Salam, hormatly agzalar! 11-nji aprelde türkmen edebiýaty ýene-de bir uly ýitgä sezewar boldy. Özüniñ eserleri bilen go$gy mu$daklarynyñ ýüreginde öçmejek yz galdyran $ahyrymyz-Magtymguly adyndaky Halkara baýragynyñ laureaty, Mollanepes adyndaky Ýa$lar baýragynyñ laureaty, dünýäniñ ençeme abraýly baýraklarynyñ hem-de hormatly atlarynyñ eýesi, galyberse-de, söýgüli $ahyrymyz Gurbannazar Ezizowyñ ýakyn dosty bolan Türkmenistanyñ halk ýazyjysy Annaberdi Agabaýew 73 ýa$ynda aradan çykdy. Ol edebiýat äleminde ýa$uly nesilleñ biridi. Men bu uly ýitgi sebäpli, türkmen halkyna, türkmen edebiýat söýüjilerine, merhumyñ ma$galasyna uly gynanjymy bildirýän! Goý, söýgüli ýazyjymyzyñ ýatan ýeri ýagty, jaýy jennet bolsun! Allajan oña iman baýlygyny bersin!

Köneler, Friendship tarapyndan 13 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir