindin,
Ýene-de galama ýapyşdym ahyr.
Ýagdaýlarym gowy, janymam sagat,

Özbaşdak ýaşaýyş düşüp dur egne.
Öýden gaýdyp gözüm ýetirdim magat,
...

Dowamy »

116 1
Edebiýat, 6 days ago


Sen hakda..(Oýlanma)

Bary-ýogy internetde ýazyşdyk.

Bilmedim, nireden girdiň dünýäme,
Tötänden tanyşdyk, tötänden duşduk.
Ýogsa, imrinmäge pursatam ýog-a,
Bary-ýogy internetde ýazyşdyk.

Soraşdyk, ideşdik, duşuşdyk soňam,
Göwnüň ýaly gözel eken keşbiňem.
Şondan bäri ak kagyza sen hakda
Goşgy bilen ç...

Dowamy »

141 1
Edebiýat, 1 week ago


Garagüjük degişmeleri...

Garagüjük degişmeleri...


Meniň garry enem üçin men manýak, ogry, ganhor bolaýyn parhy ýok. Esasy zat wagtly-wagtynda naharymy iýsem bolýar.

Biz üçem bolup dogulduk. Ýaltalyk, men we ynsap. Soňkymyz dogulup otyranda ýogaldy.

Akylly, terbiýeli oglandan aýalyna sms:
-Ejeden söwünüp ýalbarýan,...

Dowamy »

330 4
Edebiýat, 1 week ago


"Maşgalany dolandyrsa erkekler, Zenanlar dünyäni dolandyrýarlar."

AÝAL DOGAN 

Neçüýn gözleriň gülenok, 
Ümürli sen, aýal dogan? 
Aýaklam boýun egenok, 
Gapyň maňa hyýal, dogan! 

Bagtyň bizi ýyladyp ýör, 
Göz degmesin günüňize. 
Saňa ýüz berip bilemok, 
Ýüz berýänlem ýüzüm ezýär. 

Öýkeläňok öňküler deý, 
Arada yssy ýylgyr...

Dowamy »

121 0
Edebiýat, 1 week ago


"Liverpul" "Çelsi" toparyny 5-3 hasabynda ýeñmegi başardy we APL çempionlyk baýragyny öz adyna resmileşdirdi.

"Liverpul" "Çelsi" toparyny 5-3 hasabynda ýeñmegi başardy we APL çempionlyk baýragyny öz adyna resmileşdirdi.

Surat 1| 37-nji tapgyr duşuşyklaryndan soñky jedweldäki ýagdaý.
Surat 2| 37-nji tapgyrdaky toparlaryñ netijeleri.
Surat 3| 38n-nji tapgyrda bolmaly oýunlar.

Dowamy »

87 0
Sport, 2 weeks ago


"Ýuventus" topary bugün yzly-yzyna 9-njy gezek A seriýanyñ çempionlygyny gazanmagy mümkin.

"Ýuventus" topary bugün yzly-yzyna 9-njy gezek A seriýanyñ çempionlygyny gazanmagy mümkin.

Bugün Italiýa A seriýasynyñ 35-nji tapgyrynda "Udineze" "Ýuventus" topary bilen duşuşyk geçirýär.

Maurissio Sarri topary jedwelde birinji orunda "Atalanta"dan 6 açkolyk tapawut bilen öñde barýar. Bundan daşary "Ýuventus"da galdyr...

Dowamy »

125 3
Sport, 2 weeks ago


Ispaniýa La liga oýunlary hem tamamlandy.

Ispaniýa "La liga"synda iñ soñky 38-nji tapgyr hem tamamlandy. Bu tapgyrda çempionlygy wagtyndan öñ gazanan "Real Madrid" bilen "Leganes" toparlarynyñ ortasyndaky duşuşykda hasap deñe-deñ boldy.

Toparyñ 38-nji tapgyrdaky netijesi:

           Leganes   2-2   Real Madrid
Braýan Hil 45'              Serhio Ramos 9'...

Dowamy »

99 4
Sport, 2 weeks ago


Kriştiano Ronaldo sebäpli ýene bir rekort.

Kriştiano Ronaldodan sebäpli ýene bir rekort.

Italianyñ "Ýuventus" topary A seriýada öz adyna rekort ýazdyrmaga miýesser boldy. Ýagny Turinlikler A seriýa 34-nji tapgyrynda "Lassiýo" toparyny 2-1 hasabynda ýeñmegi başardy. Ronaldo öz adyna iki gol ýazdyran oýunda "Ýuventus" bu möwsümiñ yzly-yzyna 11 oýundan bäri iki we ondan köp gol...

Dowamy »

109 2
Sport, 2 weeks ago


Fudbol janköýerleri üçin täzelik!!!

Habaryñyz bar dünýämize koronavirus adynyñ girip gelmegi bilen köp zatlara çäklendirme gizirildi. Baýramçylyklardyr toý, dabarlar hem-de medeni çäreler wagtlaýynça berilmeli wagty uzaldyldy ýa-da indiki ýyla galdyryldy. Şol sanda abraýy bilen Dünýa Çempionatynda soñky ikinji ýerde durýan Ýewropa Çempionlar Ligasyna (ÝÇL) hem öz tasirini ýetiren kor...

Dowamy »

156 4
Sport, 2 weeks ago


Ýazda 8 sany fudbolçy "Ýuventus"dan gitmegi mümkin.

Ýazda 8 sany fudbolçy "Ýuventus"dan gitmegi mümkin.

Italianyñ "Ýuventus" topary oýunçylar düzimine özgerişleri gizirmegi maksat edinýär. Topar düziminden Blez Matýuidi, Mattia De Şilo, Sami Hedira, Daniele Rugani, Federiko Bernardeski, Luka Pellegrini, Gonsalo Iguain we Kristian Romerolar gitmegi mümkin. "Turin"likler topary düzimini...

Dowamy »

155 8
Sport, 2 weeks ago


Real Madrid ÇEMPION!!!

Ispaniýa "La liga" çempionatynyñ 37-nji tapgyr oýunlary tamamlanandan soñ häli ýene bir tapgyr barlygyna garamazdan Real Madrid topary wagtyndan öñ öz çempionlygyny resmileşdirdi. Geçen tapgyrda öýinde Alfredo Di Stefano satdadionynda Vilyarreal topary bilen güýç synanyşan Madrid kluby 2-1 hasabynda ýeñiş gazandy. Edil şol tapgyrda çempionlyga esas...

Dowamy »

154 4
Sport, 2 weeks ago


BSGG WE COVID-19

BSGG-nyň Ýewropa sebitleýin edarasynyň wekilýeti Türkmenistanda metbugat üçin brifing geçirdi. Brifingde BSGG/Ýewropa hünärmenleriniň Türkmenistana bolan missiýasynyň netijeleri aýan edildi. Duşuşykda missiýanyň ýolbaşçysy Dr. Katrin Smolwud, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiden Dr. Gurbangül Öwlýagulowa dagy çykyş etd...

Dowamy »

476 8
Täzelikler, 2 weeks ago


"Gel indi"

GEL INDI

Söýgi gülüm gunça açdy,
Müşki anbar ysyn saçdy,
Mende sabyr-takat gaçdy,
Gel indi.

Ýatlardan bolmaz ýaran,
Uzaklardan durma garap,
Sensiñ bu göwnüme aram,
Bil indi.

Ýoluñ gözlar dilgir gözlem,
Sen dözseñem menä dözmen,
Diýip bilmän dyman sö...

Dowamy »

98 1
Edebiýat, 3 weeks ago


Hormatly ildeş doganlar sizlerden haýyş!

Essalowmaleykim hormatly ildeş doganlar gowmy ýagdaýlaryñyz. Sizlerden bir haýştym bar bir soraga jogap gozleyan. Magtymguly adyndaky dowlet uniwersitetinin Jurnalistika bolumine okuwa kabul edis synaglarynda "Jurnalist" sozi nama diymegi anladyar we ol nama wezipani yerne yetiryar? Diyen sorag berilyan eken. Eger kim şol barada nama bilyan bolsa w...

Dowamy »

298 4
Sorag-jogap, 3 weeks ago


"Gelmän bilmedim"

GELMÄN BILMEDIM

Giden gider, gaýta gelip inen ýok,
Şu güni bar, ertirini bilen ýok.
Datlasa-da, ýaşamadan iren ýok,
Dadyrdy, dadyna gelmän bilmedim.

Azyndan galýandyr ylgasa käne,
Ýitse ýol tapdyrmaz, mañlaýa -- çäre.
Söýgiýniñ ýanynda buýsanjyñ näme,
Öñinde başymy egmän bilmed...

Dowamy »

127 1
Edebiýat, 1 month ago


"Täze durmuş guran iki ýaş çatynja" hekaýajyk.

Täze durmuş guran iki ýaş çatynja bardy. Goş birikdiren ilkinji günlerinden başlap, durmuşyň ozal pikir edişleri ýaly beýle ýeňil däldigine düşünip ugradylar. Aslyýetinde, bir-birlerini halaman hem duranokdylar. Juda ýygy-ýygydan bolmasa-da, ilkinji tanşan günlerindäki süýji günleri ýatlaşýardylar. Emma häzir, sähelçe söz, ýönekeýje hadysa aralaryn...

Dowamy »

494 3
Edebiýat, 2 months ago