Салам езиз достлар. Саг аман отуранмысыныз. Мен шу теманы ачмагмын себэби шу гун маршировкада бир гыз гордим шоны тапасым гелйэ. Ол гызын адыны билемок йоне айын 16сына сагат 4ден сонражы адалат кошгинин ониндэки тунелин агзында гурлешип отырып. Ол гыз 2саны жорасы билен отырды озем мед унверситедин 1йыл талыбы екен ве менем она галлада ишлейэними айдыпдым. Ин сонындада алкашлар барада гуррин ачанда мен гитмели болдым ве гуррини долы гутармакам гайтмалы болдым. Егер сиз ниреде болсанызам мен сизден жогаба гарашян. Сен таншып билмесем арманлыдырын. 865141688. Маил.ру murat_formen@mail.ru мобимеетда ид 2116473. Гарашйан.

Köneler, Bahbit tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir