hemişekisi yaly irden sagat 07:30-da turdy we el-yuzuni yuwdy. azajyk işe tayyarlyk gorenson, ayaly we gyzy bn ertirlik edinmek uçin 07:45-de stola oturdylar. yanyoldaşy, hakykatdanam, oran onat ertirlik tayyarlan ekeni ir-ertirden turyp. ertirligin dowamynda guleryuz bn ayaly hem-de gyzy bn gepleşdi. ol ertirlik edinenden son, adatdakysy yaly 08:00-da stoldan turyp, işe gitmek uçin oz otagyndan sumkadyr resminamalaryny almakçy boldy. otagyna yorap ugrany hem şoldy welin, ayalnyn ona guyip, stolyn kenarynda goyan çayina bili degip, ustune çay dokuldi. muna girre gahary gelenson, ayalyna onat edip igendi, name uçin çayi stolyn kenaryna goyandygy uçin. ayaly muna gaharlanyp, gepleşman ikinji gata oz otagyna çekildi. gyzy ara girjek bolsa, ona-da on minutlap takal okady. gyzy aglap başlapdy. ol çay dokulen egin-eşigini otagynda tazeeri bn çalyşandan sonra, tazeden aşak indi, yone gyzy aglamakdan yana okuw eşiklerini hem geyman ekeni. ona derrew eşiklerini geymegi uçin azgyryldy we eşiklerini geyen gyzyny okuwyna ýetişdirmek uçin maşyny oran çalt surmeli boldy. sagat 08:15 bolupdy. okuwa 08:30-a ýetişdirmelidi. yollar hem maşyndan dolydy. garaz, çalt surmeli boldy we pul jerimesi tolemeli boldy. muna-da jany yanypdy. gyzyny 5 minutlyk gija galyp, okuwyna eltip gaytdt. işe-de gija galypdy. başlykdan hem igenç iyipdi. gunun dowamynda hem işleri onuna bolmady we oran keypsiz bir gun geçirdi. yzyna gelende-de ozi bn gepleşmeyan oykeli gyzy we ayaly bn yuzleşdi, olaryn gownune degeni uçin oran gynanypdy. muna kim sebap boldy!? ozumi, ayalymy, gyzymy, polisiyamy, yollaryn maşyndan doly bolmagymy, başlygymy ya kysmat!? bu yagdayda, wakalaryn bary-yogy %10-luk mukdarda dahyly bolup biler, galan %90-lyk mukdary ozumize degişlidir. name uçin!? isleseniz başa gelelin; irden çay ustune dokulende, ayalyna sowmanjik:"bu-da geçer, zerur dal-le!" diyip, derrew 5 minutda ustuni çalyşan bolsa, gyzyna sowmedik bolsa, wagtynda gyzyna okuwa ýetişdirmek uçin yola çykardy we hemme zat wagtly-wagtyna boljakdy. gyzy we ayaly bn hem duşunişmezlige duşmezdi, başlygyndan kayinç hem iymezdi, polisiya jerime hem tolemezdi we ş.m. diymek, her eden işimizde alňasaman, hemme zady ýerbe-ýer ýerine ýetirmage we kiçi sawlikler zerarly, yakyn dost-yardyr maşlamyza ýerliksiz yrsarap, olaryn gowunlerine degmalin we ozumizi hem gynap yormalin! ynha, %90-lyk mukdaryn bize degişli boluşy! hemişe yakyn dost-yardyr maşlamyzyn agzalary hem-de dogan-garyndaşdyr beyleki tanyşlarymyz bn hiç-hili duşunişmezlige duşmezlik dilegi bilen!

Köneler, Merw92 tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir