ÝÜREK HEM BIR GAPDYR, NÄME SALSAŇ ŞOL DAŞYNA ÇYKAR. Hawa gabyň içine suw, bal ýa-da süýt näme guýulsa şol çykar. Adam hem kalbyna nämäni salyp we şony söýse şonyň bilen ýaşaýar. Dini her kim öz erk-islegi bilen saýlaýar. Dinleri, kitaplary aýry-aýry bolan iki adamy bir adam etjek bolmak mümkinçiligi ýok, diňe oňuşmazlyk we duşmançylyk çykar. Dinde zorluk ýok, öz maşgalaň hem bolsa zorlap bilmeýärsiň, ýöne öwüt-nesihat we söýgi bilen düşündirip çagyrmaly. Yogsam senden gorkusyna ýa-da pul ýa başga bir bähbit üçin bolsa ikiýüzlilige barar we ikisi hem günäkär bolar. Dinde jedel gaty seýrek ýerde edilýär.Ony hem Alymlar etse gowy. Men-ä täze agza ýöne özüm-hä şu meselede dialog ýa-da sorag-jogap "gerek däl" diýýän, sebäbi her kim özüni Hakly, beýlekini Haksyz çykarjak bolup, soňy jedele we göwün degmeklige barýar. Eger kim-de kim wagyz etmek islese, başga dinler bilen işi bolman öz dininiň gözelliklerini saýrabersin. Synag dünýäsi bir "ULY BAZAR" ýagşy-ýaman her kim öz harydyny satar. Onsoň hem biziň ýaşaýan obamyzda köneden oturan hristiýanlar bar şu wagt azaldy. Olar öz dini bilen, biz öz dinimiz bilen, dawa-jenjelsiz ýaşalyp ýör. Hiç kim biri-biriniň dinine, pygamberinede dil ýetirenok. Biziň aramyzda hem adamkärçilik gatnaşyklarynyň Ahlagy şeýle bolmaly. Her bir dindäki öwüt-nesihatlary diňleseň "ýaman Adam bol" diýýän däldir. Söýgini, adamkärçiligi ündeýän gowy maslahatlar we rowaýatlar bardyr. Ýöne tapawut diniň ASLY bolan YNANÇ we Ybadatda bardyr. Adama =Hudaý= diýen Butparaz, Hudaý iki ýa-da üçdir diýen hem Müşrik bolup Kapyr bolarlar. Meniň Size we özüme maslahatym şu ynanyp, söýýän Dinimizi, Allahy (j.j.) Sypatlary bilen kämil tanalyň, ybadatlarymyzy Yhlas bilen etjek bolalyň, Ylymdan nesibämizi alalyň we Pygamberimiziň (s.a.w.) we Pygamberleriň (a.s) Ahlaklary bilen Ahlaklanalyň. Jedele ýa söz isribine girmäliň. Hidäýete ermediklere Hidäýet diläliň. Wesseläm.

Köneler, Miskin tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir