94’de bir Türkmen bolyp dünya gelişim we 17 yyly adam bolyp yaşap geçirmegim, Atamyn Prokuror bolmagy, Enem’inem Behişdin fragmany yaly yylgyrşy. Çagalygym şeyle geçdi … gaty çalt ulaldym, 2006 shatlyga Okuwa gelişim., başda herkim yaly höwesli son….., ne men ony söydüm, ne ol meni söydi, agalarwe iniler.. Gowy Rap ederin…Öz studiom bar…Gowy Sögünerin, Köp Dostlarym badyrrr….Herkimem meni tanar….=) Söygilim hazirem yok….., yöne nailiii owadan gyzlar girip çykdylar, durmuşymyn içinde gezindiler, keyp etdiler…sonam manysyz birşekilde çykyp gitdiler… Uzyn boyum badyr gowy salaryn =) Uzyn boyly gyzlary halaryn…Haaa yene birzat men TEKE…Geljekde…. öyinize gelen myhmanynyzdanam uly Planlarym badyr… şuwagtam gowy durmuşym bar… 1 durmuşyn ba bolmagy bilenem yetenok… Gürrün bermesen….Watandaş yagdaylara şeylerak… =)... Watandaş yagdaylara şeylerak… =)

Köneler, Baybow tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir