Belki bu testi öňden bilýänleriňiz bardyr . Aşakdakylary hasaplaň . Berilen amallary mümkün boldugyndan çalt hasaplajak boluň . Emma birinjini hasaplamadan ikinjini ,ikinjini hasaplamadan üçinjini hasaplamana geçmäň ! Sizden haýyşt yzygiderliligi bozmadan hasaplaň .Birini hasaplamadan beylekisini hasaplamaň Jogaplary ýazmaň we aklyňyzdan hasaplaň . Testiň hilesi ya - da bolgusuz tarapy yok. Test haýrangaldyryjy sonuç çykarýar ... Hasaplap bolýançaňyz aşaklygyna dogry geçiň Şulary hasaplasaňyz bolýar : (birini hasaplamadan beýlekä geçmäň , ýazmadan aklyňyzdan hasaplaň !) 15+6 3+56 89+2 12+53 75+26 25+52 63+32 Tüweleme 123+5 Içiňizden bir renk we bir gural düşiniň AKLYŇYZA İLKI GELEN renk we gural NAMÄ …

Köneler, Sanjar tarapyndan 15 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir