-Boldy indi aýtmasam bolanok, yüregime erk edip bilemok. Men seni söýýän ugruňda köýýan niräk seretsem seni görýän. Huşumdada düşümdede diňe senhakda pikir edýän. Sen meniñ durmuşymyň manysy, sensiz men yaşap bilmen. Meniň bu dünyäde yaşamagym diňe saňa bagly diýip, towşan käşire aýdyp ony iýip göyberipdir. *** -Eýýý Ýazjak bolsaňa narmalny ýaz bolmasada belaň sapyny ýaz. Senýalaklar mende üýşüp ýatyr, diyip bir student leksiýada ruçkasyna sögüpdir *** -Eý bilýädim diyenmi etmejegňi, edil şu ekranyňy garaňkyladaryn!Gaýdyp seniň bilen yazyşjak däl diýip, talyp telefonyny öçürip goýberipdir. " diýip bir talyp agentde ýazyşyp otyrka dostuna iberýär. Okanyňyz üçin sag boluň

Köneler, Baybow tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir