Salam, talyplar.com-yň mähriban agzalary.
Dogrumy aýtsam, şu saýt öýümiň bir komnotyna öwrüldi. Dostlar şu günler günde her dürli mowzuklary okap hem ýadan bolsak gerek.
Geliň onda käbir agzalarymyzyň şahsy durmuşyndaky käbir zatlary bileli.
Meniň bilmek isleýän agzalarym:
@Panturkist, @Jeksparro, @MrOkas, bank, @Arslanalayew, @12, @yashalym.
Diňe men däl, menden başga hem saýta agza bolup bilmän ýören myhmanlarymyz hem gyzyklanýandyr.
Onda ýaňky agzalara gyzyklanýan soraglarym.
1)Hakyky adyňyz näme?
2)Nirede ýaşaýarsyňyz, näçe ýaşyňyzda siz?
3)Saýtdaky nikiňiziň manysy näme?
4)Söýgüliňiz barmy?
5)Hobbiňiz näme?
6)Bir ýerde okaýaňyzmy ýada işleýäňiz?
7)Diňleýän aýdymyňyz ýada aýdymçyňyz?
8)Iň gowy görýän saýtynyz?
9)Öňiňizden jadygöý çykyp, 3dilegiň näme diýse näme diýerdiňiz? (Gülkünçräk şonda-da bileliň(
10)Saýtdaky halaýan agzalaryňyz?
11)Saýtdaky halamaýan agzalaryňyz?
12)Talyplar.com-yň agzalaryna arzuwlaryňyz

Hany onda kommentariýada......

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir